Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка16/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ,

ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

(2 години) 1. Поняття і структура світогляду. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський, науковий.

 2. Предмет філософії. Специфіка філософського знання. Основне питання філософії та дві його сторони.

 3. Основні функції та соціальна роль філософії. Гуманістичний зміст філософського знання.


Теми доповідей

Міф як рання форма світогляду.

Міф і наука.

Релігійний світогляд в теоретичному і практичному осягненні дійсності.

Релігія і філософія. Своєрідність релігійного бачення світу.

Співвідношення філософії і науки. Філософська і наукова картина світу кінця ХХ – початку ХХІ ст.ст.

Специфіка філософського світогляду. Вплив філософії на характер світогляду епохи.

Роль філософії в становленні й розвитку особи.

Філософія й духовні цінності.

Філософія і творчість.

Філософія і світогляд епохи.

Світоглядні та методологічні функції філософії.

Людина як вища цінність у системі філософського знання.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – С.3-87.

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб. : Питер, 2004. – С.9-51.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.7-36.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.4-33.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.15-42.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.12-71.

Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – К. : Промінь, 2004. – С.7-36.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.15-50.
Додаткова

Философия // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.4. – М. : Мысль, 2001. – С.195-200.

Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.1-20.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.10-29.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.5-14.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.5-26.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.11-28.

ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ

(2 години) 1. Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії.

 2. Єдність і багатоманітність буття, його основні форми.

 3. Проблема субстанції. Філософське трактування категорій «матерія» і «дух», їх атрибутивні характеристики.

 4. Проблема єдності світу і основні варіанти її вирішення.

Теми доповідей

Категорії «буття» і «небуття», їх єдність.

Основні форми буття, їх єдність і специфіка.

Розвиток категорії «матерія» в історії філософії.

Сучасна наука про будову матерії та рівні її організації.

Сучасні природничонаукові уявлення про матерію як об’єктивну реальність.

Соціальний простір і соціальний час: поняття і специфіка.

Фактор часу в життєдіяльності сучасної людини.

Віртуальна реальність як онтологічна проблема, її специфіка і сенс.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб. : Питер, 2004. – С.93-131.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.339-390.

Кармин А. С., Бернадский Г. Г. Философия : учебник. – 2-е изд. / А. С. Кармин, Г. Г. Бернадский. – СПб. : Питер, 2009. – С.46-58, 460-472, 502-521.

Рычков А. К., Яшин Б. Л. Философия : учебник / А. К. Рычков, Б. Л. Яшин. – М. : Эмет, 2005. – С.134-190.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.273-315.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.46-57.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С. 90-129.Додаткова

Бытие // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.1. – М. : Мысль, 2000. – С.337-345.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.303-316.

Дух // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / науч.-ред. совет: В. С. Степин (пред.) и др. – Т.1. – М. : Мысль, 2000. – С.706-708.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. – С.151-170.

Материя // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.2. – М. : Мысль, 2001. – С.509-514.

Тарасов Ю. Н. Философия : учеб. пособие / Ю. Н. Тарасов. – М. : МПСИ, 2006. – С.383-399.
ТЕМА 3. ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ

(2 години) 1. Поняття діалектики, її історичні форми. Види діалектики. Діалектика і її альтернативи.

 2. Діалектика як система принципів, законів і категорій.

 3. Становлення ідеї розвитку в історії філософії та науки. Поняття «відношення», «зв'язок», «розвиток». Розвиток як принцип діалектики.

 4. Закон взаємопереходу кількісних і якісних змін. Закон єдності і боротьби протилежностей. Закон заперечення заперечення.

 5. Категорії діалектики: «одиничне–загальне», «зміст–форма», «сутність–явище», «причина–наслідок», «необхідність–випадковість», «можливість–дійсність».


Теми доповідей

Концепції розвитку та їх евристична наповненість у різних галузях дослідження.

Типи законів, їх співвідношення і взаємозв’язок як відображення структурованості матерії.

Ідеї діалектики в працях філософів епохи Відродження.

Основні положення раціоналістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля.

Філософська система і метод Г.-В.-Ф. Гегеля.

Діалектичний метод Г.-В.-Ф. Гегеля і К. Маркса: спільність і відмінність.

Екзістеально-негативна діалектика Ж.-П. Сартра.

Містична діалектика всеєдності в російській релігійній філософії.

Міфологізація діалектики (О. Шпенглер, З. Фрейд): від логоса до міфу.

Поняття прогресу і регресу в діалектичній теорії розвитку.

Діалектика взаємовідношення поступовості та стрибка (еволюції й революції) у процесі розвитку.

Категорія «міра» в античній філософії.

Концепція детермінізму та індетермінізму в філософії і сучасній науці.

Принцип цілісності: категорії «частина – ціле».

Дійсність як єдність сутності й існування.

Діалектика необхідності і свободи.

Принцип причинності і свободи волі.

Теорія категорій: історія і сучасний зміст.

Діалектика і синергетика.Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – С.386-405, 471-584.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2006. – С.211-222, 244-255.

Невлева И. М. Философия : учеб. пособие / И. М. Невлева. – Х. : Консум, 2001. – С.257-285.

Спиркин А. Г. Основы философии : учеб. пособие / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.262-307.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.57-69.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.273-342.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.130-189.


Додаткова

Вальяно М. В. Философия : учебник / М. В. Вальяно. – М. : Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – С.321-365.

Філософія : короткий виклад : навч. посібник / С. П. Щерба, М. Г. Тофтул, О. А. Заглада та ін.; за ред. С. П. Щерби. – К. : Кондор, 2003. – С.203-249.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.396-412.


ТЕМА 4. ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА

(2 години) 1. Основні концепції суспільного життя: ідеалістична, натуралістична, матеріалістична.

 2. Поняття суспільних відносин, їх види і структура. Суспільство як система суспільних відносин.

 3. Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і духовне виробництво. Спо­сіб виробництва, його структура і роль у суспільстві.

 4. Поняття суспільно-економічної формації та цивілізації. Специфіка формаційного і цивілізаційного аналізу суспільства у його історії.


Теми доповідей

Античні філософи про суспільство.

Суспільно-історичний процес і утопічна думка Нового часу.

Соціально-філософські ідеї в класичній німецькій філософії.

Природне середовище та його роль у розвитку суспільства.

Ідеї В. І. Вернадського про ноосферу, їх актуальність.

Екологія і загальнолюдські цінності.

Діяльність і комунікативність як способи буття соціального.

Роль технічних революцій у розвитку суспільства.

Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм або критична теорія суспільства, функціоналізм, концепція «відкритого» суспільства).

Сучасні технократичні уявлення про суспільство у світової філософії (Д. Белл, У. Ростоу, О. Тоффлер, І. Масуда та ін.).

Еволюційний і революційний типи розвитку суспільства.

Теорія культурно-історичних типів М. Я. Данилевського.

Етнологічний підхід у аналізі всесвітньої історії Л. М. Гумільова.

Концепції цивілізаційного різноманіття у О. Шпенглера і А. Дж. Тойнбі.

Комп’ютерно-інформаційні технології як фактор розвитку сучасної цивілізації.

Сучасна цивілізація, її особливості й протиріччя.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – С.11-55, 234-283.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.391-405, 485-513.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 3-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.363-419.

Кемеров В. Е. Социальная философия: учебник / В. Е. Кемеров. – М.-Екатеринбург : Академический Проект, 2004. – С.55-90, 173-216.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.17-29, 62-127, 134-184, 191-214, 335-354.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.229-384, 557-578, 683-706.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.494-517, 621-665.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.287-331.
Додаткова

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.219-251, 281-309.

Гобозов И. А. Введение в философию историю. – 2-е изд. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С.39-48, 77-106.

Законы общественные // Социальная философия : словарь. – 2-е изд., испр. и доп. / сост. и ред. : В. Е. Кемеров, Т. Х. Керимов. – М. : Академический Проект; Екатеринбург : Деловая Книга, 2006. – С.154-157 (Див. також : Общество, социальное, социальность. – С.310-312; Постиндустриальное общество. – 352; Формации общественные. – С.592; Цивилизация. – С.605-609).

Момджян К.Х. Введение в социальную философию: учебник / К. Х. Момджян. – М. : Высш. шк., КД «Университет» 1997. – С.310-367.

Общество // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет : В. С. Степин (пред.) и др. – Т.3. – М. : Мысль,2001. – С.132-135.

Рузавин Г. И. Основы философии истории : учеб. пособие / Г. И. Рузавин. – М. : ИНИТИ-ДАНА, 2001. – С.50-187.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – С.7-52, 128-135, 268-270, 274-320.3.2. ТЕМИ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ № 2

ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ

(2 години) 1. Поняття свідомості. Свідомість як філософська проблема.

 2. Сутність і походження свідомості: природні передумови і суспільно-історич­ні засади виникнення.

 3. Проблема структури свідомості та її властивості.

 4. Поняття суспільної свідомості. Суспільна та індивідуальна свідомість, їх взаємозв’язок.

 5. Структура суспільної свідомості: рівні, сфери, форми.

 6. Закономірності розвитку суспільної свідомості.

Теми доповідей

Відображення і розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

Ґенезіс свідомості як вияв розвитку різних рівнів і форм відображення.

Роль несвідомого у житті людини (З. Фрейд, К. Юнг).

Мова як засіб виявлення взаємозв’язку буття і свідомості.

Самосвідомість і соціальна активність людини.

Свідомість і кібернетика: проблеми, тенденції та перспективи моделювання штучного інтелекту.

Роль рефлексії в житті свідомості.

Специфіка інженерного мислення.

Творчість і деструкція як прояви внутрішнього світу особистості.

Суспільна свідомість у поступовому розвитку особи і суспільства.

Теоретична і буденна свідомість: багатоманіття відношень людини до дійсності.

Політична свідомість і правосвідомість в історії різних соціальних систем (порівняльний аналіз).

Мораль і право в сучасній політиці.

Природні і штучні мови, їх нормативна і регулятивна функції.

Честь і совість як етичні цінності у житті суспільства.

Вчинок: між добром і злом.

Краса як основа духовного життя.Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – С.254-283.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.186-216.

Гусєв В. І. Вступ до метафізики : навч. посібник / В. І. Гусєв. – К. : Либідь, 2004. – С.263-329.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2006. – С.184-210.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.189-215.

Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – К. : Промінь, 2004. – С.315-348.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.337-377, 637-700.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.316-344.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.105-134.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.229-286.

Додаткова

Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – С.55-107.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.431-451.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.339-353.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.215-256.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.405-424.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.378-392.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001.– С.367-384.


ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ ПІЗНАННЯ

(2 години) 1. Теорія пізнання: основні концепції. Проблема пізнаваності світу. Суб’єкт і об’єкт пізнання.

 2. Діалектика процесу пізнання: єдність чуттєвого, раціонального та інтуїтивного в пізнанні.

 3. Поняття істини. Основні характеристики істини. Проблема критерію істини у філософії та науці. Практика та її роль у процесі пізнання.

 4. Поняття науки. Специфіка наукового пізнання.

 5. Рівні, методи і форми наукового пізнання.

Теми доповідей

Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури.

Агностицизм і його різновиди (критичний аналіз).

Специфіка філософського, природничонаукового, художнього і технічного пізнання.

Особливості соціального пізнання.

Особливості емпіризму і раціоналізму.

Інтуїція та її роль у пізнанні.

Ідеали і критерії науковості.

Проблема критерію істини в сучасній науці.

Сцієнтизм і антисциєнтизм.

Наукове пояснення.

Розуміння в науці.

Творчість як атрибут духовної діяльності суб’єкту. Специфіка наукової творчості.

Поняття наукового знання і основні форми його розвитку.

Специфіка природничонаукового і соціально-гуманітарного пізнання.

Проблема співвідношення науки і позанаукових форм пізнання.

Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу.
Перелік рекомендованої літератури

Основна

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб. : Питер, 2004. – С.148-190.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2006. – С.256-296.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.216-256.

Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.555-631.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.347-482.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.134-147.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.375-503.

Філософія : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач та ін.; за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – К.-Х. : Консум, 2000. – С. 488-587.
Додаткова

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3 изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. – С.166-185, 202-419.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С. 452-472, 538-571.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.361-492.

Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 2005. – С.227-262.

Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – К. : Промінь, 2004. – С.349-376.

Лукашевич В. К. Философия и методология науки : учеб. пособие / В. К. Лукашевич. – Мн. : Современная школа, 2006. – С.9-23, 29-39, 159-211, 276-306.

Родчанин Е. Г. Философия для технических вузов : исторический и систематический курс / Е. Г. Родчанин. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д. : Изд. центр «МарТ», 2004. – С.184-213.

Рузавин Г. И. Методология научного познания : учеб. пособие / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С.39-80.
ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ

(2 години) 1. Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії філософії.

 2. Антропосоціогенез. Єдність природного, соціального і духовного в людині.

 3. Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

 4. Особа і суспільство: проблема взаємовідносин.

Теми доповідей

Проблема людини у сучасній філософській антропології, екзистенціалізмі, персоналізмі, неофрейдизмі та структуралізмі (на вибір студента).

Проблема людини, її сутності та сенсу буття у філософії Г. С. Сковороди.

Проблема життя, смерті та безсмертя людини в російській релігійній філософії (М. Ф. Федоров, Вол. С. Соловйов, С. Л. Франк, Л. М. Толстой та ін.).

Людина та її свобода: філософська інтерпретація.

Особистість як суб’єкт і об’єкт суспільного життя.

Феномен людської особистості: проблема сутності та існування.

Перелік рекомендованої літератури

Основна

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. –С.544-601.

Данильян О. Г., Тараненко В. М. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – М. : ЭКСМО, 2006. – С.341-384.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2005. – С.284-309, 332-341, 457-465.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.258-289.

Філософія : підручник / І. В. Бичко, І. В. Бойченко, М. І. Бойченко та ін. – К. : Либідь, 2001. – С.111-142.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.487-494, 500-512, 570-594.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.148-160.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.190-228, 332-374.
Додаткова

Вишев И. В. Проблема жизни, смерти и бессмертия человека в русской философской мысли / И. В. Вишев. – М. : Академический Проект, 2005. – 432 с.

Канке В. А. Философия : курс для бакалавров : учеб. пособие. – М. : 2005. – С.119-124.

Кірюхін Д. І. Індивід у суспільстві споживання / Д. І. Кирюхін // Людина у лабіринті перспектив / А. В. Толстоухов, О. Є. Перова, О. М. Рубанець та ін.; заг. ред. А. В. Толстоухов. : монографія – К. : Парапан, 2004. – С.94-118.

Пекарик А. М. Філософія : підручник / А. М. Пекарик. – К. : Промінь, 2004. – С.282-291, 387-409.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.567-595.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка