Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом»Скачати 391.26 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації04.11.2016
Розмір391.26 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2

Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.

Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.

Додаток БЯдро курсу

«Управління персоналом»
1. Зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом» та «управління людськими ресурсами».

2. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал».

3. Служба управління персоналом.

4. Ціннісна орієнтація працівника.

5. Набір та відбір персоналу.

6. Співбесіда з кандидатом на вакантну посаду.

7. Оцінка та атестація персоналу.

8. Поняття «мотивація персоналу».

9. Основні мотиваційні теорії.

10. Навчання персоналу.

11. Вивільнення персоналу.

12. Колектив. Роль керівника та менеджеру з персоналу у формуванні колективу.

13. Соціальне партнерство, як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівника.

14. Трудова адаптація.

15. Управління кар’єрним зростом працівників в організації.

Додаток ВТримовний тезаурус навчальної дисципліниТерміни, категорії, поняття українською, російською та англійською мовами

Визначення терміну (категорії, поняття)

1

2

3

1

Людські ресурси

Человеческие ресурсы

Human resources

– це сукупність різних якостей людини, здібностей створювати матеріальні та духовні блага

2

Менеджмент

Менеджмент

management

— це управління будь-яким соціальним об'єктом, володіння мистецтвом керувати, високий професіоналізм. У міжнародній практиці менеджмент — синонім управління соціально-економічними про­цесами в умовах організації.

3

Менеджмент людських ресурсів

Менеджмент человеческих ресурсов

Human resources management

— це розробка й удосконалення методів мобілізації працівників зусиллями менеджерів, ефективне використання людського фактора, розробка кадрової політики.

4

Управління персоналом

Управление персоналом

Personnel management

- управление персоналом организации — обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового коллектива для достижения поставленной цели с использованием элементов обучения, мотивации и информирования работников.

5

Інформаційне забезпечення системи управління

Информационное обеспечение системы управления

Information security management system

— сукупність реалізованих рішень по об’ємам , розміщенню та формам організації інформації, циркулюючої в системі управління.

6

Организаційна структура

Организационная структура

Organizational structure

— логічне співвідношення виконавчих та керівних ланок з урахування м їх правових та економічних відносин, форм розділення та кооперації праці.

7

Ротація кадрів

Ротация кадров

Personnel rotation

— процедура призначення, в рамках якої місце роботи та посада конкретного робітника можуть змінюватись по горизонталі при підвищенні їм власної кваліфікації.

8

Кадрова політика

Кадровая политика

Personnel policy

— це сукупність принципів, методів, форм організа­ційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивації та стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу.

— совокупность принципов, основных моделей, целей и представлений, которые определяют направления и со­держание работы с кадрами и являются решающими в сфере управления соответствующими объектами (территориальными системами, организациями, учреждениями и т. д.).9

Посадова інструкція

Должностная инструкция

Job description

— різновид регламентуючого документу, який визначає організаційно-правове положення посадової особи, її офіційний статус.

— разновидность регламентирующего документа; определяет организационно-правовое положение дол­жностного лица, его официальный статус. В д. и. излагаются обязанности сотрудника и указывается степень его подчиненности. Структура д. и. включает следующие разделы: общие положения, функции, права и обязанности, ответственность сотрудника, взаимоотношения (связи по должности). Д. и. сотрудников учреждения, как правило, утверждаются руководителем организации. Они разрабатываются на основе существующих положений об организации и ее структурных подразделениях.10

Посадова особа

Должностное лицо

Official

—особа, яка постійно чи тимчасово, по призначенню чи на виборчої основі, за винагородження або без нього виконує функції представника влади.

— лицо, постоянно или временно, по назначению или на основе выборов, за вознаграждение (должностной оклад) или без него (на общественных основаниях) осуществляющее функции представителя власти, а также занимающее в государственных или общественных учреждениях, организациях (на предприятиях) должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей. Статус д. л. определяется соответствующими нормативно-правовыми актами.11

Посадовий оклад

Должностной оклад

Salary

—щомісячний розмір заробітної плати робітника при почасовій оплаті праці, сплачуємий незалежно від числа робочих днів у місяці.

— ежемесячный размер заработной платы работника при повременной оплате труда, выплачиваемый независимо от числа рабочих дней в месяце. Обычно используется для оплаты труда руководителей и служащих, инженерно-технических работников, деятельность которых не поддается нормированию — например, в органах и организациях службы занятости.12

Посада

Должность

Position

— первинна структурна одиниця в організації, на яку покладається установлений відповідними нормативними актами круг посадових обов’язків та прав.

— первичная структурная единица в организации, учреждении, аппарате управления, на которую возложен установленный соответствующими нормативными актами круг служебных обязанностей и прав. Виды и совокупность д. определяются функциональной структурой организации (учреждения) и фиксируются в штатном расписании.13

Алгоритм розрахунку потреб у спеціалістах в організації

Алгоритм расчета потребности в специалистах организации

The algorithm of calculation of the needs for specialists of the organization

— систематичний цілеспрямований вплив в процесі трудової та суспільної діяльності людини на всі її особистісні якості – рівень свідомості, світосприйняття, характер, ціннісні орієнтації, соціальні установки, якими вона керується у житті, а також на професійні знання, вміння та навики.

— систематическое целенаправленное воздействие в процессе трудовой и общественной деятельности человека на все его личностные качества — уровень сознания, мировоззрение, характер, ценностные ориентации, социальные установки, которыми он руководствуется в жизни, а также на профессиональные знания, умения и навыки. А. ч. ф. обеспечивается соци­ально-экономической политикой государства и деятельностью институтов гражданского общества, направленными на всемерное улучшение условий, гуманизацию и "обогащение труда", демократизацию управления, повышение материального и культурного уровня жизни народа, создание условий, содействующих всестороннему развитию духовного богатства личности.14

Планування потреби в персоналі

Планирование потребности в персонале

The workforce requirement planning

– це методика, яка базується на даних про наявні і заплановані робочі місця, на плані проведення організаційно-технічних заходів, на штатному розкладі і на плані заміщення вакантних посад.

15

Управлінський персонал

Управленческий персонал

Management personnel

– це працівники, трудова діяльність яких спрямована на виконання конкретних управлінських функцій, управленческих работ с целью установления рациональной схемы взаимодействия линейных и функциональных органов управления, структурных подразделений, других звеньев управления. Характеризуется процессами движения и обработки информации в системе управления.

16

Адаптація робітника

Адаптация работника

Employees'adaptation

—процес пристосування до змісту та умов праці на робочому місці, соціально-психологічному клімату в колективі, процес покращення ділових та особистісних якостей робітника.

— процесс приспособления к содержанию и условиям труда на рабочем месте, социально-психологическому климату коллектива; процесс совершенствования деловых и личных качеств работника.17

Набор кадров

Набір кадрів

Recruitment

— процедури вибору та призначення, пов’язані з прийняттям у сферу управління або виробничу сферу робітників, раніше не працювавших на підприємстві чи в організації, але по своїй кваліфікації, рівню знань, практичним навикам є відповідними вимогам до кандидата на вакантну посаду.

— процедуры выбора и назначения, которые связаны с вовлечением в сферу управления или производственную сферу работников со стороны, ранее не работавших на предприятии или в организации, и по своей квалификации, уровню знаний и практическим навыкам отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатам на вакантную должность.18

Сумісництво

Совместительство

Moonlighting

— виконання керівником не лише своєї основної, але й другої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час.

— выполнение работником помимо своей основной другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.19

Система управління персоналом

Система управления персоналом

Personnel management system

– це система, в якій реалізуються всі функції управління персоналом, складається з таких підсистем загального та лінійного керівництва; планування та маркетингу; управління підбором та обліком персоналу; управління трудовими відносинами; забезпечення нормальними умовами праці; управління розвитком персоналу; управління мотивацією поведінки персоналу; управління соціальним розвитком; розвитку організаційної структури управління; правового забезпечення; інформаційного забезпечення системи управління персоналом.

20

Плинність кадрів

Текучесть кадров

Staff turnover

— форма перерозподілу робочої сили, що характеризується неорганізованого переміщення робітників з одного підприємства на інше.

— форма перераспределения рабочей силы, характеризующаяся процессом неорганизованного перемещения работников из одних предприятий на другие. Формами текучести кадров являются увольнения работников по собственному желанию в случае смены места работы, увольнения за нарушения трудовой дис­циплины. В основе текучести кадров лежат факторы объективные (условия и организация труда, бытовые условия и т. д.) и личные (пол, возраст, семейное положение, размер заработной платы и т. д.). Причины текучести — конкретные комбинации объективных и личных факторов.21

Гнучкий робочий день

Гибкий рабочий день

Flexible working day

— форма організації робочого часу, при якому для окремих груп робітників або колективів підрозділів підприємства дозволяється саморегулювання, в визначених рамках, початку та закінчення, а також загального часу робочого дня.

— форма организации рабочего времени, при которой для отдельных групп работников или коллективов под­разделений предприятия (учреждения) допускается саморегулирование в определенных пределах начала, окончания и общей продолжительности рабочего дня.22

Колективний договір

Коллективный договор

Collective agreement

— правовий акт, що регулює соціально-трудові відносини між найманими працівниками і роботодавцями.

23

Штатний розклад

Штатное расписание

Staffing

- перелік посад. відповідно до структури управління, з вказівкою кількості штатних одиниць, посадових окладів, місячних фондів заробітної плати, а також надбавок та доплат відповідно до встановлених нормативів, законодавства та призначень за договорами, наказами та іншими інструктивними та нормативними документами

24

Мотивация

Мотивація

Motivation

— система взаємопов’язаних та взаємозумовлених факторів, що являються приводом к діяльності, направленій на досягнення індивідуальних та загальних цілей організації.

— система взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, являющихся побудительной причиной, поводом к деятельности, направленной на достижение индивидуальных и общих целей организации. Мотивы делятся на внешние и внутренние. Мотив считается внешним, если основной причиной является получение чего-либо за пределами выполняемой деятельности; внутренним — если человек получает удовлетворение непосредственно от самой деятельности.25

Система стимулювання

Система стимулирования

The system of motivation

– це набір правил для підвищення продуктивності праці та якості послуг.

26

Атестація кадрів

Аттестация кадров

Attestation of personnel

— процедура визначення кваліфікації, рівня знань, практичних навиків, ділових якостей робітника та встановлення їх відповідності посаді, яка займається.

— процедура определения квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых качеств работника и установление их соответствия занимаемой должности. Цель аттестации — рациональная расстановка кадров и их эффективное использование. По результатам аттестации принимается решение, изменяющее или сохраняющее сотруднику занимаемую должность в соответствии с его готовностью и возможностью исполнять обязанности согласно должностной инструкции.27

Атестація робочих місць

Аттестация рабочих мест

Assessment of workplaces

—комплексна оцінка робочих місць з точки зору їх відповідності вимогам науково-технічного прогресу, сучасній організації виробництва та особистій безпеці працюючих, що забезпечує ефективність праці та високу якість робіт, продукту та послуги.

— комплексная оценка рабочих мест с точки зрения их соответствия требованиям научно-технического прогресса, современной организации производства и личной безопасности работающих, обеспечивающих эффективность затрат труда и высокое качество работ, изделий и услуг. В процессе аттестации каждое рабочее место оценивается по нескольким параметрам: технико-экономическим (в первую очередь оценивается технический уровень его оснащенности), организационным, условиям труда и техники безопасности, окупаемости инвестиций на создание, модернизацию и эксплуатацию рабочего места. Конкретизация параметров и методов а. р. м. производится в соответствии с особенностями сферы прило­жения труда (отрасли, вида организации, специализации и т. д.). В ор­ганах службы занятости в процессе а. р. м. используются, например, методы их аналитической оценки в баллах.28

Документ

Документ

document


—засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації о фактах, явищах об’єктивної реальності й розумової діяльності людини.

— средство закрепления различными способами на специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и мыслительной деятельности человека. Д. — основной носитель информации в органах государственной службы, специфический предмет управленческой деятельности и ее результата. Это техническое средство исполнения управленческих операций и процедур, которое используется всеми работниками аппарата управления для принятия решений, справочно-поисковой и ана­литической работы. Виды, формы и назначение д. определяются правовыми нормами. Управленческие д. имеют официальный характер. Установление необходимого их комплекса определяют следующие основные факторы: функции учреждения (органа госслужбы); объем и характер его компетенции; порядок разрешения вопросов разработки, учета, согласования и т. д.; объем и характер взаимосвязи с другими учреждениями.29

Наказ

Приказ

Order

— правовий акт, що видається єдино осібно керівником організації і є засобом доведення до виконавців найбільш важливих рішень.

— правовой акт, издаваемый единолично руководителем учреждения; является формой доведения до исполнителей наиболее важных решений. В зависимости от содержания различаются приказы по личному составу (по кадрам) и по вопросам общей деятельности. Текст приказа состоит из двух частей: вводной (излагаются основания для издания документа) и распорядительной (содержит конкретные задания, мероприятия с указанием исполнителей и сроков исполнения).30

Техніка керівництва

Техника управления

Control engineering

— совокупность операций, процессов и процедур управленческого труда, выполняемых формализовано на основе существующих правил и инструкций с использованием средств оргтехники и вычислительной техники, способствующих повышению производительности труда руководителя.

31

Управління кадровими перемішеннями Управление кадровыми перемещениями

Management of human movement

— підбір та постановка кадрів з ціллю з’ясування оптимального розміщення робітників в структурі виробничого колективу.

— подбор и расстановка кадров с целью нахождения оптимального размещения работников в структуре производственного коллектива.32

Вивільнення робітників

Высвобождение работников

Release of workers

— (скорочення кількості зайнятих) – звільнення чи відсторонення від роботи на тривалий термін якоїсь кількості робітників по причині економічного, структурного або технологічного характеру з ціллю зменшення кількості зайнятих або змінення їх професійно-кваліфікаційного складу.

— (сокращение числа занятых) — увольнение или отстранение от работы на длительный срок какой-то части работников по причине экономического, структурного или технологического характера с целью уменьшения количества занятых либо изменения их профессионально-квалификационного состава. В. р. непосредственно затрагивает договоры об их найме, включая разрыв или приостановку таких договоров (контрактов).33

Дисциплінарна відповідальність

Дисциплинарная ответственность

Disciplinary responsibility

—форма впливу на тих, хто порушує трудову та виконавчу дисципліну шляхом накладання на них дисциплінарних покарань.

— форма воздействия на нарушителей трудовой и исполнительской дисциплины путем наложения на них дисциплинарных взысканий: замечания, выговора, строгого выговора, увольнения, Д. о. регулируется трудовым законодательством, уставами, положениями, правилами внутреннего распорядка и другими организационно-регламентирующими документами. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая трудовая деятельность и поведение работника.34

Авторитет керівника

Авторитет руководителя

The authority of the head of the

— концентроване відображення в рішеннях керівника та в свідомості підлеглих потенціалу особистості керівника, що переконує.

— концентрированное отражение в решениях руководителя и в сознании подчиненных убеждающего потенциала личности руководителя. Личный авторитет представляет собой разновидность власти над людьми. Авторитет руководителя для него самого определяется силой влияния на людей, а для подчиненных — степенью оказываемого доверия.35

Підбор кадрів

Подбор кадров

Selection of the staff

— складова частина кадрової роботи в організації, що виконується на основі загальних та конкретних вимог, висуваємих до кандидатів на заняття вакантної посади.

— составная часть кадровой работы в организации, выполняемой на основе общих и конкретных требований, предъявляемых к кандидатам на занятие вакантной должности; предполагает оценку всех имеющихся кандидатов на вакантную должность, на базе которой принимается решение по выбору одного из них. Подбор, как правило, осуществляется в рамках проведения набора, выдвижения или36

Роспорядження

Распоряжение

Order

— правовий акт, що видається одноосібно керівникам організації, є формою доведення оперативних питань до виконання.

— правовой акт, издаваемый единолично руководителем учреждения; является формой доведения оперативных вопросов до исполнителей. Как правило, имеет ограниченный срок действия и касается узкого круга должностных лиц.37

Експертна оцінка

Экспертная оценка

Expert evaluation

— кількісна та якісна оцінка фахівцями управлінської ситуації, що не підлягає безпосередній оцінці збоку керівника через її нестандартність.

— количественная или качественная оценка специалистами управленческой ситуации, не подлежащей непосредственной оценке со стороны руководителя ввиду ее нестандартности. Достоверность оценки зависит от индивидуальных качеств эксперта.38

Ефективність праці управлінського персоналу

Эффективность труда персонала управления

The effectiveness of the work of the administrative personnel

—міра відповідності затрат та результатів праці робітників служб та підрозділів, на які покладено виконання функцій управління при умові виконання покладених на них завдань та досягненні цілей діяльності підприємства чи організації.

— мера соответствия затрат и результатов труда работников служб и подразделений, на которые возложено выполнение функций управления при условии решения поставленных перед ними задач и достижения целей деятельности предприятия (организации).
Каталог: dif files -> m m
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг послуг поштового зв‘язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування оператора зв’язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «маркетинг» за напрямами 030504«Економіка підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання управлінський дисциплін»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «аудит інформаційної безпеки»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «планування І контроль на підприємстві»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «публічне адміністрування»

Скачати 391.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка