Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освітиСторінка3/7
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

НАВЧАЛЬНА П р о г р а м а


підготовки бакалавра

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 6.020303 – Філологія*. Українська мова і література

(денна форма навчання)

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 09

2016 рік


Розроблено та внесено: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


Розробники програми: В.Г.ПРИТУЛЯК, канд. філол. наук, ст. викладач кафедри германських мов та зарубіжної літератури

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри германських мов та зарубіжної літератури


“29” серпня 2016 року, протокол №1

Обговорено та схвалено на засіданні науково-методичною радою факультету іноземної філології


“29” серпня 2016 року, протокол №1

Обговорено та схвалено вченою радою факультету іноземної філології


“29” серпня 2016 року, протокол №1
Вступ
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Історія зарубіжної літератури ХІХ сторіччя ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки (спеціальності) “ 6.020303 – Філологія. Українська мова та література ”.

Тип дисципліни (віднесеність до певного циклу дисциплін згідно з навчальним планом) – цикл професійної та практичної (професійно орієнтованої) підготовки .

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні віхи розвитку літературного процесу з кінця XVIII ст. і до 70-х років ХІХ ст., позначені важливими історичними і культурними подіями, художніми феноменами непроминального значення.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення історії літератури ХІХ ст. відбувається_в контексті культурно-історичного розвитку країн, в курсі розглядаються факти філософії, історії, науки й мистецтва відповідних країн.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. ЗМ 1 – Романтизм у країнах Західної Європи й Америки.

 2. ЗМ 2 – Романтизм у країнах Центральної Європи і становлення літератури критичного реалізму.

 3. ЗМ 3 – Література критичного реалізму ХІХ сторіччя.
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Історія зарубіжної літератури ХІХ сторіччя” є: сформувати у студентів уявлення про суспільно-історичну добу, особливості її культурної атмосфери, про художню літературу як мистецтво слова і як важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “ Історія зарубіжної літератури ХІХсторіччя” є: навчити студентів з’ясовувати взаємопов’язність явищ світового і вітчизняного літературного процесу, аналізувати основні зразки світової літератури, що входять до цього курсу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
 • знати: Основні особливості історико-культурної доби;

 • Основні літературно-естетичні методи, літературні напрями та течії;

 • Суспільний характер художньої літератури, її зв’язок з життям народу, естетичну функцію літератури;

 • Головні етапи життєвого і творчого шляху письменників; проблеми духовного життя героїв, виявлення конкретно-історичного, національного та загальнолюдського в характерах літературних героїв;

 • Сюжет, особливості композиції, систему образів;

 • Жанрові особливості прочитаних творів;

 • Естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

 • Характерні особливості стилю письменника;

 • Основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

 • Праці українських перекладачів і дослідників цієї доби.
 • вміти: Робити глибокий ідейно-художній аналіз літературного твору в єдності змісту і форми, давати йому власну оцінку;

 • Порівнювати твори, що належать до різних національно- культурних традицій (на рівні окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

 • Визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, виражально-зображувальні засоби мови;

 • Розгорнуто пояснювати й обговорювати внутрішній світ героя в єдності його світоглядних та ціннісних чинників; порівнювати героїв твору (або різних творів);

 • Виявляти авторську позицію;

 • Працювати з літературно-критичними статтями, монографічними дослідженнями (складати тези, конспекти);

 • Обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

 • Готувати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • Складати план і конспект літературно-критичних статей;

 • Користуватись довідковою, словниковою та енциклопедичною літературою;

 • Ефективно застосовувати теоретичні професійні знання у практичній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредитів ECTS.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Романтична література ХІХ сторіччя у країнах Західної Європи й Америки.
Тема 1. Єнський романтизм. Гейдельберзький романтизм.

Тема 2. Творчість Генріха фон Клейста, Е.Т.А.Гофмана і Г.Гейне.

Тема 3. Англійський романтизм. Творчість Дж.Г.Байрона, П.Б.Шеллі, В.Скотта.

Тема 4. Французький романтизм. Творчість Ф.Р.де Шатобріана.

Тема 5. Творчість В.Гюго і Жорж Санд.

Тема 6. Американський романтизм. Творчість Дж.Ф.Купера.

Тема 7. Творчість Е.По.

Тема 8. Творчість американських аболіціоністів – Г.Лонгфелло і Г.Бічер-Стоу.


2. Критичний реалізм ХІХ сторіччя у країнах Західної Європи й Америки.
Тема 1. Зародження і становлення критичного реалізму в європейських літературах ХІХ ст. Творчість П.Ж.Беранже.

Тема 2. Внесок Ф.Стендаля у розвиток літератури критичного реалізму у Франції.

Тема 3. Творчість П.Меріме.

Тема 4. Галерея образів у „Людській комедії” Оноре де Бальзака.

Тема 5. Критичний реалізм в англійській літературі ХІХ ст.

Тема 6. Творчість Чарлза Діккенса.

Тема 7. Творчість Вільяма Мейкпіса Теккерея.

 1. Рекомендована література

1История зарубежной литературы ХІХ в. под ред. Я.Н.Засурского и С.В.Тураева. – М., 1982. 1. Елизарова М.Е. и др. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1972.

3.Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской

литературы. – М., 1975.

4.Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ в. – Л., 1971.

5.Черневич М.Н. и др. История французской литературы. – М., 1965.

6. Романтические традиции американской литературы. – М., 1982.

7. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.

8. Дмитриев А.С. Предисловие к кн.: Избранная проза немецких романтиков. – М., 1979, т.1.

9. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. – М., 1960.

10. Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма первой половины ХІХ в. – М., 1971.

11. Художественный мир Гофмана: Сб. статей. – М., 1982.

12. Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания. М., 1975.

13. Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. Л.- М., 1961.

14. Дубашинский И.А. Поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Рига, 1975.

15. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.

16.Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. Л. – М., 1965.

17. Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

18. Горский И. Адам Мицкевич. М., 1955.

19. Боброва М.Н. Джеймс Фенимор Купер. Саратов, 1967.

20. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1978.

21. Данилин Ю.И. Беранже и его песни. М., 1974.

22. Виноградов А.К. Стендаль и его время. М., 1970.

23. Фрид Я.В. Стендаль. М., 1967.

24. Резник Р.А. Роман Бальзака «Шагреневая кожа». Саратов, 1971.

25. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.

26. Обломиевский Д.Д. Бальзак. М., 1961.

27. Катарский И.М. Диккенс. М., 1960.

28. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М., 1959.

29. Мендельсон М.О. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1969.

30. Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. М., 1955.

31. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955.

32. Андрие Рене. Стендаль, или Бал-маскарад. М., 1985.

33. Наливайко Д.С. Оноре Бальзак. К., 1985.

34. Лібман З.Я. Чарлз Діккенс. К., 1982.

35. Вервес Г.Д. Адам Міцкевич. К., 1979.

36. Радишевський Р.П. Юліуш Словацький. К., 1985.

37. Овруцька І.М. Стендаль. К., 1983.

38. Матузова Н.М. Генріх Гейне. К., 1984.

39. Янковський Ю.З. Проспер Меріме. К., 1976.

40. Фрестье Ж. Проспер Мериме. М. 1987.

41. Мешкова И.В. Творчество Виктора Гюго. Саратов, 1971.

42. Трескунов Л.М. Виктор Гюго. М., 1954.

43. Николаев В.В. Гюго. М., 1955.

44. Шамрай А. Эрнест Теодор Амадей Гофман. К., 1971.

 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 1. Засоби діагностики успішності навчання


Засобами діагностики успішності навчання з дисципліни є: поточний контроль, завдання модульної контрольної роботи, контроль самостійної роботи.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет української філології та журналістики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури
_________________________О.В. Кеба

“______”_______________20___ року
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка