Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015Сторінка14/47
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.5 Mb.
#376
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

26


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


від 18.07.2013 № 1/9-503

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій,


Інститути післядипломної педагогічної освіти


Про використання Інструктивно-методичних

матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу

в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу


Надсилаємо для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчаль- но-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Зазначені матеріали будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua та надруковані у фахових журналах.


Додаток: Інструктивно-методичні матеріали на 8 арк.
Заступник Міністра Б. М. Жебровський


27
Додаток до листа МОН України від 18.07.2013 № 1/9-503
Інструктивно-методичні матеріали

«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»
І. Загальні положення

Інструктивно-методичні матеріали розроблено відповідно до Законів України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту», «Про охорону праці».

Державна політика з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в галузі освіти базу- ється на ряді принципів, з яких основними є пріоритет життя і здоров’я учасників навчаль- но-виховного процесу, повна відповідальність роботодавця, власника або уповноваженого ним органу, керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі — навчального закладу) за створення належних, безпечних і здорових умов праці і навчання, запобігання нещасних ви- падків та професійних захворювань.

Безпечні умови навчання і праці створюються відповідним середовищем, що сприяє зміц- ненню здоров’я, збереженню життя і не спричиняє травмування учасників навчально-вихов- ного процесу.

Проведення занять у групі продовженого дня повинно відповідати вимогам безпеки відпо- відно до:Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01),

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63;

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720;

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвер- дженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121;Державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117;

Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, за- тверджених наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юс- тиції України 17 грудня 1998 року за № 800/3240 (далі — Правила пожежної безпеки);

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комі- тету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за

93/2533;

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного про- цесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 ли- стопада 2001 року за № 969/6160 (далі — Положення про організацію роботи з охорони праці).
ІІ. Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу

Організація і проведення навчально-виховного процесу у групі продовженого дня в почат- ковій та основній школах здійснюється вихователем, учителем, іншим працівником навчально- го закладу (далі — вихователь). Склад групи продовженого дня і прізвище вихователя затвер- джуються наказом керівника навчального закладу на початку начального року.Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоб- локи тощо) та об’єктів можливої підвищеної небезпеки для учнів.


28Приміщення для відпочинку (сну) учнів 1 класу слід обладнувати в окремій кімнаті (блоці), де відсутні шуми та запахи. Під час сну вихователь має стежити за учнями, котрих розміщують на другому ярусі ліжок, утримуючи в належному стані поручні, паски для їхнього страхуван- ня. Тривалість відпочинку (сну) першокласників —1,5 год.

У приміщеннях навчального закладу, зокрема в класних кімнатах (кабінетах), температура повітря повинна бути 17—20 °С, у спальних приміщеннях — 18—20 °С.

Відповідно до вимог повітряно-теплового режиму класні кімнати (кабінети) слід провітрю- вати на перервах. Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять, на великих перервах. Фрамугами та кватирками слід користува- тися протягом всього року. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові у приміщеннях лише 1-го поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги, кватирки.

У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів учні мають негайно припи- нити користування ними, вихователь повинен повідомити про це керівника або завідувача господарською частиною навчального закладу.

Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожеж- ної безпеки, зокрема не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип’ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.

У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію навчального закладу, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихо- вателю необхідно переглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати, закривши щільно вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до інших приміщень.

При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум’я первинними засобами пожежегасіння, можна збити полум’я одягом, накрити мокрою ткани- ною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі). Вогнегасники мають розміщуватися на стендах або пожежних щитах, про місце знаходження яких зазначається у планах евакуації зі шкільного приміщення.

Для практичного застосування правил безпеки під час евакуації необхідно проводити на- вчальну евакуацію учнів під час проведення Дня цивільного захисту в навчальному закладі.

У класній кімнаті (кабінеті) групи продовженого дня мають бути розміщені правила пове- дінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху тощо.
ІІІ. Організація та безпечне проведення навчально-виховної роботи з учнями у групі продовженого дня


  1. Вимоги до організації навчально-виховного процесу

Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх.

Під час проведення занять у групі продовженого дня учням дозволяється перебувати в клас- них кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя, кори- стуватися спортінвентарем, займатися на спортивних майданчиках з тренажерним спортивним обладнанням після проведення вихователем інструктажу з безпеки проведення таких занять. Під час проведення спортивних занять учні мають користуватися спортивним одягом та взут- тям, що відповідають їхньому розміру.

Учням не дозволяється залишати територію навчального закладу без дозволу вихователя.

Це може призвести до небезпечних ситуацій, що спричиняють нещасні випадки.Одним із видів діяльності учнів у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно-корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а після завершення самопідготовки — участь у заходах емоцій- но-розвивального характеру (робота в гуртках, ігри, вікторини, підготовка і проведення концер- тів художньої самодіяльності тощо). Тривалість прогулянки для учнів протягом дня має бути не меншою ніж 1,5 год.

29Під час самопідготовки учні мають дотримуватися правил безпечної поведінки, як під час уроків. Учнів, які виконали завдання самопідготовки раніше інших, слід завантажити іншими видами робіт з навчальної діяльності (за вибором учня).

Для профілактики стомлюваності зору, зняття напруження та формування правильної постави учнів початкової і основної школи на заняттях (уроках) у групі продовженого дня слід проводити фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей (через кожні 15—20 хв навчальної діяль- ності протягом заняття).

На перервах учні повинні дотримуватися правил безпеки: не бігати коридорами, не штов- хатися, не застосовувати фізичну силу проти товаришів, не влаштовувати бійки, не ображати інших тощо, не сідати на підвіконня, перила східців, елементи системи опалення тощо. Рухатися коридором слід з правого боку, підніматися та спускатися на поверхи приміщення сходинками праворуч.

Для організації і контролю порядку у другій половині навчального дня (групах продовженого дня) призначається щоденне чергування вихователів згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу.

Учні мають виконувати вказівки вихователя, чергового вихователя (учителя) щодо дотриман- ня правил безпечної поведінки, адекватно реагувати на зауваження та пропозиції дорослих, чер- гових учнів.

До господарських, технічних приміщень навчального закладу вхід учням без дозволу вихова- теля забороняється.

Під час роботи в групі продовженого дня вихователь повинен звертати увагу учнів на вимоги безпеки до об’єктів можливої підвищеної небезпеки на території навчального закладу, перелік яких визначається керівником навчального закладу в плані роботи з цивільного захисту.

Ігри з учнями на території навчального закладу слід проводити, як правило, на ігрових май- данчиках, засипаних піском або гравієм, чи ділянках з трав’яним покривом (засіяних невисокою травою).

Не дозволяється стороннім особам відвідувати учнів під час проведення занять без дозволу чергового вихователя (учителя), чергового заступника керівника навчального закладу.

На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві). Якщо за заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу продовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров’я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).

Після закінчення занять у групі продовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення навчального закладу.

Після закінчення занять у групі продовженого дня чи позакласних заходів перебування учнів у приміщенні та на території навчального закладу не дозволяється.
  1. Вимоги до організації суспільно-корисної праці та робіт з самообслуговування учнів

Під час проведення занять у групі продовженого дня учні беруть участь у різних видах тру- дової діяльності навчального закладу. При цьому вони повинні дотримуватися правил безпеки і дбайливо ставитися до шкільного майна.

До трудової діяльності в навчальному закладі відноситься суспільно-корисна праця, самооб- слуговування та інші види діяльності: утримання в чистоті і порядку класної кімнати (кабінету), спортивних майданчиків, робота на пришкільних ділянках (озеленення, посадка, полив, догляд за рослинами тощо), робота в куточку живої природи, садках, оранжереях, теплицях тощо.Усі види робіт повинні проводитися з дотриманням правил охорони праці та безпеки життєді- яльності учасників навчально-виховного процесу.

У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класних кімнат (кабіне- тів) лише вологим методом з наступним провітрюванням приміщення. Миття підлоги дозволя- ється учням лише з 10 років з використанням швабри і гумових рукавичок.Учні 2—4-х класів можуть брати участь у прибиранні території навчального закладу, догля- дати за квітами, а учні 5—9-х класів — у генеральному та щоденному прибиранні пришкільної ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати, поливати дерева тощо). Одноразова тривалість роботи із самообслуговування учнів 2—4-х класів не повинна перевищувати 30 хв (1 год на тиж-

30день), для учнів 5—9-х класів 45 хв (2 год на тиждень). Учні повинні працювати у спеціально- му одязі (відповідне взуття, халат чи фартух, головний убір, гумові рукавички).

Перед кожним видом праці вихователь повинен провести інструктаж з безпеки роботи з від- повідними інвентарем та пристосуванням.

Учні не допускаються до виконання роботи, що є небезпечною для їхнього життя і здоров’я (робота із значним фізичним навантаженням, миття вікон, використання хімічних речовин для прибирання, очищення даху від снігу, льоду, перенесення скла та виробів з нього, прибирання санітарних кімнат, сходів, спортивних приміщень, догляд за хворими тваринами тощо).


  1. Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням

Для забезпечення учнів питною водою обладнуються питні фонтанчики, автоматичні крани з температурою води не більше +25 °С. Допускається забезпечення класної кімнати (групи) спе- ціальними ємкостями (пляшками) з питною водою та одноразовими склянками.

Організація харчування учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України.

При харчоблоці навчального закладу повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспан- серному обліку і потребують дієтичного харчування.

Вихователь зобов’язаний чітко організовувати харчування учнів згідно з порядком, визначе- ним відповідним наказом керівника навчального закладу.

Контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні здійснює вихо- ватель.


  1. Вимоги до організації та безпечного проведення екскурсій, походів, практичної діяльності в довкіллі

Практична діяльність учнів групи продовженого дня у довкіллі здійснюється

з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, пізнавальних можливостей, зді- бностей, інтересів учнів, зі створенням безпечних умов для їхнього життя і здоров’я.

Рішення про можливість проведення прогулянки, екскурсії тощо на відкритому повітрі при- ймає вихователь.

При спекотній погоді бажано не проводити прогулянки під відкритим сонцем. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом чи спеціальним накриттям або в бесідках з покрівлею. Знахо- дячись на сонці, кожен учень (учениця) має одягнути головний убір.

У дощову, засніжену погоду прогулянки на свіжому повітрі проводяться під накриттям тен- тами, у захищеному від вітру та снігу місці.

Для організації та проведення місцевих екскурсій, походів у межах міста, села наказом дирек- тора навчального закладу призначається керівник екскурсії (учитель, вихователь), який визначає маршрут екскурсії, готує відповідні документи на її проведення.

Перед проведенням екскурсії керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені учні, обрати безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хи- жих, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок тощо); болота, трясовини тощо.

Підготовлену інформацію про місцеву фауну та флору, про можливі зустрічі з небезпечними та хижими тваринами, з отруйними рослинами, грибами під час екскурсії (походу) та способи захисту від них керівник екскурсії має повідомити учасникам.

Місце екскурсії та відстань до неї визначається, виходячи з фізичних можливостей учнів.

При цьому слід ураховувати особливості дороги і стан погоди.

Перед проведенням екскурсії (походу) слід провести інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час заходу. До організації та проведення практичної діяльності в довкіллі доцільно залучати і батьків.

Під час перевезення учнів до місця екскурсії (походу) за допомогою транспорту (залізнич- ного, автотранспорту, міського електротранспорту тощо) слід користуватися правилами безпе- ки, що зазначені в Основних вимогах щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року450/167, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за 614/13881.


31


  1. Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності

Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9-169 до поса- дової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.

До плану роботи вихователь групи продовженого дня включає пункти щодо:

проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров’я учнів;

перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення бесід, творчих конкурсів, чи- тання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності;

організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєді- яльності тощо.

Особливу увагу слід приділити роботі з попередження побутового травматизму, ознайомлен- ню з діями у разі виникнення нещасних випадків у побуті, наданню першої домедичної допомоги потерпілим.

Планування роботи в групі продовженого дня передбачає проведення групових занять, кон- курсів, спортивних змагань, стартів та інших культурно-масових заходів, що сприяють зміцнен- ню здоров’я учнів, вчать учнів правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу і в побуті.

При організації і проведенні планової роботи в групі продовженого дня слід використовувати навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, що знайомлять учнів з правилами без- печної поведінки.
  1. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі продовженого дня

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці перед початком навчаль- ного року на першому занятті в групі продовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед по- чатком канікул вихователь проводить з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня відповідно у графах «Короткий запис ви- ховних заходів» або «Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок».

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі нещасного випадку, що трапився під час навчально-виховного процесу.

Цільовий інструктаж проводиться з учнями перед проведенням позакласних, позашкільних заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо), суспільно-корисної праці (прибирання те- риторій, приміщень, робота на навчально-дослідних ділянках тощо).

Позаплановий та цільовий інструктажі проводить вихователь, який відповідає за проведення заходу.

Реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації ін- структажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в класній кімнаті (кабінеті).

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, прибиранням тери- торіїнавчальногозакладу,іншихробітугрупіпродовженогоднянереєструєтьсяувищезазначеному журналі, записпропроведеннятакогоінструктажувиховательробитьужурналігрупипродовжено- го дня.Реалізація вихователем вимог безпеки життєдіяльності учнів гарантує їх безпеку навчання у групі продовженого дня.
32

Каталог: uploads -> editor -> 1443 -> 583684
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
editor -> Презентація
583684 -> 2015 Методичний порадник: організація методичної роботи в закладах освіти району
583684 -> Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році Пирятин: рмк, 2015. 184с
583684 -> Методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка