Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка18/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ЯК ФОРМИ ІСНУВАННЯ МАТЕРІЇ

 1. Поняття простору і часу, їх зміст, властивості та смисл.

 2. Просторово-часові концепції: походження, зміст, і сутність. Природничонаукові докази нерозривного зв’язку матерії, руху, простору і часу.

 1. Багатоманіття форм простору і часу, їх взаємозв’язок, особливості та специфіка.

 2. Місце і роль просторово-часових уявлень у життєдіяльності людини.

Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.379-390.

Габричевский А. Г. Пространство и время / А. Г. Габричевский // Вопросы философии. – 1994. – №3. – С.134-147.

Гобозов И. А. Введение в философию истории – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С.107-139.

Кузнецов В. Г., Кузнецова И. Д., Миронов В. В., Момджян К. Х. Философия : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. – М. : ИНФРА-М, 1999. – С.188-203.

Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.308-319.

Осипов А. И. Пространство и время как категории мировоззрения и регуляторы практической деятельности / А. И. Осипов. – Мн. : Наука и техника, 1989. – 220 с.

Пространство и время / редкол. : М. А. Парнюк (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1984. – 294 с.

Рейхенбах Г. Философия пространства и времени / Г. Рейхенбах / пер. с англ. Ю. Б. Молчанова; общ. ред. А. А. Логунова, И. А. Акчурина. – М. : Прогресс, 1985. – 344 с.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – С.433-443.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.296-302, 329-348.


ТЕМА 16. ДІАЛЕКТИКА ЯК СИСТЕМА

 1. Поняття діалектики і її структура.

 2. Поняття принципу. Принципи діалектики як спосіб пізнання і практичної дії.

 3. Поняття закону. Типи законів. Закони діалектики як спосіб входження у сутність розвитку.

 4. Поняття категорій. Співвідношення філософських категорій і природничонаукових понять. Категорії діалектики як універсальні форми відображення об’єктивного світу і практичного оволодіння ним.


Перелік рекомендованої літератури

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.173-197.

Категории диалектики, их развитие и функции / отв. ред. В. П. Иванов. – К. : Наук. думка, 1980. – 363 с.

Панибратов В. Н. Категория «закон». Проблемы истории и объективно-диалек­тическое содержание / В. Н. Панибратов. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. – 128 с.

Родчанин Е. Г. Философия для технических вузов: исторический и систематический курс / Е. Г. Родчанин. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д. : Изд. центр «МарТ», 2004. – С.162-184.

Туленов Ж. Т. Взаимосвязь категорий диалектики / Ж. Т. Туленов. – М. : Высш. шк., 1986.– 96 с.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.130-172.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.273-298.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.156-166.

ТЕМА 17. ДІАЛЕКТИКА ЯК ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ


 1. Поняття діалектики, її історичні форми. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика.

 2. Становлення ідеї розвитку у філософії. Зв'язок і розвиток. Рух і розвиток. Розвиток як принцип діалектики.

 3. Діалектика і метафізика. Діалектика як всезагальний метод пізнання і практичної діяльності.


Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.522-538.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2001. – C.93-105, 124-144.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.173-197.

Кохановский В. П. Диалектико-материалистический метод : учеб. пособие / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Изд-во Рост. ун-та, 1992. – 270 с.Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.71-87.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.418-433.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.299-322.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.172-189.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.396-412.


ТЕМА 18. ЗАКОН ВЗАЄМОПЕРЕХОДУ

КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ЗМІН

 1. Категорії «якість», «кількість», «міра». Визначеність, властивість і якість.

 2. Діалектика кількісних і якісних змін.

 3. Поняття стрибка, його сутність і смисл.

Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.549-557.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.213-219.

Законы и принципы материалистической диалектики : (Социально-практиче­ские и прогностические аспекты) / отв. ред. М. А. Булатов. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 12-34, 92-150.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.322-329.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.158-159.

Хайдаров И. М., Калачинова Б. Д. Диалектика развития системности качества / И. М. Хайдаров, Б. Д. Калачинова. – Ташкент : Фан, 1990. – 108 с.


ТЕМА 19. ЗАКОН ЄДНОСТІ І БОРОТЬБИ

ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ

 1. Категорії тотожності, відмінності, протилежності, суперечності.

 1. Суперечність як джерело розвитку. Ступені розвитку суперечності.

 1. Види суперечностей у природі і суспільстві. Способи розв’язання суперечностей суспільного життя.


Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.557-567.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.208-212.

Закон единства противоположностей / редкол. : М. А. Парнюк (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка,1991. –453 с.

Законы и принципы материалистической диалектики : (Социально-практичес­кий и прогностический аспекты) / отв. ред. М. А. Булатов. – К. : Наук. думка, 1989. –С.35-69, 92-150.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.159-161.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.334-342.


ТЕМА 20. ЗАКОН ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ

 1. Категорія заперечення та її розуміння у діалектиці і метафізиці.

 2. Сутність закону заперечення заперечення.

 3. Форми вияву закону заперечення заперечення.

Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.538-548.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.219-224.

Законы и принципы материалистической диалектики : (Социально-практичес­кий и прогностический аспекты) / отв. ред. М. А. Булатов. – К. : Наук. думка, 1989. –С.70-150.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.304-312.

Отрицание и полегание / редкол. : М. А. Парнюк (отв. ред.) и др. – К. : Наук. думка, 1990. – 292 с.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.161-162.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.329-334.
ТЕМА 21. КАТЕГОРІЇ ДІАЛЕКТИКИ


 1. Філософське вчення про категорії, їх походження, сутність і функції.

 2. Категорії «одиничне – загальне», «сутність – явище», «зміст – форма» як рівні структурної організації буття.

 3. Категорії діалектики як універсальні форми відображення дійсності і ступені розвитку пізнання і практичної діяльності людини.


Перелік рекомендованої літератури

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.224-229.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.248-294.

Категории диалектики, их развитие и функции / отв. ред. В. П. Иванов. – К. : Наук. думка, 1980. – 363 с.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.262-264, 268-282.

Туленов Ж. Т. Взаимосвязь категорий диалектики / Ж. Т. Туленов. – М. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. – 96 с.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.61-63.

Шептулин А. П. Категории диалектики : учеб. пособие / А. П. Шептулин. – М. : Высш. шк.,1971. – С.3-49, 165-171, 190-201, 223-174.ТЕМА 22. КАТЕГОРІЇ ДІАЛЕКТИКИ

 1. Філософське вчення про категорії, їх походження, сутність і функції.

 2. Категорії «причина – наслідок», «необхідність – випадковість», «можливість – дійсність» як вияв універсальних зв’язків детермінації.

 3. Категорії діалектики як універсальні форми відображення дійсності і ступені розвитку пізнання і практичної діяльності людини.


Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.479-498, 504-522.

Бессонов Б. Н. Философия : курс лекций / Б. Н. Бессонов. – М. : ООО «Изд-во АСТ»; ООО «Изд-во Астрель», 2002. – С.224-226, 230-236..

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.284-286, 294-301.

Категории диалектики, их развитие и функции / отв. ред. В. П. Иванов. – К. : Наук. думка, 1980. – 363 с.

Крапивенский С. Э. Общий курс философии : учебник. – 5-е изд. / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Изд-во «Либрис», 2005. – С.363-367, 375-389.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.262-264, 282-296.

Туленов Ж. Т. Взаимосвязь категорий диалектики / Ж. Т. Туленов. – М. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1986. – 96 с.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.64-66.

Шептулин А. П. Категории диалектики : учеб. пособие / А. П. Шептулин. – М. : Высш. шк, 1971. – С.3-49, 179-190, 214-274.
ТЕМА 23. ПРИРОДА І СУСПІЛЬСТВО


 1. Поняття природи. Від неживої до живої та соціально організованої природи.

 2. Природа як природна умова і засіб розвитку суспільства, їх єдність і відмінність.

 3. Історичні етапи, типи і тенденції взаємодії природи і суспільства.

 4. Суперечності у системі «суспільство – природа» в сучасну епоху і шляхи їх подолання.


Перелік рекомендованої літератури

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.351-398.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.391-405.

Воронович Б. А. Философские проблемы взаимодействия общества и природы / Б. А. Воронович. – М. : Мысль, 1982. – 72 с.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.307-327.

Крисаченко В. С. Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підручник. – К.: Заповіт, 1998. – 688 с.

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию / Н. Н. Моисеев. – М. : Республика, 1992. – 255 с.

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера / Н. Н. Моисеев. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 352 с.

Сафронов Т.А. Екологічні основи природокористування: навч. посібник / Т. А. Сафронов. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 248 с.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.484-501.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.362-379.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.70-78.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.224-256.
ТЕМА 24. СУСПІЛЬСТВО:

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ


 1. Поняття суспільства. Суспільство як проблема філософії.

 2. Філософські підстави концепцій суспільного розвитку:

  1. Натуралістичне розуміння суспільного життя.

  2. Соціологічний ідеалізм.

  3. Матеріалістична концепція розвитку суспільства.

 3. Багатоманіття концепцій суспільного життя як відображення багатомірності соціальної системи.


Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. I. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К.: Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.13-110.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.17-29, 83-112, 177-181, 335-354.

Пашков В. И. Философия общества / В. И. Пашков. – Донецк : ДонНТУ, 2005. – С.4-21.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.9-273, 599-608.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.522-552.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.305-360.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.536-547.


ТЕМА 25. СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ

 1. Проблема суспільних зв’язків і відносин в історії філософії.

 2. Поняття суспільних відносин, їх сутність і види.

 3. Матеріальні і духовні відносини та їх структура. Суспільство як система відносин.


Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.107-110, 221-254.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – C.62-82, 93-94, 96-102, 113-127, 134-150, 177-184, 191-214.

Момджян К. Х. Введение в социальную философию : учеб. пособие / К. Х. Момджян. – М. : Высш. шк., КД «Университет», 1997. – С.310-367.

Общественные отношения : (Социально-философский анализ) / отв. ред. В. И. Куценко. – К. : Наук. думка, 1991. – 288 с.

Пашков В. И. Философия общества / В. И. Пашков. – Донецк : ДонНТУ, 2005. – С.21-27.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.31-32, 274-291, 350-351.
ТЕМА 26. СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО


 1. Поняття суспільного виробництва і його структура.

 2. Матеріальне виробництво – основа існування і розвитку суспільства. Матеріальне і духовне виробництво.

 3. Спосіб виробництва, його структура, діалектика розвитку і роль у суспільстві.


Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.136-173.

Бородин Е. Т. Общественное производство как предмет философского исследования / Е. Т. Бородин. – М. : Высш. шк., 1989. – 127 с.

Духовное производство : социально-философский аспект проблемы духовной деятельности / отв. ред. В. И. Толстых. – М. : Наука, 1981. – 352 с.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гумманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.83-87, 94-112.

Пашков В. И. Философия общества / В. И. Пашков. – Донецк : ДонНТУ, 2005. – С.27-36.

Производство как общественный прогресс (актуальные проблемы теории и практики / В. И. Толстых, В. М. Межуев, В. Е. Хмелько и др.; отв. ред. В. И. Толстых. – М. : Мысль, 1986. – 349 с.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.619-634.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.298-308.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.380-418.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.326-344.
ТЕМА 27 ФІЛОСОФІЯ ЕКОНОМІКИ


 1. Поняття економіки. Становлення філософії економіки та її сучасний стан.

 2. Філософія економіки: предметне поле, його багатоаспектність виявів і методологічні засади осягнення.

 3. Людина як суб’єкт економічної діяльності: філософсько-етичні аспекти.

Перелік рекомендованої літератури

Агапова И. И. Экономика и этика : аспекты взаимодействия / И. И. Агапова. – М. : Юристъ, 2002. – 190 с.

Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. Методологія соціально-економічного пізнання: навч. посібник / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, В. М. Свінціцький. – К. : КНЕУ, 2005. – С.199-233.

Базилевич В. Д., Ільїн В. В. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В. В. Ільїн. – К. : Знання, 2007. – С.9-28, 85-92-100-110117-123, 134-143.

Булгаков С. Философия хозяйства. – 2-е изд. / С. Булгаков. – М. : Наука, 1990. – 413 с.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К. : Основи, 1994. – 261 с.

Гребеньков Г. В. Введення у філософію господарства : навч. посібник / Г. В. Гребеньков. – Донецьк : ДІЕГП, 2000. – 105 с.

Канке В. А. Философия экономической науки : учеб. пособие / В. А. Канке. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 384 с.

Лукашевич В. М. Глобалистика : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. М. Лукашевич. – Львов : Новий Світ-2000, 2006. – С.27-44.

Пазенок В. С. Філософія : навч. посібник / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2002. – С.190-199.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.292-338.

Спиркин А. Г. Философия: учебник. – 2-е изд. / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.538-598.

Философия : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. И. Алешин, О. А. Воронина, К. С. Гаджиев и др.; отв. ред. : В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, В. П. Филатов. – М. : ТОН – Остожье, 2000. – С.413-433.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.401-419.

Философия экономики : учеб. пособие / А. А. Мазараки, Ю. М. Осипов, И. К. Быстряков и др. – К. : Альтер-пресс, 2002. – 381 с.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.560-582.

Хайлбронер Роберт Л. Философы от мира сего / пер. с англ. И. Файбисовича / Роберт Л. Хайлбронер. – М. : Изд-во КоЛибри, 2008. – 432 с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка