Методичні рекомендації Історія зарубіжної літератури ІI курс, 3 семестр Укладач: доц. Іванова О. М. Тематичний план дисципліни Розподіл навчальних годин заСкачати 491.45 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір491.45 Kb.
#12570
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

Історія зарубіжної літератури

ІI курс, 3 семестр

Укладач: доц. Іванова О.М.
Тематичний план дисципліни

Розподіл навчальних годин за темами


п/п

Тема

лекцій

практичних

самостійної роботи

1.

Тема 1. Поняття Середньовіччя, хронологічні межі та основні етапи. Поєднання язичництва та християнства, варварства із латинською культурною традицією на першому етапі становлення середньовічної літератури. Міфологічно-героїчний епос. "Пісня про Нібелунгів", "Беовульф".

2


2

6

2.

Тема 2. Становий характер суспільства і літератури: феодально-лицарський, духовно-клерикальний, бюргерські літературні потоки, їхня тематика, стилістика і жанрові форми. Різновиди жанру роману: куртуазний роман, тваринний епос.

2
2

3.

Тема 3. Лірика і драма Середньовіччя.

Жанрова система ліричної лицарської поезії; Основні теми, образи та форми. Тематичний зв'язок лірики трубадурів із куртуазним романом. Ваганти: розвиток традицій низового фольклору та латинської поезії. Драма клерикальна й бюргерська як протистояння церкви. Світові карнавали - ритуальне оновлення життя.2
6

4.

Тема 4. Характерні риси доби Відродження.

Основні етапи та естетичні принципи ренесансного

мистецтва. Проторенесанс. Творчість Данте. Художня структура поеми "Божественна комедія" як подолання середньовічного світосприйняття гуманістичною філософією: єдність й протиріччя форми і змісту художнього твору.


2

2

4

5.

Тема 5. Італійська література XIV - XVI ст.

Розвиток поетичних жанрів у творчості Г. Кавальканті, Лоренцо Медичі, Д. Боккаччо, Петрарки, Мікеланджело. Специфічні ренесансні риси сонети й новели. Розвиток жанру новели: твору Боккаччо, Мазуччо, та ін.2
4

6.

Тема 6. Французьке Відродження, основні етапи та національні особливості.

Процес формування національних літератур як відбиток становлення національних держав. Значення літературної діяльності поетів «Плеяди». Жанр новели у французькій літературі. М. Наваррська. Жанр роману і ренесансний реалізм. Творчість Ф. Рабле.2

2

6

7.

Тема 7. Англійська література XIV - XVII початку ст.

"Кентерберійські оповідання" Д. Чосера. Гуманістичні ідеї Т.Мора та його роман "Утопія". Англійська поезія XVI ст. Поетична творчість Спенсера та Шекспіра.

2
4

8.

Тема 8. Англійська драма доби Відродження:

Періодизація і характеристика. Творчість Шекспіра. Гуманістичний пафос комедій та перших трагедій Шекспіра. Криза ренесансного гуманізму, її відображення в структурі, тематиці й стилі шекспірівських трагедій.2

2

8

9.

Тема 9. Іспанська література Відродження.

Творчість М. де Сервантеса. Теми, ідеї композиція, образи роману "Дон Кіхот". Образ автора та система персонажів, прийоми літературної пародії.

2

2

6Зміст лекцій по темах
Розділ П. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Тема № 1. Клерикальна (письмова) література латинською мовою.

Багатофункціональна роль, основні етапи та еволюція важливих жанрів цієї літератури, поєднання у творах клерикальної літератури релігійного та світського змісту. "Каролінгське відродження" як епоха розквіту клерикальної літератури латинською мовою. Частковий перехід клерикальної літератури на національні мови. Дидактична світська література латинською мовою. Релігійні єресі як вираження опозиції народних мас феодалізму. Творчість вагантів та голіардів.

Шляхи розвитку середньовічної драми. Два шляхи розвитку середньовічної драми і театру. Основні етапи розвитку релігійного театру, поступова секуляризація релігійної драми. Пізній релігійно-світський жанр мораліте. Сліди та свідоцтва розвитку народного театру. Творчість Адама де ля Аля. Міська драма - соті і фарси; фарс "Адвокат Патлен". Німецькі фастнахтшпілі.

Тема № 2. Героїчний епос Зрілого Середньовіччя.

Критика романтичних та позитивістських теорій походження героїчного епосу. Перехід від епічної архаїки до епічної класики. Виникнення героїчних поем в народному середовищі, їх побутування в усній традиції та оформлення в писемному вигляді. Роль жонглерів (хугларів, шпільманів) та пізніших переписувачів в циклізації, обробці та розповсюдженні героїчних поем. Бахтин про три основні відмінності епопеї: предмет епопеї - національне епічне минуле; її виток - національний переказ; абсолютна епічна дистанція між епопеєю та сучасністю. Подальше переосмислення героїчних поем у феодально-церковному середовищі.

Героїчний епос Франції, його основні цикли. "Пісня про Роланда" - видатна пам'ятка французького героїчного епосу. Народна основа поеми. Симетричність та неоднорідність — основні тенденції зображення дійсності в поемі. Герой як носій народного ідеалу. Тема "любої Франції" в поемі. Пізніші напластування феодально-церковної ідеології в поемі; посилення лицарських ідей, захист християнського вірування, християнсько-релігійна фантастика. Оцінювання в поемі зради Генелена.

Виникнення іспанського героїчного епосу на пізньому етапі епічної класики; вплив "епічної пам'яті" про героїчне минуле з епічним осмисленням сучасного буття; вираження в іспанському героїчному епосі своєрідних рис історичного розвитку Іспанії (процес реконкісти). Основні цикли героїчного епосу Іспанії. "Пісня про Сида" - видатна пам'ятка іспанського героїчного епосу. Історична дійсність та епічна правда в поемі. Типізація реального прототипу як епічного героя. Демократизація поеми, антиаристократична спрямованість. Художня своєрідність поеми. Варіанти епічного переказу про Сида. Іспанський народний романс, його генетичний зв'язок з епосом.

Німецький героїчний епос та його найбільш видатна пам'ятка "Поема про Нібелунгів". Сліди давніх народних сказань про героїв німецького епосу та епічну творчість скандинавських народів. Переробка цих сказань у ХІІ - ХІІІ ст. Поєднання рис епічної архаїки з ознаками переродження народної епопеї в лицарському романі в "Поемі про Нібелунгів". Слабкість її історичної основи, відсутність теми загальнонаціональної боротьби, риси феодально-лицарської ідеології, стилістична перебудова традиційних формул епічної мови в поемі під впливом лицарської літератури. Інші твори німецького героїчного епосу.

Тема № 3. Лицарська (куртуазна) література ХІІ-ХІІІ ст. ст.

Розвиток лицарської культури в ХІІ-ХІІІ ст. в умовах хрестових походів, росту міст і розвитку товарно-грошових відносин. Ідейно-художні особливості лицарської поезії. Ідеалізація феодально-лицарських відносин. Прованс та його роль в розвитку лицарської лірики. Поезія трубадурів і її генезис. Основні форми, жанри і тематика поезії трубадурів. Зв'язок з народною лірикою і латинською поезією вагантів. Боротьба "темного" та "ясного" стилів в ліриці трубадурів.

Лицарський (куртуазний) роман, його переважно світський характер. Широка розробка теми земного кохання, підвладного принципам станової феодальної етики. Зачатки психологічного аналізу. Фантастика лицарських романів, її відірваність від життя. Роман про Тристана та Ізольду.

Тема № 4. Міська література середніх віків.

Боротьба міста з феодалами. Виникнення міської літератури та її реалістичний характер. Розвиток сатиричної літератури в ХІІ-ХІV ст. Критика існуючих порядків у міській літературі середніх віків. Жанр і стиль міської літератури. Фабліо і шванки. Поява нового літературного героя - діяльного, кмітливого простолюдина. Роман про Лиса як антифеодальна сатира. Поетизація образу спритного Лиса, здатного вознестися над світом грубої сили. Засудження Лиса за його посягання на слабких та беззахисних. Демократичні тенденції роману. Міська література середніх віків в боротьбі проти куртуазно-лицарської поезії.Тема № 5. Перехід до епохи Відродження. Данте.

Італія на рубежі XІІІ- XV ст.ст. Зростання італійських міст. Боротьба гвельфів та гібеллінів як вираження боротьби ремісницько-торгових міських сфер з феодальним дворянством. Флоренція та її культура.

Життя та творчість Данте, останнього поета середніх віків і першого поета нового часу. "Нове життя", його зв'язок із схоластичною поезією "нового солодкуватого стилю" та його реалістичні тенденції. "Божественна комедія" як філософсько-художній синтез середньовічної культури і пролог до літератури нового часу. Зв'язок поеми з літературою марень та з алегоричною поезією середніх віків. Подолання естетичних та ідейних канонів середньовіччя. Критичне ставлення Данте до офіційної церкви, інтерес до світу і людини. Схилення перед античністю. Висока оцінка науки. Публіцистична загостреність поеми, її ідейна насиченість. Реалістичні елементи в поемі. Поетична майстерність Данте. Композиція поеми. Всесвітнє значення поеми Данте. О.С.Пушкін та В.Г.Бєлінський про поета.
Розділ III. Література епохи Відродження.

Тема № 1. Введення. Епоха Відродження в Італії.

Історична та суспільна характеристика епохи. Гуманізм - світоглядна основа культури Відродження. Боротьба гуманістів з церковно-аскетичною культурою середньовіччя. Нове розуміння світу і людини.

Розвиток реалізму в літературі та мистецтві епохи Відродження. Принципи наслідування природі, звернення до античності та гуманізм. Утопічні мрії гуманістів про перебудову світу шляхом духовного перевиховання освіченої меншини.

Італія ХIV-ХVІ ст. та її соціально-економічний розвиток. Етапи розвитку італійської літератури епохи Відродження. Раннє Відродження в Італії.

Боккаччо. Ранні твори Боккаччо (переробка лицарських романів). Ідейно-художня еволюція Боккаччо. Подолання традицій куртуазної літератури. Боротьба за ренесансний реалізм. "Декамерон" та його значення в історії ренесансної літератури. Антиклерикальні та антифеодальні мотиви "Декамерона". Нове світосприйняття і нова мораль. Боротьба з аскетизмом. Риси індивідуалізму в новелах "Декамерона". Боккаччо як новеліст. Значення "Декамерона" для наступної історії ренесансної новелістики.

Тема № 2. Епоха Відродження у Франції.

Франція ХV-ХVI ст. Соціально-політичний устрій. Абсолютна монархія під час правління Франциска І. Італійські війни та війни з КарломV. Розвиток політичної реакції. Початок французької реформації і релігійних утисків. Успіхи кальвінізму. Релігійні війни як вираження соціальних протиріч життя французького суспільства ІІ-ї пол. XVI ст.

Рабле. Найвище піднесення французького гуманізму в творчості Рабле. "Гаргантюа та Пантагрюель" - висміювання пихатих завойовників, нерозумних схоластів, релігійних фанатиків та інших породжень "антиприроди". Гуманістичні ідеали Рабле. Утопія Телемської обителі. Педагогічні погляди Рабле. Матеріалістичні тенденції роману. Зв'язок Рабле з народною творчістю. Реалістичний гротеск Рабле. Місце Рабле в літературі Відродження.

Тема № 3. Епоха Відродження в Англії.

Характеристика епохи Відродження в Англії. Значення Томаса Мора та його "Утопії" для історії світової суспільної думки та англійської літератури. Поезія до Шекспіра (Т.Уайт, Х.Саррі, Ф.Сідні, Е.Спенсер, К.Марло). Проза евфуїстів (Д.Лілі).

Розвиток драматургії в Англії XVI ст. Значення Акту про театри 1571 р. 3агальна характеристика англійського театру XVI ст. Попередники та сучасники Шекспіру в англійській драмі - "університетські розуми" (Роберт Грін, Томас Кід, Кристофер Марло, Бен Джонсон).

Кристофер Марло - видатний попередник Шекспіра. Створення ним проблемної, сюжетної трагедії. Проблема індивідуалізму. Протиріччя гуманізму в творчості Марло, в його трагедіях "Тамерлан Великий" та "Мальтійський єврей". "Трагічна історія доктора Фауста" - гуманістична проблематика, образ вченого. Образ Фауста у світовій літературі. Поетика, білий вірш. Мова творів Марло. Марло та Шекспір.

Вільям Шекспір - видатний представник англійського Відродження. Біографія. "Шекспірівське питання". Періодизація творчості.

Перший період творчості. Історичні п'єси - хроніки та відображення в них політичних поглядів Шекспіра. Шекспір і монархія. Викриття деспотизму. Аналіз хроніки "Ричард III". Комедії Шекспіра. Їх оптимістичний характер, боротьба з архаїчною сімейною мораллю, захист прав людини на земне щастя. Зображення в образі Фальстафа розпаду феодального світу. "Карнавальні" риси образу. Ренесансні образи діяльних, кмітливих жінок (Порція та ін.).

Визначні трагедії Шекспіра. "Ромео та Джульєтта" - п'єса про велике людське кохання, що перемагає над середньовічним фанатизмом. Літературні витоки та своєрідність поезії.

Другий період творчості. Причини еволюції творчості Шекспіра, поглиблення його трагізму. Характеристика гуманізму другого періоду. Трагічний оптимізм Шекспіра. "Гамлет".

Основні соціальні, філософські та психологічні проблеми трагедії. Трагічний конфлікт гуманістичної мрії та потворної реальності. Складність образу Гамлета. Гете про Гамлета. Концепції образу Гамлета у Бєлінського та Тургенєва. Трагедія "Отелло". Характери Отелло, Дездемони, Яго. "Король Лір". Зв'язок сюжету і фольклору. Соціальний та політичний зміст трагедії, її морально-психологічна проблематика, композиція, образи героїв. Теорія справедливої відплати в трагедії "Макбет". Значення фантастичного елементу в п'єсі. Особливості методу і стилю трагедій другого періоду.

Сонети Шекспіра. їх тематика, ідейний зміст, образи. Новаторство, стиль.

Третій період творчості. Еволюція творчого методу, нові риси в комедіях. Сполучення трагічного і комічного. "Зимова казка", "Буря". Ідеали, виражені в "Бурі", та їх зв'язок з ідеями "Утопії" Томаса Мора. Образ Просперо.

Світове значення творчості Шекспіра. Шекспір на сучасній сцені.


Практичне заняття № 1

Ранньосередньовічний епос та рицарська .література

План


 1. Виникнення епічних оповідей європейських народів, язичницька міфологія та християнство - їх боротьба й зіткнення в змістовому та виразному планах ісландських і норвезьких саг та в "Пісні о Нібелунгах".

 2. Лицарський середньовічний епос. Проблема датування і виникнення текстів. Процес циклізації героїчних пісень. "Пісня про мого Сида". "Пісня про Роланда" та інші пісні "королівського циклу".

 3. Художні особливості лицарського епосу:

 • історична основа та вимисел в сюжеті героїчних пісень;

 • символи, гіперболи та інші художні прийоми художньої системи пісень;

 • домінуючи соціально - естетичні цінності лицарства ї їх вираження у вчинках /жестах/ персонажів, значення етикету в культурі Середньовіччя.


Література

Художні тексти на вибір:

 1. Исландские саги. Ирландский эпос./ Библиотека всемирной литературы. Серия I. - М.: Худ. лит., 1976. Т. 8.

 2. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах./ Библиотека всемирной литературы. Серия I. - М.: Худ. лит., 1976. Т. 9.

 3. Песнь о Роланде. Нимская телега. Песнь о моем Сиде./ Библиотека всемирной литературы. Серия I. - М.: Худ. лит., 1976. Т. 10


Основна література:

 1. История всемирной литературы. Т.2. - М.: Наука, 1989.

 2. История зарубежной литературы средних веков и Возрождения./ Под ред. В.М. Жирмунського. - М., 1967.

 3. История французской литературы. - М., Л.: Изд-во Академии наук СССР. Т. 1. С. 8- 128.

 4. Гуревич А.Я. Мир средневековый. – М.:Наука, 1989.


Практичне заняття № 2

Література раннього Відродження

План
1. Ріст міст і формування бюргерської культури. Культурний підйом в Італії XIII ст. Творчість Данте.

2. "Божественна комедія" - вершина середньовічної літератури і початок нової європейської літератури: • зміст поеми;

 • композиція;

 • система образів: символіка імен, чисел, простір

3. Основні філософські, етичні і соціальні ідеї поеми Данте, їх гуманістичний пафос.
Література

 1. Данте Алигиери. «Божественная комедия»./ БВЛ. - М.: Худ. лит. - кн. 28, 1967.

 2. История всемирной литературы. Т.3. - М.: Наука, 1989.

 1. Амбрамсон М.А. От Данте к Альберти. - М., 1979.

 2. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. - М.: Наука, 1978.

 3. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. - М., 1971.

7. Дживелегов А. К. Данте Алигиери: Жизнь и творчество. Изд. 2-е –М., 1946.

Практичне заняття 3

Творчість Дж. Боккаччо

План
1. Гуманістична філософія в ідейній концепції "Декамерону":

 • тематика новел;

 • типи персонажів;

 • роль оповідачів, їх склад та образ думок;

 • прийом контрастного поєднання новел на одну тему /тотожною зав'язкою, ситуаціями сюжету, ... / - як засіб дискусії, досягнення об'єктивності;

 • ідейно-художня функція "рамочної" композиції: образу "бенкету під час чуми".

2. Середньовічна традиція та новаторство Боккаччо - гуманісту. Мова та стиль новел "Декамерону".
Завдання:

1. Дати визначення жанру новела, користуючись Літературознавчим енциклопедичним словником та посібником "Історія зарубіжної літератури" під редакцією Жирмунського В.М., Михайлова О.Д. в книзі Мазуччо Новелліна. - М.: Республіка, 1993.


Література

 1. Боккаччо Дж. "Декамерон"/БВЛ/кн. 29. ~~

 2. История всемирной литературы. - М, Наука. - 1989. Т.З.

 3. Бранка В. Боккачо средневековый. - М. - Радуга. - 1983.

 4. Хлодовский Р.И. Декамерон: Поэтика и стиль. - М. 1982.


Практичне заняття № 4

Французьке Відродження і творчість Ф. Рабле

План


 1. Національні особливості французького Ренесансу. Вплив італійських гуманістів на французьку культуру, роль монархічної держави та церкви.

 2. Творчість Ф. Рабле - вченого, письменника, гуманіста: концепція світу і людини в романі "Гаргантюа і Пантагрюель":

 • карнавальна, сміхова стихія роману як засіб перевірки фундаментальних основ буття;

 • специфіка гумору, знижуючих травести, поняття амбівалентності у художньому цілому роману;

 • позитивні герої і позитивний ідеал Рабле.


Література:

 1. Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль./БВЛ, кн. 35.

 2. История всемирной литературы. Т.3. - М.: Наука, 1989.

 3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - М.: Худ. лит., 1990.

 4. Евнина Е.М. Ф. Рабле. - М.: Высшая школа, 1967.


Практичне заняття №5

Жанр роману в епоху Відродження

План


 1. Мігель де Сервантес Сааведра - творча біографія письменника.

 2. Образ дороги - сюжетотворчий початок, принцип композиційної єдності і філософський символ роману "Дон Кіхот".

 3. Категорії підвищеного та низького, героїчного, трагічного і комічного в естетичному цілому роману Сервантеса: образ Дон Кіхота і Санчо:

 • мотив божевілля та безглуздості;

 • тема любові в романі і вставних новелах;

 • роман Сервантеса - література про літературу


Література:

 1. Сервантес М Дон Кихот. Т. І - II. (будь-яке видання)

 2. Багно. Дорогами Дон Кихота». - М.: Наука, 1986.

 3. Литературный энциклопедический словарь.Практичне заняття № 6

Творчість Шекспіра

План


 1. Англійський театр епохи Відродження (Елізаветинської епохи К.Маріо).

 2. Періодизація творчості Шекспіра. Комедії та ранні трагедії. Структурно - композиційні особливості.

 3. Трагедії "Король Лір", "Макбет". "Гамлет", тема влади і відповідальності володаря.


Література:

 1. Твори Шекспіра.

 2. История всемирной литературы. Т.2. - М.: Наука, 1989.

 3. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. - М., 1974.

 4. Брандес. Шекспир. - К., 1992.

 5. Морозов. Творчество Шекспира. - М.: Прогресс, 1970.

 6. Оруэл Д. Лир, Толстой и шут.// Новый мир. № 4, 1990.

 7. Шведов Ю. Эволюция шекспировской драматургии. - М., 1975.

 8. Шекспировские чтения (сб. статей). - М.: Наука, 1962, 1966, 1972...Практичне заняття № 7

Англійська поезія Елізаветинської епохи. Творчість Спенсера, Шекспіра, Джонсона

План
1. Жанр сонету в поезії Відродження:

 • його формальна стійкість та семантична варіативність;

 • структура, різновиди сонетів;

 • структурно - семантичний аналіз декількох сонетів.

2. Тема, образи, ідеї шекспірівських сонетів; їх зв'язок з драматургією.
Література:

 1. Твори Шекспіра.

 2. История всемирной литературы. Т.2. - М.: Наука, 1989.

 3. Аникст А.А. Шекспир. Ремесло драматурга. - М., 1974.

 4. Брандес. Шекспир. - К., 1992.

 5. Морозов. Творчество Шекспира. - М.: Прогресс, 1970.

 6. Оруэл Д. Лир, Толстой и шут.// Нов. мир. № 4, 1990.

 7. Шведов Ю. Эволюция шекспировской драматургии. - М., 1975.

 8. Шекспировские чтения (сб. статей). - М.: Наука., 1962, 1966, 1972...


Зразки завдань для позааудиторної самостійної роботи студента


п/п

Зміст навчального матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання

Кількість годин на самостійну роботу

Кількість балів за кожний вид роботи

Види роботи

1.

Тема 1. Поняття Середньовіччя, хронологічні межі та основні етапи. Поєднання язичництва та християнства, варварства із латинською культурною традицією на першому етапі становлення середньовічної літератури. Міфологічно-героїчний епос. "Пісня про Нібелунгів", "Беовульф".

2

2

1) конспект

2) аналіз тексту2.

Тема 2. Становий характер суспільства і літератури: феодально-лицарський, духовно-клерикальний, бюргерські літературні потоки, їхня тематика, стилістика і жанрові форми. Різновиди жанру роману: куртуазний роман, тваринний епос.

4
1) конспект

3.

Тема 3. Лірика і драма Середньовіччя.

Жанрова система ліричної лицарської поезії; Основні теми, образи та форми. Тематичний зв'язок лірики трубадурів із куртуазним романом. Ваганти: розвиток традицій низового фольклору та латинської поезії. Драма клерикальна й бюргерська як протистояння церкви. Світові карнавали - ритуальне оновлення життя.1
1

2

1) вірш напам'ять;

2) доповідь;

3) реферат


4.

Тема 4. Характерні риси доби Відродження.

Основні етапи та естетичні принципи ренесансного

мистецтва. Проторенесанс. Творчість Данте. Художня структура поеми "Божественна комедія" як подолання середньовічного світосприйняття гуманістичною філософією: єдність й протиріччя форми і змісту художнього твору.


1
1

1

1) словник;

2) конспект;

3) аналіз тексту


5.

Тема 5. Італійська література XIV - XVI ст.

Розвиток поетичних жанрів у творчості Г. Кавальканті, Лоренцо Медичі, Д. Боккаччо, Петрарки, Мікеланджело. Специфічні ренесансні риси сонети й новели. Розвиток жанру новели: твору Боккаччо, Мазуччо, та ін.2
2
1) доповідь;

2) вірш та словник6.

Тема 6. Французьке Відродження, основні етапи та національні особливості.

Процес формування національних літератур як відбиток становлення національних держав. Значення літературної діяльності поетів «Плеяди». Жанр новели у французькій літературі. М. Наваррська. Жанр роману і ренесансний реалізм. Творчість Ф. Рабле.1

1


1
1
1) конспект;

2) вірші


напам'ять;

3)терміноло-гічний словник;

4) аналіз текстів


7.

Тема 7. Англійська література XIV - XVII початку ст.

"Кентерберійські оповідання" Д. Чосера. Гуманістичні ідеї Т.Мора та його роман "Утопія". Англійська поезія XVI ст. Поетична творчість Спенсера та Шекспіра.

1

1

1) доповідь;

2) вірші та аналіз письмово8.

Тема 8. Англійська драма доби Відродження:

Періодизація і характеристика. Творчість Шекспіра. Гуманістичний пафос комедій та перших трагедій Шекспіра. Криза ренесансного гуманізму, її відображення в структурі, тематиці й стилі шекспірівських трагедій.4
1) аналіз тексту

9.

Тема 9. Іспанська література Відродження.

Творчість М. де Сервантеса. Теми, ідеї композиція, образи роману "Дон Кіхот". Образ автора та система персонажів, прийоми літературної пародії.

2
1) реферат;

2) аналіз тексту

Тесты к курсу
История зарубежной литературы средних веков и Возрождения
Блок А - устное тестирование.
Вариант І

 1. Связь литературного процесса и сословной структуры общества. Понятие «литературных потоков» и распределение видов и жанров литературы по ним.

 2. Образ Зигфрида как воплощение средневекового феодального идеала, поэтические приемы его создания,

 1. Основные темы «Песни о Роланде» и система персонажей поэмы.

 2. Каков главный вопрос поэмы В. Ленгленда «Видение о Петре Пахаре»? Какова связь с реальностью?

Вариант IІ 1. Жанры средневековой лирики, их содержание и особенности формы.

 2. Причины формирования и содержательные особенности жанра куртуазного романа («Роман о Тристане и Изольде»).

 3. Отличие образов Тристана и Зигфрида.

 4. В чем суть морально-назидательных тенденций поэмы В.Ленгленда. Особенности аллегории.

Вариант III 1. Доминирующие темы и образы поэзии миннезингеров.

 2. Какова композиция поэмы «Беовульф». В чем суть ее исторической и мифологической основы.

 3. Опишите образ главного героя поэмы «Беовульф».

 4. Назовите семь смертных грехов, которые исповедуются в поэме В.Ленгленда.


Тесты к курсу
История зарубежной литературы средних веков и Возрождения
Блок Б - устное тестирование.
Вариант I

 1. Объясните смысл образа Беатриче в третьей кантике «Божественной комедии» Данте.

 2. Чем отличается образ Лауры от образа Беатриче.

 3. Какие группы новелл можно выделить в «Декамероне».

Вариант II 1. Назовите латинские произведения Петрарки,

 2. Перечислите жанры «Книги песен» Петрарки.

 3. Как преодолевается во «Фъезоланских нимфах» Боккаччо условность формы.

Вариант III 1. Каким было отношение Петрарки к античности, как это отражалось на особенностях гуманизма.

 2. В чем суть диалога Петрарки и блаженного Августина в книге «О презрении к миру».

 3. Как описано любовное чувство главной героини в повести «Фьяметта».

Вариант IV 1. Что означает индивидуальный стиль Петрарки, то есть «петраркизм».

 2. Назовите главные традиции в творчестве Петрарки.

 3. Какую роль сыграл кружок Лоренцо Медичи для расцвета культуры во Флоренции.

Вариант V 1. Назовите ведущие черты стиля Боккаччо.

 2. Каковы особенности центра феррарской культуры, назовите имена,

 3. Какие традиции являются главными в поэме М. Боярдо «Влюбленный Роланд».

Вариант VI 1. Эстетические принципи в искусстве эпохи Возрождения.

 2. Композиция и тематика «Божественной комедии» Данте.

 3. Тема власти и преступления в драматургии В. Шекспира.

Вариант VII 1. Периодизация и характеристика итальянского Возрождения. Итальянская поэзия Треченто (Петрарка).

 2. Черты сходства (влияние) «Декамерона» Боккаччо и «Кентерберийских рассказов» Д. Чосера.

 3. Темы и образы «Ромео и Джульетты» Шекспира. Образ Меркуцио.

Вариант VIII 1. Особенности немецкой литературной эпохи Возрождения.

 2. Творчество Эр. Роттердамского.

 3. Творчество Фр. Вийона.

Вариант IX 1. Назовите особенности английской литературы Возрождения. Назовите авторов последнего этапа английского Возрождения.

 2. Исторические хроники Шекспира: «Генрих III» и «Генрих IV», «Ричард ІІІ» и др.

 3. Роль комического в романе Сервантеса «Дон Кихот» (система образов и композиция).

Вариант X 1. Какова композиция «Кентерберийских рассказов» Д. Чосера.

 2. Перечислите социальные типы рассказчиков-паломников в «Кентерберийских рассказах»

 3. Роль поэзии группы «Плеяды» в развитии французской литературы,

 4. Испанская драма эпохи Возрождения.


Література
Художні тексти в українських і російських перекладах

1

Балади народів світу. Іспанські, французькі, німецькі, голландські, англійські та шотландські, скандинавські/ Пер. А.Первомайський// Первомайський А. Твори: В 7 т. — К.: Дніпро, 1986. — Т. 5. — С. 235-294.Вольтер фон дер Фогельвайде. Під липою.../ Пер. А. Первомайський // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К.: Дніпро, 1995. — С.586.

З поезії міннезінгерів / Пер. А. Первомайський // Первомайський А. Твори: В 7 т.—К: Дніпро, 1986. —Т. 6. — С. 167-171.

Із епічної поезії народів світу. Старошотландські балади. Із староанглійських балад, із «Пісні про Нібелунгів» / Пер. І. Я. Франко. // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. — К.: Наук. думка, 1977. — Т. 10. — С. 141-345, 360-374.

Із староісландських новел <зап. у ХІІ-ХШ ст.> / Пер. І. Я. Франко // Франко І.Я. Зібр. творів: У 50 т. — К.: Наук. думка, 1980. — Т. 25. — С. 218-244.

Із старонімецької поезії / Переклади з "Пісні про Нібелунгів" І.Я.Франка // Вікно в світ. — К., 1999. — № 3(6). — С 109-115.

Новий Заповіт з коментарем / Пер. комент. д-ра М. І. Любачівського. — Львів: СТРІМ, 1994. —672 с.

Одна просьба. Легенда старонімецька, Конрад із Вюрцбурга. Цісар Оттон з бородою <поема XIII ст.>. Бонерій. Скарбничка <ХІV ст> / Пер. І.Я.Франко // Франко І. Я. Зібр. творів: У 50 т. — К.: Наук, думка, 1978. Т. 13. — С. 7-88.

Пісня про Нібелунгів. Поема. Пригоди І, II, III / Пер. А. Онишко// Всесвіт. — К.; 1996. — № 12. — С. 157-169.

Пісня про Нібелунгів (уривки) / Пер. М. Лукаша // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К.: Дніпро, 1995. —С. 645-646.

Пісня про Роланда (уривок) / Пер. В. Щурат // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К.: Дніпро, 1995. — С. 368-370.

Робін Гуд. Переказ старовинних англійських народних балад / з англ. переклав Ю. Юра.— К.: Веселка, 1985. (Вид. 2-е. — К., 1993).

Святе Письмо Старого та Нового Завіту / Повн. перекл., здійсн. за оригінальними євр., арам., та грецьк. текстами. – United Bible Sosiety, 1990. — 1394 с.

Старша Едда: Виправа по молот (уривок) / Пер/ О. Бургардт // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К.: Дніпро, 1995. — С 441-444.

Сузір'я французької поезії. Антологія: У 2 т. / Пер. і переспіви М.Терещенка. — К.: Дніпро, 1971. — Т. 1. — С 11-92.

Трістан та Ізольда / Легенда, переспів з давньофранц. В. Коптілова // Всесвіт. — К., 1998.—№ 12.—С 123-129.

Франциск Ассізький. Гімн / Пер. І. Франка // Тисячоліття. Поетичний переклад України-Русі. — К.: Дніпро, 1995. — С. 312-313.

Фюман Ф. Пісня про Нібелунгів у прозовому переказі / Пер. з нїм. М.Настеки; Вступ. ст. «Героїчний епос німецького народу» Н. Матузової. — К.: Веселка, 1989. — 160 с.

2

Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступит. ст. «Средневековый героический эпос германских народов» А. Гуревича. — М.: Худож. лит., 1975. — 752 с. (Серия «Б-ка всемирной лит.»).Библия. Книги Священного Писання Ветхого и Нового Завета в рус. пер. с прилож.: Учеб. изд. с общ. и частн. введеннями, полными параллельными местами, подразделениями, кратким толкователем, аналитич. Симфонией и географич. картами. — Брюссель: Изд-во „Жизнь с Богом", 1973. — 2357 с.

Древнеанглийская поэзия: [Сборник] / Изд. подгот. О. А. Смирницкая, В. Г. Тихомиров. — М.: Наука, 1982. — 320 с. — (Серия "Лит. памятники").

Из немецкой поэзии. Век X — век XX: [Сборник] / Пер. Л. Гинзбурга; Предисл. С. Ошерова. — М.: Худож. лит., 1979. — С. 18-148.

Исландские саги. Ирландские саги / Вступит. статьи М. И. Стеблин-Каменского, с. 7-22, А. А. Смирнова, с. 547-564. — М.: Худож. лит., 1973. — 863 с. (Серия «Б-ка всемирной лит.»).

Легенда о Тристане и Изольде / Изд. подгот. А. Д. Михайлов. — М.: Наука, 1976. — 736 с. (Серия «Лит. Памятники»).

Лирика вагантов в переводе Л. Гинзбурга. — М.: Худож. лит., 1970. — 192 с.

Памятники средневековой латинской литературы ІV-ІХ веков: Сборник/ Отв. ред. М. Е. Грабарь-Пассек и М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1970. — 444 с.

Памятники средневековой латинской литературы Х-ХП веков. — М.: Наука, 1972.

Песнь о Нибелунгах / Пер. с средневерхненем. и примеч. Ю.Б.Корнеева. Изд. подгот. В. Г. Адмони и др. — Л.: Наука, 1972. — 344 с. (Серия «Лит. памятники»).

Песнь о Роланде. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступит ст. «Героческие сказания Франции и Испании» Н. Томашевского. — М.: Худож. лит., 1976. — С. 25-144, 259-360. (Серия «Б-ка всемирной лит.»).

Песнь о Сиде. Староиспанский героический эпос / Пер. текстов Б.И.Ярхо и Ю. Б. Корнеева. Изд. подгот. А. А. Смирнов. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. — 256 с. (Серия «Лит. памятники»).

Поэзия вагантов / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров. — М.: Наука, 1975. — 607 с. (Серия „Лит. памятники").

Поэзия трубадуров. Поэзия вагантов. Поэзия миннезингеров / Вступит, ст. «Лирическая поэзия Средних веков» Б. Пуришева. — М.: Худож. лит., 1974. —-575 с. (Серия «Б-ка всемирной лит.»).

Средневековые латинские новеллы / Изд. подгот. С. В. Полякова. — Л.: Наука, 1980. — 384 с. (Серия «Лит. памятники»).

Средневековый бестиарий = The medial bestiary: [Текст и миниатюры / Авт. ст. К. Муратова; Пер. старофр. стихов В. Микушевича]. — М.: Искусство, 1984. — 242 с.

Средневековый роман и повесть (Тристан и Изольда. Кретьен де Труа. Ивейн. В. фон Ешенбах. Парцифаль. Окассен и Николет) / Вступит/ ст. «Роман и повесть Высокого Средневековья» А. Д. Михайлова. — М.: Худож. лит., 1974. — С. 29-226, 261-578. (Серия «Б-ка всемирной лит.»).Наукова література:

МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ:

Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. — М.: Школа „Языки русской культуры", 1996. — 448 с.

Гринцер П.А. Поэтика слова // Вопр. лит. — М., 1984. —№ 1. — С. 130-148. (Або див.: Гринцер П.А. Литературы древности и средневековья в системе исторической поэтики // Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. — М.: Наука, 1986, — С. 72-103).

Гринцер П.А. Сравнительное литературоведение и историческая поэтика // Изд. АН СССР. Сер. лит. и яз. — М., 1990. - Т. 49. — № 2. — С. 99-107.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Искусство, 1984. —350 с.

Затонский Д.В. Есть ли Прогресс в искусстве, или Какой должна быть история литературы // Всесвітн. літ. в середн. навч. закл. України. — К., 1997. — №12. — С. 35-42.

Косиков ГК. Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы // Методологические проблемы филологических наук. Литературоведение и фольклористика — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — С. 222-252.

Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. — М.: «Языки русской культуры», 1996. — 464 с.

Мамардашвили М.К. Стрела познания (набросок естественно-исторической гносеологии) / Под. ред. Ю. П. Сенокосова. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. — 304 с.

Наливайко Д.С. Доминанты национальных культур и межнациональные литературные общения // Изд-во. АН СССР. Сер. лит. и яз. — М., 1990. — Т. 49.-№2. — С. 108-118.

Неупокоева И.Г. История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. — М.: Наука, 1976. — 360 с.

Пилип'юк О.М. Зародження літературознавства Схід-Захід. — Івано-Франківськ: Гостинець, 2002. — Ч. І. Схід. — С. 59-141.

Султанов Ю.І. Античнісгь і християнство як основні джерела європейської культури і літератури // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 2000. — № 4. — С 50-54.

Татаркєвич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання / Пер. з пол. В. Корнієнка. — К.: Юніверс, 2001. — 368 с.

СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

Абрамова М.А. Историческая действительность и поэтический вымысел (на материале Оксфордской рукописи «Песни о Роланде») // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. — М., 1980. — № 4. — С. 70-74.

Абрамович С. Д. Біблія як форманта філологічної культури: Монографія. — К.: Вид. центр КНТЕУ; Чернівці: Рута, 2002. — 230 с.

Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего средневековья // Античность и Византия. — М.: Наука, 1975. — С.266-286.

Андреев М.А. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (Х-ХІІІ вв.). — М.: Искусство, 1989. — 212 с.

Балашов Н.И. Проблемы единства всемирной литературы ХІІІ-ХVІ веков // Народы Азии и Африки. — 1971. — №2. — С. 64-77.

Бетко І. Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії XIX — початку XX століття (монографічне дослідження). — Zelona Gora; Kijow, 1999. — 160с.

Ванникова И. Конференция медиевистов... «Западно-европейская средневековая словесность. Актуальные проблемы: изучения». М., 1985 // Вопр. лит. — М, 1985. - № 8. — С. 272-278.

Васильева-Шведе О. Галисийско-португальская и провансальская сатирическая поззия ХІП-ХІУ вв. // Сравнительное изучение литератур. — Л., 1976. — С. 334-340.

Введение. Литературы Западной Европы Раннего Средневековья. Литературы Западной Европы Зрелого Средневековья // История всемирной литературы: В 9 т. / АН СССР. — М.: Наука, 1984. — Т. 2. — С. 7-22, 438-596.

Виппер Р.Ю. Возникновение христианской литературы. — М.; Л.: Изд. АН СССР, 1946. — 288 с.

Витковская А.Д Опыт сопоставительно-стилистического исследования: английской и французской средневековой баллады // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. — М., 1981. — № 5. — С. 29-35.

Гаспаров М.А. Очерк истории европейского стиха / Отв. ред. Н. К. Гей. — М.: Наука, 1989. — 304 с.

Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. — М.: Наука, 1972. — 308 с.

Голубев С.Н. Стилистическая функция парной синонимии и антонимии в «Песне о Роланде» // Вестн. Ленингр. ун-та. — Л., 1980. — № 2. История, яз , лит. — Вып. 1 — С. 102-107.

Гуревич. А.Я. История и сага [О произведении Снорри Стурлусона «Хеймскринга»]. — М.: Наука, 1972. — 198 с.

ГуревичА.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников: (Exempla, XIII в.). — М.: Искусство, 1989. — 366 с.

Гуревич А.Я. О природе героического в поэзии германских народов // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — М., 1978. — Т. 37. — № 2. —С. 133-148.

Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. — М.: Искусство, 1990. — 395 с.

Гуревич АЯ. «Эдда» и сага. — М.: Наука, 1979. — 192 с.

Евдокимова А.В. Жанровое своеобразие французских фарсов ХV-ХVI вв. // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — М., 1978. — Т. 37. — № 2. — С. 168-174.

Глина Н.Г Провансальская сирвента и ее развитие в Италии XIII века: К вопросу о влияниях в западно-европейской средневековой литературе // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. — М., 1978. — № 2. — С. 26-37.

Емельянова О.В. Личные местоимения в древнеанглийской поэзии. На материале позмы «Беовульф» // Вестн. Ленингр. ун-та. — Л., 1977. — № 14. История, яз., лит. — Вып. 3, — С. 117-123.

История немецкой литературы: В 3 т. / Пер. с нем.; Общ. ред. и предисл. А. Дмитриева. — М.: Радуга, 1985. — Т. 1. —С. 25-102.

История немецкой литературы: в 5 т. / Под общ. ред. Н. И. Балашова. — М.: Наука, 1962. —Т. 1. —С. 11-190.

История французской литературы: В 4 т. — М.: АН СССР, 1946. — Т. 1. — С. 3-206.

Качуровсъкий І. «Пісня про Роланда» в укр. перекл. В. Щурата: Франц. середньов. епос //Всесвіт.— К., 1994.-№9.-С. 179-182.

Киреева А.С. Французские переводы «Песни о Роланде» XIX века // Вопр. романо-германской филологии. — К., 1974. - С. 297-304.

Конрад И.Я. О всемирной литературе в Средние века // Вопр. лит. — М., 1972. — № 8. — С. 92-105. (Або див.: Конрад Н. И. Литература и театр. — М., 1978. — С. 17-29).

Кузьменко О.Н. Контактный повтор в старофранцузском эпосе // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, языкознание, литературоведение. — А., 1990. — Вып. 1, — С. 101-104.

Курьянова А. А. Повторная номинация как способ формирования сверхфразовьгх единств во французских эпических поэмах ХІ-ХІІ вв. // Вестн. Ленингр. ун-та. — Л., 1982. — № 2. История, яз., лит. — Вып. 1. — С. 116-119.

Мелетинский Е.М. Средневековый роман: Происхождение и классические формы. — М.: Наука, 1983. — 304 с.

Михайлов А.Д Старофранпузская городская повесть фаблио и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. — М.: Наука, 1986. — 348 с.

Михаэль В. Немецкая драма в средние века // РЖ. Общ. науки за рубежом. Литературоведение. — М., 1973. — № 1. —С. 99-102.

Москаленко М Французька поезія в українських перекладах // Світовид. — К.; Нью-Йорк, 1994. — № 4. — С 60-80.

Мурашкинцееа Е.Д. Средства сценического воплощения во французской средневековой драме // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. — М., 1986. — №3. — С. 57-64.

Микола М.И. Жанр «духовного паломничества» в английской литературе XIV в. (топика жанра и отдельные вариации) // Филол. науки. — М., 1993. — № 3. — С. 48-57.

Полякова С.В. К вопросу о византино-французских литературных связях («Повесть об Исмине и Исминии» Евмафия Макремволита и «Роман о Розе» Гийома де Лоррис) // Византийский временник. — 1976. — Т. 37. — С. 114-122.

Попова М.К. Английский рыцарский роман в стихах // Науч. докл. высш. шк. Филол. науки. — М., 1983. — № 5. — С. 23-29.

Санктис Ф. Де. История итальянской литературы. Пер. с итал. — М.: Прогресс, 1963. —Т. 1. — С. 7-70.

Смирнов А. А. Средневековая литература Испании / Вступит, ст. и примеч. З.И. Плавскина. — Л.: Наука, 1969. — 211 с.

Стариков В. В. Легенда о Фаусте и Крабате: Опыт сравнительного анализа нем.-лужиц. историко-литературных связей // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. История, яз., лит. — Л., 1986. — Вып. 4. — С. 101-103.

Стеблин-Каменский М И. Мир саги. Становление литературы / Отв. ред. Д. С. Лихачев. — Л.: Наука, 1934. — 246 с.

Сулина Т. К. Первый средневековый роман в латиноязычной литературе Германии // Науч. докл. высш. школы- Филол. науки. — М., 1989. — № 6. — С. 24-29.

Уэтперби У. Платонизм и поэзия в XII в. (Литературное влияние Шартрской школы) // РЖ. Общ. науки за рубежом. Литературоведение. — М., 1975. — №2. — С. 149-155.

Фридман Р.А. «Кодекс» и «законы» куртуазного служения даме в любовной лирике трубадуров // Учен. зап. Рязанского педин-та. — Рязань, 1966. — Т. 34. - Вып. 2. — С. 3-90.

Фридман Р.А. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование // Учен. зап. Рязанского педин-та. — Рязань, 1965. — Т. 34. — Вып. 1. — С. 87-417.

Харитонов Л.Р. У истоков новеллистического жанра в Италии (сборник «Новеллино» [XIII в.]) // Науч. докл. высш. школы. Филол. науки. — М., 1987. — №2. — С. 27-35.

Чайковская О.Г. Писатели-монахи — писатели-рыцари (X век) // Французский ежегодник-1962. —М., 1963. — С. 5-28.Науково-методична література:

Бочарова I. Словник до твору / Робін Гуд. Переказ старовинних англійських балад // Всесвіти, літ. в середи, навч. закл. України. — К., 1997. — №9. — С. 11-16.

Ґенеза «Пісні про Роланда» // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К., 1996. — № 7. — С. 47-48.

Лащик Н. «Пісня про Роланда» в перекладі В. Щурата // Зарубіж. літ. в навч. закл. — К, 1999. — № 11. — С. 54-56.

Луков В.А. «Песнь о Роланде» в свете фольклора // Изучение произведений зарубежных писателей на уроках и факультативних занятиях в средней школе. — М., 1980. — С. 85-101.

Султанов Ю.І. Веда, Біблія, Коран як пам'ятки світової літератури: Матеріали до уроку-лекції // Всесвіти, літ. в середи, навч. закл. України. — К., 1999 — № 6 — С. 34—38.

Шалагінов Б. Німецька література Х-ХІІІ ст. // Вікно в світ. Зарубіжн. літ.: наукові дослідження, історія, методика викладання. — К., 1999. — №1(4). -— С 8-22.

Ярош О. Д Біблія як історико-літературна пам'ятка // Обрії. — Івано-Франківськ, 1998. — № 1(6). — С 37-43.

Ярош О. Д. П'ять світових релігій // Обрії. — Івано-Франківськ, 1999. — №2 (9). — С 45-55.

Словники та інформаиійне-довідникові видання.:

Аверінцев С.С. Софія — Логос. Словник. — К.: Дух і Літера, 1999. — 464 с.

Квятковский А.П., Поэтический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — 376 с.

Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. — М., 1962—1978.

Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. — М.: Сов. Энциклопедия, 1987. — 752 с.

Литературознавчий словник-довідник. — К.: Академія, 1997. — 752 с.

Мифологический словарь / Гл. ред. Е. М. Мелетинский. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. — 736 с.

Словарь библейского богословия / Под ред. Ксавье Леон-Дюфура и др. Изд. 2-е — Брюссель: Изд-во „Жизнь с Богом", 1990. — 1287 с.

Словник античної міфології / Уклад. I. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; Вступ, ст. А. О. Біленького; Відп. ред. А. О. Бшецький. — 2-е вид. — К.: Наук, думка, 1989. —240 с.

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. — М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. — 656 с.Підручники та навчальні посібники:

1

Шаповалова М.С, Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження: Підручник для студ. держ. ун-тів. Вид. 3-є, перероб. і доп. — Львів: Світ, 1993. — 312 с.История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов / М.П. Алексеев, В.М. Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов, Изд. 4, испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1987. — 414 с.

2

Абрамович С. Д Библия как объект литературоведческого исследования: Учеб. пособие. — Черновцы: Рута, 2000. — 56 с.Алексеев М. П. Литература средневековой Англии и Шотландии: Учеб. пособие для филол. спец. ун-тов / Предисл. и коммент. Ю. Д. Левина. — М.: Высш. шк., 1984. — 351с.

Андреев А.Г., Козлова Н.П., Косиков Г.К. История французской литературы: Учеб. для филол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1987. — С. 11-84.

Зарубіжна література ранніх епох. Античність. Середні віки. Відродження: Навч. посібник для студ. / Ф.І. Прокаєв, Б.В. Кучинський, Ю.Л.Булаховська, І.В. Долганов. — К.:Вища шк., 1994. — С. 116-180.

Зарубежная литература: Учеб. пособие для студ. филол. ф-тов вузов. Изд. 2-е, доп. — Минск: Изд. БГУ, 1973. — С. 70-94.

Козлик І.В. Історія зарубіжної літератури Середньовіччя і доби Відродження. Західноєвропейська середньовічна література. Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та repetitorium до тем). — Івано-Франківськ: Плай; Поліскан, 2000. — 76 с.

Плавскин З.И. Литература Испании ІХ-ХV веков: Учеб. пособие для филол. спец. вузов. — М.: Высш. шк., 1986. — 176 с.

Стеблин-Каменский М.К. Древнескандинавская литература: Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов. — М.: Высш. ШК., 1979. — 192 с.

Штезель М. Д История немецкой литературы. От истоков до середины 19 в.: Учеб. пособие по литературе для педин-тов и фак. иностр. яз. — М.: Высш. шк., 1974. — С. 5-32. — (Нім. мовою).Штейн А. А. История испанской литературы: Средние века и Возрождение: Учеб. пособие. — М.: Высш. шк., 1976. — 191 с.
Каталог: biblioteka
biblioteka -> І. Структура та етапи наукового дослідження проблеми підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзії
biblioteka -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
biblioteka -> Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 р
biblioteka -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka -> Управління освіти,молоді та спорту Коломийської райдержадміністрації Джурківський нвк «зош І-ІІ ст. Днз» Шкільна бібліотека Доповідь на тему
biblioteka -> Курс лекцій та практикум міністерство освіти І науки україни
biblioteka -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення

Скачати 491.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка