Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2017 ІІ.Ііі (073)Скачати 155.36 Kb.
Дата конвертації30.10.2017
Розмір155.36 Kb.
#30289
ТипМетодичні рекомендації


Мiнiстерство освiти і науки України

Маріупольський державний університет

Кафедра англійської філології

Методичні рекомендації щодо

підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови

Маріуполь – 2017УДК8.ІІ.ІІІ (073)

ББК8І.2Англ я 73

Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови/ Укл. д. філол. н., професор О. Г. Павленко, к.п.н., доцент Н. В. Мараховська. – Маріуполь: МДУ, 2014.


Рецензенти: Ю.Г. Федорова, к.філол.н., доцент кафедри англійської філології

С. В. Шепітько, кандидат філологічних наук, професор кафедри теорії та практики перекладу

Методичні рекомендації розглянуті та затверджені на засіданні кафедри англійської філології МДУ

(протокол № 1 від «30» серпня 2017 р.)
Затверджено Вченою радою МДУ протокол № 2 від «27» вересня 2017 р.

Методичні рекомендації призначені для аспірантів, які навчаються за циклом гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Рекомендації створено з урахуванням положень Закону України «Про освіту», вимог та рекомендацій Вищої Атестаційної Комісії України, а також відповідно до міжнародних стандартів, викладених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти.

 МДУ, 2017
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Кандидатський іспит з англійської мови для аспірантів гуманітарного та соціально-економічного профілю передбачає перевірку рівня знань, навичок і вмінь, набутих в обсязі програми ВНЗ та необхідних для усного та писемного спілкування англійською мовою в науково-професійній сфері.

В аспірантів повинні бути сформовані навички і вміння у чотирьох видах мовленнєвої діяльності, а саме: • аудіюванні (сприйняття і розуміння інформації в межах науково-професійної тематики на рівні 85-90% при темпі пред'явлен­ня 90-100 слів на хвилину);

 • говорінні (природно-мотивоване монологічне і діалогічне мовлення при темпі висловлювань 200-250 слів на хвилину: здатність самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, обробку да­них, висновки та інші аспекти наукової роботи; здатність вести наукову дискусію та спілкуватися в межах побутово-ситуативної тематики);

 • читанні (ознайомлювальне, вибіркове й вивчаюче читання оригінальних текстів зі спеціальності (монографічна наукова, періодична, художньо-публіцистична література, оригінальні статті тощо); усний і письмовий переклад з англійської мови українською, анотування і реферування);

 • письмі(виконання письмових лексичних і граматичних вправ, складання планів чи конспектів до прочитаних текстів, виклад змісту прослуханого чи прочитаного тексту у письмовому вигляді).

Паралельно з навичками та вміннями наукового спілкування аспіранти повинні показати відповідний рівень опанування аспектів англійської мови, а саме:

 • фонетики (сформованість вимовних навичок і вмінь при читанні вголос і в усному висловлюванні, інтонаційне оформлення речення (поділ на інтонаційно-смислові групи-синтагми, правила розміщення фразового, логічного, словесного наголосу);

 • лексики (лексичний запас аспіранта повинен складати не менше 3 тис. лексичних одиниць).

 • граматики (особлива увага приділяється типовим для стилю науко­вого мовлення складним синтаксичним конструкціям, зворотам з безособовими дієслівними формами, пасивним конструкціям, емфатичним й інверсійним структурам, засобам вираження модальності тощо).

Під час складання іспиту аспіранти повинні:

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні (Рівень 5);

- знати синтаксичні, семантичні та фонетичні правила і закономірності англійської мови;

- використовувати соціокультурні знання і вміння в іншомовній комунікації;

- оцінювати й аналізувати власний досвід наукової діяльності. удосконалювати навчальні стратегії;

- демонструвати впевненість і позитивну мотивацію в користуванні англійською мовою.


вимоги до кандидатського ІСПИТу з

англійської мови
До складання кандидатського іспиту допускаються аспіранти, які написали та захистили реферат з проблеми наукового дослідження. Реферат склада­ється з україномовного огляду наукових робіт, прочитаних іноземною мовою, словника 100 термінів даної галузі науки та повідомлення (анотації) про наукове дослідження, викладеного англійською мовою в обсязі двох печатних сторінок.

Звітними документами про складання кандидатського іспиту з англійської мови є реферат і протокол з результатами іспиту. Загальна оцінка виводиться на підставі результатів іспиту та оцінки за реферат.


СТРУКТУРА кандидатськогоІСПИТУ з англійської мови
1. Читання і письмовий переклад зі словником українською мовою оригінального тексту зі спеціальності. Обсяг 1000 др. знаків (див. додаток А).

2. Письмове анотування англійською мовою (250-300 знаків) україномовного тексту наукового характеру обсягом 2000 знаків (див. додаток Б). Допускається використання словників.

3. Лексико-граматичний тест (див. додаток В).

4. Співбесіда англійською мовою з питань наукового дослідження зі спеціальності (див. додаток Д).Додаток А
Зразок тексту для читання та перекладу
ReadthetextandtranslateitintoUkrainian. / Прочитайте текст та перекладіть його українською мовою.

Imagine a world without the European Union

In the 18th century Edmund Burke declared that a genuine European could not feel a complete exile in any part of Europe. Yet, until the 20th century, the idea of European unity belonged to the his­tory of thought rather than practical politics. It was not until the 20th cen­tury that it came on to the agenda; and that, paradoxically, was the result of a sense-of Europe's weakness, not its strength.For 100 years – from 1815 to 1914 – the balance of power helped to maintain peace in Europe. Then it broke down twice in 25 years. The movement to unite Europe was in­tended to provide an alternative and more foolproof mechanism against war than the balance of power.For until 1990, peace in Europe was secured through a global balance of power – a balance of nuclear ter­ror perhaps – through the activities of the two superpowers: the United States and the Soviet Union.The collapse of the Soviet Union destroyed this balance, and left a power vacuum in central and east­ern Europe, a vacuum which has been filled by the European Union.Twice in the 20th century, the US was called in to prevent Europeans tearing themselves to pieces, to help secure a global balance of power when European states could no longer con­tain a dominant Germany.Perhaps the main achievement of the European Union is to provide a magnetic attraction for democratic forces in Europe.Додаток Б
Вимоги до анотування текстів англійською мовою


 1. Врахування змісту оригінального тексту, що анотується.

 2. Дотримання логічної структури анотації. Її текст має ділитися на пропорційні, логічні, внутрішньо завершені частини, де легко встановити причинно-наслідкові зв’язки.

 3. Врахування специфіки окремих видів наукової літератури (суто науковий стиль – статті в журналах, наукові праці, дисертації, монографії, доповіді; науково-популярний – нариси, книги, лекції, статті; навчально-науковий – підручники, навчальні та методичні посібники, програми, навчально-методичні матеріали; науково-діловий – технічна документація (контракти, інструкції, повідомлення про випробування та аналізи, формули винаходів, реферати тощо; науково-інформативний – реферати, анотації, патентні описи; науково-довідковий – словники, довідники, каталоги).

 4. Обсяг анотації (не повинен перевищувати 300 знаків).

 5. Використання окремих мовних засобів, характерних для наукової літератури. Часто в науковому тексті вони виконують роль кліше, якими зручно користуватися при конструюванні тієї чи іншої думки. За допомогою цих кліше передається послідовність викладу, ступінь вірогідності повідомлення, причина і наслідок, умова і наслідок, зіставлення, протиставлення, доповнення, уточнення, узагальнення, висновок, ілюстрація до сказаного, перехід до нової думки тощо.

Анотація наукового тексту – це скорочений виклад змісту первинного документа з основними фактичними відомостями і висновками. Вона має повну змістову й частково формальну залежність від первинного документа.

При написанні анотації англійською мовою передбачається активне використання, поряд з явищами нормативної граматики, типових для стилю наукового мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів з безособовими дієслівними формами, пасивними конструкціями, багатоелементним означенням, усічених та інверсійних граматичних структур.


Recommendations for Rendering Articles


 1. Read the article in Ukrainian.

 2. Re-read the article. Underline important ideas. Circle key terms. Find the main point of the article. Divide the article into sections or stages of thought. Note the main idea of each paragraph if the article is short.

 3. Write brief summaries in English of each stage of thought or if appropriate each paragraph. This should be a brief outline of the article. 

 4. Write the main point of the article. Use your own words. This should be a sentence that expresses the central idea of the article as you have determined it from steps above. 

 5. Write a draft of the summary. Combine the information from the first four steps into paragraphs. 

NOTE:

 • Include all the important ideas.

 • Use the author's key words.

 • Follow the original organization where possible.

 • Include any important data.

 • Include any important conclusions.

 1. Edit your version. Be concise. Eliminate needless words and repetitions.(Avoid using “the author says...,”“the author argues...,” etc.)

 2. Compare your version to the original. 

 3. Writethe edited version.


Зразок україномовного тексту та його анотування англійською мовою
RenderthetextintoEnglish. Usetheclichésbelow. / Складіть анотацію тексту англійською мовою. Використовуйте кліше, які подано нижче.

На жаль, прогрес сучасної цивілізації багато в чому обмежив можливості всебічного розвитку людини. Потреба в самоосвіті, в духовній самостійності, критична спрямованість мислення, її продуктивність у засвоєнні знань і людської культури — це складові гуманітарної культури, яких не вистачає сучасній молодій людині.

Дисципліни гуманітарного циклу спрямовані на підготовку майбутніх фахівців за такими напрямами: світоглядно-філософським, соціально-політичним, соціологічним, історичним, культурологічним, філологічним, етичним та естетичним, українознавчим, екологічним, правовим, психолого-педагогічним, валеологічним.

Основні принципи навчання дисциплін гуманітарного циклу є загальнонауковими: фундаментальність, системність у зв`язках з досягненнями інших наук, єдність історичного і логічного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистого, теорії та практики навчання й виховання. Проте важливим є те, що вивчення дисциплін гуманітарного циклу дозволяє формувати студента не «вузького» спеціаліста, який виконує призначені йому функції, а багатогранну гармонійну особистість.

Зміст дисциплін гуманітарного циклу представляє собою сукупність теорій, положень, норм, знань з таких галузей суспільства, що безпосередньо сто­суються духовного і соціального життя людини й людських спільнот, створюють умови для всебічного, гармонійного розкриття фізичного, духовного та творчого потенціалу особистості, а саме: освіта, виховання, наука, культура, релігія, свободи, права і обов'язки людини, інформаційний простір, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, праця, безпека життєдіяльності, фізкультура, дозвілля тощо.

Характерним для гуманітарних дисциплін є діалогічне навчання, яке вводить людину в світ спільного існування, взаємодії, взаємовідносин та спілкування з іншими.

Отже, гуманітарна освіта має формувати людину як суб`єкта соціалізації, а також допомогти їй адекватно оцінити можливості для своєї самореалізації і міру відповідності для цього власного потенціалу й зусиль.

The present article focuses on the necessity of comprehensive education in the modern world. It is pointed out that harmonious development of a young man as a future specialist can be provided by learning of humanities. The latter cover the most significant aspects of human’s life as they deal with philosophical, political, sociological, historical, cultural, philological, psychological, ecological, legal and valeological issues.

Besides, dialogic learning is a characteristic feature of humanities and thus, these disciplines contribute to students’ self-realization, disclosing of their inner potential, their personal, spiritual and social growth.
Clichés for Rendering


The present article (paper) studies... (examines the problem of..., concentrates (focuses) on..., describes..., tackles..., touches upon..., is devoted to the questions (issues) of..., considers what factors influence..., proposes a new approach to..., is aimed at…

The chief/general aim...

It is shown/demonstrated that…

Special attention/consideration is given to…

Studies of …also indicate that…

It is quite obvious that…

It should be mentioned …

It is a matter of common observation…The major points covered by our research may be summarized as follows…

Clichés That Provide Transition


Contrast

On the contrary, contrarily, notwithstanding, but, however, nevertheless, in spite of, in contrast, yet, on one hand, on the other hand, rather, or, nor, conversely, at the same time, while this may be true.

Restatement

In essence, in other words, namely, that is, that is to say, in short, in brief, to put it differently.

Sequence

At first, first of all, to begin with, in the first place, at the same time, for now, for the time being, the next step, in time, in turn, later on, meanwhile, next, then, soon, the meantime, later, while, earlier, simultaneously, afterward, in conclusion, with this in mind.

Diversion

By the way, incidentally

Addition

And, in addition to, furthermore, moreover, besides, too, also, both-and, another, equally important, first, second, etc., again, further, last, finally, not only-but also, as well as, in the second place, next, likewise, similarly, coupled with, in fact, as a result, consequently, in the same way, for example, for instance, however, thus, therefore, otherwise.

Concession

Although, at any rate, at least, still, thought, even though, granted that, while it may be true, in spite of, of course.

Generalizing

As a rule, as usual, for the most part, generally, generally speaking, ordinarily, usually.

Comparison

Similarly, likewise, in like fashion, in like manner, analogous to, comparatively, coupled with, correspondingly, identically, likewise, similar, moreover, together with.

Emphasis

Above all, indeed, truly, of course, certainly, surely, in fact, really, in truth, again, besides, also, furthermore, in addition, chiefly, with attention to, especially, particularly, singularly.

Details

Specifically, especially, in particular, to explain, to list, to enumerate, in detail, namely, including. 

Examples and Illustration


For example, for instance, to illustrate, thus, in other words, as an illustration, in particular, namely, to illustrate, in other words, specifically, such as, chiefly, especially, markedly, particularly, including.

ExceptionAside from, barring, besides, except, excepting, excluding, exclusive of, other than, outside of

Consequence

or Result

So that, with the result that, thus, consequently, hence, accordingly, for this reason, for this purpose, otherwise, therefore, so, due to, as a result, subsequently.

Summary

Therefore, finally, consequently, thus, in short, in conclusion, in brief, briefly, as a result, accordingly, after all, all in all, all things considered, by and large, in any case, in any event, in conclusion, on the whole, in short, in summary, in the final analysis, in the long run, on balance, to sum up, to summarize.

Suggestion

For this purpose, to this end, with this in mind, with this purpose in mind, therefore.

Додаток В
Навчальний матеріал з англійської мови, який повинні опанувати аспіранти перед складанням вступного іспиту
1. Структура речення в англійській мові у порівнянні з структурою речення в українській мові. Розповідне, питальне та заперечне речення. Типи питань.

2. Дієслово. Допоміжні, питальні та смислові дієслова.

3. Спосіб (дійсний, умовний, наказовий). Система часів.

4. Активний і пасивний стан. Особливості використання перекладу пасивного стану. Узгодження часів.

5. Безособові форми дієслова. Дієприкметник, функції та способи перекладу. Інфінітив, функції та способи перекладу. Герундій, функції та способи перекладу.

6. Модальні дієслова та їх еквіваленти.

7. Умовний спосіб. Емфатичні конструкції.

8. Функції дієслів: tobe, tohave, todo, will, should, would. Функції дієслів із закінченням -іng, -еd.

9. Іменник. Утворення множини. Присвійний відмінок.

10. Артикль.

11. Займенник (загальні відомості). Особові, присвійнівказівні займенники. Неозначені займенники some, any, заперечний займенник no. Кількісні займенники many, much, few. Неозначено-особовий займенник оnе. Три функції оnе. Підсилювальні та зворотні займенники.


 1. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Дріб. Читання формул, хронологічних дат, позначень часу.

 2. Граматичні особливості перекладу (артикль, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник,прийменник, сполучник). Інструкції типу themore, thebetter, there+be.

 3. Синтаксичні особливості перекладу (умовне речення, неозначено-особові та безособові речення, безсполучникові підрядні речення, складнопідрядні речення, еліпсис, емфаза, інверсія, подвійне керування тощо).

 4. Лексичні особливості перекладу (багатозначність, конверсія, синонімія, неологізми, «фальшиві друзі перекладача», британський та американськийваріанти англійської мови, термін, уживані вирази та службові слова, іншомовні запозичені, абревіатури, умовні позначення, власні назви, англійська система мір та ваги тощо).

 5. Жанрові особливості перекладу.

 6. Найуживаніші суфікси, префікси англійськоїмови наукової літератури та їх значення. Основні суфікси іменників, прикметників, дієслів, прислівників.


Зразок лексико-граматичноготесту

I. Choose the form of the verb that best completes the sentence.

 1. The man sitting next to me on the plane was very nervous because he…before.

a) hasn't flown b) didn't fly c) wasn't flying d) hadn't flown

 1. "Ann is in hospital". "Yes, I know. … her tomorrow".

a) I shall visit b) I'm going to visit c) I will visit d) I visit

 1. Where…? Which hairdresser did you go to?

a) did you cut your hair b) have you cut your hair

c) have you had your hair cut d) did you have your hair cut 1. I wish I … a lot of money. It would make life so mach easier.

a) had b) have c) would have d) should have

5. The enemy soldiers… their weapons and surrendered.

a) lay b) laid c) has lain d) lied

II Choose the preposition that best completes the sentence.


  1. There are many advantages…being able to speak a foreign language.

a) of b) for c) at d) to

2. They sent me a cheque … 1000$.

a) of b) for c)on d) to

3. There has been a sharp rise … the cost of living in the past few years.

a) in b) for c) at d) on

4. Linda is engaged … an American.

a) to b) with c)- d) for

5. He didn't trust me. He was suspicious … my intentions.

a) at b) on c) of d) in

III Choose the modal verb or its equivalent to complete the sentence.


 1. In this office you … wear a tie, it's not necessary.

a) can't b) don't need c) don't have to d) are to

2. Why did you carry that heavy box? You … hurt yourself.

a) can b) may had c) should d) could have

3. Did anyone see you? – No, but I …if it hadn't been so dark.

a) might been seen b) might see c) might have been seen d) may see

4. She waited for traffic to stop and then she… to cross the road.

a) couldb) can c) was able d) need

5. I took my umbrella, but it didn't rain, so I … it.

a) needn't take b) hadn't to take c) wouldn't take d) needn't have taken

Додаток Д

Орієнтовні питання та зразки відповідей для співбесіди з питань наукового дослідження


 1. Are you a scientist / post-graduate student?

What field do you specialize in?

Yes, that’s right.

I specialize in…

 1. What is your educational background?

I graduated from …in …

I have graduated from …

 1. Who is your research advisor?

Academician …

D.Sc., professor …

C.Sc., associate professor …

 1. What is the subject / topic of your research / investigation / thesis / dissertation?

What do you mean by …?

Explain the term … 1. Why is your work important?

It reveals some new facts about / indispensable for …

It deals with the problems that have not been studied before.

In our study we have adopted/applied an innovative approach to…

In our study we identified/proved/discovered...

The main findings of the study show...

 1. What is the aim / goal / objective / of your research?

The central/key/ultimate goal...

In order to reach my goal I have to obtain / verify / demonstrate / confirm …

 1. What are the methods / procedures / techniques of your research?

To gain more specific information on..., an experiment was conducted...

 1. What is the possible application of your work?

 2. What sources do you refer to?

 3. Have you already obtained any valuable results?

Yes, I have. (…)

The following examples may serve as illustrations...

I do hope to obtain (more) promising results in the near future / soon

What do you do with the data you obtain?

Is it difficult to analyze the results?

(How) can you claim that the problem you studied is solved? 1. Have you got any publications on the subject you study?

I have already published several articles / a number of papers.

 1. Did you take part in any scientific conference? Where? When?

I took part in international (all-Ukraine, regional, scientific, practical, regular, annual) conference...

I took part in a work section on the following thematic issue...

I participated at workshops andround-table talks.

 1. Do you carry out research individually or in a team?

I work in a team.

I do independent research. / I work independently.

 1. What scientific journals do you read?


Навчально-методична література

 1. БаховІ. English for Post-Graduate Students. Англійська мова для аспірантів та здобувачів : навч. посіб. Для студ. вищ. навч.закл. / І. Бахов.– К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 276 с.

 2. Дудок Р. EnglishforPhDStudents / Р. Дудок, В. Максимук. – Львів : Астролябія, 2006. – 232 с.

 3. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 4. Ільченко О. Англійська мова для науковців / О. Ільченко. – К.: АТ «КоДр», 1996. – 241 с.

 5. Крылова И. Грамматика английского языка / И. Крылова, Е. Гордон. – М.: Университет, 2000. – 448 с.

 6. Крылова И. Практическая граматика английского языка : учеб. Пособие / И. Крылова, Е. Крылова. – М.: ЧеРо, Юрайт, 2000. – 292 с.

 7. ШаховаН. Learn to Read Science. Курс англійської мови для аспірантів і науковців / Н. Шахова. – М.: Наука,1993. –283 с.

 8. Шевелева С. Английский для гуманитариев / С. Шевелева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 528 с.

 9. Gillett A. Successful Academic Writing/ A. Gillett, A. Hammond, M.Martala. – the UK, 2009. –360p. 

 10. Jordan R. Academic Writing Course / R. Jordan. – Harlow: Longman, 1998. – 167 р.

 11. Jordan R. English for Academic Purposes / R. Jordan. Cambridge: CambridgeUniversity Press, 1997. – 186 р.

Для нотаток

Для нотатокКаталог: Nauch -> aspirantura -> progr kand isp
progr kand isp -> Програма підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з філософії
Nauch -> План проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої освіти І науки в системі Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України на 2013 рік
Nauch -> Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентів
progr kand isp -> Методичні рекомендації щодо підготовки аспірантів до кандидатського іспиту з англійської мови Маріуполь 2016 ІІ.Ііі (073)
Nauch -> Міністерство освіти і науки України Маріупольський державний університет «Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій»

Скачати 155.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка