Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка2/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Допоміжна

1. Алексеев П. В. Социальная философия : учеб. пособие / П. В. Алексеев. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 256 с.

2. История мировой философии : учеб. пособие / А. И. Алешин, К. В. Бандуровский, В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Астрель : АСТ : ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 494 с.

3. Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ. 2003. – 448 с.

4. Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 416 с.

5. Лазарев Ф. В., Трифонова М. К. Философия : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ф. В. Лазарев, М. К. Трифонова. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 352 с.

6. Мареев С. Н., Мареева Е. В. История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. – М. : Академический Проект, 2003. – 880 с.

7. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні : курс лекцій : навч. посіб. / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – К. : Вища шк.; Т-во «Знання», КОО, 1999. – 543 с.

8. Разин А. В. Философия : учеб. пособие / А. В. Разин. – М. : Гардарики, 2006. – 459 с.

9. Петрушенко В. Л. Філософія : навч. посібник : у 2 ч. / В. Л. Петрушенко. – Л. : Новий Світ – 2000, 2011. – 647 с.

10. Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев и др.; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – 688 с.

11. Философия : учебник. – 3-е изд., испр. и доп. / Г. И. Иконникова, В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников и др.; под ред. В. Н. Лавриненко. – М. : Юристъ, 2005. –506 с.

12. Философия : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, А. И. Алешин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М. : Гардарики, 2005. – 828 с.

13. Философия : человек и жизнь : учеб. пособие / Н. С. Кожеурова, И. А. Васильев, А. Э. Воскобойников и др.; под ред. Н. С. Кожеуровой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 319 с.

14. Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губернський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – 457 с.

15. Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – 736 с.


4. Форми поточного і підсумкового контролю успішності навчання

Продовж семестру з навчальної дисципліни «Філософія» студенти відвідують лекції, на яких конспектують певний лекційний матеріал та відповідають на питання під час контрольний опитувань на лекціях. Відвідання, ведення конспекту та результати контрольних опитувань фіксуються у журналі обліку контролю навчально-виховного процесу.

Протягом семестру студенти так само відвідують семінарські заняття, готують відповіді на питання з певних тем, що визначені у планах семінарських занять і є обов’язковими для вивчення. Семінарські заняття передбачають також підготовку реферативного матеріалу, який доповідається на семінарі. Відвідання, результати виступів, доповідей, повідомлень, доповнень також фіксуються у журналі обліку контролю навчально-виховного процесу.

Конспектування лекційних тем і рекомендованої літератури до семінарських занять як найважливішого компонента самостійної роботи студента і найбільш ефективної її форми теж відповідним чином контролюється і фіксується.

Для контролю засвоєння даної дисципліни навчальним планом передбачені два модульних контролі, на кожному з яких студентам пропонується відповісти на 3 питання за матеріалами навчальної дисципліни.

Навчальним планом для студентів заочної форми навчання передбачений екзамен з навчальної дисципліни (а для студентів очної форми навчання може бути передбачений екзамен), у якому теж пропонується дати відповідь на 3 питання з даної дисципліни.

Результати всіх видів поточного контролю є невід’ємними складовими критеріїв підсумкового оцінювання знань студентів наведених у відповідному розділі навчально-методичного забезпечення.


5. Засоби діагностики успішності навчання

Засоби діагностики якості вищої освіти призначені для кількісного та якісного оцінювання навчання студента з навчальної дисципліни «Філософія».

Поточний контроль та підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни спрямовані на стимулювання систематичної поточної навчальної та самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінювання їх знань, запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, виявлення і розвитку їх творчих здібностей.

При розрахунку підсумкової оцінки успішності студента з навчальної дисципліни слід вважати, що кожний вид поточної роботи студента має різну питому вагу у формуванні його знань з навчальної дисципліни. З урахуванням вагомості кожного виду поточної роботи студента успішність його навчання з навчальної дисципліни у підсумку оцінюється у відповідних балах за формулою:


R = A + B + C + D, де
Rпідсумковий максимальний бал, що дорівнює 100 і який студент може отримати за успішне виконання усіх видів робіт;
A (лекції) – кількість балів, яку студент може отримати за роботу з теоретичним матеріалом на лекціях (участь у навчальній діяльності на лекції, ведення конспекту) – надаються лектором (до 5 балів – табл. 1).
Таблиця 1

Оцінка у балах роботи на лекціях

п/п

Умови отримання балів за всі лекції / за одну лекцію

Кількість балів

1

вчасно прийшов, дотримувався дисципліни, брав участь у лекції: системно і змістовно конспектував лекційний матеріал, у повному обсязі, аргументовано та з прикладами відповідав на питання під час контрольних опитувань на лекціях (якщо вони були заплановані)

5/0,625

2

запізнився, дотримувався дисципліни, брав участь у лекції: системно і змістовно конспектував лекційний матеріал, а той, що виявився пропущеним, був відновлений, у повному обсязі, аргументовано та з прикладами відповідав на питання під час контрольних опитувань на лекціях (якщо вони були заплановані), а якщо виявилося, що у зв’язку із запізненням, на питання хоча б одного контрольного опитування не були надані відповіді, то це було зроблено на щотижневій консультації

4/0,5

3

вчасно прийшов, не дотримувався дисципліни, брав участь у лекції: переважно системно і змістовно конспектував лекційний матеріал, а той, що виявився пропущеним, був відновлений, здебільш у повному обсязі, аргументовано та з прикладами відповідав на питання під час контрольних опитувань на лекціях (якщо вони були заплановані), а якщо виявилося, що у зв’язку із недотриманням дисципліни, на будь-яке питання хоча б одного контрольного опитування не були надані відповіді, то це було зроблено на щотижневій консультації

3/0,375

4

вчасно прийшов, не дотримувався дисципліни, не брав участь у лекції: не конспектував лекційний матеріал, але написав конспект відповідної теми лекції у поза лекційний час, головним чином відповідав на питання під час контрольних опитувань на лекціях (якщо вони були заплановані), а якщо виявилося, що у зв’язку із недотриманням дисципліни, на будь-яке питання хоча б одного контрольного опитування не були надані відповіді, то це було зроблено на щотижневій консультації

2/0,25

5

запізнився, не дотримувався дисципліни, не брав участь у лекції: не конспектував лекційний матеріал, але написав конспект відповідної теми лекції у поза лекційний час, головним чином відповідав на питання під час контрольних опитувань на лекціях (якщо вони були заплановані), а якщо виявилося, що у зв’язку із запізненням або недотриманням дисципліни, на будь-яке питання хоча б одного контрольного опитування не були надані відповіді, то це було зроблено на щотижневій консультації

1/0,125

6

не з’явився, але конспект відповідної теми лекції повинен бути, а якщо було і контрольне опитування, то відповіді на його питання необхідно надати на щотижневій консультації як умови допущення до модульних контролів чи іспиту

0

Оцінювання студентів при контрольному поточному опитуванні:Грубими помилками є:

• незнання визначень основних понять предметної області і формулювань, передбачених програмою курсу;

• незнання суті понять предметної області.

Помилками слід вважати:

• неточності визначень понять предметної області, формулювань;

• не володіння одним з умінь і навиків, передбачених програмою, але що не відносяться до грубих помилок.

Недоліками є:

• непослідовний виклад матеріалу;• нераціональний (але правильний) виклад матеріалу або вирішення завдання.

B (семінарські заняття) – кількість балів, яку студент може отримати при виконанні певних умов на семінарських заняттях (відповіді на семінарах: доповіді, повідомлення, доповнення тощо, участь у теоретичних дискусіях) – надаються викладачем, що проводить семінарські заняття (до 10 балів – табл. 2).
Таблиця 2

Оцінка у балах роботи на семінарських заняттях

п/п

Умови отримання балів за кожне семінарське заняття /

за одне семінарське заняття

Кількість балів

1

відповідь студента вичерпна, характеризується змістовністю, точністю і послідовністю, сучасною текстологічною базою, враховується різноманітність існуючих підходів до питання, що розглядається, є особистий погляд стосовно його вирішення і грамотне обґрунтування, немає труднощів з відповіддю у випадку необхідності пояснення понять, що застосовуються у відповіді, теоретичні положення співвідносяться з різними галузями науки і практики, визначається їх роль у житті суспільства і людини та конкретизуються щодо вибраної сфери діяльності

10/1,25

2

при розгляді питання демонструється бездоганне його вирішення, але допускається невеликий недолік, який не впливає на сутність питання, що обговорюється, і який у підсумку виправляється самим студентом

9/1,125

3

відповідь має одиничні неістотні помилки, що самостійно виправляються студентом по зауваженню викладача

8/1

4

при відповіді на питання виявлено вміння оперувати теоретичним матеріалом, проте є незначні помилки і недоліки при підведенні підсумку розглянутого питання

7/0,875

5

наявність основних теоретичних знань для вирішення питання, але порушується послідовність у їх викладенні

6/0,75

6

при розгляді питання допускаються істотні грубі помилки, однак, у наявності володіння переважно обов'язковими знаннями, передбаченими програмою

5/0,625

7

відповідь обмежується не зовсім змістовно розглянутими теоретичними положеннями

4/0,5

8

є певне, але ще не зовсім усвідомлене, знання питання, відчуваються значні труднощі у визначенні зв’язку теорії і практики

3/0,375

9

є істотні недоліки у відповіді на питання, допускаються різноманітні грубі помилки в процесі оперування поняттями предметної області дисципліни

2/0,25

10

зроблена спроба відповіді на питання, але відповідь неповна

1/0,125

11

відповіді на питання не знає, або відповідь невірна, що передбачає (як і при відсутності на занятті взагалі) відповідь на всі питання відповідної теми на щотижневій консультації, як умови допущення до написання модульних контролів чи іспиту

0

Оцінювання студентів при виконанні та захисті індивідуальних робіт:Грубими помилками є:

• незнання визначень основних понять предметної області і формулювань, передбачених програмою курсу;

• незнання суті понять предметної області.

Помилками слід вважати:

• неточності визначень понять предметної області, формулювань;

• не володіння одним з умінь і навиків, передбачених програмою, але що не відносяться до грубих помилок.

Недоліками є:

• непослідовний виклад матеріалу;• нераціональний (але правильний) виклад матеріалу або вирішення питання.

C (конспект) – повнота та зміст конспекту лекції та законспектованої рекомендованої літератури до певних тем семінарських занять (до 10 балів – табл. 3).

Таблиця 3

Оцінка у балах роботи з написання конспекту

п/п

Умови отримання балів за написання конспекту /

однієї теми

Кількість балів

1

Конспект студента відображає основні питання курсу лекції

10/1,25

2

Занотовано більш ніж 90% основних питань курсу лекцій

9/1,125

3

Занотовано більш ніж 80% основних питань курсу лекцій

8/1

4

Занотовано більш ніж 70% основних питань курсу лекцій

7/0,875

5

Занотовано більш ніж 60% основних питань курсу лекцій

6/0,75

6

Занотовано не більш ніж 50% основних питань курсу лекцій

5/0,625

7

Занотовано не більш ніж 40% основних питань курсу лекцій

4/0,5

8

Занотовано не більш ніж 30% основних питань курсу лекцій

3/0,375

9

Занотовано не більш ніж 20% основних питань курсу лекцій

2/0,25

10

Занотовано не більш ніж 10% основних питань курсу лекцій

1/0,125

11

Конспект відсутній, але його наявність є необхідною умовою для написання модульних контролів та іспиту

0D (самостійна робота) – виконання завдань із самостійної роботи (опрацювання розділів навчальної програми, що оцінюється окремо від теоретичного матеріалу – надаються лектором; реферування й порівняльний аналіз спеціальної літератури з відповідних тем навчального курсу, підготовка тематичних доповідей тощо – надаються викладачем, який проводить семінарські заняття) (до 5 балів – табл. 4).

Таблиця 4

Оцінка у балах за самостійну роботу

п/п

Умови отримання балів за самостійну роботу

від початку семестру і до МК 1 та між МК 1 і МК 2

Кількість балів

1

робота виконана повністю, характеризується змістовністю, точністю і послідовністю, сучасною текстологічною базою, враховується різноманітність існуючих підходів до питання, що розглядається, є особисте бачення його вирішення і грамотне його обґрунтування, розглянуті основні теоретичні положення, які співвіднесені з різними галузями науки і практики, визначена їх роль у житті суспільства і людини та конкретизована стосовно вибраної сфери діяльності

5/2,5

2

при виконанні роботи демонструється бездоганне вирішення питання, що розглядається, але допускається невеликий недолік, який не впливає на його сутність і який у підсумку виправляється самим студентом

4,5/2,25

3

робота має одиничні неістотні недоліки, що самостійно виправляються студентом по зауваженню викладача

4/2

4

при виконанні роботи виявлено вміння оперувати теоретичним матеріалом, проте є незначні помилки і недоліки при підведенні підсумку роботи, її оформлені

3,5/1,75

5

демонструється наявність основних теоретичних знань у вирішенні питань роботи, але порушується послідовність у їх викладенні

3/1,5

6

при розгляді питання допускаються істотні грубі помилки, однак, у наявності володіння переважно обов'язковими знаннями, передбаченими програмою

2,5/1,25

7

робота обмежується не зовсім змістовно розглянутими теоретичними положеннями

2/1

8

є певне, але ще не зовсім усвідомлене, знання питань, що розглядаються, відчуваються значні труднощі у визначенні зв’язку теорії і практики

1,5/0,75

9

є істотні недоліки у відповіді на питання, допускаються різноманітні грубі помилки в процесі оперування поняттями предметної області дисципліни

1/0,5

10

зроблена спроба відповіді на питання, але відповідь неповна

0,5/0,25

11

робота не виконана, або виконана невірно

0Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка