Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки


ТЕМА 8. ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВСторінка17/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ТЕМА 8. ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ

СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

(2 години) 1. Поняття і класифікація глобальних проблем. Глобальна криза сучасної цивілізації.

 2. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем. Необхідність єдиної планетарної свідомості, її нормативна і регулятивна функції.

 3. Майбутнє як філософська проблема. Соціальне прогнозування: підстави й типи. Людство на роздоріжжі: пошук нових моделей солідарності та діалогу.


Теми доповідей

Причини виникнення глобальних проблем.

Глобальна екологічна криза.

Проблема екологізації виробництва.

Римський клуб: ідеї, прогнози, перспективи.

Західна футурологія у пошуках майбутнього.

Вітчизняна філософія на шляху вирішення глобальних проблем людства.

Необхідність ноосферної парадигми задля збереження і розвитку цивілізації ХХІ століття.


Перелік рекомендованої літератури

Основна

Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – С.167-180, 214-233.

Бучило Н. Ф., Чумаков А. Н. Философия : учеб. пособие. – 4-е изд. / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. – СПб. : Питер, 2004. – С.383-420.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. –С.602-628.

Муза Д. Е. Глобалистика : учеб. пособие / Д. Е. Муза. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2012. – 310 с.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.502-517.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.531-569.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е. Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.160-169.


Додаткова

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.590-605.

Лукашевич В. М. Глобалистика : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. М. Лукашевич. – Львов : Новий Світ-2000, 2006. – С.12-22, 122-246.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.417-439.

Удовик С. Л. Глобализация : семиотические подходы / С. Л. Удовик. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2002. – 420 с.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.647-665.
7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ОЧНОЇ І

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ВСТУП............................................................................................................................. 196

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ................................................................................................ 197


 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ................................................................................................................... 197

 1. Правила вибору теми реферату / контрольної роботи..................... 198

 2. Основні вимоги до реферату / контрольної роботи......................... 199

 3. Структура і оформлення реферату / контрольної роботи............... 199

 1. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ / КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ..................................... 202

 2. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ......245

ВСТУП

Дані «Методичні рекомендації» підготовлені відповідно розробленої на кафедрі нової програми з нормативної навчальної дисципліни «Філософія» та робочої програми з цієї ж навчальної дисципліни.

Особливістю цього методичного видання є те, що воно поєднує у собі методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань (рефератів) студентів очної і контрольних робіт студентами заочної форм навчання з навчальної дисципліни «Філософія». Це пов’язано з тим, що методичні вказівки з виконання цих видів роботи (тобто правила вибору, основні вимоги, структура й оформлення) ідентичні. Безумовно не можуть відрізнятися і модульні та екзаменаційні питання з навчальної дисципліни. Це стосується і переліку рекомендованої літератури. Але також безперечно й те, що студенти очної форми навчання мають більші можливості щодо виконання своїх індивідуальних завдань. Тому в даному методичному виданні для студентів усіх форм навчання пропонується тематика, яка містить відповідно тему, а також її план і літературу до неї, у той час як студенти очної форми навчання можуть ще скористатися як додатковою тематикою, так і самі визначитися з певною темою своєї індивідуальної роботи, що потребує додаткових зусиль та узгоджень з викладачем.

Однак у будь-якому разі виконання і індивідуальних завдань студентами стаціонару, і написання контрольних робіт студентами-заочниками дозволить навчитись працювати з філософською літературою різного ступеня узагальнення: монографіями, збірками статей і статтями, підручниками і навчальними посібниками, хрестоматіями, словниками, довідниками та енциклопедіями, періодичними виданнями. Оскільки вирішення того чи іншого питання пов’язане зі звертанням до його історико-філософських витоків, із дослідженням процесу його трансформації протягом всієї історії філософії, остільки студенти мають можливість ознайомитися з різними поглядами. Поглиблене їх вивчення, ґрунтовне розкриття теми взагалі дозволить студенту активізувати самостійний пошук і розумову активність, сприятиме продукуванню власної точки зору, формуватиме вміння її аргументувати, толерантно відноситися до протилежних поглядів і думок, тобто опановувати мистецтвом полеміки як конструктив­ного діалогу. Тому виконання цих видів роботи створюватиме сприятливе підґрунтя для самореалізації студента. А поза цим процесом неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета і завдання методичних рекомендацій до виконання індивідуальних завдань студентами очної та контрольних робіт студентами заочної форм навчання:
Метою виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Філософія» є самостійне розкриття обраної теми, її питань як у плані історико-філософських основ, так і у площині їх трансформації у проблеми і принципи сучасної філософії, що є підґрунтям для самореалізації студента, поза чим неможливий інтелектуальний і культурний розвиток людини, її самовизначення у світі.
Завданнями виконання індивідуальних завдань та контрольних робіт з навчальної дисципліни «Філософія» є: визначення власного інтересу і можливостей щодо певної філософської теми; вивчення та аналіз визначеної до теми літератури, а у разі відсутності необхідним чином визначеної теми і питань до неї – формулювання саме їх і підбір відповідної з обраною темою та її питаннями літератури; класифікація і систематизація накопиченого матеріалу, його логічна обробка, редагування та оформлення у певну роботу; самостійне, повне і змістовне, науково обґрунтоване висвітлення обраної теми; визначення значення даної теми, вирішення її питань щодо розв’язання певних проблем сьогодення; при необхідності щодо виконання індивідуального завдання чи контрольної роботи студент має можливість і повинен відвідати консультацію з викладачем.
У результаті виконання індивідуального завдання або контрольної роботи з навчальної дисципліни «Філософія» студент повинен:
Знати: зміст використаної літератури, позиції, що викладені на її сторінках, стосовно обраної теми роботи, їх історичну обумовленість і спадкоємність в історико-філософському процесі аж до формування проблем і принципів сучасної філософії.
Вміти: змістовно і логічно, науково і з гуманістичних позицій обґрунтовувати особисту думку щодо вирішення теоретичних і практичних питань, сформульованих у темі, враховувати різноманітність існуючих підходів до вирішення цих питань, не вагатися у випадку необхідності пояснення теоретичних положень, співвідносити їх з життєвими реаліями, визначати їх роль у житті суспільства й окремої людини та застосовувати відносно сфери своєї діяльності.
1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану технічного університету студенти очної і заочної форм навчання повинні освоїти курс «Філософія», якщо він вивчається окремо, або курс «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)» чи «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)». Перелік тем, завдань і літератури визначений в Програмі з навчальної дисципліни «Філософія». З нею можна ознайомитися в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3-й навч. корп., ауд.239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. корп.).

Після закінчення вивчення як змістовного модулю № 1, так і змістовного модулю № 2 з цієї дисципліни СТУДЕНТИ СТАЦІОНАРУ пишуть відповідно модульний контроль № 1 і модульний контроль № 2. У студентів стаціонару може бути і екзамен з курсу, що вивчається. Якщо Навчальним планом певної спеціальності визначена індивідуальна робота з філософії, то відповідно з цими курсами здійснюється і вибір тем реферату: або тільки з філософії, чи можна вибрати тему або з філософії, або з релігієзнавства, або з логіки, скориставшись Методичними вказівками з цих курсів: Філософія, Релігієзнавство, Логіка. За умов вивчення ще й етики та естетики у курсі, таким же чином поряд з філософією, релігієзнавством і логікою можна вибрати тему реферату також з етики або з естетики. Студенти очної форми навчання, вибравши тему реферату, зобов'язані у встановлений лектором термін здати його. Одержавши за реферат позитивну оцінку, студент стаціонару, якщо немає інших заборгованостей (щодо лекцій, семінарських занять, самостійної роботи) з курсу, що вивчається, допускається до написання модульного контролю / екзамену з даного курсу. Кількість рефератів встановлюється Навчальним планом за фахом. Студентам очної форми навчання пропонується додатковий перелік тем рефератів (див. стор. 245-251), до яких необхідно самостійно скласти відповідний план (2-4 питання) і підібрати для його виконання необхідну літературу. Студенти стаціонару можуть також самі визначитися з темою реферату з курсу, що вивчається, але у такому разі вона обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем, який веде у них заняття з даного курсу. Терміни надання реферату і який реферат кому здавати (керівнику семінарських занять або лектору) визначаються лектором.

СТУДЕНТИ-ЗАОЧНИКИ всіх спеціальностей складають екзамен. Право на складання екзамену дає позитивна оцінка (залік) з контрольної роботи. Навчальним планом з курсу, що вивчається, для студентів-заочників визначена одна контрольна робота. Вона має бути виконана і здана протягом семестру в кабінет соціально-гуманітарних дисциплін (3.239), але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Це дозволить викладачу своєчасно прорецензувати роботу, і у разі потреби, студент матиме можливість її доопрацювати або виконати наново.


  1. ПРАВИЛА ВИБОРУ ТЕМИ

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Ознайомитися з темами реферату / контрольної роботи можна в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. корп.). Перш ніж зробити вибір уважно ознайомтеся зі всіма вимогами до рефератів / контрольних робіт.Студентам пропонується 55 тем рефератів / контрольних робіт, що включають історію філософії та основні проблеми і принципи сучасної філософії. До кожної теми визначені план і література. Вибравши одну з них, студент зобов'язаний відповідно до запропонованого плану виконати реферат / контрольну роботу. При необхідності можна змінити тільки список рекомендованої літератури, але він не може бути менше чотирьох джерел, які повинні охоплювати і розкривати всі питання вибраної теми. Крім літератури, що рекомендується до кожної теми, на стор. 251-261 пропонується список монографій, збірок статей і окремих статей, підручників і навчальних посібників, хрестоматій, словників, довідників, енциклопедій і періодичних видань. Їх також можна використовувати при написанні реферату / контрольної роботи. Текстологічною базою можуть бути першоджерела, видані як окремими працями, так і в різних серіях: «Философское наследие», «Из истории отечественной философской мысли», «Мыслители прошлого», «Мыслители ХХ века», «Памятники философской мысли», «Памятники исторической мысли», «Библиотека всемирной истории естествознания», «История и современность», «Наука и технический прогресс» та ін.

Номер теми реферату / контрольної роботи вибирається відповідно до останньої цифри номера своєї залікової книжки (шифру). Наприклад, якщо номер залікової книжки (шифру) закінчується на цифру 0 або на цифру 5, то і номер теми реферату / контрольної роботи в першому випадку буде 10, 20, 30 і т.д., а в другому – 5, 15, 25.
1.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ

ДО РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Реферат / контрольна робота повинні бути виконані самостійно, на основі вивчення наукової і навчальної літератури.

 2. Обсяг реферату / контрольної роботи – 20-24 сторінки учнівського зошита або 12 сторінок на листах паперу формату А 4 (210х297) з наступними параметрами: Times New Roman, 14 пт, через один інтервал, поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) 2 см.

 3. Зміст реферату / контрольної роботи повинен відповідати вибраній темі і плану, що пропонується до них. Назва теми і питання плану зміні не підлягають.

 4. Теоретичний аналіз теми слід пов'язувати з сучасним соціально-економічним положенням суспільства, його духовно-етичними проблемами.

 5. Матеріал теми повинен бути викладений логічно, послідовно і доказово, грамотною, літературною мовою.
  1. СТРУКТУРА І ОФОРМЛЕННЯ

РЕФЕРАТУ / КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Реферат / контрольна робота складаються з титульного листа, теми і плану, який включає вступ, основну частину – питання плану, висновок і список використаної літератури.

 1. Реферат / контрольна робота виконуються в учнівському зошиті або на листах паперу формату А 4 відповідно до необхідного обсягу. Зовнішня сторона обкладинки зошита або 1-го листа паперу вказаного формату оформляються як титульний лист, зразок якого додається.


Зразок титульного листа реферату студента стаціонару

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Кафедра філософії

Реферат

з курсу «Філософія»

Тема 11

Філософська думка в УкраїніВиконав:

Сташин Вадим Ігоревич

студент I курсу

факультету КНТгр. КС-12а, шифр № 107931

Перевірив:

__________С. П. Светлов, доц.
Донецьк – 2013
Зразок титульного листа контрольної роботи студента-заочника

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Кафедра філософії

Контрольна робота

з курсу «Філософія»

Тема 17

Діалектика як теорія розвиткуВиконав:

Соколов Олег Сергійович

студент II курсу

заочно-вечірнього факультету

гр. ОА-07а, шифр № 107937
Донецьк – 2013


 1. Всі сторінки реферату / контрольної роботи повинні бути пронумеровані.

 2. На першій сторінці фіксуються тема реферату / контрольної роботи і питання плану.

 3. З другої сторінки починається виклад змісту реферату / контрольної роботи відповідно до плану:

У вступі обґрунтовується актуальність теми, розкривається ступінь її відображення в літературі, показується значення даної теми, формулюються мета і завдання реферату / контрольної роботи.

В основній частині відповідно до питань плану викладається зміст теми. Кожне питання плану, перш ніж буде розкрите, необхідно виділити ок­ремим заголовком. Спочатку виділяється перше питання, після його розгляду – друге питання і т.д.

У висновку, виходячи із змісту викладених питань плану, формулюються основні положення реферату / контрольної роботи.

5. На всі приведені в рефераті / контрольній роботі виписки (цитати) і факти необхідно зробити посилання на джерело інформації (книгу, статтю.).

5.1. Посилання можна винести в кінець сторінки під риску, яка відокремлює його від основного тексту. Воно може бути не одним, на одне й те ж джерело або на різні джерела. При цьому нумерація посилань може бути посторінковою або наскрізною. Якщо нумерація посторінкова, то перше посилання на будь-якій сторінці тексту починається з цифри 1. При наскрізній нумерації порядковий номер посилань від сторінки до сторінки збільшується. У даному випадку у виносці під рискою указуються прізвище й ініціали автора, назва джерела, видавництво і рік видання, номер тому, випуску, частини, цитована сторінка.Приклад оформлення посилань на книги і статті

 1. Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.31.

 2. Там же, – с.89.

 3. Ойзерман Т. И. Опыт критического осмысления диалектического материализма / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 2000. – № 2. – С.25.

 4. Див.: Кохановский В. П. Диалектико-материалистический метод : учеб. пособие / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1992. – С.15-16.

5.2. Якщо посилання робиться відразу після цитованого положення з якого-небудь джерела, то дане джерело може указуватися в дужках повністю (див. вимоги в пункті 5.1) або цифрами: перша цифра позначає його порядковий номер у списку використаної літератури, друга – сторінку або сторінки (2, 35-36). При цьому в списку використаної літератури також повинні бути вказані всі необхідні дані про джерело. Якщо це багатотомне видання, то при будь-яких варіантах посилань необхідно вказати прізвище автора, якщо він є, назву роботи. з якого тому (припустимо, вибраних філософських творів) ця робота (Фейербах Л. Основные положения философии будущего Л. Фейербах // Фейербах Л. Избр. филос. произв. В 2 т. – Т.1. – М. : Госполитиздат, 1955. – С.114-133). Тому при вказівці джерела цифрами в дужках достатньо буде тільки дві цифри.

5.3. Вказівка на джерело може бути також здійснена і наскрізною нумерацією в кінці цитати після лапок відповідною цифрою, яка (як і у разі 5.1) буде наполовину свого розміру вище за рядок, але відповідати джерелу, розташованому в списку використаної літератури, з тією лише різницею, що в ньому указуватиметься не повний обсяг твору, а тільки цитована сторінка.

Крім того, коли те або інше положення не цитується, а передається своїми словами, потрібно також зробити посилання на його джерело. У даному випадку перед джерелом ставиться див., як це показано в одному з пунктів оформлення посилань. У подібній ситуації див. ставиться і перед цифрою в дужках, яка указує на джерело даного перефразованого положення (см.: 23, 67).У рефераті / контрольній роботі необхідно дотримуватися тільки одного якого-небудь варіанту посилань.

 1. До реферату / контрольної роботи обов'язково додається список використаної літератури. Він складається залежно від вибраного варіанту посилань. При варіантах, описаних в пунктах 5.1 і 5.2, список використаної літератури складається в алфавітному порядку, 5.3 – в послідовності цитування. Список використаної літератури виноситься на останню сторінку реферату / контрольної роботи.

 2. Наприкінці реферату / контрольної роботи ставиться дата і підпис.

Студент одержує залік / позитивну оцінку з реферату / контрольної роботи лише у тому випадку, якщо виконає всі вимоги, що пред'являються до їх написання.

Студенти стаціонару результати перевірки реферату дізнаються у свого викладача.

Студенти-заочники, одержавши в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3.239) рецензію на свою роботу, повинні ознайомитися з її змістом, щоб надалі врахувати зауваження викладача. Одержану рецензію (про зараховану контрольну роботу) необхідно пред'явити екзаменатору.

Якщо з реферату / контрольної роботи одержаний незалік, то належить, залежно від вказівок рецензента, або їх доопрацювати, або написати нові на цю ж тему, або іншу відповідно до шифру або запропоновану викладачем.

Студент-заочник може одержати залік по темі контрольної роботи і усно, під час співбесіди з викладачем перед екзаменом з курсу. Правила вибору теми контрольної роботи залишаються тими ж, як і при здачі її письмово. У студентів стаціонару такої можливості немає.


 1. ТЕМАТИКА

РЕФЕРАТІВ / КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ТЕМА 1. ФІЛОСОФІЯ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І РОЛЬ У СУСПІЛЬСТВІ

 1. Поняття і структура світогляду.

 2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, науковий. Філософія як теоретична основа світогляду.

 3. Предмет філософії та її структура. Специфіка філософського знання.

 4. Функції філософії та її соціальна роль. Гуманістичний зміст філософського знання.


Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.3-87.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.282-310.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.7-36.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов: учебник / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – С.8-47.

Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003. – С.9-25.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.15-42.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.12-71.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006. – С.9-32.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.15-50.

Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.1-20.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.10-29.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л.В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.5-26.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.28-56, 362-382.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.5-14.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.11-28.


ТЕМА 2. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

 1. Особливості цивілізаційного розвитку країн Стародавнього Сходу і їх вплив на становлення філософської думки.

 1. Передфілософія в країнах Стародавнього Сходу.

 2. Філософські школи і напрями Стародавньої Індії.

 3. Зародження і розвиток філософської думки в Стародавньому Китаї.

Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов и др. – М. : Республика, 2002. – С.129-148.

Звиричев В. Т. Философия древнего мира и средних веков : учеб. пособие. – Екатеринбург : Деловая книга; М. : Академический Проект, 2002. – С.5-44.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.10-78.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.11-58.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.11-63.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – 11-61.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.35-108.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.43-66.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.8-47.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.21-75.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.30-58.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.30-96.

Чанышев А. Н. История Древнего мира (история философии) : учебник / А. Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 2003. – С.7-152.
ТЕМА 3. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ


 1. Основні етапи і напрями розвитку античної філософії.

 1. Зародження давньогрецької філософії та її розвиток у досократівський період.

 1. Давньогрецька філософія класичного періоду.

 2. Елліністично-римська філософія.

Перелік рекомендованої літератури

Асмус В. Ф. Античная философия. – 3-е изд. / В. Ф. Асмус. – М. : Высш. шк., 1998. – 400 с.

Богомолов А. С. Античная философия : учебник. – 2-е изд. / А. С. Богомолов. – М. : Высш. шк., 2006. – 390 с.

Звиричев В. Т. Философия древнего мира и средних веков : учеб. пособие / В. Т. Звиричев. – Екатеринбург : Деловая книга; М. : Академический Проект, 2002. – С.45-256.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.79-147.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.11-63.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.62-97.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.218-247.Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке.– М. : Логос, 2003. – С.26-61.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.67-115.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.48-151.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006. – С.61-97.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.23-53.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.75-130.

Чанышев А. Н. История Древнего мира (история философии) : учебник / А. Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 2003. – С.155-697.
ТЕМА 4. ФІЛОСОФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


 1. Розповсюдження християнства і начала християнської філософії у Західній Європі. Особливості духовного життя світу Середньовіччя. Філософія і теологія: тенденції взаємовідносин.

 2. Патристика і схоластика. Основні проблеми середньовічної філософії, їх зміст і спрямованість.

3. Реалізм і номіналізм – основні течії філософії Середньовіччя.

4. Криза і розпад схоластики. Зростання емпіричного знання.

Перелік рекомендованої літератури

Звиричев В. Т. Философия древнего мира и средних веков : учеб. пособие / В. Т. Звиричев. – Екатеринбург : Деловая книга; М.: Академический Проект, 2002. – С.259-344.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.148-202.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.97-129.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.102-146.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.99-124.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.248-282.

Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003. – С.61-82.

Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии / Ф. Ч. Коплстон / пер. с англ. И. Борисовой. – М. : Энигма, 1997. – 512 с.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.152-225.

Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика) / Г. Г. Майоров. – М. : Мысль, 1979. – 431 с.

Неретина С. С. К истории средневековой философии / С. С. Неретина. – Архангельск : Изд-во Поморского пед. ун-та, 2003. – 368 с.

Соколов В. В. Средневековая философия : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. / В. В. Соколов. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 352 с.

Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии : учеб. пособие / А. Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 1991. – С.417-509.

ТЕМА 5. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ


 1. Епоха Відродження та її характерні риси.

 2. Основні особливості та принципи філософії Відродження.

 3. Зародження наукової картини світу (М. Коперник, Д.-Ф. Бруно, Г. Галілей).

 4. Соціальні теорії Н. ді Б. Маккиавеллі, Т. Мора, Т. Кампанелли.

Перелік рекомендованої літератури

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения : учеб. пособие / А. Х. Горфункель. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.203-230.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.130-146.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.125-152.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.283-317.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.133-146.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.226-279.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006. – С.132-146.

Соколов В. В. Европейская философия ХV–ХVII веков : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / В. В. Соколов. – М. : Высш. шк., 1996. – С.5-178.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.74-86.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.97-110.


ТЕМА 6. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

(Ранній етап розвитку)

 1. Становлення буржуазного суспільства і філософська революція Нового часу.

 2. Методологія наукового пізнання у філософії Нового часу і вплив науки на її формування.

 3. Проблема людини і суспільства у філософських поглядах Нового часу.

Перелік рекомендованої літератури

Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVІІ ст.: курс лекцій: навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – С.84-246.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.231-302.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.146-194.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.164-215.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.153-187.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.318-341.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.147-192.

Кузнецов В. Н., Мееровский Б. В., Грязнов А. Ф. Западноевропейская философия ХVIII века : учеб. пособие / В. Н. Кузнецов, Б. В. Мееровский, А. Ф. Грязнов. – М. : Высш. шк., 1986. – 398 с.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.280-420.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин.– М. : Гардарики, 2006. – С.147-173.

Соколов В. В. Европейская философия ХV–ХVII веков : учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / В. В. Соколов. – М. : Высш. шк., 1996. – С.178-382.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.86-111.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.112-148.


ТЕМА 7. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

(Німецька класична філософія)

 1. Культурно-історична обумовленість і основні риси німецької класичної філософії.

 2. «Критична філософія» І. Канта.

 3. Абсолютний ідеалізм Г.-В.-Ф. Гегеля.

 4. Антропологічна філософія Л.-А. Фейєрбаха.

Перелік рекомендованої літератури

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. – М. : Мысль, 1986. – 334 с.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.303-338.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.216-258.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.188-253.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.342-365.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.421-500.

Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006. – С.174-206.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.111-137.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.265-297.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.149-184.
ТЕМА 8. МАРКСИСТСЬКА ФІЛОСОФІЯ


 1. Становлення і основні етапи розвитку марксистської філософії.

 2. Діалектичний матеріалізм К. Маркса і Ф. Енгельса.

 3. Матеріалістичне розуміння історії.

 4. Марксизм і сучасність.

Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.107-116, 289-314.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.226-243.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.291-308.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.394-414.

Лоскутов В. А. Историческая природа марксизма : основания и система развития / В. А. Лоскутов. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1990. – 309 с.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.501-549.

Межуев В. М. Историческая теория Маркса и современность / В. М. Межуев // Философское сознание: драматизм обновления : сб. / сост. Е. Н. Шульга; вступ. ст. Н. И. Лапина. – М. : Политиздат, 1991. – С.279-324.

Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. – 3-е изд. / Т. И. Ойзерман. – М. : Мысль, 1986. – 461 с.

Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.164-183.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.185-204.


ТЕМА 9. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ

 1. Відображення сучасної епохи у філософії другої половини XIXXX ст.ст.

 2. Критичний перегляд вихідних принципів класичної (раціоналістичної) філософії.

 3. Основні напрями західної філософії (загальна характеристика).

Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.166-201.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.116-128, 192-262, 315-336.

Западная философия XIX в. : учебник / В. В. Васильев, Е. А. Войниканис, А. Ф. Грязнов и др.; под ред. А. Ф. Зотова. – М. : Высш. шк., 2005. – 519 с.

Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия XX века : учеб. пособие / А. Ф. Зотов, Ю. К. Мельвиль. – М. : ПРОСПЕКТ, 1998. – 432 с.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.244-261, 296-495.

История современной зарубежной философии : компаративистский подход / А. С. Колесников, М. М. Корнеев, Б. В. Марков и др.; отв. ред. М. Я. Корнеев. – СПб. : Лань, 1997. – 480 с.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.259-291, 309-552.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.299-458.

Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.219-324.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.550-708.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.138-164, 184-341.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.120-134, 172-224.

Философия : учебник / В. П. Горюнов, В. К. Гавришин, А. В. Гогин и др.; под ред. В. П. Горюнова. – М. : Гардарики, 2005. – С.116-166.
ТЕМА 10. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ


 1. Російська філософська думка: основні етапи, традиції і особливості розвитку. Становлення світоглядного плюралізму.

 2. Релігійно-ідеалістична філософія в Росії наприкінці XIX – першої половини XX ст.ст.: витоки, основні проблеми і характерні риси.

 3. Матеріалістична традиція російської філософії середини XIXXX ст.ст.

Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.149-190, 262-289.

Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IХ-ХIХ вв. – 2-е изд. / А. А. Галактионов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. – 744 с.

Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль Х-ХVII веков : учеб. пособие / М. Н. Громов, Н. С. Козлов. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 285 с.

Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии / А. Ф. Замалеев. – СПб.: Изд-во СПбУ, 1995. – 338 с.

Зеньковский В. В. История русской философии : в 2 т. / В. В. Зеньковский. – Л. : ЭГО, 1991.

Ильин В. В. История философии : учебник / В. В. Ильин. – СПб. : Питер, 2003. – С.466-693.

История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – С.261-295.

История философии : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. В. Белов, Г. В. Драч, В. Н. Дубровин и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.553-724.

История философии : учеб. пособие / А. Н. Волкова, В. С. Горнев, Р. Н. Данильченко и др.; под ред. В. М. Мапельман, Е. М. Пенькова. – М. : Изд-во ПРИОР, 1997. – С.255-298.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.455-534.

Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М. : Высш. шк., 1991. – 559 с.

Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – С.709-868.

Невлева И. М. Философия : учеб. пособие / И. М. Невлева. – М. : РДЛ, 2002. – С.169-246.

Новиков А. И. История русской философии Х – ХХ веков / А. И. Новиков. – СПб. : Лань, 1998. –320 с.

Сербиненко В. В. Русская философия : курс лекций : учеб. пособие / В. В. Сербиненко. – М. : РГГУ: Омега-Л, 2005. – 464 с.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.165-243.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.232-307.Философия : учебник / В. В. Миронов, В. В. Васильев, П. П. Гайденко и др.; под общ. ред. В. В. Миронова. – М. : Норма, 2005. – С.342-435.

Шапошников Д. Е., Федоров А. А. История русской религиозной философии : учеб. пособие / Д. Е. Шапошников, А. А. Федоров. – М. : Высш. шк., 2006. – 447 с.


ТЕМА 11. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА В УКРАЇНІ

 1. Філософські ідеї в культурі Київської Русі і вплив антично-візан­тійської, західноєвропейської культури на процес їх становлення і розвитку.

 2. Києво-Могилянська Академія і її роль у розвитку філософської думки в Україні.

 1. Філософія Г. С. Сковороди.

 1. Розвиток філософської думки в Україні з кінця XVIII ст. до наших днів.

Перелік рекомендованої літератури

Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI – начала ХII вв. / В. С. Горский. – К. : Наук. думка, 1988. – 215 с.

Горський В. С. Історія української філософії : підручник / В. С. Горський. – К. : Либідь, 2004. – 488 с.

Історія філософії : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Г. Кремень (кер. авт. кол.), В. С. Афанасенко, В. І. Волович та ін. – Х. : Прапор, 2003. – С.415-454.Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія : Логос, Софія, Розум : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – К. : Книга, 2006. – С.325-357.

Почапский А. М. Развитие философской мысли на Украине : первая половина XIX века / А. М. Почапский. – К. : Вища шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1984. – 128 с.

Стратий Я. М., Литвинов В. Д., Андрушко В. А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской Академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов, В. А. Андрушко. – К. : Наук. думка, 1982. – 347 с.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.35-45.

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХІХ – ХХ вв. / отв. ред. Н. И. Лук. – К. : Наук. думка, 1990. – 268 с.

Шкуринов П. С. Философия России XVIII века : учеб. пособие / П. С. Шкуринов. – М. : Высш. шк., 1992. – 256 с.


ТЕМА 12. ПРОБЛЕМА БУТТЯ У ФІЛОСОФІЇ

 1. Становлення і еволюція поняття буття в історії філософії.

 2. Основні форми буття, їх єдність і специфіка.

 1. Буття людини, його основні форми (природне, соціальне, духовне).

 2. Проблема сенсу буття людини, її смерті та безсмертя.

Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.339-363.

Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 246 с.

Немировский В. Г. Смысл жизни: проблемы и поиски / В. Г. Немировский. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 221 с.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.456-466.

Философия : учебник / отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1997. – С.125-160, 284-297.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.373-389.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.225-236.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – С.273-291.
ТЕМА 13. ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО МАТЕРІЮ

1. Проблема субстанції. Матерія і дух.

2. Становлення і розвиток категорія «матерія» в історії філософії.

3. Рівні існування матерії та їх системна організація.

4. Проблема єдності світу і основні варіанти (моделі) її вирішення.Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.425-444.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.176-188.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.364-372.

Зубков И. Ф. Курс диалектического материализма / И. Ф. Зубков. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – С.39-64.

Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 1999. – С.154-171.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.261-272.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – С.359-397, 422-433.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.172-188.


ТЕМА 14. РУХ – СПОСІБ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ

 1. Поняття руху. Рух і спокій.

 2. Матерія і рух. Рух як вияв внутрішньої активності матерії.

 3. Форми руху і принципи їх класифікації. Сучасна наука про форми руху матерії.


Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.372-378.

Движение // Философская энциклопедия : в 5 т. / гл. ред. Ф. В. Константинов. – Т. 1. – М. : Сов. Энциклопедия, 1960. – С.433-438.

Зубков И. Ф. Курс диалектического материализма / И. Ф. Зубков. – М. : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1990. – С.64-112.

Кучевский В. Б. Анализ категории «материя» / В. Б. Кучевский. – М. : Наука, 1983. – С.172 -244.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – С.398-408.


ТЕМА 15. ПРОСТІР І ЧАСПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка