Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка1/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
#31372
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів

з нормативної навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовкиФІЛОСОФІЯ

усіх галузей знань, напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчанняДонецьк , 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів

з нормативної навчальної дисципліни

циклу гуманітарної підготовкиФІЛОСОФІЯ

усіх галузей знань і напрямів підготовки

і спеціальностей

очної і заочної форм навчанняРозглянуто

на засіданні кафедри

«Філософія»

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__ р.Затверджено

на засіданні

Навчально-видавничої

ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «____________» 20__ р.


Донецьк , 2013

УДК 1(071)

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей /Укл.: В. І. Пашков. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – 261 с.

У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентам усіх галузей знань і напрямів підготовки при самостійному опрацюванні матеріалу з нормативної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія».

Укладач: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент

Відповідальний за випуск: Д. Є. Муза, д.філос.н., професор
ЗМІСТ

ВСТУП…................................................................................................................ 6

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…............................................................................... 7

1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.................................................... 7

2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ............................................................... 22

3. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛІВ № 1, № 2 ТА ЕКЗАМЕНУ................................. 24

3.1. Завдання до модульного контролю № 1.................................................... 24

3.2. Завдання до модульного контролю № 2.................................................... 25

3.3. Завдання до екзамену.................................................................................. 27

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ…....................................... 30

5. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ.......................................................................................... 39

6. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ…........................................................... 177

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ…....................................... 195

8. ЛІТЕРАТУРА..................................................................................................... 251ВСТУП

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань і напрямів підготовки містять програму нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія», перелік питань для самоконтролю студента з оволодіння ним матеріалом навчальної дисципліни, перелік питань до модульних контролів та іспиту, критерії оцінки знань з навчальної дисципліни, плани семінарських занять з навчальної дисципліни, методичні рекомендації з виконання індивідуальної роботи (реферату) студентами очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни, перелік рекомендованої літератури, що забезпечує студентів необхідним матеріалом з цього виду роботи і дозволяє зосередити увагу на конкретних проблемних ситуаціях і шляхах їх вирішення.Підставою для розробки методичних рекомендацій з організації самостійної роботи студентів є:

 • Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Н А К А З МОН України № 161 від 2.06.93 р.

 • Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

 • Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра (спеціаліста, магістра) відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

 • Галузевий стандарт вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти рівня бакалавр (спеціаліст, магістр)» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

 • Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навчальний посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с.

 • Навчальний план нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» відповідних галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

 • Програма нормативної навчальної дисципліни «Філософія» підготовки бакалавра усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

 • Робоча програма нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей.

 • Критерії підсумкового оцінювання знань студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

 • Філософія: навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів (російською мовою) / Під ред. Л. О. Алексєєвої, Р. О. Додонова, Д. Є. Музи, В. І. Пашкова. – 3-тє видання. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – 170 с. (Гриф МОН України) // Електронний ресурс: http://library.donntu.edu.ua/books/met/cd868.pdf

 • Література до нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей очної і заочної форм навчання для виконання усіх видів роботи / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.).

 • Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів очної і заочної форм навчання усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__» 20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).

 • Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентами очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__»20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).

 • Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Філософія» для студентів очної і заочної форм навчання усіх галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей / Укл.: В. І. Пашков, к.філос.н., доцент (протокол засідання кафедри «Філософія» № __ від «__» «__»20__ р.) (протокол засідання Навчально-видавничої ради ДонНТУ № __ від «__» «__» 20__ р.).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання методичних рекомендацій до організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни «Філософія»:
Метою самостійної роботи студентів є осягнення природи філософського знання як необхідної підстави формування світоглядної культури, тобто бачення сутності природних і суспільних явищ, знаходження форми її теоретичного вираження, принципових можливостей практичного впровадження теоретичних висновків, формування здатності передбачати найближчі та віддалені наслідки, до яких можуть привести ці висновки, але й знайти певну позицію, прагнення до заснованих на моральних підвалинах об’єктивно-вірних вирішень проблем, що виникають у житті.

Нормативна дисципліна «Філософія» вивчається студентами на лекціях і семінарських заняттях, а також у процесі самостійної роботи.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методич­них засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Завданням самостійної роботи студентів щодо вивчення даної дисципліни є аналіз розділів філософії, кола філософських проблем, що в них розглядаються, вивчення її предмету, принципів, законів, понятійно-категоріального апарату, опанування методами наукового пізнання, з’ясування функцій філософії, розкриття специфікі філософського знання та неоднозначності його становлення і виявів в історико-філософському процесі, але разом з цим і розуміння філософії як загальної мови людей, яка усуває перешкоди для комунікації, що породжені вузькістю спеціалізації, а також розуміння необхідності засвоєння філософського знання як умови власного розвитку.

При розгляді даних методичних рекомендацій студент може:

– ознайомиться з навчальною програмою навчальної дисципліни;

– самостійно провести самоконтроль вивченого матеріалу;

– підготуватися до складання модульних контролів, екзамену;

– ознайомитися з критеріями оцінювання знань; • ознайомитися з переліком питань, які будуть винесені на модульні контролі, екзамен;

 • визначитися з необхідною для реалізації завдань літературою.


1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Філософія» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалавра усіх галузей знань, напрямів і спеціальностей підготовки.


Значення навчальної дисципліни:

Природа філософського знання така, що його осягнення пробуджує свідомість людини, її душу, вчить мислити, розмірковувати над глибинними цінностями і життєвими проблемами. Філософія формує здатність виявляти життєві і пізнавальні протиріччя та, використовуючи отриманні знання, евристичність філософської інтуїції і методологічний ресурс філософських категорій, творчо і самостійно їх розв’язувати. Гуманістичний потенціал філософського знання сприяє кристалізації важливих якостей культури особистості, орієнтує її на істину, добро і красу, захищає від некритичного характеру буденної свідомості. Філософія як загальна мова людей в умовах технічного навчального закладу надає можливість орієнтуватися на загальнолюдські цінності життя, які усувають «бар’єри комунікації», що породжені вузькістю спеціалізації.


Основні методичні настанови вивчення навчальної дисципліни:

 • охоплення основних тем навчальної дисципліни, обов’язкових для аудиторних занять;

 • пріоритет у виділенні тем в обсязі, що відповідає специфіці підприємницької діяльності;

 • логічність, змістовність і приступність формулювання основних положень, необхідних для розкриття тем навчальної дисципліни;

 • співвіднесеність теоретичних положень з життєвими реаліями, їх конкретизація стосовно визначеної сфери практичної діяльності;

 • орієнтація на проблемний характер положень програми, які спонукатимуть до активно-творчого їх засвоєння;

 • урахування різноманіття існуючих підходів до проблем, які розглядаються, що зорієнтує студентів на дискусійний і в той же час толерантний характер занять;

 • наявність джерелознавчої бази, яка забезпечуватиме різноманіття підходів у вивченні тем навчальної дисципліни.


Предмет: відношення «людина – світ», який розглядається з точки зору природи і сутності світу, його будови і стану, природи і сутності людини, її місця у світі, відношення до нього, можливостей його пізнання та перетворення.
Міждисциплінарні зв’язки полягають у тому, що філософія щодо наук намічає їх предметні галузі та виробляє пов'язаний з цим процесом інструментарій мислення, а сама, ґрунтуючись на найбільш високому стані матеріалу наукового пізнання, схоплюючи цілісність буття, розкриває більш глибинний смисл, який може бути притаманний усьому цілому.
Програма навчальної дисципліни складається з двох змістовних модулів:

– змістовний модуль № 1; • змістовний модуль № 2.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни:

1.1. Мета: формування світоглядної культури студента, який би вмів бачити сутність природних і суспільних явищ, а також знаходити форму їх теоретичного вираження; міг відшукати принципові можливості практичного впровадження теоретичних висновків; був здатен не лише передбачати найближчі та віддалені наслідки, до яких можуть привести ці висновки, але й знайти певну позицію, яка йде з внутрішніх спонукань; прагне до заснованих на моральних підвалинах об’єктивно-вірних вирішень проблем, що виникають у житті.
1.2. Завдання: подати та пояснити розділи філософії, предмет який нею вивчається, зміст і функції, а також її місце і роль у системі вищої освіти й розвитку суспільства взагалі; розкрити специфіку філософського знання та дати зрозуміти не тільки його альтернативність, а й неоднозначність історичного процесу, що ставить кожну людину і людство у цілому перед вибором і відповідальністю за його здійснення; впровадити діалогові форми навчання, зорієнтовані на значиму для особистості педагогіку партнерства, що приводить до розуміння філософії як загальної мови людей, яка усуває перешкоди для комунікації, що породжені вузькістю спеціалізації; привити студентам вміння щодо оволодіння філософськими знаннями та навчити їх логічно й науково-обґрунтовано викладати ці знання; підвести студентів до розуміння необхідності засвоєння філософського знання як умови їх власного розвитку.
1.3. Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни, у результаті дотримання яких студент повинен:
Знати: зміст історико-філософського процесу, його основні вчення і школи, течії і напрями, проблеми, що ними вирішувалися, їх історичну обумовленість і спадкоємність та основні проблеми і принципи сучасної філософії: про світ і саму людину в його бутті, про джерела і загальні закономірності руху і розвитку предметів, явищ і процесів світу, про цінності цього світу, про пізнавальне – крізь призму практично-діяльного – відношення людини до світу і самої себе, про сутність, форми і закони руху пізнання і мислення, про дії і методи правильної, раціональної та ефективної діяльності людини;

Вміти: змістовно і логічно, науково і з гуманістичних позицій обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення теоретичних і практичних питань, враховувати різноманітність існуючих підходів до них, не вагатися у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, співвідносити їх з життєвими реаліями, визначати їх роль у житті суспільства й окремої людини та застосовувати відносно сфери своєї діяльності.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/3 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Змістовний модуль № 1:

Тема 1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві

Поняття і структура світогляду: світовідчуття, світорозуміння, світовоління, їх світоглядний статус. Структурні блоки світогляду: чуттєво-афективний, інформаційно-теоретичний, аксіологічний, праксеологічний.

Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський, науковий, їх соціально-культурна обумовленість, основні риси та визначення. Філософія як теоретична основа світогляду.

Специфіка філософського знання. Предмет, структура і основні проблеми філософії.

Основні функції та соціальна роль філософії.
Тема 2. Філософія буття

Поняття буття: екзистенційні витоки і філософський смисл. Становлення проблеми буття в історії філософії.

Основні форми буття: буття речей (тіл), процесів і станів, буття людини, буття духовного, буття соціального тощо, їх єдність і специфіка.

Проблема субстанції. Поняття субстанції та різноманітні позиції трактування субстанції в історії філософії. Матерія: визначення, історико-філософські та сучасні наукові уявлення про неї та її атрибутивні характеристики: рух, простір, час Дух як проблема в історії філософії. Матерія і дух: межа протилежностей.

Проблема єдності світу та основні варіанти (моделі) її вирішення.
Тема 3. Філософія розвитку

Поняття діалектики та її історичні форми. Види діалектики: об’єктивна і суб’єктивна діалектика. Діалектика як система принципів, законів і категорій. Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття відношення й зв’язку. Розвиток і рух. Розвиток як принцип діалектики. Закони діалектики: закон взаємопереходу кількості і якості, закон єдності і боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення. Категорії діалектики. Альтернативи діалектики: метафізика і «негативна діалектика», еклектика і софістика, релятивізм і догматизм. Діалектика як метод пізнання й практичної дії.


Тема 4. Філософія суспільства

Суспільство як проблема філософії. Основні концепції суспільного життя: ідеалістична, натуралістична, матеріалістична та їх основні вияви.

Суспільство як підсистема об’єктивної реальності. Природа і суспільство, їх єдність та відмінність. Основні історичні етапи і типи взаємодії природи і суспільства.

Суспільні відносини: поняття, види та їх структура. Суспільство як система відносин.

Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і духовне виробництво. Спосіб виробництва, його структура і роль у суспільстві.

Історичний процес як проблема дослідження. Поняття суспільно-економіч­ної формації. Формаційний підхід до аналізу історичного процесу. Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід до аналізу історичного процесу.Змістовний модуль № 2:

Тема 5. Філософія свідомості

Свідомість як проблема філософії, основні підходи до її вирішення. Ґенеза свідомості: природні передумови свідомості та її соціальна сутність й суспільно-історичні основи виникнення. Проблема структури свідомості та її властивості.

Поняття суспільної свідомості. Суспільне буття і суспільна свідомість. Закономірності розвитку суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв'язок.
Тема 6. Філософія пізнання

Пізнання як філософська проблема. Пізнаваність світу: основні підходи: ске­птицизм, агностицизм, гностицизм.

Суб’єкт і об’єкт пізнання. Пізнання як результат взаємодії суб’єкту і об’єкту.

Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного. Основні концепції теорії пізнання: емпіризм, раціоналізм, ірраціоналізм. Практика і її роль у пізнанні.

Вчення про істину. Поняття істини та її основні характеристики. Істина і заблудження. Проблема критерію істини в історії філософі. Практика як критерій істини.

Наука: поняття, генезис, характерні ознаки і динаміка розвитку. Критерії наукового пізнання.

Рівні наукового пізнання: емпіричний і теоретичний. Форми наукового пізнання: факт, ідея, проблема, гіпотеза, концепція, теорія, закон. Методи наукового пізнання: емпіричні: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; теоретичні: абстрагування, ідеалізація, формалізація, аксіоматизація; методи, що застосовуються як на емпіричному, так і на теоретичному рівнях: узагальнення і специфікація, аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, моделювання тощо.
Тема 7. Філософія людини

Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії філософії.

Єдність природного, соціального і духовного в людині. Проблема антропосоціоґенезу: багатоманіття концепцій і сучасний стан.

Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». Особа і суспільство: проблема взаємовідносин. Свобода і відповідальність особистості.

Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства: витоки, підходи та їх вияви.
Тема 8. Філософія глобальних проблем і перспектив сучасної цивілізації

Поняття і класифікація глобальних проблем сучасності. Соціально-історичні умови виникнення і динаміка глобальних проблем. Світова спільнота в умовах глобальної кризи. Поняття «межа зростання» сучасної цивілізації. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем. Необхідність єдиної світової свідомості, її нормативна і регулятивна функція. Принцип коеволюції, його світоглядне і методологічне значення. Діалоговий алгоритм цивілізаційного розвитку в 21 сторіччі.

Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування і типи прогнозів майбутнього. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації. Необхідність ноосферної парадигми розвитку в 21 сторіччі.
3. Рекомендована література

Базова

1. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – 608 с.

2. Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – 368 с.

3. Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 640 с.

4. Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

5. История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – 736 с.

6. История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – 464 с.

7. Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – 768 с.

8. Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003.– 376 с.

9. Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

10. Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – 816 с.

11. Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова.– Донецк : ДонНТУ, 2009. – 170 с.

12. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – 384 с.

13. Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 576 с.

14. Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – 688 с.

15. Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – 928 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка