Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка19/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ТЕМА 28. ПРАКТИКА ЯК СПОСІБ

ВІДНОШЕННЯ ЛЮДИНИ ДО СВІТУ

 1. Поняття практики. Практика і діяльність.

 1. Структура практики: мета і доцільність, засоби, об’єкт і результат практичної діяльності.

 2. Основні форми практичної діяльності. Практика як умова існування і розвитку людини.


Перелік рекомендованої літератури

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.473-484.

Климов А. Я. Диалектика практики и познания / А. Я. Климов. – М. : Высш. шк., 1991. – С.6-97.

Пазенок В. С. Філософія : навч. посібник / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – С.51-56.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.258-270.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.187-198.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.453-472.

Філософія : підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін.; за ред. Г. А. Заїченка. – К. : Вища шк., 1995. – С.273-282.ТЕМА 29. ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

 1. Генезис науки, різні концепції історії її становлення і розвитку.

 2. Поняття науки, її особливості і будова. Специфіка соціально-гуманітарного, природничонаукового і технічного знання. Філософія і наука.

 1. Наука і суспільство. Соціальні функції науки.

Перелік рекомендованої літератури

Алексеева Л. А., Додонов Р. А., Муза Д. Е. Философия науки и техники : учеб.-методич. пособие / Л. А. Алексеева, Р. А. Додонов, Д. Э. Муза. – Донецк : ДонНТУ, 2004. – С.5-88.

Ивин А. А. Современная философия науки / А. А. Ивин. – М. : Высш. шк., 2005. – 592 с.

История и философия науки (Философия науки) : учеб. пособие / под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е. Моториной.– М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2007.–335 с.

Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003. – С.273-295.

Кохановский В. П. Философия и методология науки : учебник / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

Родчанин Е. Г. Философия для технических вузов : исторический и систематический курс / Е. Г. Родчанин. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д. : Изд. центр «МарТ», 2004. – С.305-396.

Степин В. С. Философия науки : общие проблемы : учебник / В. С. Степин. – М. : Гардарики, 2006. – 384 с.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.435-482.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.419-436.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – С.624-658.
ТЕМ А 30. ФІЛОСОФІЯ ТЕХНІКИ


 1. Генезис техніки і концепції її історичного розвитку.

 2. Поняття техніки, багатоманіття її трактувань. Види техніки. Проблема співвідношення техніки і науки.

 3. Техніка і науково-технічний прогрес у системі «людина – світ».

Перелік рекомендованої літератури

Алексеева Л. А., Додонов Р. А., Муза Д. Е. Философия науки и техники : учеб.-методич. пособие / Л. А. Алексеева, Р. А. Додонов, Д. Е. Муза. – Донецк : ДонНТУ, 2004. – С.89-110.

Канке В. А. Философия : исторический и систематический курс : учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / В. А. Канке. – М. : Логос, 2003. – С.295-307.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.87-92.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія : навч. посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Аграрна наука, 2000. – С.440-454.

Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники : учеб. пособие / В. С. Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М. : Гардарики, 1996. – С.307-398.

Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – С.434-454.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.130-172.

Философия : учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. / А. В. Аполлонов, В. В. Васильев, Ф. И. Гиренок и др.; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. – М. : Академический Проект, 2009. – С.659-681.
ТЕМА 31. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА


 1. Поняття соціальної структури, її основні елементи.

 2. Етнічна структура суспільства: рід, плем’я, народність, нація.

 1. Народонаселення – основна спільність демографічної структури суспільства.

 2. Класово-стратифікаційна структура суспільства.

Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-е вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.174-198.Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.83-139.

Горак Г. І. Філософія : курс лекцій / Г. І. Горак. – К. : Вілбор, 1997. – С.151-179.Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.113-150.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.564-591.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С. 242-257, 279-303.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.613-628.

Філософія : підручник / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін.; за ред. Г. А. Заїченка. – К. : Вища шк., 1995. – С.365-385.


ТЕМА 32. ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

 1. Поняття політичної організації суспільства, її структура.

 2. Держава у політичній організації суспільства: походження, сутність, основні ознаки і функції.

 3. Історичні типи і форми держави.

 4. Людина і держава.

Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.254-267.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин.– М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.140-185.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С.207-259.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.191-214.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.658-699.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.521-548.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.420-447.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.345-366.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.583-612.ТЕМА 33. ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

 1. Становлення філософії історії: історико-філософський аналіз розуміння історичного процесу.

 2. Проблема суб’єкту історичного процесу.

 3. Основні концепції філософії історії: лінійна і нелінійна.

 4. Спрямованість і смисл всесвітньої історії.


Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.336-368.

Гобозов И.А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЕИС, 1999. – 363 с.

Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. С. Философия для технических вузов : учебник. – 2-е изд. / В. О. Голубинцев, А. А. Данцев, В. С. Любченко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2004. – С.499-543.

Ивин А. А. Введение в философию истории : учеб. пособие / А. А. Ивин. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 288 с.

Карсавин Л. П. Философия истории / Л. П. Карсавин. – СПб. : АО КОМПЛЕКТ, 1993. – 351 с.Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.290-319.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія : навч. посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Аграрна наука, 2000. – С.353-383.

Тойнбі Арнольд. Дослідження історії : у 2 т. / Арнольд Тойнбі. – Т.1 : Скорочена версія томів 1-6 Д. Ч. Сомервелла / пер. з англ. В. Шовкун. – К. : Основи, 1995. – 613 с.; Т. 2 : Скорочена версія томів 7-10 Д. Ч. Сомервелла / пер. з англ. О. Митрофанов, П. Таращук. – К. : Основи, 1995. – 400 с

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.659-674.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.89-104.

Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с англ.; вступ. ст. П. П. Гайденко / К.Ясперс. – М. : Политиздат, 1991. – 527 с.


ТЕМА 34. ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС:

ФОРМАЦІЙНИЙ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ

 1. Поняття суспільно-економічної формації. Основні структурні елементи формації, їх характеристика і діалектика розвитку.

 2. Поняття цивілізації. Багатоманіття значень і підходів у характеристиці поняття цивілізації та вибору її основ.

 3. Сполучення формаційного і цивілізаційного підходів як умова всебічної оцінки історичного процесу


Перелік рекомендованої літератури

Бабич В. П. Основы современной онтологии : методология, проблемы, перспективы : монография / В. П. Бабич. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2006. – С.45-96.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.239-242, 266-311.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.498-513.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С.89-106.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.87-102, 151-176.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.660-682.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.621-646.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.312-331.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.195-216.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.89-98.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С. 258-278.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.657-658, 675-696.

Шморгун А. А. Методологическая функция теории общественно-экономичес­кой формации / А. А. Шморгун. – К. : Наук. думка, 1990. – 150 с.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – С.259-320.


ТЕМА 35. СУСПІЛЬНИЙ ПРОГРЕС

 1. Поняття суспільного прогресу. Історія розвитку ідеї суспільного прогресу.

 2. Проблема критерію суспільного прогресу.

 3. Історичні типи суспільного прогресу.

 4. Смисл історії та ідеали прогресу.


Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.567-586.

Бердяев Н. А. Смысл истории. Новое средневековье / Н. А. Бердяев; сост. и комментарии В. В. Сапова. – М. : Канон +, 2002. – С.7-218.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С. 177-206.

Рузавин Г. И. Основы философии истории : учеб. пособие / Г. И. Рузавин. – М. : ИНИТИ-ДАНА, 2001. – С.38-49..

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.557-578, 683-730.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.788-802.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.343- 361.

Философия : учебник / В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. Ю. Дорошенко и др.; под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2001. – С.558-575.

Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.98-102.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.695-734.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – С.322-384, 468-512.
ТЕМА 36. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ


 1. Особистість у конкретно-історичному вимірі. Становлення особистості та основні історичні типи її соціальності. Зміна типів і ролі особистості в історичному процесі.

 2. Історичні особистості і народні маси. «Культ особистості» як суспільне явище.

 3. Історична неспроможність і соціальна небезпека волюнтаризму і фаталізму.


Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. I. Сучасна соціальна філософія : курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.199-220.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.311-350.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов – М. : ТЕИС, 1999. – С.330-363.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.55-60, 335-354.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гардарики, 2001. – С.770-787.

Ящук Т. І. Філософія історії : курс лекцій : навч. посібник / Т. І. Ящук. – К. : Либідь, 2004. – С.403-466.
ТЕМА 37. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ


 1. Поняття культури в філософії. Розмаїття поглядів і концепцій культури.

 2. Типологія культури та її форми.

 3. Соціальні функції культури.

Перелік рекомендованої літератури

Гатальська С. М. Філософія культури : підручник / С. М. Гатальська. К. : Либідь, 2005. – 328 с.

Губман Б. Л. Современная философия культуры / Б. Л. Губман. – М. : РОССПЭН, 2005. – 536 с.

Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. – М. : Политиздат, 1991. – 462 с.

Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.

Крапивенский С. Э. Общий курс философии : учебник / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Изд-во Волгоград. ун-та, 2001. – С.450-468.

Лосев А. Ф. Философия культуры / А. Ф. Лосев. – М : Политиздат, 1988. – 364 с.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры : сб. : перевод : вступ. ст. Г. М. Фридлендера / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : Искусство, 1991. – 586 с.

Причепій Є. М., Черній А. М., Гвоздецький В. Д., Чекаль Л. А. Філософія : навч. посібник / Є. М. Причепій, А. М. Черній, В. Д. Гвоздецький, Л. А. Чекаль. – К. : Аграрна наука, 2000. – С.384-407.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.425-438.

Таран В. О., Зотов В. М., Рєзанова Н .О. Соціальна філософія : навч. посібник / В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова. – К. : Центр учбової літ-ри, 2009. – С.221-245.

Философия : учебник / А. И. Алешин, О. А. Воронина, К. С. Гаджиев и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной, В. П. Филатова. – М. : Русское слово, 1997. – С.284-306.

Філософія : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. П. Андрущенко, В. І. Волович, М. І. Горлач та ін.; за заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. – К.-Х. : Консум, 2000. – С.588-629.
ТЕМА 38. СУСПІЛЬСТВО І КУЛЬТУРА


 1. Поняття культури: історія становлення і тенденції розвитку.

 2. Основні моделі культури і багатоманіття підходів у її трактуванні.

 3. Людина у світі культури. Культура і цивілізованість суспільства.

Перелік рекомендованої літератури

Андрущенко В. П., Михальченко М. I. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій. – 2-ге вид., випр. й доп. / В. П. Андрущенко, М. І. Михальченко. – К. : Вид-во «Ґенеза», 1996. – С.313-335.

Барулин В. С. Социальная философия : учебник. – 2-е изд. / В. С. Барулин. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – С.399-428.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.514-537.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.356-379.

Невлева И. М. Философия : учеб. пособие / И. М. Невлева. – М. : РДЛ, 2002. – С.403-422.

Социальная философия : учебник / В. П. Андрущенко, В. С. Афанасенко, В. И. Волович и др.; под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – К.-Х. : Изд. центр «Единорог», 2002. – С.425-444.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.551-594.

Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. П. Ратников, М. М. Сидоров и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. – С.421-439.

Философия : учеб. пособие. – 2-е изд. / М. А. Булатов, В. А. Гавриленко, П. А. Загороднюк и др.; авт. кол. под рук. Е. Ф. Осичнюка, В. С. Зубова. – К. : Изд-во «Ника-Центр». 1997. – С.217-228.
ТЕМА 39. СВІДОМІСТЬ ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА


 1. Поняття свідомості, її структура, основні властивості і функції. Проблема свідомості в історії філософії.

 2. Природні передумови свідомості. Відображення і еволюція його основних форм.

 3. Суспільно-історичні основи виникнення свідомості, її соціальна сутність.

 4. Свідомість і самосвідомість.

Перелік рекомендованої літератури

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ТК «Велби», Изд-во «Проспект», 2004. – С.254-283.

Введение в философию : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / авт. кол. : И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, П. П. Гайденко и др. – М. : Республика, 2002. – С.431-451.

Гусєв В. І. Вступ до метафізики : навч. посібник / В. І. Гусєв. – К. : Либідь, 2004. – С.263-329.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.199-214.Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – С.189-215.

Скоробогатов В. А. Развитие форм отражения / В. А. Скоробогатов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 167 с.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.368-413.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.316-344.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.229-286.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.349-370.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка