Методичні рекомендації щодо проведення навчання І перевірки знань з безпеки життєдіяльності працівників закладів, установСкачати 87.62 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір87.62 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Додаток № 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 01.03.04 № 182


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення навчання і перевірки знань
з безпеки життєдіяльності
працівників закладів, установ,
підприємств, організацій освіти і науки України
  1.1. Методичні рекомендації розроблені у відповідності до Законів України „Про освіту”, ст.26, „Про охорону праці”, ст.20, „Про пожежну безпеку”, ст.8, „Про дорожній рух”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, ст.21. Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27, та Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 № 563, і поширюються на установи, заклади, підприємства, організації освіти і науки (далі – установи і заклади).
  1.2. Мета: методичне забезпечення проведення навчання і перевірки знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна, радіаційна безпека, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій під час навчально-виховного процесу, на виробництві та в побуті.
  1.3. Навчання з питань безпеки життєдіяльності (далі – БЖД) проводиться для формування рівня знань та умінь з правових, організаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, дій у разі надзвичайних ситуацій та інших питань БЖД, а також активної позиції щодо реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу.
  1.4. Навчанню і перевірці знань з питань БЖД підлягають усі без винятку працівники установ і закладів з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).
  1.5. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти працівники проходять навчання і перевірку знань з БЖД до виконання своїх обов'язків і періодично – один раз на три роки, якщо це не вимагається додатково ( у випадку робіт з небезпечними і шкідливими умовами праці).
  1.6. Працівники, які пройшли навчання і перевірку знань з БЖД на базі державного підприємства „Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці” (далі – Головний навчально-методичний центр Держнаглядохоронпраці), Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, регіональних закладів післядипломної освіти та районних (міських) методичних кабінетів (служб), є членами комісій з перевірки знань з питань БЖД працівників установ і закладів на місцях.

2. Навчання і перевірка знань з БЖД працівників

  2.1. Керівники, їх заступники (на яких покладено обов'язки щодо організації роботи з БЖД), спеціалісти служби охорони праці Міністерства освіти і науки України та викладачі охорони праці вищих навчальних закладів проходять навчання і перевірки у Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці.


  2.2. Керівники, заступники керівників, спеціалісти з охорони праці Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, головних управлінь, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольській міських державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, проходять навчання з БЖД на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.
  2.3. Керівники, заступники керівників районних (міських) органів управління освітою, професійно-технічних та інших навчальних закладів, підпорядкованих регіональним органам управління освітою, а також спеціалісти з БЖД проходять навчання в регіональних навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти.
  2.4. Навчання керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, їх заступників, відповідальних за охорону праці, вчителів, які згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти повинні проходити навчання з питань БЖД, проводиться на базі районних методичних кабінетів.
  2.5. Усі інші працівники закладів і установ проходять навчання та перевірку знань з БЖД безпосередньо в закладах, установах, організаціях і підприємствах (на факультетах, кафедрах, цехах, дільницях тощо), за місцем роботи.
  2.6. Перевірку знань з БЖД (охорона праці) працівників освіти і науки проводять комісії, створені за відповідними наказами:

  • Держнаглядохоронпраці України - для працівників за п.2.1;

  • Міністерства освіти і науки України - для працівників за п.2.2;

  • регіональних органів управління освітою - для працівників за п.2.3;

  • місцевих органів управління освітою - для працівників за п.2.4;

  • навчального закладу, установи, організації, підприємства - для працівників за п.2.5.

  2.7. Керівники навчальних закладів, їх заступники, інші посадові особи, які пройшли навчання та перевірку знань з БЖД, організують навчання з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, докторантами. Навчання проводиться у вигляді інструктажів з БЖД, які містять питання охорони праці, здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.
  2.8. Працівники, до службових обов'язків яких входить робота підвищеної небезпеки, при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік.

3. Програма навчання з питань БЖД

  3.1. Працівники, які проходять навчання та перевірку знань з охорони праці в Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці, керуються Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27.


  3.2. Навчання працівників з питань БЖД на базі Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України проводиться відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці та Навчального плану і програми навчання працівників закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти з курсу „БЖД”, затвердженого наказом ректора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності, укладачі Васильчик М.В. та інш., Київ-2000, стор. 255).
  Програма розрахована на керівників, заступників – 36 год., спеціалістів та викладачів кафедр охорони праці – 72 год., усі інші працівники проходять навчання з БЖД обсягом не менше 20 год.
  Форма навчання – з відривом від виробництва, дистанційна та очно-заочна. За очно-заочною формою вивчення курсу проводиться самостійно, з окремих тем читаються лекції та проводяться консультації відповідних фахівців. Перевірка знань може здійснюватися за допомогою творчої роботи (реферату) на одну з тем навчального плану.
  3.3. Навчання працівників з БЖД на базі регіональних інститутів післядипломної освіти проводиться відповідно до програм і навчальних планів, затверджених наказом керівника навчального закладу за погодженням з Міністерством освіти і науки України.
  3.4. Проведення навчання з БЖД в органах управління освітою на місцях здійснюється з урахуванням методично-програмного забезпечення згідно з планами і навчальними програмами, затвердженими наказами їх керівників за узгодженням з органами управління освітою вищого підпорядкування.
  3.5. Навчання працівників в закладах і установах за місцем роботи проводиться відповідно до програми навчання, затвердженою наказами їх керівників.
  3.6. Програми обов'язково містять питання охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, безпеки поводження на воді, реагування на надзвичайні ситуації, питання профілактики побутового травматизму тощо.
  3.7. Працівники, які пройшли навчання з БЖД, повинні:
  1) бути ознайомлені:

  2) знати:

  • зміст та основні положення нормативно-правових актів про охорону праці, здоров'я, пожежну, радіаційну безпеку тощо;

  • основні питання організації управління БЖД у навчальному закладі, установі, організації, підприємстві;

  • основні вимоги безпеки під час навчання та виконання відповідних робіт;

  • правила поведінки в надзвичайних ситуаціях, шляхи евакуації у разі надзвичайних ситуацій та надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;

  3) уміти:

   4. Перевірка знань працівників


  4.1. Перевірка знань з БЖД проводиться у вигляді усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), за результатами письмового реферату (письмова творча робота).
  Результати перевірки знань працівників з БЖД оформлюються протоколом (зразок протоколу – додаток 1).
  Особам, які показали незадовільне знання під час перевірки, слід протягом місяця пройти повторне навчання і перевірку знань з БЖД.
  4.2. Керівники, їх заступники, спеціалісти з БЖД, які пройшли навчання за п.2.1, 2.2 і показали задовільні знання під час перевірки, отримують посвідчення (форма посвідчення – додаток 2).
  Посвідчення про проведення навчання і перевірку знань повинно завжди знаходитися на робочому місці.
  4.3. Перевірка знань усіх інших працівників в закладах і установах оформлюється протоколом і зберігається в службі охорони праці на місцях.

Зав. відділу БЖД НМЦ

Н.Й.Дуброва

ПТО Начальник служби охорони праці Міністерства освіти і науки України

М.В.ВасильчукДодаток 1

Міністерство освіти і науки України

Протокол № ____________

засідання постійно діючої комісії з перевірки знань

з питань безпеки життєдіяльності

"__"________200_ р.


місія у складі:

Голови___________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії_________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

_________________________________________________________

створена на підставі наказу Міністерства освіти і науки

України від "____" __________ № ________

перевірила знання нормативно-правових актів з охорони праці,

здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільної оборони,

безпеки дорожнього руху, гігієни праці, виробничої санітарії,

поводження в надзвичайних ситуаціях тощо.№ п/п

Прізвище, імя та по батькові

Посада

Місце роботи

№ білета знає/не знає

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії ____________________

(підпис)
Члени комісії ____________________

(підпис)


____________________

(підпис)
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель

Скачати 87.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка