Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом»Скачати 391.26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.11.2016
Розмір391.26 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«Управління персоналом»

за напрямом

6.030601 «Менеджмент»

м. Одеса, 2015УДК 005.95/96

Бондаренко О.М. Управління персоналом: [методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів за напрямом 6.030601 «Менеджмент»] / О.М. Бондаренко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 27 с.
Затверджено на засіданні

кафедри М та М

протокол № 1 від «03» вересня 2012 р.

Затверджено

рішенням кафедри М та М

протокол № 11 від 13 березня 2015 р.1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2.  Положенням  про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен  становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Управління персоналом»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Управління персоналом»


Заліковий модуль

Лекції

Заняття

Самостійна робота

(у т.ч. ІНДЗ)практичні

лаб.

1

2

3

4

5

Змістовий модуль 1. Основи управління персоналом організації

16

12

-

24 (6)

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій

2

2

-

4 (1)

Тема 2.

Управління персоналом як соціальна система4

2

-

4 (1)

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації

2

2

-

4 (1)

Тема 4. Кадрове планування в організації

4

2

-

4 (1)

Тема 5. Організація набору та відбору персоналу

2

2

-

4 (1)

Тема 6. Організація діяльності та функції служб персоналу

2

2

-

4 (1)

Змістовий модуль 2. Ефективність управління персоналом організації

16

12

-

28 (6)

Тема 7. Формування колективу організації


2

2

-

4 (1)

Тема 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

2

2

-

4 (1)

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації

2

2

-

4 (1)

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації

2

2

-

4 (1)

Тема 11. Управління процесом вивільнення персоналу

2

2

-

4 (1)

Тема 12. Соціальне партнерство в організації

2

2

-

4 (1)

Тема 13. Ефективність управління персоналом

4

1

-

4

РАЗОМ

32

24

-

52 (12)


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Управління персоналом»

Питання, які виносяться на самостійну роботу, в межах тем навчальних занять

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література

1

2

3

4

5

1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

2. Управління персоналом як соціальна система

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1 – 8,]

4. Кадрове планування в організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

перевірка домашніх завдань

[1 – 8,]

5. Організація набору та відбору персоналу

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1 – 8,]

6. Організація діяльності та функції служб персоналу

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

7. Формування колективу організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

9. Оцінювання персоналу в організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]

10. Управління розвитком і рухом персоналу організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

перевірка домашніх завдань

[1 – 8,]

11. Управління процесом вивільнення персоналу

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

перевірка домашніх завдань

[1 – 8,]

12. Соціальне партнерство в організації

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми, перевірка домашніх завдань

[1 – 8,]

13. Ефективність управління персоналом

4

написання рефератів, творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1 – 8,]


3. Організація контрольних заходів та система оцінювання

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) – для обов’язкових завдань, які всі студенти повинні виконувати обов”язково під час вивчення даної дисципліни із розробкою конспекту або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова (табл. 3) – для вибіркових альтернативних завдань. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.
Таблиця 3

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

1

2

3

4

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

Закінчення табл. 3

1

2

3

4

64 – 73

D

задовільно
60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


ЛІТЕРАТУРА
Нормативна


 1. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.,”Кондор”. –2003. – 296 с.

 2. Савченко В. А.Управління розвитком персоналу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 351 с.

 3. Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 544 с.

 4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами (8-е издание). – М.: ПИТЕР, 2004. – 831 с.

 5. Настольная книга кадровика/Под ред. Г.Ю. Касьяновой (2-е изд.,перераб. и доп.). - М.: АБАК, 2009. - 432 с.

 6. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: Учебное пособие для вузов /Пер. с англ,под ред. Проф. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ – ДАДНА, 2004. – 399 с.

 7. Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод. Пособие. – К.: МАУП, 2002. – 832 с.

 8. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. –5-е изд. К.: МАУП, 2004. – 280 с.


Додаткова

 1. Компания на рубеже веков: от механистической модели управления к интрапренёрству // Персонал. – 2001. -№5. – с.29-32

 2. От старых форм к новым реалиям в управлении// Персонал. – 2001. -№6. – с.47-49.

 3. Щёкин Г. Роль фактора человеческих ресурсов и пути достижения его максимальной эффективности в процессе развития. // Персонал. – 2001. -№2. – с.8-14

 4. Колпаков В. Результаты исследований практики формирования управленческих команд. // Персонал. – 2002. -№4. – с.52-57

 5. Персонал новый объект подтверждения соответствия. // Персонал. – 2002. -№7. – с.90-95.

 6. Лидерство и гендерные различия. // Персонал. – 2001. -№2, №3.

 7. Корсак К. Женщины – персонал ХХІ века. // Персонал. – 2001. -№3. – с.39.

 8. Концепция стратегии развития Украины в ХХI веке, журнал «Персонал», №4/2003, с.22-32.

 9. Кривонос А. Оптимизация численности управленческого персонала на основе оценки его загруженности, журнал «Персонал», №5/2001, с.24-28.

 10. Менеджмент образования в Украине: состояние и перспективы развития, журнал «Персонал», №2/2001, с.54-57.

 11. Подготовка управленческих кадров: состояние, проблемы, новые требования, журнал «Персонал», №6/2001, с.50-53.

 12. Горелкіна С.Б. Склад і структура бази даних для розрахунку аналізу та прогнозування персоналу в галузі зв’язку.// Зв’язок , – 2000. №1. – с.31-32.

Додаток АОрієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Каталог: dif files -> m m
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг послуг поштового зв‘язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування оператора зв’язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «маркетинг» за напрямами 030504«Економіка підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання управлінський дисциплін»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «аудит інформаційної безпеки»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «планування І контроль на підприємстві»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «публічне адміністрування»

Скачати 391.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка