Методичні рекомендації щодо робочих навчальних програм дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесуСторінка1/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір286 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням ректора №___

від „___” ___________________.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО
РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛІНИ
ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робоча навчальна програма дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу та основним документом, який визначає зміст та методи навчання, послідовність її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Робоча навчальна програма (РНП) має мати такі складові: • передмова;

 • форми проведення поточного та підсумкового контролю;

 • навчально-тематичний план вивчення дисципліни;

 • зміст дисципліни за темами, лекціями;

 • план семінарських (практичних, лабораторних) занять;

 • організація самостійної роботи студентів;

 • контрольні запитання та завдання;

 • проблемні теми для обговорення (за наявності);

 • приклади типових завдань модульної контрольної роботи;

 • перелік питань, які виносяться на іспит, залік;

 • список рекомендованої літератури.

Робоча навчальна програма розробляється на підставі навчального плану з напряму (спеціальності), для студентів якого (якої) викладається дисципліна. Для багатосеместрових навчальних дисциплін розробляється єдина робоча програма із розплануванням її складових за семестрами викладання.

Робоча навчальна програма розробляється викладачем (як правило лектором) або декількома викладачами кафедри (лектором або лекторами1 за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські та лабораторні заняття), якими викладається дана дисципліна. Програма обговорюється на засіданні кафедри та затверджується завідувачем кафедри і деканом факультету (директором інституту), який здійснює підготовку фахівців з даного напряму (спеціальності). Якщо дисципліна читається на факультеті (інституті) викладачем з іншого факультету (інституту) РНП погоджується з цим факультетом після затвердження її на засіданні кафедри, на якій працює даний викладач. Перегляд робочої навчальної програми на відповідність навчальному плану здійснюється щорічно, при необхідності до неї вносяться зміни та доповнення.Робоча навчальна програма використовується:

 • викладачами, які викладають дану дисципліну для планування аудиторної та самостійної роботи студентів;

 • іншими викладачами – для узгодження робочих навчальних програм своїх дисциплін, пов’язаних з даною з метою уникнення дублювання;

 • факультетами, інститутами – для контролю відповідності змісту навчання і рівня наданих компетенцій кваліфікаційним вимогам, для контролю щодо організації навчального процесу, його науково-методичного забезпечення, планування фактичного навантаження.

 • студентами - як методичний матеріал для ознайомлення із змістом курсу, видами робіт, які студенту необхідно виконати, формами та принципами оцінювання знань, планування навчальної роботи в цілому

2. ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ

У Додатку А. наводиться зразок оформлення структурних складових робочої навчальної програми.

В передмові визначаються:

 • курс та семестр, в якому викладається дана дисципліна, її обсяг та форма підсумкового контролю (залік, іспит).

 • мета, завдання, предмет навчальної дисципліни, вимоги до знань та вмінь;

 • місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем;

 • система поточного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни (кількість балів, які необхідні для отримання відповідної оцінки за кожний змістовий модуль впродовж семестру, кількість балів на іспит та можлива кількість балів на залік);


Форми проведення поточного та підсумкового контролю:

 • види поточного контролю обираються викладачем (ними можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіум тощо);

 • види підсумкового контролю визначаються навчальним планом (іспит, залік).

Навчально-тематичний план дисципліни, як правило, виконується в табличній формі, в якій логічно виокремлюються змістові модулі та визначаються:

 • назви розділів (тем, підрозділів) із зазначенням обсягів їх вивчення за видами навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття);

 • обсяг самостійної роботи студента.

Зміст дисципліни за темами /Тема/ визначає інформацію про тему в рамках якої читається дана лекція /Лекція/, короткий зміст лекційного матеріалу, який викладається.

План семінарських (практичних), занять /Семінар/ розкриває основні питання для опрацювання, тематику дискусії, теми рефератів, есе, задач, завдання для практичних робіт із посиланням на літературу, що використовується для їх виконання.

План лабораторних занять послідовно розкриває інформацію щодо змісту виконуваних лабораторних робіт. Після назви кожної з них вказується обсяг (аудиторних годин), основна література, що забезпечує підготовку до неї та виконання даної лабораторної роботи.

Організація самостійної роботи студентів /Завдання для самостійної роботи/ розкривається через перелік проблемних та дискусійних питань, які студенту слід самостійно опрацювати; низки розрахунково-аналітичних робіт, вправ, задач1, рефератів, оглядів, розв’язків робочих зошитів студента, курсових робіт, творчих або аналітичних завдань.

Самостійна робота студентів повинна плануватися в обсягах не більше 30 годин на тиждень.

Завдання для самостійної роботи повинні мати пошуковий характер і розвивати у студентів здатність до самостійного аналітичного мислення.Контрольні запитання та завдання; проблемні теми для обговорення формулюються або для кожної теми, або до змістового модуля в цілому (на розсуд викладачів).

Приклади типових завдань модульної контрольної роботи (подаються за необхідністю на розсуд викладача).

Перелік питань, які виносяться на іспит.

Перелік джерел інформації /Рекомендована література/:

а) основні джерела (3-5):

 • підручники;

 • навчальні посібники;

б) додаткові джерела:

 • навчально-методичні розробки;

 • довідники, словники, енциклопедії;

 • нормативні матеріали та інші документи;

 • монографії;

 • наукові статті;

в) джерела INTERNET тощо.

Рекомендована література може подаватися після кожного сформульованого завдання для самостійної роботи чи для змістового модуля в цілому і у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела із загального списку рекомендованої літератури, який подається в кінці робочої навчальної програми із наскрізним нумеруванням основної та додаткової літератури. За наявності навчальної програми дисципліни робиться посилання на список рекомендованої літератури за цією програмою.

При розробці РНП слід пам’ятати, що перш за все метою модульної системи є якість навчання.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
________________________механіко-математичний____________________

Факультет / інститут

кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики

Назва кафедри
Укладач(і):к.ф.-м.н. Шевченко Г.М.

вчене звання, прізвище та ініціали

____________Фінансовий аналіз_____________

назва дисципліни
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності _________________________________

шифр і назва спеціальності


Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________

Зав. кафедри

_____________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету/ Директор інституту_____________ ____________

Прізвище, ініціали
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансовий аналіз».

Назва навчальної дисципліни

Укладач(і) к.ф.-м.н. Шевченко Георгій Михайловичнауковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові

Лектор(и): __к.ф.-м.н. Шевченко Г. М._________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали
Викладач(і): ___к.ф.-м.н. Шевченко Г. М._________

Науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів),

який(і) веде(уть) семінарські, практичні, лабораторні заняття

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ
Дисципліна «Фінансовий аналіз» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності «статистика». Викладається на ІІ курс у 3 семестрі в обсязі 2 кредитів, у тому числі 80 годин аудиторних занять, з них лекцій 36 год., практичних 36 год., самостійна робота 8 год. Закінчується іспитом.

Метою і завданням курсу є навчити студентів базових понять і методів фінансового аналізу, виробивши у них уміння розбиратися у найпростіших фінансових ситуаціях та приймати інвестиційні рішення за допомогою аналітичних технік.

Предметом навчальної дисципліни є грошові потоки, відсоткові платежі, платіжні зобов’язання, боргові зобов’язання, позики, цінні папери, інвестиції, інвестиційні плани та проекти, а також інші фінансові інструменти.

Студент має знати та повинен володіти наступними поняттями: 1. Відсоток. Співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою.

 2. Потік платежів. Сучасна вартість потоку платежів.

 3. Регулярні потоки платежів. Ануїтети, їхні сучасні значення.

 4. Структура відсоткових платежів

 5. Цінні папери з фіксованим відсотком, їхня вартість та ефективний прибуток за ними.

 6. Явище інфляції. Індексовані цінні папери.

 7. Різні типи податків і їхнє обчислення.

 8. Методи порівняння інвестиційних проектів.

 9. Формула Мейкема, межі її застосовності.

 10. Імунізація. Умови імунізації.

 11. Річна фактична вартість кредиту.

 12. Форвардні і спотові ставки, зв’язок між ними.

 13. Форвардні і ф’ючерсні контракти. Форвардні ціни.

 14. Незалежні випадкові доходи. Очікуваний прибуток і накопичення.

Нормативна навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «фінансова математика фондового ринку», «актуарна математика», «теорія ризику».

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Контроль знань. оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально 10 балів за усні відповіді, 2 за доповнення на практичних заняттях в кожному зі змістових модулів.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.Оцінювання за формами контролю.

Поточний

 • усна відповідь, домашня письмова робота – 1 бал;

 • доповнення – 1 бал;

 • модульна контрольна(і) робота(и) – 18 балів

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою
90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1

1

Загальна теорія відсоткової ставки.

2

22

Дисконтування та акумулювання потоків платежів.

2

23

Ануїтети.

2

44

Структура боргових виплат.

2

2

2
5

Підрахунок вартості цінних паперів.

2

26

Визначення прибутку.

2

27

Вплив інфляції.

2

2Модульна контрольна робота

2


Змістовий модуль 2

8

Оподаткування.

2

2

2
9

Оцінка інвестиційних проектів.

2

210

Формула Мейкема.

2

2

2
11

Імунізація.

2

412

Споживчий кредит.

2

213

Часова структура відсоткової ставки.

2

214

Форвардні і ф’ючерсні угоди.

2

2

2
Модульна контрольна робота

2


15

Елементи теорії ймовірностей.

2

216

Стохастичні відсоткові ставки.

2

2


ВСЬОГО

36

36

8Загальний обсяг 80 год., в тому числі:

Лекцій36 год.

Семінари/лабораторні, практичні36 год.Самостійна робота - 8 год.
Змістовий модуль 1

Тема 1. Теорія відсотка (6 год.).
Лекція 1. Загальна теорія відсоткової ставки.
Відсотки як плата за користування грошима. Види відсоткових нарахувань. Просте нарахування відсотків. Складне нарахування відсотків. Загальна теорія відсотка. Поняття про номінальну і ефективну відсоткові ставки, співвідношення між ними. Номінальна відсоткова ставка, що конвертується декілька разів на рік. Дисконтна ставка відсотка. Неперервне нарахування відсотка. Інтенсивність відсотка як номінальна відсоткова ставка, що конвертується щомиті.
Семінар 1. Загальна теорія відсоткової ставки 2 год.


 1. Визначення накопиченої суми за даною початковою інвестицією.

 2. Обчислення відсоткової ставки за даними накопиченням і інвестицією.

 3. Співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою.

 4. Підрахунок ефективної відсоткової ставки у загальній моделі.

 5. Визначення інтенсивності відсотка за даною відсотковою ставкою.Лекція 2. Дисконтування та акумулювання потоків платежів – 2год.
Моделі потоків платежів. Визначення активів і пасивів. Дискретні потоки платежів. Неперервні потоки платежів. Накопичення потоку платежів. Дисконтування й акумулювання грошових потоків. Дисконтний множник і дисконтна функція. Рівняння узгодженості. Сучасна вартість і вартість у даний момент. Оцінювання грошового потоку. Накопичення.
Семінар 2. Дисконтування та акумулювання потоків платежів 2 год.


 1. Визначення потоків платежів, активів і пасивів.

 2. Обчислення накопичення для дискретного потоку платежів.

 3. Обчислення накопичення для неперервного потоку платежів.

 4. Визначення дисконтної функції та дисконтного множника.

 5. Визначення сучасної вартості потоку платежів. Оцінювання грошового потоку.Лекція 3. Ануїтети – 2год.
Регулярні грошові потоки. Ануїтети. Нарахування відсотка із заборгованістю (постнумерандо) і авансом (пренумерандо). Сталі ануїтети, їх сучасна вартість. Залежність вартості ануїтету від терміну й відсоткової ставки. Ануїтетне рівняння. Зростаючий ануїтет, формула для його сучасної вартості. Довічні ануїтети. Визначення вартості сталого ануїтету з ануїтетного рівняння. Неперервні сталі ануїтети, їхня вартість. Різні типи неперервних змінних ануїтетів, їхня вартість. Ануїтети, що сплачуються декілька разів на рік. Зв’язок із номінальними відсотковими ставками.

Семінар 3. Ануїтети 2 год.


 1. Визначення типів ануїтетів.

 2. Визначення сучасної вартості сталого ануїтету.

 3. Визначення сучасної вартості зростаючого ануїтету.

 4. Визначення сучасної вартості довічного ануїтету.Семінар 4. Ануїтети 2 год.


 1. Визначення вартості ануїтетів, що сплачуються декілька разів на рік.

 2. Визначення вартості неперервного ануїтету як ануїтету, що сплачується щомиті.

 3. Обчислення відсоткової ставки ануїтету за його сучасною вартістю.

 4. Метод лінійної інтерполяції для наближеного визначення відсоткової ставки.Контрольні запитання та завдання


 1. Співвідношення між ефективною, номінальною, дисконтною ставкою.

 2. Визначення сучасної вартості потоку платежів.

 3. Підрахунок відсоткової ставки ануїтету за даним сучасним значенням.

Література: [1-3].Тема 2. Виплата боргу (8 год.).
Лекція 4. Структура боргових виплат – 2год.
Структура боргу. Відсоткова і капітальна складові платежів. Розклад боргу, методи розкладу боргу, застосовність цих методів. Розклад боргу для сталих і зростаючих ануїтетів. Поліс повернення капіталу. Резерв і його обчислення. Резерв Цільмера.
Семінар 5. Структура боргових виплат 2 год.


 1. Визначення залишку боргу на даний момент.

 2. Обчислення капітальної і відсоткової складової платежу.

 3. Знаходження розкладу боргу для ануїтетів.

 4. Визначення резерву для поліса повернення капіталу.


Завдання для самостійної роботи (2 год).


 1. Страхові ренти й ануїтети.

 2. Страхові резерви.

 3. Застосування резерву Цільмера.


Лекція 5. Підрахунок вартості цінних паперів – 2год.
Цінні папери, їх види. Акції. Привілейовані акції. Цінні папери з фіксованим відсотком. Боргові акції та облігації. Номінальна вартість, ціна покупки, ціна погашення, купонна ставка. Ефективний прибуток за цінним папером..
Семінар 6. Підрахунок вартості цінних паперів 2 год.


 1. Визначення типу цінного паперу.

 2. Відмінності між різними типами інвестувань у цінні папери.

 3. Відмінності між інвестуванням та кредитуванням.

 4. Визначення вартості цінного паперу з фіксованим відсотком.


Лекція 6. Визначення прибутку – 2год.
Загальний підхід до оцінювання і знаходження прибутку за цінним папером при змінних цінах погашення та відсоткових виплатах. Наближене обчислення прибутку. Залежність прибутку від часу погашення. Визначення наявності приросту капіталу. Формула Мейкема (частковий випадок). Лінійна інтерполяція. Погашення за допомогою лотереї, визначення ймовірності отримати даний прибуток, очікуваний прибуток.
Семінар 7. Визначення прибутку 2 год.


 1. Наближене обчислення прибутку за цінним папером методом лінійної інтерполяції.

 2. Визначення наявності приросту капіталу.

 3. Використання формули Мейкема для знаходження вартості цінного паперу та прибутку за ним.


Лекція 7. Вплив інфляції – 2год.
Явище інфляції. Відмінність явища інфляції від зростання вартості грошей. Інфляційні індекси як показники купівельної спроможності грошей. Моделювання інфляції. Реальний прибуток. Визначення реального прибутку. Індексовані цінні папери. Знаходження вартості індексованих цінних паперів. Запізнення індексації.
Семінар 8. Вплив інфляції 2 год.


 1. Прогнозування індексу інфляції.

 2. Обчислення вартості індексованого цінного паперу.

 3. Визначення реального прибутку інвестора.


Контрольні запитання та завдання


 1. Структура відсоткових платежів у загальному випадку та у випадку регулярних ануїтетів.

 2. Цінні папери з фіксованим відсотком, їхня вартість та ефективний прибуток за ними.

 3. Явище інфляції. Індексовані цінні папери.

Література: [1-3].


Типове завдання модульної контрольної роботи № 1

1. Для деякого банківського депозиту для даного року інтенсивність відсотка дорівнювала 0,15 на початку року, 0,1 в середині року і 0,08 наприкінці року. Обчислити суму, накопичену наприкінці року інвестицією 5000 грн на початку року у таких випадках: а) інтенсивність відсотка є квадратичною функцією часу; б) інтенсивність відсотка лінійно залежить від часу у першому і

другому півріччях.

2. Деяка особа виграла у лотерею і тепер вибирає, одержати зараз 180000 грн або по 10000 грн на початку кожного року. Нехай банківський відсоток дорівнює 6 %. Що краще вибрати, якщо

договір з банком укладається: а) на 25 років; б) на 60 років; в) довічно?

3. Інвестор вносив 500 грн на банківський рахунок 15 листопада щороку з 1984-го по 1999-й роки. 15 листопада 2003 року інвестор вилучив свої гроші з банку. Протягом всього часу банк застосовував річну відсоткову ставку 7 %. Визначити суму, яку забрав інвестор.4. Нехай інтенсивність відсотка у момент t задається формулою . а) Визначте сучасну вартість одиничної виплати у момент t. б) Визначте сучасну вартість серії з чотирьох виплат, кожна в 1000 грн, перша виплата відбудеться в момент . в) При якому значенні сталої інтенсивності відсотка серія виплат матиме ту саму сучасну вартість?
5. Кредит у 10000 грн було надано 1 квітня 1994 року. Кредит розглядається як ануїтет і виплачується щомісяця із заборгованістю впродовж 15 років. Сума місячної сплати збільшилася на 10 грн після 5 років і ще на 10 грн після 10 років, і підрахована за річною номінальною ставкою відсотка 8 %, що конвертується щоквартально. а) Підрахуйте початкове значення щомісячної виплати. б) Визначте капітальну складову суми, сплаченої 1 травня 1994 року. в) Підрахуйте суму кредиту, що залишиться несплаченою після щомісячної виплати, очікуваної 1 квітня 2002 року.
6. Інвестор придбав облігацію номіналом 100 грн, вона погашається за номінальною ціною, і за облігацією сплачуються піврічні купони зі ставкою 8 % річних. До сплати наступного купону 8 днів, і цей дивіденд не сплачується. Облігація має 7 років до погашення після цієї (нездійсненої) виплати за купоном. Підрахуйте ціну покупки, що відповідає доходу 6 % річних.

Змістовий модуль 2


Каталог: dload -> programs
dload -> Л. Д. Гординський основи математичного моделювання київський національний університет імені тараса шевченка о. М. Станжицький Є. Ю. Таран Л. Д. Гординський основи математичного моделювання навчальний посібник
dload -> Київський національний університет імені тараса шевченка інститут філології
programs -> Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів
programs -> Робоча програма дисципліни
programs -> Робоча програма навчальної дисципліни 1 Методи дослідження стійкості розв'язків еволюційних рівнянь для студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка