Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності"


БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ТЕРОРИЗМУСкачати 492.75 Kb.
Сторінка4/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір492.75 Kb.
#543
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

БЕЗПЕКА В УМОВАХ КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ТЕРОРИЗМУ

ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Мафія — [італ. maf(f)ia]. Таємна злочинна організація, що має певну структуру, і характеризується системою жорсткого підпорядкування членів цієї організації її голові (так званому хрещеному батьку).Мафія як тип організованої злочинності виникла в 18 ст. на о. Сицілія; в 20 ст. так стали називатися деякі злочинні організації в США, а потім і в інших країнах. 

Рекет — [англ. racket < діал. англ. rattick обдирати]. Злочинне вимагання чужих доходів шляхом погроз та насильства.

Тероризм [фр. terreur < лат. terror страх, жах]. Злочин проти суспільної безпеки, що полягає в здійсненні вибуху, підпалу або інших дій, що створює небезпеку загибелі людей, матеріальних збитків або настання інших суспільно небезпечних наслідків, якщо ці дії здійснені з метою порушення суспільної безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішення органами влади, а також загроза здійснення вказаних дій в тих же цілях.

Шантаж — [фр. chantage < лат. cantāre вимагання]. Погроза розголошення компроментуючих відомостей з метою одержання певних вигод.

4.1. Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності


Забезпечення особистої фізичної безпеки. Психологія спілкування в конфліктних ситуаціях. Технічні засоби самооборони. Правила безпечного зберігання та користування вогнепальною зброєю. Шантаж, шахрайство, махінації, крадіжки, рекет. Організація захисту особистої власності.

4.2. Тероризм.


Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Загрози національній та глобальній безпеці в зв’язку з поширенням тероризму, стратегія захисту від тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

4.3. Автономне існування людини в природі


Фактори виживання людини в умовах автономного перебування у дикій природі. Переборення стресу та страху. Забезпечення водою, харчуванням, теплом, організація житла. Сигнали біди та сигнальні засоби.
4.4. Фіологічні та психологічні критерії безпеки людини

ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Афект – це короткочасна, бурхлива, надзвичайно інтенсивна емоційна реакція.

Біологічні ритми — періодичне повторювання зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ в живих організмах.

Гомеостаз — відносна динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища й сталість основних фізіологічних функцій організму людини, тварин і рослин.

Імунітет -1) несприйнятливість організму до інфекційних та неінфекційних агентів і речовин, які потрапляють до організму ззовні чи утворюються в організмі під впливом тих чи інших чинників; 2) стан стійкості організму людини до дії патогенних мікробів.

Стрес — 1) неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; 2) стан особливої хворобливої напруженості організму, викликаний надміру сильними захисними фізіологічними реакціями.

4.4.1. Фізіологічна надійність людини


Людина як відкрита біоенергетична система. Цілісність організму людини. Гомеостаз. Фізіологія організму: кровообіг, дихання, травлення, виділення, ендокринна та нервова системи, Біоритми. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Імунітет, адаптація. Моторний період. Зовнішні подразники та зміна психофізіологічного стану організму.

4.4. 2. Психологічні властивості людини

Пам’ять, мислення, емоції, воля. Вплив характеру і темпераменту на безпеку людини. Принципи формування та підтримання особистої психологічної стійкості в надзвичайних обставинах.4.4.3. Професійний добір кадрів

Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я та працездатності. Психологічні та фізіологічні принципи професійного добору.


Рекомендована література: 6, 13, 14, 17, 18, 21, 45. 48

& ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Охарактеризуйте особливості психології злочинця.

 2. Назвіть можливі моделі спілкування в конфліктних ситуаціях.

 3. Які заходи рекомендується виконувати, щоб уникнути насильства?

 4. Назвіть дозволені технічні засоби самооборони та порядок їх використання.

 5. Назвіть основні правила безпечного користування вогнепальною зброєю.

 6. Які заходи забезпечують безпеку особистого майна та транспортних засобів?

 7. Обгрунтуйте комплекс необхідних дій в умовах погроз, шантажу. шахрайства тощо.

 8. Охарактеризуйте стан тероризму на сучасному етапі.

 9. Вкажіть можливі індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

 10. Яку загрозу несе тероризм національній та глобальній безпеці?

 11. Назвіть які основні фактори необхідно забезпечити для автономного виживання.

 12. Сформуйте моделі виживання у різних природно-кліматичних умовах.

 13. Охарактеризуйте роль фізіологічних систем організму у підтриманні гомеостазу.

 14. Охарактеризуйте природні захисні системи організму.

 15. Вкажіть роль природного та набутого імунітету для захиту організму.

 16. Як змінюється психофізіологічний стан людини в залежності від зовнішніх подразників?

 17. Від чого залежить швидкість реакції організму на зовнішні подразники.

 18. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 19. Охарактеризуйте вплив психології людини на її характер та поведінку.

 20. Назвіть типи темпераментів людини, що на вашу думку більш схильні до ризику.

 21. Як впливає комплекс психологічних факторів людини на її безпеку?

 22. Обгрунтуйте необхідність професійного добору з точки зору психологічних та фізіологічних даних людин

Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.

Глобальна безпека


ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК


Організація Об’єднаних Націй (ООН) — міжнародна організація держав, створена з метою підтримання та зміцнення миру, безпеки та розвитку співробітництва між державами. Заснована у 1945 році. На 1 вересня 1994 року до складу ООН входило 184 держави. Головні органи ООН: Генеральна асамблея ООН, Рада Безпеки , Економічна та Соціальна Рада, Рада по опіці, Міжнародний суд і Секретаріат. Штаб-квартира — Нью-Йорк. Офіційні мови ООН: англійська, іспанська, китайська, російська та французька, а в Генеральні Асамблеї, Раді Безпеки та деяких інших органах ще й арабська мова.

Соціальні хвороби — захворювання людини, виникнення і розповсюдження яких пов'язано головним чином з несприятливими соціально-економічними умовами (венеричні захворювання, туберкульоз та інші).Сталий людський розвиток — розвиток суспільства, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загаль­нолюдського досвіду.

5.1. Концепція ООН про сталий людський розвиток.

Основні положення Концепції ООН про сталий людський розвиток. Глобальні проблеми, пов’язані з науково-технічним розвитком. Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми. Поширення руйнівних ідей, гонка озброєнь. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Особиста безпека, громадська, політична безпека. Міжнародне співробітництво України в галузі безпеки.


5.2. Вплив на людину забруднення навколишнього середовища


Забруднення атмосфери та гідросфери, руйнування і забруднення літосфери, енергетичне забруднення оточуючого середовища. Деградація біосфери. Наслідки руйнування та забруднення довкілля для людини. Можливі віддалені наслідки порушення екологічної рівноваги. Шляхи подолання екологічної кризи.56.3. Економіка безпеки життєдіяльності

Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі, країні, на підприємстві. Державні структури, засоби, фонди, що призначені забезпечити захист і безпеку людей в Україні. Поняття про екологію. Екологізація виробництва. Еколого-економічні нормативи. Економічні важелі підвищення безпеки людини.

Рекомендована література: 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17
& ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:


 1. Назвіть основні проблеми, що стосуються глобальної безпеки людства.

 2. Розкрийте зміст Концепції ООН про сталий людський розвиток.

 3. Розкрийте суть соціальних, екологічних, економічних та інших глобальних проблем людства.

 4. Які наслідки може мати сучасна світова економічної війни?

 5. Якою повинна бути стратегія еволюції людства?

 6. З чим пов’язаний розвиток глобальної екологічної кризи на планеті Земля?

 7. Головні екологічні проблеми та причини їх виникнення.

 8. Вкажіть джерела забруднення навколишнього середовища.

 9. Які наслідки має забруднення атмосфери для людини?

 10. В чому небезпека забруднення гідросфери для людини?

 11. До яких наслідків призводить руйнування та забруднення літосфери?

 12. Прямі та непрямі економічні втрати від наслідків глобального забруднення.

 13. Охарактеризуйте місце економіки в забезпеченні безпеки людини.


Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ffv -> bebj
bebj -> Методичні рекомендації до практичних та семінарських робіт з навчальної дисципліни «Екокультура особистості»
bebj -> Будова та функції зорової сенсорної системи
bebj -> Організм людини єдине ціле
bebj -> Організм людини єдине ціле
bebj -> План практичних робіт із вікової анатомії і фізіології людини
bebj -> Тема: екологія як наука
bebj -> Екологія як наука
ffv -> Концептуальні засади курсу «Метрологічний контроль у фізичному вихованні»

Скачати 492.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка