Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві»Скачати 161.54 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір161.54 Kb.
#12617
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо організації індивідуальної та самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни

менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ
для студентів всіх форм навчання


Галузьзнань: 0401 Природничі науки

Спеціальність:7(8).04010601 Екологія та охоронанавколишньогосередовища
укладач

к.е.н. О.О. Степанова

Донецьк, 2013 р.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодоорганізаціїіндивідуальної та самостійноїроботистудентівзнавчальноїдисципліни

менеджмент У ВИРОБНИЦТВІ
для студентів всіхформинавчання


Галузьзнань: 0401 Природничі науки

Спеціальність:7(8).04010601 Екологія та охоронанавколишньогосередовища

РОЗГЛЯНУТО:

на засіданнікафедри «Природоохороннадіяльність»

Протокол № 1 від 28 вересня2013 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданнінавчально-видавничої ради ДонНТУ

Протокол №___ від _____ _______ 20__ р.

Донецьк, 2013 р.


УДК- ___________________ (______)

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент у виробництві» розроблено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» / «магістр» всіх форми навчання за спеціальністю 7(8).04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» у галузі знань 0401 «Природничі науки» / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 12 с.

У методичнихрекомендаціяхвикладеноосновніматеріали, якіможуть бути корисні студенту при самостійномуопрацюваннітеоретичного та практичного матеріалу з навчальноїдисципліни «Менеджмент у виробництві». Методичнірекомендаціїмістятьположення про підготовкуесе/рефератівтапрограмуіспиту.

Укладач:


О.О. Степанова, к.е.н., доцент

Відповідальний за випуск

В.К. Костенко, д.т.н., професор

ЗМІСТ

стор.


 1. Загальніположення …………………………………………………5

 2. Положення про підготовкурефератів …………………………...... 6

 3. Положення про підготовкуесе ………………………………....... 7

 4. Программа іспиту ………………………………………………….8

  1. Перелікпитань до іспиту ……………………………………. 8

  2. Прикладизавданьекзаменаційнихбілетів …………………10

 5. Список рекомендованоїлітератури ………………………………… 11

 6. Інформаційні ресурси………………………………………………… 12

І Загальні положення

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної тасамостійної роботи студентів з курсу «Менеджмент у виробництві»призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» / «магістр» за напрямомпідготовки «Екологія, охоронанавколишньогосередовища та збалансованеприродокористування» (галузізнань «Природничі науки») усіх форм навчання. Методичнірекомендаціїрозробленівідповідно до вимогкредитно-модульноїсистемиорганізаціїнавчальногопроцесу та базується на таких документах: • ДВНЗ ДонНТУ. Навчальний план підготовкиспеціаліста за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» галузізнань 0410 «Природничі науки», 2013 р.;

 • ДВНЗ ДонНТУ. Навчальний план підготовкимагістра за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» галузізнань 0410 «Природничі науки», 2013 р.

Методичнірекомендаціїскладені з урахуванняморганізаційно-методичнихположень, якімістіться у навчальній та робочійпрограмах курсу:

 • Програмавивченнянавчальноїдисципліни«Менеджмент у виробництві»для студентів за спеціальністю 7(8).04010601«Екологія та охорона навколишнього середовища» / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 7 с.;

 • Робоча програма дисципліни «Менеджмент у виробництві»для студентів за спеціальністю7(8).04010601 «Екологія та охоронанавколишньогосередовища» / Укл. О.О. Степанова. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. - 12 с.

Мета дисципліни«Менеджмент у виробництві» -формуваннятеоретичнихзнань і практичнихнавичок з основ побудовита управлінняексплуатацієювиробничихсистем.

Тематичний зміст курсу:

 • Основивиробничого менеджменту.

 • Виробничастратегіяпідприємства.

 • Організаціявиробничихпроцесів на підприємстві.

 • Проектуваннявиробничоїсистеми.

 • Управлінняексплуатацієювиробничоїсистеми :основніфункції.

 • Планування на підприємстві.

 • Управліннявиробничими запасами.

 • Організаційниймеханізмуправлінняпідприємством.

 • Система управлінняякістю.

 • Тенденціїрозвиткууправлінняпідприємством.

Впровадженнямодульноїсистемиорганізаціїучбовогопроцесу в ДонНТУ приводить до скорочення аудиторного навантаженнястудентів і збільшенняоб'єму годин на самостійну роботу, щозбільшуєзначущістьпроміжногоконтролю знаньстудентів з використаннямесе та рефератів. У зв'язку з цим одна з основних задач учбовогопроцесу - навчитистудентівпрацюватисамостійно.

Метасамостійної роботи в учбовому процесі - розвиток здатності і навичок самостійної творчості, повсякденної і планомірної роботи над підручниками, навчальними посібниками, періодичною літературою і т.д. Самостійна робота студента орієнтує студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та глибоке вивчення теоретичних і практичних основ дисципліни

Відповідно до учбовоїпрограми курсу «Менеджмент у виробництві»,самостійна робота студентівпередбачаєпідготовку і захистесеабо реферату. Цеє обов'язковоюумовою для проходженняпідсумковоїатестації по курсу, Якістьесе / рефератувраховується при визначеннірезультатівпроміжногоконтролю знань та при виставлянніпідсумковоїоцінки за курс.ІІ. Положення про підготовку рефератів

Реферат - письмова робота виконувана студентом протягомтривалоготерміну (від одного тижня до місяця). Реферат є коротким викладомосновнихідей, проблем щододосліджуваногопитання на основіпрочитаноїлітератури. Зміст реферату повинен міститиосновніфактичнівідомості і висновки з даногопитання. Тему реферату можезапропонувативикладачабо сам студент, в останньомувипадку вона повинна бути узгоджена з викладачем.Мета роботи над рефератом - поглибленевивченняоднієї з проблем курсу за допомогоюсамостійноїроботи студента з додатковоюлітературою.

Функції реферату: інформативна (ознайомлювальна), пошукова, довідкова, сигнальна, індикативна,; адреснакомунікативна. Ступіньвиконанняцихфункційзалежитьвідзмістовних і формальнихякостей реферату, а такожвід того, хто і для якихцілейїхвикористовує.Вимоги до змісту. Текст реферату повинен розкривати тему, бути зв'язним і цілісним. Матеріалподається не стільки в розвитку, скільки у форміконстатаціїабоопису. Розкриття теми передбачає,що в тексті реферату є матеріал, щовідноситься до теми, і пропонуються шляхи рішенняпроблеми, щоміститься в темі; зв'язність тексту передбачаєсмисловуспіввідносністьокремихкомпонентів, а цілісність - смисловузакінченість тексту.

Урефератіпотрібнірозгорненіаргументи, міркування, порівняння. Мова реферату маєхарактеризуватисяточністю, стислістю та ясністю.Вимоги до форми:об'їм 8-10 сторінок основного тексту (без титульного листу і списку літератури), надрукованого в редакторіWinWord (шрифт TimesNewRoman, розмір 12, міжрядковийінтервал 1,0). Сторінкиповиннібутипронумеровані і матидостатні (не менше2,5 см. з лівого боку) поля для зауваженьвикладача.

Кількістьджерел, щовикористовуються, для написання реферату повинна бути не меншеп'яти. Список використаноїлітератури приводиться вкінці реферату.Структура реферату:

Вступ - аргументуванняактуальностідослідження, цілі і задачі реферату.


Основначастина - розкриваєзміст теми. У нійобгрунтовуютьсяосновнітези реферату, викладаютьсяголовніположення, щостосуютьсясутіобговорюваногопитання та щомістяться у вивченійлітературі. Викладенняматеріалуосновноїчастиниздійснюєтьсявідповідно плану, щовідображається в розділенні тексту на розділи, параграфи, пункти. Утекстіобов'язковіпосилання на першоджерела.

Висновок – в короткій і стислійформінаводятьсяодержанірезультати, що є відповіддю на головне питаннядослідження; наголошується, чидосягнутіцілі і задачі, сформульовані у вступі.
ІІІ. Положення про підготовку есе

Есе - самостійнаписьмова робота на тему, яка запропонованавикладачем. Жанр есепередбачаєвикладення в образнійформіособистихвражень, поглядів і уявлень, підкріплених аргументами і доводами.Мета есеполягає в розвиткунавиківсамостійноготворчогомислення і письмовоговикладувласних думок. Робота над есеповиннасформувати у студента уміннячітко і грамотно формулювати думки, структуруватиінформацію, використовуватиосновнікатегоріїаналізу, виділяти причинно-наслідковізв'язки, ілюструватипоняттявідповідними прикладами, аргументуватисвоївисновки; оволодітинауковим стилем мови.

Вимоги до змісту. Есеповиннемістити: чіткевикладеннясутіпоставленоїпроблеми, включатисамостійно проведений аналізцієїпроблеми з використаннямконцепцій і аналітичногоінструментарію, щорозглядається в рамках дисципліни, висновки, щоузагальнюютьавторськупозицію по поставленійпроблемі. Побудоваесе - цевідповідь на питанняаборозкриття теми, яке засноване на системідоказів.

Вимоги до форми:об'їм 6-8сторінок основного тексту (без титульного листу і списку літератури), надрукованого в редакторіWinWord (шрифт TimesNewRoman, розмір 12, міжрядковийінтервал 1,0). Сторінкиповиннібутипронумеровані і матидостатні (не менше2,5 см. з лівого боку) поля для зауваженьвикладача. Список використаноїлітератури приводиться вкінціесе.

Структура есе:

Вступ - суть і обгрунтуваннявиборуданої теми, основнаідея і мета роботи.


Основначастина - теоретичніосновивибраноїпроблеми і викладення основного питання. Даначастинапередбачаєрозвитокаргументування і аналізу, а такожобгрунтуванняїх, виходячи з наявнихданих, іншихаргументів і позицій з цьогопитання. У цьомуполягаєосновнийзмістесе. Тому важливезначеннямаютьпідзаголовки, на основіякихздійснюєтьсяструктуризаціяаргументування. Там, де ценеобхідно, як аналітичнийінструментможнавикористовуватиграфіки, діаграми і таблиці.

Завершальначастина - узагальнення і аргументованівисновки по темі, якіповиннівідповідатипоставленійметі. Підсумовуєесеабоще раз вносить пояснення, підкріплюєзначення і значеннявикладеного в основнійчастині.
ІV. програма іспиту

Іспит з курсу «Менеджмент у виробництві»проводиться у форміписьмовоїконтрольноїроботи Узмістовномуаспектізавданняіспитугрунтуються на робочійпрограмі курсу.Завданняіспиту(див.нижче) включають: • відкриті питання по лекційній частині курсу, які передбачають виявлення знань із тем і розуміння суті понять, що вивчаються;

 • питання у відкритійформі, коли завданнявимагаєдовільноївідповіді на поставленепитання.

До складу завданьіспитувходять4питаня.

Для оцінкирезультатівіспитувикористовується шкала, якавказана в документі «Критеріїпідсумковогооцінюваннязнаньстудентів».Студентимають право користуватисяпід час проведенняіспитуучбовою і робочоюпрограмами курсу.
4.1. Перелікпитань до іспиту

 1. Об'єкт, предмет і сутність виробничого менеджменту.

 2. Принципита методивиробничого менеджменту.

 3. Виробнича система як об'єкт виробничого менеджменту.

 4. Складовівиробничоїсистеми: перероблюючапідсистема, підсистемизабезпечення, управління.

 5. Модель управління виробничою системою.

 6. Виробнича стратегія: поняття, співвідношення із загальною стратегією компанії.

 7. Виробничі пріоритети.

 8. Передумови вироблення стратегічних рішень.

 9. Факторизовнішньоговпливу на виробничу систему.

 10. Розробка виробничої стратегії підприємства.

 11. Співвідношення виробничої стратегії та конкурентоспроможності.

 12. Виробничийпроцес- основа функціонуваннявиробничоїсистеми.

 13. Типи виробництв, їхознаки.

 14. Типивиробничних процесів, їхознаки.

 15. Принципи організації виробничого процесу.

 16. Організація виробничого процесу у просторі.

 17. Організація виробничого процесу у часі.

 18. Поняття, структура та тривалістьвиробничого циклу.

 19. Сутність, цілі та етапипроектуваннявиробничоїсистеми.

 20. Критерії та зміст проектуваннявиробу

 21. Критерії та зміст проектування процесувиробництва.

 22. Принципи раціональної організації процесувиробництва у просторі.

 23. Проектуваннярозміщення підприємства.

 24. Фактори, що впливають нарозміщенняпідприємства.

 25. Поняттяі рівнівиробничоїструктурипідприємства.

 26. Типізація виробничихструктурпідприємства.

 27. Специфіка побудовивнутрішньо-цеховихвиробничихпідрозділів за предметним та технологічним принципами.

 28. Етапи проектуваннявиробничоїструктурипідприємства.

 29. Зміст і фази оперативного управління виробничою системою.

 30. Основнівимоги до оперативного управліннявиробничою системою.

 31. Планування виробництва як функція оперативного управління.

 32. Організація робіт з виконання виробничих програм як функція оперативного управління.

 33. Суть та значення стимулювання в системі оперативного управління.

 34. Контроль виробничогопроцесу як функція оперативного управління.

 35. Аналіз і регулювання виробництва як функція оперативного управління.

 36. Стратегічне, поточне та оперативне плануваннявиробничої діяльності.

 37. Методи сукупного планування виробництва.

 38. Система виробничих планів.

 39. Планування виробничих потужностей.

 40. Планування матеріальних потреб виробництва.

 41. Сутність, значення та види матеріальних запасів.

 42. Класифікація типів попиту.

 43. Роль і завданняуправлінняматеріальними запасами.

 44. Моделі управління запасами.

 45. Система управління запасами за принцпом «Точно у термін».

 46. Загальні принципи і типи управління підприємством.

 47. Організаційна структура управління підприємством.

 48. Завдання служб управління виробництвом.

 49. Зміст, особливості та організація праці виробничого менеджера.

 50. Поняття, значення та фактори забезпечення якості продукції.

 51. Показникиякості та методиїхоцінювання.

 52. Організаційнезабезпеченняякостіпродукціїпідприємства.

 53. Поняття та значення управління якістю продукції.

 54. Суть та принципи загального менеджменту якості ( TQM ).

 55. Вимоги до системи менеджменту якості за стандартом ІСО 9000.

 56. Сучасніпідходи до управлінняпідприємством.

 57. Інформаційні технології в управлінні виробництвом.

 58. Інтегровані системи управління.


4.2. Прикладизавданьекзаменаційнихбілетів

Варіант 1

 1. Об'єкт, предмет і сутність виробничого менеджменту

 2. Організація виробничого процесу у просторі.

 3. Моделі управління запасами в залежності від характеру попиту.

 4. Визначте схему взаємозв'язку основних функцій у процесі управління виробництвом.

Варіант 2

 1. Виробнича система як об'єкт виробничого менеджменту.

 2. Організація виробничого процесу у часі.

 3. Поняття та значення управління якістю продукції.

 4. Поясніть, чомувиробничастратегіяважлива для конкурентоспроможностіпідприємства.

Варіант 3

 1. Модель управління виробничою системою.

 2. Проектуваннярозміщення підприємства.

 3. Методи сукупного планування виробництва.

 4. Охарактеризуйте відмінність системи «точно у термін» від традиційної системи.

Варіант 4

 1. Основні виробничі пріоритети.

 2. Поняттяі рівнівиробничоїструктурипідприємства.

 3. Роль і завданняуправлінняматеріальними запасами.

 4. Обгрунтуйтенеобхідністьпостійногооновлення систем управлінняпідприємством та опишітьсучаснітенденціїїхньогорозвитку.
V. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова

 1. Василенко В. О., Ткаченко Т. І. Виробничий (операційний) менеджмент. - К.: ЦУЛ, 2008. - 532 с.

 2. Производственный менеджмент / Под ред. В.А. Козловского. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 574 с.

 3. Чейз Р.Б., Джейкобз Ф.Р., АквиланоН.Дж. Производственный и операционный менеджмент.- М.: Вильямс, 2009. - 1184с.


Допоміжна

 1. Вумек Д. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 476 с.

 2. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства. Мини-руководство по внедрению методик бережливого). – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 125 с.

 3. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта MRPII. - СПб: Питер, 2008.- 416с.

 4. Глухов В. В., БалашоваЕ. С. Производственный менеджмент. Анатомия резервов. – М.: Лань, 2008. – 354 с.

 5. Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.

 6. Грундиг К.-Г. Проектирование промышленных предприятий: Принципы. Методы. Практика. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 340с.

 7. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. - СПб: Питер, 2009. - 320 с.

 8. Деминг, Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.

 9. Жданова Л. А. Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах: учебник / Л. А. Жданова. – Москва: Экономика, 2008. – 636 с.

 10. Золотогоров В. Г. Организация производства и управление предприятием. – М.: Книжный дом, 2008. – 448 с.

 11. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 352 с.

 12. Ильдеменов С. В., Ильдеменов А. С., Лобов С. В. Операционный менеджмент . – М.: Инфра-М, 2009. – 336 с.

 13. Имаи М. Кайдзен. Ключ к успеху японских компаний . – М.: Альпина Паблишерз, 2009. – 280 с.

 14. Лайкер Д. ДаоToyota. 14 принципов менеджмента ведущей компании мира . – М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 408 с.

 15. Левинсон У. Бережливое производство. Синергетический подход к сокращению потерь / У. Левинсон, Р. Рерик. – М.: Стандарты и качество, 2007. – 272 с.

 16. Линдерс М. Р., Фирон Х. Е. Управление снабжением и запасами. Логистика. – М.: Виктория плюс, 2008. – 768 с.

 17. Луйстер Т. Бережливое производство. От слов к делу / Т. Луйстер, Д. Теппинг. – М.: Стандарты и качество, 2008. – 132 с.

 18. Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е.Управление качеством продукции. – М.: Дашков и К, 2012.335 с.

 19. Малюк В. И. Проектирование структур производственных предприятий. – М.: Бизнес-пресса, 2008. – 320 с.

 20. Новицкий Н. И., В. П. Пашуто. Организация, планирование и управление производством,– М.: Финансы и статистика, 2009. – 576 с.

 21. Окрепилов В. В. Менеджмент качества. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2013. – 650 с

 22. Организация производства и управление предприятием / Под ред. О.Г. Туровца. - М.: Инфра-М. 2008. - 528 с.

 23. Переверзев М. П. Организация производства на промышленных предприятиях. – М.: Инфра-М, 2010. – 336 с.

 24. Производственный менеджмент / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин, Г.К. Джурабаева. – М.: Кнорус, 2005 – 416с.

 25. Производственный менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583 с.

 26. Слак Н., Чеймберс С., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства: операционный менеджмент.- М.: ИНФРА-М, 2009. - 789 с.

 27. Стерлигова А.Н., Фель А.В. Операционный(производственный) менеджмент. – М.: Инфра-М, 2009. – 187 с.

 28. Сумець О. М. Основиопераційного менеджменту. - К.: Професіонал, 2006, - 416 с.

 29. Управление производством / под ред. Н. А. Саломатина. – М. : ИНФРА–М, 2009. – 219 с.

 30. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 31. Чейз Р.Б., ЭквилайнН.Дж., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент. М.: Вильямс, 2008- 704 с.VІ.ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. http://www.management.com.ua

 2. http://www.aup.ru

 3. http://www.cfin.ru/

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 24010
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 161.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка