Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовкиСторінка21/22
Дата конвертації06.11.2017
Розмір5.06 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
ТЕМА 54. ОСОБА І СУСПІЛЬСТВО

 1. Поняття «людина» і «суспільство», «індивід», «особистість» та «індивідуальність», їх зміст і співвідношення.

 2. Історична необхідність і свобода особистості. Проблема відчуження.

 3. Соціальні ролі та відповідальність особистості.

Перелік рекомендованої літератури

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – С. 156-176.

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.353-382, 395-415.

Крапивенский С. Э. Общий курс философии : учебник. – 5-е изд. / С. Э. Крапивенский. – Волгоград : Изд-во «Либрис», 2005. – С.426-442.

Спиркин А. Г. Философия : учебник / А. Г. Спиркин. – М. : Гардарики, 2001. – С.336-367.

Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.485-520, 570-594.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.332-374.

Философия : человек и жизнь : учеб. пособие / Н. С. Кожеурова, И. А. Васильев, А. Э. Воскобойников и др.; под ред. Н. С. Кожеуровой. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Единство, 2002. – 319 с.

Філософія : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2001. – С.304-325.

Філософія : підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В. С. Афанасенко, В. І. Волович, Г. Т. Головченко та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя, М. І. Горлача. – Х. : Прапор, 2004. – С.303-329.
ТЕМА 55. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ


 1. Поняття і класифікація глобальних проблем. Глобальна криза сучасного світу.

 2. Передумови і шляхи вирішення глобальних проблем сучасності. Гуманізм як ціннісна основа вирішення глобальних проблем.

 3. Майбутнє як філософська проблема. Майбутнє цивілізації в духовній еволюції людства.


Перелік рекомендованої літератури

Кальной И. И. Философия : учебник / И. И. Кальной. – Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. – С.417-439.

Крапивенский С. Э. Социальная философия : учебник. – 4-е изд., испр. / С. Э. Крапивенский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – С.181-191.

Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества / К. Лоренц // Вопросы философии. – 1992. – №3. – С.39-53.

Муза Д. Е. Глобалистика : учеб. пособие / Д. Е. Муза. – Донецк : Изд-во «Ноулидж», 2012. – 310 с.

Сафронов И. А. Человек. Вселенная. Время : учеб. пособие / И. А. Сафронов. – СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1997. – 124 с.Философия : учебник / К. Х. Делокаров, Ф. Д. Демидов, Л. Н. Москвичев; под общ. ред. Л. Н. Москвичева. – М. : Изд-во РАГС, 2003. – С.647-665.

Философия : учеб. пособие. – 14-е изд. / И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Л. В. Жаров и др.; отв. ред. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – С.531-570.Философия : учеб.-методич. пособие. – 3-е изд. / под ред. Л. А. Алексеевой, Р. А. Додонова, Д. Е.Музы, В. И. Пашкова. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – С.160-169.
3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 1. Міф як рання форма світогляду.

 2. Міф і наука.

 3. Релігійний світогляд у теоретичному і практичному освоєнні реальної дійсності.

 4. Релігія і філософія. Своєрідність релігійного бачення світу.

 5. Співвідношення філософії і науки. Філософська і наукова картина світу кінця XX – початку XXI ст.ст.

 6. Специфіка філософського світогляду. Філософія і світогляд епохи.

 7. Філософія в становленні і розвитку особи.

 8. Філософія і духовні цінності.

 9. Філософія і творчість.

 10. Людина як вища цінність у системі філософського знання.

 11. Філософсько-етичні погляди Конфуція.

 12. Атомістичний матеріалізм в античній філософії.

 13. Етичне вчення Сократа.

 14. Вчення Платона про ідеї.

 15. Вчення Платона про «ідеальну державу» і сучасність.

 16. Вчення Арістотеля про матерію і форму.

 17. Етика Арістотеля.

 18. Зародження і розвиток наукових уявлень в епоху античності.

 19. Проблема універсалій у середньовічній філософії.

 20. Аврелій Августин – найвидатніший мислитель періоду патристики.

 21. Філософія Фоми Аквінського: «золотий вік» схоластики.

 22. Фома Аквінський і Алігьєрі Данте: проблема універсуму.

 23. Візантійська середньовічна філософія.

 24. Арабська середньовічна філософія.

 25. Єврейська середньовічна філософія.

 26. Наука і техніка в Середні віки.

 27. Філософія і культура епохи Відродження і її основні риси.

 28. Франческо Петрарка – великий гуманіст епохи Відродження.

 29. Розвиток гуманізму в філософії Лоренцо Валла.

 30. Зародження наукової картини світу (М. Коперник, Д.-Ф. Бруно, Г. Галілей).

 31. Г. Галілей і І. Ньютон: формування механістичного світогляду і методології.

 32. Природничонаукові і технічні ідеї в творчій спадщині Леонардо да Вінчі.

 33. Еразм Роттердамський – видатний європейський гуманіст.

 34. Філософія Миколи Кузанського.

 35. Мішель Монтень – видатний представник французького Ренесансу.

 36. Гуманізм епохи Відродження і сьогодення.

 37. Наука як вища духовна цінність у філософії Нового часу.

 38. Вчення Френсіса Бекона про метод. Особливості емпіризму.

 39. Раціоналістичний метод Рене Декарта.

 40. Сенсуалістична філософія Джона Локка.

 41. Правові ідеї філософії Дж. Локка.

 42. Механістичний матеріалізм Томаса Гоббса.

 43. Блез Паскаль про можливості і межі розуму.

 44. Монадологія Г.-В. Лейбніца.

 45. Вчення Б. Спінози про субстанцію, її атрибути і модуси.

 46. Проблема людини і суспільства в філософії французького Просвітництва.

 47. Філософські погляди І. Канта.

 48. Філософське вчення Й.-Г. Фіхте.

 49. Й.-Г. Фіхте про призначення вченого.

 50. «Філософія тотожності» і «філософія одкровення» Ф.-В.-Й. Шеллінга.

 51. Філософська система і метод Г.-В.-Ф. Гегеля.

 52. Г.-В.-Ф. Гегель про роль філософії в розвитку культури.

 53. Філософія Л.-А. Фейєрбаха.

 54. Єдність матеріалізму і діалектики у філософії марксизму.

 55. Марксистська філософія і конкретні науки.

 56. Гуманістичні ідеї К. Маркса.

 57. Філософія К. Маркса і Ф. Енгельса та її історичні долі.

 58. Проблема інтуїції в філософії Анрі Бергсона.

 59. Феноменологія Едмунда Гуссерля.

 60. Антропологічні напрями в західній філософії ХХ ст. (М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен).

 61. Філософська антропологія М. Шелера.

 62. Екзистенціально-негативна діалектика Ж.-П. Сартра.

 63. Філософія Ф. Ніцше: переоцінка всіх цінностей.

 64. Філософські проблеми сучасної науки.

 65. Сучасна філософія техніки.

 66. Проблема людини у французькому екзистенціалізмі.

 67. Людина і суспільство у німецькому екзистенціалізмі.

 68. Проблема історії та її смислу в філософії Карла Ясперса.

 69. Критичний раціоналізм Карла Поппера.

 70. Сучасна західна філософія і релігія.

 71. Сучасна філософія науки (Т. Кун, І. Лакатос, П. Фейєрабенд).

 72. Феноменологічна філософія Е. Гуссерля.

 73. Слов'янофільство і західництво в історії російської філософії.

 74. Філософія Вол. С. Соловйова.

 75. Філософія творчості М. О. Бердяєва.

 76. Своєрідність філософської думки України в контексті світової філософії.

 77. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона – видатний пам'ятник староруської філософської думки.

 78. Філософські мотиви «Слова о полку Ігоровім».

 79. Життя і філософська творчість Г. С. Сковороди

 80. Філософсько-етичні погляди Г. С. Сковороди..

 81. «Філософія серця» П. Д. Юркевича.

 82. Філософські ідеї в творчості Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки.

 83. Українська філософія в діаспорі.

 84. Світова філософія: діалог концепцій, думок, поглядів як чинник розвитку філософського процесу.

 85. Категорії «буття» і «небуття», їх єдність.

 86. Основні форми буття, їх єдність і специфіка.

 87. Розвиток категорії «матерія» в історії філософії.

 88. Сучасні природничонаукові уявлення про матерію як об'єктивну реальність.

 89. Соціальний простір і соціальний час: поняття і специфіка.

 90. Чинник часу в життєдіяльності сучасної людини.

 91. Віртуальна реальність як онтологічна проблема, її специфіка і смисл.

 92. Концепції розвитку і їх евристична наповненість у різних областях дослідження.

 93. Типи законів, їх співвідношення і взаємозв'язок як відбиття структурованості матерії.

 94. Ідеї діалектики в працях філософів епохи Відродження.

 95. Раціоналістична діалектика Г.-В.-Ф. Гегеля: основні положення.

 96. Містична діалектика всеєдності в російській релігійній філософії.

 97. Міфологізація діалектики (О. Шпенглер, З. Фрейд): від логосу до міфу.

 98. Діалектична суперечність як джерело розвитку. Протиріччя і антагонізм.

 99. Розуміння суперечності в діалектичній і формальній логіці.

 100. Діалектика взаємовідношення поступовості і стрибка (еволюції і революції) в процесі розвитку.

 101. Категорія «міра» в античній філософії.

 102. Концепції детермінізму та індетермінізму у філософії і сучасній науці.

 103. Принцип цілісності: категорії «частина-ціле».

 104. Дійсність як єдність сутності та існування.

 105. Діалектика необхідності і свободи.

 106. Принцип причинності і свобода волі.

 107. Діалектичний метод Г.-В.-Ф. Гегеля і К. Маркса: спільні риси і відмінності.

 108. Теорія категорій: історія і сучасний зміст.

 109. Альтернативи діалектики: метафізика і «негативна» діалектика, софістика і еклектика, догматизм і релятивізм.

 110. Діалектика і синергетика.

 111. Використання закономірностей взаємозв'язку сутності і явища в інженерній діяльності.

 112. Античні філософи про суспільство.

 113. Суспільно-історичний процес і утопічна думка Нового часу.

 114. Соціально-філософські ідеї в класичній німецькій філософії.

 115. Філософське значення вчення В. І. Вернадського про біосферу, ноосферу і техносферу.

 116. Діяльність і комунікативність як способи буття соціального.

 117. Сучасні філософські теорії суспільства (неомарксизм або критична теорія суспільства, функціоналізм, концепція «відкритого» суспільства).

 118. Еволюційний і революційний типи розвитку суспільства.

 119. Цивілізаційний підхід: становлення і сучасний стан.

 120. Цивілізаційний підхід: європоцентристська концепція історичного розвитку.

 121. Теорія культурно-історичних типів М. Я. Данилевського.

 122. Етнологічний підхід в аналізі всесвітньої історії Л. М. Гумільова.

 123. Концепції цивілізаційного різноманіття у О. Шпенглера і А. Дж. Тойнбі.

 124. Теорія суспільно-економічної формації і реалії сучасного історичного процесу.

 125. Єдність і багатоманітність історичного процесу: стадіально-формаційний і цивілізаційний підходи.

 126. Комп’ютерно-інформаційні технології як чинник розвитку сучасної цивілізації.

 127. Сучасні технократичні уявлення про суспільство в світовій філософії (Д. Белл, У. Ростоу, О. Тоффлер, І. Масуда та ін.).

 128. Технічні революції у розвитку суспільства.

 129. Проблеми і перспективи сучасної цивілізації.

 130. Суспільне виробництво: матеріальне і духовне виробництво як найважливіші підсистеми.

 131. Виробництво і споживання: діалектика розвитку.

 132. Відображення і розвиток проблеми свідомості в історії філософії.

 133. Ґенеза свідомості як вияв розвитку різних рівнів і форм відображення. Відображення та інформація.

 134. Несвідоме в житті людини (З. Фрейд, К. Юнг).

 135. Мова як засіб виразу взаємозв'язку буття і свідомості.

 136. Самосвідомість і соціальна активність людини.

 137. Свідомість і кібернетика: проблеми, тенденції і перспективи моделювання штучного інтелекту.

 138. Специфіка інженерного мислення.

 139. Творчість і деструкція як вияви внутрішнього світу особи.

 140. Суспільна свідомість у поступальному розвитку суспільства.

 141. Теоретична і буденна свідомість: багатоманіття відносин людини до дійсності.

 142. Суспільна свідомість: основні форми і діалектика їх розвитку.

 143. Політична свідомість і правосвідомість в історії різних соціальних систем (порівняльний аналіз).

 144. Політична сфера суспільства: політична культура і політичне життя.

 145. Політична система: соціально-філософський аналіз.

 146. Особа в політичній системі суспільства.

 147. Правова держава та її форми.

 148. Громадянське суспільство і національні держави, їх взаємозв’язок і співвідношення.

 149. Мораль і право в сучасній політиці.

 150. Природні і штучні мови, їх нормативна і регулятивна функції.

 151. Честь і совість як етичні цінності в житті суспільства.

 152. Поступок: між добром і злом.

 153. Краса як основа духовного життя.

 154. Пізнання як вид духовної діяльності і феномен культури.

 155. Агностицизм і його різновиди (критичний аналіз).

 156. Єдність і відмінність філософського, природничонаукового, художнього і технічного пізнання.

 157. Особливості соціального пізнання.

 158. Особливості емпіризму і раціоналізму.

 159. Інтуїція і її роль у пізнанні.

 160. Ідеали і критерії науковості.

 161. Проблема критерію істини в сучасній науці.

 162. Проблема істини в технічному знанні.

 163. Сцієнтизм і антисцієнтизм.

 164. Наукове пояснення.

 165. Розуміння в науці.

 166. Творчість як атрибут духовної діяльності суб'єкта. Специфіка наукової творчості.

 167. Свобода творчості – основа формування демократичного суспільства.

 168. Поняття наукового знання і основні форми його розвитку.

 169. Специфіка природничонаукового і соціально-гуманітарного знання.

 170. Наука і позанаукові форми пізнання: проблема співвідношення.

 171. Практика як специфічно людський спосіб освоєння світу.

 172. Теорія і практика: характеристика взаємозв’язку.

 173. Проблема людини в сучасній філософській антропології, екзистенціалізмі, персоналізмі, неофрейдизмі та структуралізмі (за вибором студента).

 174. Проблема людини, її сутності і сенсу буття у філософії Г. С. Сковороди.

 175. Проблема життя, смерті і безсмертя людини в російській релігійній філософії (М. Ф. Федоров, Вол. С. Соловйов, С. Л. Франк, Л. М. Толстой).

 176. Людина і її свобода: філософська інтерпретація.

 177. Особа як суб'єкт і об'єкт суспільного життя.

 178. Феномен людської особи: проблема сутності та існування.

 179. Глобальна екологічна криза.

 180. Проблема екологізації виробництва.

 181. Римський клуб: ідеї, прогнози, перспективи.

 182. Західна футурологія у пошуках майбутнього.

 183. Цивілізаційні виклики і людство.

 184. Стратегії стійкого розвитку (регіональні, національні та глобальні).

 185. Глобальні проблеми: причини виникнення, передумови і шляхи вирішення.

 186. Вітчизняна філософія на шляху вирішення глобальних проблем людства.

 187. Ноосферна парадигма як умова збереження і розвитку цивілізації XXI століття.

 188. Філософія історії та історична наука: загальне й особливе у їх розвитку.

 189. Прогресистська філософія історії і історична дійсність.

 190. Регресистська філософія історії і проблема «кінця історії».

 191. Теорія суспільно-економічної формації і реалії сучасного історичного процесу.

 192. Концепції історичного кругообігу: порівняльний аналіз.

 193. Класичне філософське осягнення історії: універсалізм і монізм.

 194. Некласична філософія історії: зміна парадигм.

 195. Українська духовна культура: діалектика національного і загальнолюдського.

 196. Соціально-етнічні спільноти: тенденції розвитку.

 197. Національні і міжнаціональні відносини: етносоціальна культура як чинник гармонізації.

 198. Природне середовище: новий період розвитку.

 199. Природне середовище і його роль у розвитку суспільства.

 200. Географічне середовище – умова існування і розвитку суспільства.

 201. Екологія і загальнолюдські цінності.

 202. Екологія і екологічні проблеми в Україні.

 203. Народонаселення –передумова і суб’єкт історичного процесу.

 204. Сім’я – найважливіший напрямок демографічної політики.

 205. Населення: історичні типи відтворення.

 206. Філософія релігії як спеціальна предметна галузь філософського знання.

 207. Філософія релігії Г.-В.-Ф. Гегеля: примирення розуму і релігії.

 208. Бог і світ: типологія відношень (аналіз уподобань).

 209. Філософія релігії і релігійна філософія та теологія (порівняльний аналіз).

 210. Економічна реальність: варіативність наукових картин.

 211. Суверенітет в економіці: свобода господарювання і забезпечення існування.

 212. Форми господарювання і техніки мислення в економічній історії світу.

 213. Історична еволюція форм господарювання і форм економічного знання.

 214. Праця як основна форма й умова людського життя: трансформація уявлень.

 215. «Економічна людина» як антропологічний тип раціонального підприємця.

 216. Сучасна «людина бажань» як антропологічний тип витрати і задоволення.

 217. Економічне життя суспільства: вільна ринкова економіка і централізований план.

 218. Феномен моралі: походження та історія становлення.

 219. Натуралістичні вчення про мораль.

 220. Релігійні та ідеалістичні системи моралі.

 221. Соціоцентристські концепції моралі.

 222. Моральна самосвідомість особистості.

 223. Моральний ідеал і проблема його реалізації.

 224. Сенс життя: моральний контекст.

 225. Спілкування: моральний вимір.

 226. Моральна свідомість і етикет.

 227. Професійна етика: моральні норми і відповідальність.

 228. Проблема прогресу моралі і моральні виклики сучасності.

 229. Філософія культури як витвір європейської думки.

 230. Ґенеза і культурний контекст філософії культури.

 231. Філософія культури на межі існування.

 232. «Культура» як філософська категорія.

 233. Типологізація культури: проблеми, принципи і критерії.

 234. Культура і цивілізація: співвідношення понять і феноменів.

 235. Традиція як головний інформаційний елемент культури.

 236. Міфологія (мова, наука, релігія, мистецтво) як автономна символічна форма культури.

 237. Культура як знаково-символічна система.

 238. Культура як діалог культур.

 239. Людинотворча суть культури.

 240. Відчужені форми культури: антикультура і контркультура.


8. ЛІТЕРАТУРА

Монографії, збірки статей і статті

Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. Л. Андреев. – М. : Мысль,1988. – 415 с.

Баранцев Р. В. Имманентные проблемы синергетики / Р. В. Баранцев // Вопросы философии. – 2003. – № 9. – С.91-101.

Бережной М. И. К проблеме комплексного изучения человека / М. И. Бережной // Философские науки. – 1991. – №1. – С.17-30.

Бестужев-Лада И. В. Альтернативная цивилизация / И. В. Бестужев-Лада. – М. : Владос, 1998. – 352 с.

Больнов О. Философия экзистенциализма / О. Больнов. – СПб. : Лань, 1999. – 224 с.

Буданов В. Г. О методологии синергетики / В. Г. Буданов // Вопросы философии. – 2006. – № 5. – С.79-94.

Быстрицкий Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие / Е. К. Быстрицкий. – К. : Наук. Думка, 1991. – 195 с.

Васильев В. В. Мозг и сознание: выходы из лабиринта / В. В. Васильев // Вопросы философии. – 2006. – № 1. – С.67-79.

Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Айрис-пресс, 2004. – 576 с.

Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. – М. : Наука, 1989. – 519 с.

Воронин А. А. Техника и мораль / А. А. Воронин // Вопросы философии. – 2004. – № 10. – С.93-101.

Гайденко П. П. Научная рациональность и философский разум / П. П. Гайденко. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 528 с.

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – 2-е изд., перераб. и доп. / И. А. Гобозов. – М. : ТЕИС, 1999. – 363 с.

Горский В. С. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХI – начала XII в. / В. С. Горский. – К. : Наук. думка, 1988. – 215 с.

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения / А. Х. Горфункель. – М. : Высш. шк., 1980. – 368 с.

Григорьева Т. П. Философия красоты / Т. П. Григорьева // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С.61-74.

Гулыга А. В. Немецкая классическая философия / А. В. Гулыга. – М. : Мысль, 1986. – 332 с.

Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М. : Книга, 1991. – 573 с.

Данилова В. С. Философское обоснование концепции нообиогеосферы / В. С. Данилова // Вестник Московского университета. – 2004. – № 2. – С.50-64.

Доброхотов А. Л. Категория бытия классической западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 246 с.

Донских О. А. Происхождение языка как философская проблема / О. А. Донских. – Новосибирск : Наука, 1984. – 128 с.

Дрюк М. А. Синергетика: позитивное знание и философский импрессионизм / М. А. Дрюк // Вопросы философии. – 2004. – № 10. – С.102-113.

Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? (По поводу книги Джона Серла «Открывая сознание заново») / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2003. – № 7. – С.92-112.

Дубровский Д. И. Проблема духа и тела: возможности решения / Д. И. Дубровский // Вопросы философии. – 2003. – № 10. – С.92-107.

Зеньковский В. В. История русской философии : в 2 т. / В. В. Зеньковский. – Л.: ЭГО, 1991.

Иванов Д. В. Проблема сознания и философия Витгенштейна / Д. В. Иванов // Вестник Московского университета. – 2007. – № 2. – С.6-19.

Ильенков Э. В. Диалектическая логика : очерки истории и теории. – 2-е изд. / Э. В. Ильенков.– М. : Политиздат, 1984. – 320 с.

Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. – М. : Политиздат, 1991. – 462 с.

История современной зарубежной философии : компаративистский подход / А. С. Колесников, М. М. Корнеев, Б. В. Марков и др.; отв. ред. М. Я. Корнеев. – СПб. : Лань, 1997. – 480 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації / Г. Йонас /Пер. з нім А. М. Єрмоленко, В. А. Єрмоленко. – К. : Лібра, 2001. – 400 с.

Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки : Итоги ХХ столетия : учеб. пособие / В. А. Канке. – М. : Логос, 2000. – 320 с.

Категории диалектики, их развитие и функции / отв. ред. В. П. Иванов. – К. : Наук. думка, 1980. – 363 с.

Кашников Б. Н. Марксизм как радикальная критика либеральной справедливости / Б. Н. Кашников // Вопросы философию. – 2005. – № 6. – С.37-49.

Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история : (Проблемы теории исторического процесса) / В. Ж. Келле, М. Я. Ковальзон. – М. : Политиздат, 1981. – 288 с.

Кнабе Г. С. Строгость науки и безбрежность жизни / Г. С. Кнабе // Вопросы философии. – 2001. – №8. – С.113-124.

Кохановский В. П. Философия и методология науки / В. П. Кохановский. – Ростов н/Д. : Феникс, 1999. – 576 с.

Кудрявцев И. К., Лебедев С. А. Синергетика как парадигма нелинейности / И. К. Кудрявцев, С. А. Лебедев // Вопросы философии. – 2003. – № 12. – С.55-63.

Кучевский В. Б. Анализ категории «материя» / В. Б. Кучевский. – М. : Наука, 1983. – 255 с.

Лазарев Ф. В., Лебедев С. А. Проблема истины в социально-гуманитарных науках: интервальный подход / Ф. В. Лазарев, С. А. Лебедев // Вопросы философии. – 2005. – № 10. – С.95-115.

Лазарев Ф. В., Брюс А. Литтл. Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию / Ф. В. Лазарев, А. Литтл Брюс. – Симферополь : СОНАТ, 2001. – 624 с.

Лазарев Ф. В., Брюс А. Литтл. Современная эпистемология : дух и проблемы / Ф. В. Лазарев, А. Литтл Брюс. – Симферополь: Таврида, 1999. – 176 с.

Лазарев Ф. В., Тарасов В. И. Разум в новом столетии: глобальная переориентация / Ф. В. Лазарев, В. И. Тарасов. – Симферополь : СОНАТ, 2000. – 88 с.

Лобовик Б. А. Религиозное сознание и его особенности / Б. А. Лобовик. – К. : Наук. думка, 1986. – 247 с.

Лосев А. Ф. Дерзание духа / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – 364 с.

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991. – 524 с.

Лосев А. Ф. История античной философии в конспективном изложении / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1989. – 204 с.

Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М. : Высш. шк., 1991. – 559 с.

Льюис Дж. Г. Античная философия : От Фалеса до Сократа / Дж. Г. Льюис. – Мн. : Галаксиас, 1997. – 207 с.

Майданов А. С. Миф как источник знания / А. С. Майданов // Вопросы философии. – 2004. – № 9. – С.91-105.

Майоров Г. Г Формирование средневековой философии / Г. Г. Майоров. – М. : Мысль, 1979. – 431 с.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию / М. К. Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – 365 с.

Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема / М. К. Мамардашвили // Вопросы философии. – 1990. – № 10. – С.3-18.

Мень А. Познание Мира / А. Мень // Наука и жизнь, 1990. – №4. – С.50-56.

Митина В. И. Мир личности как мир культуры / В. И. Митина // Вестник Московского университета. – 1997. – № 6. – С.51-64.

Михайлов Ф. Т. Общественное сознание и самосознание индивида / Ф. Т. Михайлов. – М. : Наука, 1990. – 220 с.

Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству? / Н. Н. Моисеев– М. : Б.и., 1999. – 288 с.

Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума / Н. Н. Моисеев. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 224 с.

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера : Опыт систем. анализа и эксперименты с моделями / Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1990. – 271 с.

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию / Н. Н. Моисеев. – М. : Республика, 1985. – 254 с.

Морозов М. Н. Творческая активность сознания : (Методол. анализ естественнонауч. аспектов) / М. Н. Морозов. – К. : Вища шк., 1976. – 183 с.

Никитин Л. Віртуальна реальність як соціальне явище / Л. Никитин // Філософська думка. – 1999. – № 6. – С.43-57.

Новгородцев П. И. Об общественном идеале / П. И. Новгородцев. – М. : Пресса, 1991. – 638 с.

Общественное сознание и его формы / В. И. Толстых, Н. Б. Биккенин, Л. С. Мамут и др.; под общ. ред. В. И. Толстых. – М. : Политиздат, 1986. – 366 с.

Общество и сознание / общ. ред. А. К. Уледова. – М. : Прогресс, 1984. – 239 с.

Ойзерман Т. И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 2003. – № 2. – С.31-44.

Ойзерман Т. И. Основные вопросы философии / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 2005. – № 10. – С.37-47.

Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма / Т. И. Ойзерман. – 3-е изд. – М. : Мысль, 1986. – 461 с.

Панфилова Т. В. Проблемы смысла истории / Т. В. Панфилова // Вопросы философии. – 2006. – № 12. – С.11-23.

Пестель Э. За пределами роста : (Глобальные проблемы современности и деятельность международной организации Римский клуб) / Э. Пестель /Пер. с англ. Е.В.Нетесовой. – М.: Прогресс, 1988. – 268 с.

Печчеи А. Человеческие качества / пер. с англ. О. В. Захаровой / А. Печчеи. – М. : Прогресс, 1985. – 312 с.

Питч Р. Важнейшие составляющие философии П. Д. Юркевича / Р. Питч // Философская и социологическая мысль. – 1992. – № 9. – С.86-93.

Поляков А. Н. К проблеме общественных формаций / А. Н. Поляков // Вопросы философии. – 2003. – № 6. – С.3-15.

Почапский А. М. Развитие философской мысли на Украине : первая половина Х1Х в. / А. М. Почапский. – К. : Вища шк., Изд-во при Киев. ун-те,1984. – 128 с.

Рассел Б. Человеческое познание : Его сфера и границы / пер. с англ. Н. В. Воробьева / Б. Рассел – К. : Ника-Центр; М. : Ин-т общегуманит. исслед., 2001. – 560 с.

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней : в 4 т. / Дж. Реале, Д. Антисери. – СПб. : ТОО ТК Петрополис, 1994 – 1997.

Ровинский Р. Е. Синергетика и процессы развития сложных систем / Р. Е. Ровинский // Вопросы философии. – 2006. – № 2. – С.162-169.

Розин В. М. Техника и социальность / В. М. Розин // Вопросы философии. – 2005. – № 5. – С.95-107.

Самсонов А. Л. Человек и биосфера – проблема информационных оценок / А. Л. Самсонов // Вопросы философии. – 2003. – № 6. – С.111-127.

Симонов П. В. Мозг и творчество / П. В. Симонов // Вопросы философии. – 1992. – № 11. – С.3-24.

Синергетика : перспективы, проблемы, трудности (материалы «круглого стола» // Вопросы философии. – 2006. – № 9. – С.3-33.

Скоробогатов В. А. Развитие форм отражения / В. А. Скоробогатов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 167 с.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество / П. Сорокин. – М. : Политиздат, 1992. – 542 с.

Спиркин А. Г. Сознание и самосознание / А. Г. Спиркин. – М. : Политиздат, 1972. – 303 с.

Столин В. В. Самосознание личности / В. В. Столин. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 286 с.

Столович Л. Н. Диалог и диалектика / Л. Н. Столович // Вопросы философии. – 2003. – № 11. – С.174-183.

Табачковський В. У пошуках невтраченого часу : (Нариси про творчу спадщину українських філософів-шістдесятників) / В. Табачковський. – К. : ПАРАПАН, 2002.– 300 с.

Тойнбі А. Дж. Дослідження історії : У 2 т. А. Дж. Тойнбі / пер. з англ. О. Митрофанова, П. Таращук. – К. : Основи, 1995.

Томпсон М. Восточная философия / М. Томпсон / пер. с англ. Ю. Бондарева. – М. : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС, 2000, 384 с.

Удовик С. Л. Глобализация : семиотические подходы / С. Л. Удовик. – М. : Рефл.-бук.; К. : Ваклер, 2002. – 480 с.

Уледов А. К. Духовное обновление общества / А. К. Уледов. – М. : Мысль, 1990. – 334 с.

Уледов А. К. Общественная психология и идеология / А. К. Уледов.– М. : Мысль, 1985. – 268 с.

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль Х1Х-ХХ вв. / Н. И. Лук, В. Д. Белолед, И. Г. Герасимяк и др.; отв. ред. Н. И. Лук. – К. : Наук. думка, 1990. – 265 с.

Фрейд З. Психология бессознательного : сб. произв. / З. Фрейд. – М. : Просвещение,1989. – 447 с.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М. : Республика, 1992. – 430 с.

Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М. : Прогресс, 1990. – 330 с.

Хёсле В. Философия и экология / В. Хёсле. – М. : Наука, 1994. – 205 с.

Хруцкий К. С. Человек и биосфера – проблемы эволюционного единства / К. С. Хруцкий // Вопросы философии. – 2007. – № 10. – С.166-170.

Чагин Б. А. Структура и закономерности общественного сознания / Б. А. Чагин. – М. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. – 314 с.

Чумаков А. Н. Философия глобальных проблем / А. Н. Чумаков. – М. : Знание, 1994. – 160 с.

Цзэсюнь И. Является ли мыслью Ленина положение, что сознание творит мир? / И. Цзэсюнь // Вопросы философии. – 2007. – № 5. – С.85-98.

Целік Т. В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т. В. Целік. – К. : ПАРАПАН, 2005. – 312 с.

Цинянь Ань. Академик Ойзерман : новые размышления о марксистской философии / Ань Цинянь // Вопросы философии. – 2004. – № 5. – С.78-84.

Юлина Н. С. Тайна сознания : Альтернативная стратегия исследования / Н. С. Юлина : Часть первая // Вопросы философии. – 2004. – № 10. – С.125-135; Часть вторая. – № 11. – С.150-164.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка