Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «зовнішньоекономічна діяльність підприємства»Скачати 252.42 Kb.
Дата конвертації07.05.2017
Розмір252.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

за напрямом підготовки:

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030601 «Менеджмент»

Одеса – 2015УДК 339.5

Тардаскіна Т.М. Зовнішньоекономічна діяльність [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент»] / Т.М. Тардаскіна. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 18 с.
Затверджено на засіданні

кафедри М та М

протокол № 1 від «03» вересня 2012 р.

Затверджено

рішенням кафедри М та М

протокол № 11 від «13» березня 2015 р.1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2.  Положенням  про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен  становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»


Заліковий модуль

Лекції

Заняття

Самостійна робота

(у т.ч. ІНДЗ)практичні

лаб.

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

30

30

-

48

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки

2

2

-

4

Тема 2.

Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні2

2

-

4Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

Тема 3. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України, його структура та характеристика

2

2

-

4

Тема 4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2

2

-

4

Змістовий модуль 2. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 5. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

2

-

4

Тема 6.

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності2

2

-

4

Тема 7.

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні2

2

-

4

Змістовий модуль 3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Тема 8.

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки4

4

-

4

Тема 9.

Організація експортно-імпортних операцій2

2

-

4

Тема 10.

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку4

4

-

4

Тема 11.

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства4

4

-

4Закінчення табл. 1

1

2

3

4

5

Тема 12.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон2

2

-

4

РАЗОМ

30

30

-

48


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

Питання, які виносяться на самостійну роботу, в межах тем навчальних занять

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література

1

2

3

4

5

1. Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки


4

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 10, 11, 15]

2. Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні


2

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-6, 11,18, 20]

3. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України його структура та характеристика

2

творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1-2, 15, 17, 20]Продовження табл. 2

1

2

3

4

5

4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


2

написання рефератів

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1, 4 – 8]

5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


2

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1, 3, 11-17 ]

6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1, 3, 11-17 ]

7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні


4

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1, 4-9]

8. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки


2

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[2, 4, 16-20]

9. Організація експортно-імпортних операцій


4

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[2, 4, 16-20]

10. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку


2

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[2, 4, 6,7,]

Закінчення табл. 2

1

2

3

4

5

11. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства


2

самостійне вивчення із розробкою конспекту

усна співбесіда за матеріалами теми, перевірка домашніх завдань

[4-9, 19,20]

12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон


2

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[2, 5-10, 19]3. Організація контрольних заходів та система оцінювання

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) – для обов’язкових завдань, які всі студенти повинні виконувати обов”язково під час вивчення даної дисципліни із розробкою конспекту або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова (табл. 3) – для вибіркових альтернативних завдань. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.

3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.
Таблиця 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно
60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складанняПродовження табл. 3

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:

 • формулювати мету і завдання роботи;

 • обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

 • розробляти структуру роботи;

 • працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

 • виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

 • формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.


Таблиця 4

Рекомендовані теми індивідуальних завдань:

1.

Сучасні теорії управління

2.

Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю

3.

Інтеграція України в ЄС. Шляхи та перспективи розвитку

4.

Роль зовнішньої торгівлі в економіці України: шляхи підвищення її економічної ефективності

5.

Туризм як форма міжнародної торгівлі

6.

Міжнародна міграція робочої сили

7.

Україна в системі сучасних міжнародних відносин

8.

Митне регулювання

9.

Види та принципи створення спільних підприємств України

10.

Проблеми стабільності світової економіки

11.

Зовнішньоекономічне управління на національному і міжнародному рівні

12.

Бідність як глобальна проблема

13.

Всесвітня торгова організація

14.

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд


Продовження табл. 4

15.

Європейський Союз. Історія створення. Сучасний стан

16.

Україна та ООН

17.

Стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні

18.

Стратегія побудови інформаційного суспільства в Україні

19.

Сутність та види платіжного балансу країни

20.

Основні положення Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»

21.

Класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності

22.

Експортно-імпортні операції

23.

Офшорні компанії

24.

Іноземне інвестування в економіку України

25.

Міжнародний валютний фонд: мета створення, напрями діяльності, умови і практика надання позик

26.

Європейський банк реконструкції і розвитку: мета створення, напрямок діяльності, умови фінансування та здійснення проекту

27.

Валютне регулювання в Україні

28.

Міжнародний лізинг в системі світових взаємовідносин

29.

Торговельно-посередницькі операції та їх роль у зовнішньоекономічної діяльності

30.

Економічна глобалізація: позитивні та негативні тенденції для України


ЛІТЕРАТУРА
Основна

1. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1. – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 63с.

2. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 2.– Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 83с.

3. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1, Модуль 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – 62с.

4. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – Навчальний посібник. / За заг. Ред. А.І. Кредісова. – К.:ВІРА-Р , 2002. – 552 с.

5. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Навчальний посібник – К.:”Професіонал”, 2005. – 152 с.6. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник/ М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 382 с.

7. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність : Термінологічний словник/ Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк,. - К.: Кондор, 2007. - 166 с.

8. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник/ Олександр Кириченко,. - 3-тє вид. перероб. і доп.. - К.: Знання-Прес, 2002. - 382 с.

9. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник/ А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 375 с.
Законодавчі та нормативні акти

 1. Конституцiя України. Прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України. – К: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

12. Закон України «Про митну справу» від 26.06.91 № 1262 – ХІІ // Укр. митниця. – К.: Лібра, 1991.

13. Закон України «Про єдиний митний тариф»: від 6.02.96 р.


Додаткова

14. Багрова І.В., Редіна Н.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – К.: ЦНЛ, 2004 – 580с.

15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. – К.: ЦНЛ, 2006. – 792 с.

16. Кириченко О., Кавас І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Фінансист, 2000. – 653 с. 56.      

17. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 608 с.

18. Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. Харків: Фактор, 2001. – 176 с.

19. Міжнародна торгівля: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. К.: ЦУЛ, 2009. 668 с.

20. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие/ Е. Прокушев,. - М.: ИВЦ Маркетинг, 1998. 207 с.


Додаток А

Орієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.

Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.

Додаток БЯдро курсу

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»


 1. Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність».

 2. Основні види зовнішньоекономічної діяльності.

 3. Державні органи управління зовнішньоекономічною діяльністю, їх компетенції.

4. Мито. Класифікація та засоби стягнення мита?

5. Квота: сутність та класифікація.

6. Ліцензія: сутність та класифікація.

7. Сутність платіжного балансу.

8. Основні методи здійснення експортно-імпортних операцій.

9. Охарактеризуйте дві системи зовнішньоекономічної політики (протекціонізм та вільну торгівлю).10. Роль України у міжнародних фінансових організаціях. Суть та функції міжнародних фінансових організацій (МББР, МФК, МВФ, МАР, БАГІ).

Каталог: dif files -> m m
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг послуг поштового зв‘язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування оператора зв’язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «маркетинг» за напрямами 030504«Економіка підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання управлінський дисциплін»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «аудит інформаційної безпеки»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «планування І контроль на підприємстві»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка