Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка4/7
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія зарубіжної літератури ХІХ століття

Шифр дисципліни за навчальним планом ПП 09


підготовки бакалавра

галузі знань 0203 Гуманітарні науки

спеціальності 6.020303 Філологія* Українська мова і література

(денна форма навчання)

2016 – 2017 навчальний рік

Розробники програми: В.Г.Притуляк, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германських мов і зарубіжної літератури

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри германських мов і зарубіжної літератури
Протокол від “29” серпня 2016 року № 1
Завідувач кафедри германських мов і зарубіжної літератури
_______________________(О.В.Кеба)

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0203 Гуманітарні наукиНормативнаМодулів – 2

Напрям

6.020303 Філологія*. Українська мова і література.Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-3-йСеместр

Загальна

кількість годин – 2544-5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.
Практичні, семінарські

26 год.

Самостійна робота

88 год.


Модульні

контрольні роботи

2
Вид контролю: іспит


Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 3

для заочної форми навчання -

 1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Мета: прилучити студентів до вивчення найзначніших творів світової літератури і через неї до фундаментальних цінностей культури інших народів. Використовувати можливості курсу історії зарубіжної літератури ХІХ ст. для формування розуміння і сприйняття інонаціональних традицій, відображених у вершинах світового письменства цього періоду. Пропонуючи студентам найкращі твори художньої літератури, курс історії зарубіжної літератури має дати глибокі знання про літературний процес епохи, пов’язавши його з періодами розвитку культури. Згідно з сучасними пріоритетами розвитку вищої школи навчальний предмет ”Історія зарубіжної літератури” має сприяти формуванню всебічно розвиненої людини, її духовно-моральних цінностей, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку.


 1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основними завданнями вивчення дисципліни „Історія зарубіжної літератури” є: розглядати літературу в контексті культурно-історичного розвитку країн і залучати до розгляду факти філософії, історії, науки й мистецтва відповідних країн з метою прилучення студентів до найвищих досягнень світової культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури. А використання ТЗН, суміжних видів мистецтва – малярства, театрального мистецтва, архітектури – дозволить студентам краще усвідомити особливості таких категорій як ”романтизм” і „критичний реалізм”, відтворити культурну атмосферу ХІХ сторіччя і уявити собі шляхи розвитку культури й цивілізації цієї епохи.

 1. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Внаслідок засвоєння цього курсу літератури студент мусить сформувати уявлення про суспільно-історичну добу, особливості її культурної атмосфери, про художню літературу як мистецтво слова і як важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має • знати: Основні особливості історико-культурної доби;

 • Основні літературно-естетичні методи, літературні напрями та течії;

 • Суспільний характер художньої літератури, її зв’язок з життям народу, естетичну функцію літератури;

 • Головні етапи життєвого і творчого шляху письменників; проблеми духовного життя героїв, виявлення конкретно-історичного, національного та загальнолюдського в характерах літературних героїв;

 • Сюжет, особливості композиції, систему образів;

 • Жанрові особливості прочитаних творів;

 • Естетичне, загальнолюдське і конкретно-історичне значення вивчених творів;

 • Характерні особливості стилю письменника;

 • Основні ознаки теоретичних понять, визначених програмою;

 • Праці українських перекладачів і дослідників цієї доби.
 • вміти: Робити глибокий ідейно-художній аналіз літературного твору в єдності змісту і форми, давати йому власну оцінку;

 • Порівнювати твори, що належать до різних національно- культурних традицій (на рівні окремих образів, сюжетів, тем, проблематики, поетики, літературно-естетичних систем);

 • Визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів, виражально-зображувальні засоби мови;

 • Розгорнуто пояснювати й обговорювати внутрішній світ героя в єдності його світоглядних та ціннісних чинників; порівнювати героїв твору (або різних творів);

 • Виявляти авторську позицію;

 • Працювати з літературно-критичними статтями, монографічними дослідженнями (складати тези, конспекти);

 • Обґрунтовувати свою оцінку прочитаних творів;

 • Готувати усні й письмові роботи, різні за обсягом, характером і жанром;

 • Складати план і конспект літературно-критичних статей;

 • Користуватись довідковою, словниковою та енциклопедичною літературою;

 • Ефективно застосовувати теоретичні професійні знання у практичній діяльності.5.Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка