Методичні рекомендації до їх виконання. Орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт (проектів). Методичні матеріали для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освітиСторінка7/7
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

(для дисциплін, видом підсумкового контролю яких є залік)


Поточний і модульний контроль (100 балів)

Сума

Змістовий

модуль 1 (50 балів)2Змістовий

модуль 2 (50 балів)


100


Поточний контроль

МКРПоточний контроль

МКР25

балів


25

балів


25

балів


25

балів

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях рівний 12.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів на навчальних заняттях


Бали

Критерії оцінювання

3

Студент розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент окремим реченням

4

Студент розуміє навчальний матеріал, дає відповідь у вигляді окремого висловлювання

5

Студент має уявлення про зміст твору, здатний переказати його окремі частини та визначити основні сюжетні елементи

6

Студент знає зміст твору, здатний його переказати, навести приклади у тексті

7

Студент знає зміст твору, здатний його переказати, виділяє головні епізоди

8

Студент володіє навчальним матеріалом, навичками аналізу літературного твору, наводить приклади з тексту

9

Студент володіє навчальним матеріалом, навичками аналізу літературного твору, добирає аргументи на підтвердження висловленої думки

10

Студент володіє навчальним матеріалом, навичками аналізу літературного твору, систематизовано відтворює знання, знаходить і виправляє допущені помилки

11

Студент володіє навчальним матеріалом, навичками аналізу літературного твору, висловлює власні думки, самостійно оцінює літературні явища, дає повну відповідь на питання

12

Студент володіє навчальним матеріалом, навичками аналізу літературного твору, здатний до оригінальних рішень різноманітних завдань, дає вичерпну відповідь на питання


Самостійна робота

Контроль за самостійною роботою здійснюється на консультаціях. Студенти для виконання самостійної роботи заводять окремий зошит. Виставляються бали за знання тексту художнього твору, розділів підручника, за конспектування статей, ведення нотаток, вивчення творів напам’ять.Модульні контрольні роботи

Максимальна кількість балів, які студент може набрати при повній і вичерпній відповіді на запитання контрольної модульної роботи №1 – 10.


Далі детально описується, скільки балів і як вони будуть нараховуватися за модульні контрольні роботи, самостійну роботу, індивідуальні навчально-дослідні завдання, семестровий екзамен тощо.

Насамкінець подається підсумковий рейтинг з кредитного модуля (дисципліни).Рейтингова оцінка з кредитного модуля

Оцінка за шкалою ЕСТS

Рекомендовані системою ЕСТS статистичні значення (у %)

Екзаменаційна оцінка за національною шкалою

Національна залікова оцінка

90-100 і більше

А (відмінно)

10

відмінно

зараховано82-89

В (дуже добре)

25

добре

75-81

С (добре)

30

67-74

D (задовільно)

25

задовільно

60-66

Е (достатньо)

10

35-59

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)незадовільноне зараховано

34 і менше

F (незадовільно з обов’язковим проведенням додаткової роботи щодо вивчення навчального матеріалу кредитного модуля)


Підсумковий рейтинг з кредитного модуля


Рівні навчальних досягнень студентів із зарубіжної літератури


Критерії


Рівень

Оцінювання за шкалою універ-ситету (100-бальною системою)

Оцінювання за націонал-ьною шкалою та шкалою університету

Початковий

1- 59

Не

ЗарахованоСтудент відтворює матеріал на елементарному рівні, називаючи тільки окремі мистецькі твори або явища, не усвідомлюючи взаємозв'язків між ними, припускає грубі помилки у відповіді або не дає зовсім відповіді на питання.


Середній

60 – 64

Зараховано

Студент володіє матеріалом, відтворює незначну його частину, дає визначення певній особливості модерністського роману без обгрунтування, припускає фактичні помилки.

Достатній

75 -89

Студент володіє матеріалом і навичками цілісного аналізу модерністського твору, демонструє знання основних особливостей його художньої структури, вірно добирає аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку,вміє систематизувати набуті знання, грамотно їх викласти, припускає незначні граматичні та фактичні помилки.

Високий

90 - 100

Студент вільно володіє матеріалом, розуміє взаємозв'язок рівнів і елементів художньої структури, володіє навичками аналізу модерністського твору, виявляє творчі здібності, самостійно оцінює окремі явища, показує знання різних джерел інформації, творчо використовує дібраний матеріал, наводить приклади, аргументує власні судження.12. Програма семестрового екзамену

Романтизм. Особливості німецького романтизму. Творчість Е.Т.А.Гофмана. Діяльність братів Шлегелів. Новелістика Л.Тіка. Особливості творчості Новаліса. Фольклорна основа поетики Брентано. Викривальний пафос повісті Г.фон Клейста “Михаель Кольхаас”. Сатира на німецьке філістерство у повісті Гофмана“Малюк Цахес на прізвисько Ціннобер”

Романтизм в англійській літературі. Творчість Дж.Г.Байрона, П.Б.Шеллі і В.Скотта.

Течії англійського романтизму. Проблематика романтизму Байрона. Особливості східних поем Байрона. Тираноборчі мотиви в містерії Байрона “Каїн”. Сатира в романі Байрона “Дон Жуан”. Пошуки шляхів оновлення світу у філософській поемі “Розкутий Прометей” П.Б.Шеллі. Бунт героя проти сваволі влади у трагедії Шеллі “Ченчі”. Історичні романи В.Скотта.Романтизм у Франції. Творчість В.Гюго і Ж.Санд. Етапи французького романтизму. Ф.Р.де Шатобріан як основоположник французького романтизму. Гуманістичні ідеї роману В.Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Відображення боротьби особистості проти нелюдяного суспільства в романі “Знедолені” В.Гюго. Показ гуманізму у вирі революційної боротьби в романі “Дев’яносто третій рік” В.Гюго. Ідеї емансипації жінки в романі Ж.Санд “Індіана”. Пародіювання романтичних героїв у романі Ж.Санд “Орас”.

Американський романтизм. Характеристика американського романтизму. Конфлікт між гуманізмом і нелюдяністю в пенталогії Дж. Ф.Купера про Шкіряну Панчоху. “Страшні” оповідання Е.По. Детективні оповідання Е.По. Поетизація буття індіанського народу в “Пісні про Гайавату” Г.Лонгфелло. Роман Г.Бічер-Стоу “Хатина дядька Тома” як засудження расизму в США. Демократичні тенденції творчості Уолта Уїтмена.


Польський романтизм. Творчість А.Міцкевича і Ю.Словацького.

Національна своєрідність польського романтизму. Поеми Міцкевича “Гражина”, “Пан Тадеуш”. Зображення польської старовини у “Мазепі” Ю.Словацького. Проблеми національно-визвольної боротьби у поемі Ю.Словацького “Ангеллі”.Критичний реалізм. Творчість П.Ж.Беранже і Ф.Стендаля.

П.Ж.Беранже – народний поет Франції першої половини ХІХ ст. Соціально-моральний конфлікт роману Ф.Стендаля “Червоне і чорне”.Творчість П.Меріме і О.Бальзака. Ідеї гуманізму в романі П.Меріме “Хроніка часів Карла ІХ”. Новелістика П.Меріме. Структура “Людської комедії” Бальзака. Галерея соціальних характерів у “Людській комедії” Бальзака.

Критичний реалізм в Англії. Творчість Ч.Діккенса і В.М.Теккерея.

Становлення і розвиток критичного реалізму в англійській літературі ХІХ ст. Критика буржуазного суспільства в романі “Пригоди Олівера Твіста” Ч.Діккенса. Духовне банкрутство містера Домбі в романі Ч.Діккенса “Домбі і син”.Німецька література 30-40 років. Творчість Г.Гейне. Політичні тенденції в німецькій літературі 30-40 рр. ХІХ ст. Романтичні мотиви “Книги пісень” Г.Гейне. “Подорожні картини” як сатира на німецький соціальний устрій. Останні збірки поета.

Творчість Г.Флобера і Ш.Бодлера. Особливості критичного реалізму другої половини ХІХ ст. Руйнування моральних основ особистості в романі Флобера “Пані Боварі”. Проблематика роману Флобера “Виховання почуттів”. Проблематика творчості Ш.Бодлера.


13. Методичне забезпечення

1. Конспект лекцій.

2. Плани практичних занять.

3. Методичні рекомендації до практичних занять.

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.

5. Списки художніх текстів, обов’язкових для прочитання.

6. Глосарій термінів.

7. Завдання модульної контрольної роботи.

8. Тести з навчальної дисципліни.

14. Рекомендована література

Базова
1. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму. – Тернопіль, 2001.

2. История зарубежной литературы ХІХ в. под ред. Я.Н.Засурского и С.В.Тураева. – М., 1982.

3. Елизарова М.Е. и др. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1972.

4. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской

литературы. – М., 1975.

5. Гуляев Н.А. и др. История немецкой литературы. – М., 1975.Допоміжна

1.Клименко Е.И. Английская литература первой половины ХІХ в. – Л., 1971.

2.Черневич М.Н. и др. История французской литературы. – М., 1965.

3. Романтические традиции американской литературы. – М., 1982.

4. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л., 1973.

5. Дмитриев А.С. Предисловие к кн.: Избранная проза немецких романтиков. – М., 1979, т.1.

6. Елистратова А.А. Наследие английского романтизма и современность. – М., 1960.

7. Неупокоева И.Г. Революционно-романтическая поэма первой половины ХІХ в. – М., 1971.

8. Художественный мир Гофмана: Сб. статей. – М., 1982.

9. Дьяконова Н.Я. Байрон в годы изгнания. М., 1975.

10. Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. Л.- М., 1961.

11. Дубашинский И.А. Поэма Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». Рига, 1975.

12. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978.

13.Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта. Л. – М., 1965.

14. Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.

15. Горский И. Адам Мицкевич. М., 1955.

16. Боброва М.Н. Джеймс Фенимор Купер. Саратов, 1967.

17. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. М., 1978.

18. Данилин Ю.И. Беранже и его песни. М., 1974.

19. Виноградов А.К. Стендаль и его время. М., 1970.

20. Фрид Я.В. Стендаль. М., 1967.

21. Резник Р.А. Роман Бальзака «Шагреневая кожа». Саратов, 1971.

22. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. М., 1970.

23. Обломиевский Д.Д. Бальзак. М., 1961.

24. Катарский И.М. Диккенс. М., 1960.

25. Михальская Н.П. Чарльз Диккенс. М., 1959.

26. Мендельсон М.О. Жизнь и творчество Уитмена. М., 1969.

27. Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. М., 1955.

28. Реизов Б.Г. Творчество Флобера. М., 1955.

29. Андрие Рене. Стендаль, или Бал-маскарад. М., 1985.

30. Наливайко Д.С. Оноре Бальзак. К., 1985.

31. Лібман З.Я. Чарлз Діккенс. К., 1982.

32. Вервес Г.Д. Адам Міцкевич. К., 1979.

33. Радишевський Р.П. Юліуш Словацький. К., 1985.

34. Овруцька І.М. Стендаль. К., 1983.

35. Матузова Н.М. Генріх Гейне. К., 1984.

36. Янковський Ю.З. Проспер Меріме. К., 1976.

37. Фрестье Ж. Проспер Мериме. М. 1987.

38. Мешкова И.В. Творчество Виктора Гюго. Саратов, 1971.

39. Трескунов Л.М. Виктор Гюго. М., 1954.

40. Николаев В.В. Гюго. М., 1955.

41. Шамрай А. Эрнест Теодор Амадей Гофман. К., 1971.

42. Бабаев Э.Г. Творчество А.С.Пушкина. – М., 1988.

43. Белинский В.Г. Сочинения Олександра Пушкина. – М., 1969.

44. Григорьян К.Н. Лермонтов и романтизм.

45. Творчество М.Ю.Лермонтова. – М., 1964.

46. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.-Л., 1959.

47. Крутікова Н.Є. Микола Васильович Гоголь. Життя і творчість. – К., 1952.

48. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.

49. Белов С.В. Федор Михайлович Достоевский. – М., 1990.

50. Бочаров С.Г. Роман Л.Толстого «Война и мир». – М., 1978.

51. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. – М., 1963.

52.Абрамович С.Д. Проблемы современного изучения А.Чехова.-Хмельницкий, 1980.
15. Інформаційні ресурси

Джерела Інтернет, адреси електронних бібліотек

http://lib.onu.edu.ua/ - бібліотека ОНУ імені І.І. Мечниковаhttp://www.onu.edu.ua/ru/index.html - сайт ОНУ імені І.І. Мечникова

http://www.ognb.odessa.ua/ - бібліотека ім. М. Горького

http://www.nbuv.gov.ua/ - бібліотека ім. В. Вернадського

http://lib-gw.univ.kiev.ua/ - бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

http://www.filosof.com.ua/ - Інститут філософії ім. Г. Сковороди

http://www.inst-ukr.lviv.ua/ - Інститут українознавства ім. І. Крип’якевичаhttp://www.gilan.uar.net/nasu/hiuass.html - Інститут української археографiї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського.

1 Зміст КНМЗД подається обов’язково. Перелік складових КНМЗД формується відповідно до наявності певного виду роботи в навчальному плані підготовки фахівців..


1 Див. Тимчасове положення про рейтингову систему оцінювання навчальних досягнень студентів
Кам’янець-Подільського національного університеті імені Івана Огієнка.

2 Якщо на самостійну роботу виділяються окремі бали, то це зазначається в таблиці.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка