Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30Сторінка1/12
Дата конвертації06.11.2016
Розмір1.67 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
академія педагогічних наук україни

донецький інститут післядипломної освіти

інженерно-педагогічної освіти

Шевчук С.С.


Охорона праці

та безпека життєдіяльності в ПТНЗ
Методичні рекомендації

Донецьк  2006

ББК 64.9 (ІІ) 722

Ш 30.


Шевчук С.С. Охорона праці та безпека життєдіяльності в ПТНЗ: Методичні рекомендації.  Донецьк, 2006 р., 84 стор.
Методичні рекомендації містять довідниково-інформаційний матеріал основних положень законодавства України з охорони праці та безпеки життєдіяльності. В них розглянуті: основи безпеки праці в галузі, пожежної безпеки та електробезпеки, основні принципи БЖД, класифікація небезпечностей за виникненням. В додатках наведено: приклад методичної розробки уроку з безпеки життєдіяльності, орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з БЖД та питань первинного інструктажу з охорони праці, типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб в закладах освіти.

Розраховані на педагогічних працівників професійних навчальних закладів, фахівців з охорони праці та безпеки життєдіяльності закладів освіти, керівників професійних навчальних закладів, методистів НМЦ ПТО.


Рецензенти: Заболотна М.М.

методист Донецького ОМНЦ ПТО
Костюченко М.П.

ст.викладач кафедри МПН і ОП ДІПО ІПП


Методичні рекомендації друкуються у відповідності до рішення Вченої Ради ДІПО ІПП від _______, протокол № ____________.


ББК 64.9 (ІІ) 722Ш 30.

 С.С. Шевчук, 2006р.


ЗМІСТВступ………………….…………………………………….………………

5

I.


Правові та організаційні основи охорони праці……………………

5

1.1.


Загальні положення законодавства України про охорону праці……….

5

1.2.


Поняття «охорона праці», значення, мета і завдання курсу «Охорона праці» ……………………………………………………………………….


6

1.3.


Додаткові вимоги щодо вивчення курсу «Охорона праці» при підготовці робітників для виконання робіт з підвищенною небезпекою ……………


8

1.4.


Основні законодавчі акти з охорони праці………………………………

9


1.4.1. Констітуція України…………………………………………….

9


1.4.2. Закон України «Про охорону праці»……………………………

10


1.4.3. Кодекс законів про працю………………………………………

12


1.4.4. Закон України «Про охорону здоров'я населення»……………

12


1.4.5. Закон України «Про пожежну безпеку»……………………….

13


1.4.6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» ……………………………………………………………


13


1.4.7. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про охорону праці» …………………………………………………………


14

1.5.

Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці ...

15

II.


Основи безпеки праці в галузі………………………………………….

19

2.1.


Загальні питання безпеки праці……………………………………………..

19

2.2.


Засоби захисту………………………………………………………………..

21

2.3.


Вимоги безпеки до майстерень та лабораторій професійних навчальних закладів ………………………………………………………………………


22

2.4.


Основні причини травматизму і захворювань на виробництві та засоби їх запобігання .............................................................................................................


24

2.5.


Розслідування та облік нещасних випадків………………………………….

25

2.6.


Освітня стратегія управління та безпеки праці…………………………….

27

2.7.


Атестація робочих та учбових місць на підприємствах і в навчальних закладах………………………………………………………………………


29

III.


Основи пожежної безпеки…………………………..……………….

32

3.1.


Характерні причини виникнення пожеж……………………………………

32

3.2.


Організаційні та технічні протипожежні заходи…………………………

32

3.3.


Горіння речовин………………………………………………………………

33

3.4.


Способи гасіння горючих речовин…………………………………………..

34

IV.


Основи електробезпеки……………………………………………….

36

4.1.


Види електрики та особливості ураження електричним струмом………

36

4.2.


Види електричних травм……………………………..…………………….

36

4.3.


Засоби захисту від дії електрики…………..……………………………….

37

V.


Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності………

38

5.1.


Безпечна життєдіяльність як складова національної безпеки………………

38

5.2.


Основна термінологія, визначення та принципи БЖД…………………

42

5.3.


Класифікація небезпечностей життя за виникненням………………………

44

5.4.


Надзвичайні ситуації, що загрожують добробуту людини та суспільства…

46

5.5.


Значення професійного відбору в забезпечені безпеки праці……………

51

5.6.


Сучасні гігієнічні проблеми забезпечення умов навчання і виховання в навчальних закладах України………………………………………………..


55Додатки…………………………..………………………………………….

64Додаток 1. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів, студентів, курсантів, аспірантів………


64Додаток 2. Орієнтований перелік питань первинного інструктажу з охорони праці ……………………………………………………………….


64Додаток 3. Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб………………………………………………


65Додаток 4. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в закладах освіти……………………………………………………


74Додаток 5. Приклад методичної розробки плану уроку з питань безпеки життєдіяльності……………………………………………………………..


76Література……………………………..…………………………..……….

82


ВСТУПНаціональним законодавством України вирішення проблем охорони праці віднесено до першочергових завдань держави, оскільки йдеться про забезпечення додержання конституційних прав громадян на безпечні і нешкідливі умови під час роботи на підприємствах, в установах, організаціях будь-якої форми власності.

Головним принципом державної політики в галузі охорони праці є пріоритет життя і здоров'я працюючих по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства, установи, організації. Цей принцип не є загальним політичним гаслом, хоча правильне розставлення пріоритетів, визначення людини та її інтересів центром уваги всіх державних інститутів само по собі має велике значення.

У своєму розвитку охорона праці пройшла великий історичний шлях, вперше з'явившись на стику соціально-правових, технічних і медичних наук, але найінтенсивнішого розвитку набула з початком науково-технічного прогресу, який поряд з благами приніс людству, на жаль, і численні лиха. Людина  творець науково-технічного прогресу  стала його заложником. Так, щорічно в Україні на виробництві травмується близько 140 тисяч працівників, з них близько 2,5 тисяч гине і більше 5 тисяч отримує професійні захворювання. На підприємствах у шкідливих умовах працює більше 5 млн. робітників, у тому числі 2 млн. жінок.

Під час виробничого навчання і практики щорічно травмуються десятки учнів професійно-технічних закладів. Традиційний аналіз основних причин травматизму, професійних захворювань та смертельних випадків на виробництві свідчить про низький рівень організації виробництва, трудової та виробничої дисципліни, порушення вимог нормативних актів про охорону праці, а також про низький рівень знань з охорони праці робітників та посадових осіб. У процесі навчання учні ПТНЗ оволодівають різними виробничими професіями, їх залучають до праці з використанням сучасного технологічного обладнання та матеріалів, електроенергії, горючого газу, є травмонебезпечними об'єктами.

Тому головним завданням вивчення в ПТНЗ курсу "Охорони праці" є формування в майбутніх фахівців знань, умінь і навичок з безпеки праці, відповідального ставлення до збереження особистого здоров'я і життя та працюючих поруч на виробництві. Цей курс дозволить учням краще засвоїти організаційно-технічні та санітарно-гігієнічні основи з безпечної життєдіяльності, способи і засоби захисту від небезпечних і шкідливих факторів у період навчання та роботи на підприємствах, приймати правильні рішення в екстремальних ситуаціях.


І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Загальні положення законодавства України про охорону праці


На виконання вимог Конституції України з питань охорони праці створена відповідна нормативно-правова база, що постійно розвивається. Суттєві зміни в організації безпеки, гігієни праці та виробничого середовища відбулися з початку 90-х років минулого століття, після набуття Україною незалежності і визначення курсу на впровадження ринкової економіки. За цих умов проблема удосконалення правового забезпечення охорони праці фактично переросла в проблему побудови нового національного законодавства, яке повинно відповідати новим суспільно-економічним відносинам, враховувати досвід розвинених країн світу, реалії сьогодення.

Процес кардинальних змін нормативно-правової бази України з питань охорони праці було започатковано 12 жовтня 1992 р. з прийняттям Верховною Радою України спеціального Закону України "Про охорону праці", який введено в дію з дня його опублікування  24 листопада 1992. Цей Закон є основоположним нормативно-правовим актом, що має рамочний характер і встановлює на законодавчому рівні єдиний порядок організації охорони праці в Україні, регулює відносини між власником підприємства, установи, організації і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає межі участі і повноваження відповідних державних органів виконавчої влади у вирішенні цих питань. Закон базується на досвіді організації охорони праці, набутому в попередні роки як в Україні, так і за її межами, а також враховує певною мірою основні положення відповідних конвенцій і рекомендацій Міжнародної Організації Праці (МОП).

За минулий з того часу період опрацьовано і затверджено понад 60 підзаконних нормативно-правових актів до конкретних статей цього Закону, що забезпечило можливість практичної реалізації його вимог. Разом із Законом України "Про охорону праці" зазначені нормативно-правові акти сьогодні складають цілком самостійну гілку трудового права законодавство про охорону праці, яке створює міцний правовий фундамент на шляху вирішення завдань щодо підвищення рівня безпеки і умов праці в суспільному виробництві та забезпечення належного захисту прав і соціальних інтересів працівників, визначає принципи державної політики в цій важливій сфері соціально-трудових відносин, механізм її реалізації за умов впровадження ринкової економіки та перебудови суспільства.

Разом з основною нормативно-правовою базою до різних аспектів охорони праці мають відношення і деякі окремі норми, що містяться в законах про оподаткування, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, оплату праці, відпустки, про органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та багато інших. Це свідчить про те, що проблеми охорони праці є багатогранними і їх вирішення не може обмежуватися лише організацією суто цільового Закону України "Про охорону праці" та відповідних йому підзаконних нормативно-правових актів.


1.2. Поняття "охорона праці", значення, мета і завдання курсу "Охорона праці"


Згідно Закону України, охорона праці  це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, умов безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.Дія Закону України "Про охорону праці" поширюється на всі підприємства, установи, організації та навчальні заклади незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на всіх громадян, які працюють і вчаться на цих підприємствах та в установах.

Соціально-економічне значення охорони праці  це:

 • реалізація конституційного права громадян на охорону їхнього життя і здоров'я в процесі трудової діяльності;

 • регулювання за участю відповідних державних органів відносин між власником підприємства, установи і організації і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні;

 • надання права працівнику відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища;

 • зберігання середнього заробітку за період простою не з вини працівника;

 • відповідно до медичного висновку і стану здоров'я переведення працівника за його згодою на легшу роботу;

 • обов'язкове соціальне страхування власником всіх працівників від нещасних випадків і професійних захворювань;

 • виплата сум на подання одноразової допомоги, що належить потерпілому за період його тимчасової непрацездатності;

 • надання працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці;

 • відшкодування власником моральної шкоди, заподіяної працівникам;

 • забезпечення комплексного розв'язання завдань охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

На основі державної політики в галузі охорони праці реалізується комплексна програма зниження і усунення небезпечних та шкідливих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих, яка базується на принципах:

 • повна відповідальність власника за створення безпечних умов праці;

 • пріоритет життя і здоров'я до результатів діяльності підприємства;

 • комплексна програма охорони праці на основі національної, економічної, соціальної політики країни;

 • соціальний захист працівників;

 • єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств;

 • використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних та нешкідливих умов праці, участь держави у фінансуванні заходів з охорони праці;

 • систематичний, державний, відомчий і громадський контроль за станом охорони праці;

 • здійснення навчання населення, професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників з питань охорони праці.

Завдання курсу "Охорона праці"  розробка та вивчення програми, яка повинна складатися з таких розділів:

 • правові та організаційні основи охорони праці;

 • основи безпеки в галузі;

 • основи протипожежної безпеки (ПБ);

 • основи електробезпеки;

 • основи гігієни праці, виробничої санітарії;

 • подання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

1.3. Додаткові вимоги щодо вивчення курсу "Охорона праці" при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою


В професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) особлива увага повинна приділятися навчанню професій, пов'язаних з роботою у шкідливих і небезпечних умовах.

Специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Особливе значення має якість підготовки працівників для робіт, пов'язаних з технічною експлуатацією підйомних споруд, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, газових установок тощо, що потребує від обслуговуючого персоналу підвищеної відповідальності, професійних знань, умінь і навичок.

До персоналу, який обслуговує об'єкти підвищеної небезпеки, пред'являються підвищені вимоги як до стану здоров'я і психологічних особливостей, так і до теоретичних знань і практичних умінь і навичок.

До прийому на роботу і направлення на навчання, а також періодично під час роботи, ці особи проходять обов'язковий медичний огляд.

Для осіб, які допускаються до обслуговування підвищеної небезпеки, діє віковий ценз  вони мають бути не молодшими 18 років.До організації і змісту підготовки даної категорії працівників пред'являються підвищені вимоги. Після проходження виробничої практики проводяться кваліфікаційні іспити, за результатами яких майбутньому працівникові присвоюється розряд і видається спеціальне посвідчення на право обслуговування обладнання підвищеної небезпеки у порядку, визначеному відповідними правилами безпеки праці (схема 1).

Схема 1

Підготовка робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою

Підготовка нових робітників ведеться тільки через стаціонарну систему навчання ПТНЗ, навчально-курсових комбінатів.

Підготовка робітників у ПТНЗ повинна проводитись відповідно до "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці" (наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 р. №130).

Перед початком виробничої практики або виробничого навчання неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охорони праці в обсязі діючих на підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань, умінь, навичок в установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не меншою передбаченої діючими в галузі правилами безпеки.


1.4. Основні законодавчі акти з охорони праці


Каталог: download -> version -> 1433936560 -> module
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
version -> Вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на здоров’я підлітків. Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку
module -> Підготовка викладача до уроку
module -> Академія педагогічних наук україни донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка