Методичні рекомендації щодо робочих навчальних програм дисципліни при кредитно-модульній системі організації навчального процесуСторінка2/3
Дата конвертації09.09.2018
Розмір286 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
Тема 3. Інвестування (8 год.).
Лекція 8. Оподаткування – 2год.
Типи податків. Податок на відсоткові повернення (прибутковий податок). Податок на приріст капіталу. Податкові пільги. Відмінність в оподаткуванні інвесторів у індексовані цінні папери. Вплив податків на вартість цінного паперу. Поняття про грошовий прибуток і чистий прибуток. Обчислення чистого прибутку.


Семінар 9. Оподаткування 2 год.


 1. Обчислення розміру прибуткового податку.

 2. Обчислення розміру податку на приріст капіталу.

 3. Обчислення вартості цінного паперу за умови оподаткування.

 4. Підрахунок чистого прибутку інвестора.


Завдання для самостійної роботи (2 год).


 1. Законодавство щодо оподаткування.

 2. Можливість компенсувати приріст капіталу втратами капіталу для звільнення від податків.Лекція 9. Оцінка інвестиційних проектів.
Порівняльний аналіз інвестиційних проектів. Чисті приведені доходи. Основні вимірювачі ефективності капіталовкладень. Статистичні методи. Динамічні методи. Внутрішня норма доходності інвестиційного проекту. Термін повернення інвестицій та індекс рентабельності інвестиційного проекту. Загальні методики вибору інвестиційного проекту. Вимірювання ефективності складних систем.
Семінар 10. Оцінка інвестиційних проектів 2 год.


 1. Визначення внутрішньої норми доходності інвестиційного проекту.

 2. Визначення терміну повернення інвестицій.

 3. Визначення індексу рентабельності інвестиційного проекту.

 4. Порівняння інвестиційних проектів.


Лекція 10. Формула Мейкема – 2год.
Формула Мейкема для вартості позики або цінного паперу, що погашається єдиним платежем. Формула Мейкема для вартості позики, що погашається кількома платежами. Межі застосування формули Мейкема. Вибір найкращого моменту погашення позики з точки зору кредитора і боржника. Поправки, необхідні у тих випадках, коли формула Мейкема не застосовна.
Семінар 11. Формула Мейкема 2 год.


 1. Обчислення вартості цінного паперу за допомогою формули Мейкема.

 2. Визначення ефективного прибутку за допомогою формули Мейкема.

 3. Непряме застосування формули Мейкема.


Завдання для самостійної роботи (2 год).


 1. «Контрприклади» до формули Мейкема.


Лекція 11. Імунізація – 2год.
Поняття про криву прибутку. Дисконтований середній час для грошового потоку. Волатильність і опуклість грошового потоку. Обчислення волатильності для цінних паперів з фіксованим відсотком. Криві прибутку. Використання зростаючих ануїтетів у підрахунку дисконтованого середнього часу. Теорія імунізації Редінгтона. Умови імунізації. Повна імунізація.
Семінар 12. Імунізація 2 год.


 1. Визначення дисконтованого середнього часу.

 2. Обчислення волатильності і опуклості цінних паперів з фіксованим відсотком.

 3. Побудова кривих прибутку.


Семінар 13. Імунізація 2 год.


 1. Балансування активів і пасивів.

 2. Перевірка умов імунізації за Ремінгтоном.

 3. Побудова інвестиційних портфелів, що імунізують доходи інвестора.


Контрольні запитання та завдання


 1. Різні типи податків і їхнє обчислення.

 2. Методи порівняння інвестиційних проектів, відмінності між ними.

 3. Формула Мейкема, межі її застосовності.

 4. Поняття про імунізацію. Умови імунізації.

Література: [1-3].Тема 4. Додаткові аспекти фінансового аналізу (10 год.).
Лекція 12. Споживчий кредит – 2год.
Законодавство про споживчі кредити. Річна фактична вартість позики. Підходи до обчислення річної фактичної вартості. Дострокове погашення боргу. Правило 78. Модифіковане правило 78. Запізнення дати погашення. Інші методи врахування операційних витрат. Позики, що повертаються єдиним платежем.
Семінар 14. Споживчий кредити 2 год.


 1. Відшукання річної фактичної вартості кредиту.

 2. Застосування правила 78.

 3. Застосування модифікованого правила 78.

 4. Врахування операційних витрат за допомогою запізнення дати погашення.


Лекція 13. Часова структура відсоткової ставки – 2год.
Відсоткові ставки та рентабельність активів. Фінансові активи. Спотові відсоткові ставки. Форвардні ставки. Форвардні ставки у випадку неперервного нарощування. Порівняння спотових та форвардних процентних ставок. Зв’язок форвардних ставок з цінами на облігації.
Семінар 15. Часова структура відсоткової ставки 2 год.


 1. Обчислення форвардних ставок за даними спотовими.

 2. Обчислення цін на облігації за даними форвардними ставками.

 3. Обчислення форвардних ставок за даними цінами на облігації.


Лекція 14. Форвардні і ф’ючерсні угоди – 2 год.
Платіжні зобов’язання. Форвардні контракти, ф’ючерсні контракти, відмінності між ними. Форвардна ціна. Арбітраж і безарбітражність. Форвардна ціна як безарбітражна ціна при доставці. Інші застосування концепції відсутності арбітражу. Справедлива ціна платіжного зобов’язання. Опціони.
Семінар 16. Форвардні і ф’ючерсні угоди 2 год.


 1. Обчислення ціни форвардного контракту на акцію без дивідендів.

 2. Обчислення ціни форвардного контракту на акцію з дивідендами.

 3. Підрахунок форвардних цін у припущенні відсутності арбітражу.

 4. Використання арбітражних позицій.


Завдання для самостійної роботи (2 год).


 1. Своп-контракти.

 2. Пут-кол паритет.

 3. Технічний аналіз. Хвилі Еліота. Підтримки Фібоначі.


Лекція 15. Елементи теорії ймовірностей – 2год.
Елементарна теорія ймовірностей. Дискретні випадкові величини. Неперервні випадкові величини. Математичне сподівання та дисперсія. Незалежні випадкові величини. Логнормальний розподіл.

Семінар 17. Елементи теорії ймовірностей 2 год.


 1. Обчислення математичного сподівання.

 2. Обчислення дисперсії.

 3. Визначення параметрів логнормального розподілу.


Лекція 16. Стохастичні відсоткові ставки – 2 год.
Моделі стохастичної відсоткової ставки. Незалежні доходи. Логнормальний розподіл. Методи підрахунку очікуваного прибутку й очікуваного накопичення. Визначення імовірнісних характеристик прибутковості інвестиції. Застосування броунівського руху для моделювання поведінки фінансового ринку.
Семінар 18. Стохастичні відсоткові ставки 2 год.


 1. Підрахунок очікуваного прибутку й очікуваного накопичення.

 2. Визначення імовірнісних характеристик прибутковості інвестиції.Контрольні запитання та завдання


 1. Річна фактична вартість кредиту.

 2. Форвардні і спотові ставки, зв’язок між ними.

 3. Форвардні і ф’ючерсні контракти. Форвардні ціни.

 4. Незалежні випадкові доходи. Очікуваний прибуток і накопичення.

Література: [1-5].
Типове завдання модульної контрольної роботи № 2

1. Компанія погодилася побудувати та експлуатувати міст. Вона інвестуватиме 10 млн грн за рік впродовж перших двох років проекту, причому інвестування буде неперервним впродовж цього періоду. Пізніше міст почне працювати, і компанія отримуватиме платежі наприкінці кожного року, перший платіж відбудеться наприкінці третього року проекту. Сума платежу наприкінці третього року становитиме 8 млн грн, знижуючись на 0,5 млн грн кожного наступного року до річної суми, що становить 3 млн грн, після чого річне зниження буде 1 млн грн. Коли виплата знизиться до нуля, матеріальну участь компанії в проекті буде припинено. Підрахуйте чисту зведену вартість проекту за ефективною ставкою 10 % річних.

2. За позикою номіналом 100000 грн наприкінці кожного кварталу сплачуються купони за річною ставкою 5 %. Позику має бути повернуто у розмірі 103 % номіналу в момент купонної виплати між 15 та 20 роками від взяття позики включно. Право вибору часу повернення позики належить боржнику. Інвестор, що сплачує податок на прибуток у розмірі 20 % і податок на приріст капіталу у розмірі 25 %, хоче придбати позику. Підрахуйте, яку ціну має сплатити інвестор, щоб забезпечити чистий ефективний прибуток розміром

принаймні 4 % річних.


3. Покупець автомобіля позичає 5000 грн, що буде повернуто 24 щомісячними платежами із запізненням, порахованими з незмінною відсотковою ставкою 10 % річних.

1) Підрахуйте розмір щомісячного платежу і РФВ кредиту. 2) Відразу після 12-го платежу боржник повертає залишок боргу. Кредитор визначає суму, що має сплатити боржник, за правилом 78. Визначте цю суму і річний дохід кредитора за всіма операціями, якщо в модифікованому правилі 78: а) ; б) .

4. Актив має поточну ціну 100 грн. Дивіденд у розмірі 5 грн буде виплачено через 20 днів. Безризикова річна відсоткова ставка 6 % конвертується щопівроку. Припускаючи безарбітражність угоди, підрахуйте форвардну ціну, яку буде сплачено через 40 днів.5. Форвардна ставка має такі значення: , , . Припускаючи відсутність арбітражу, підрахуйте: а) ціну трирічної облігації номінальною вартістю 100 грн, за якою виплачується щорічний купон розміром у 5 % із заборгованістю і яку погашають за номіналом точно через три роки; б) дохід брутто від облігації.


Рекомендована література
Література до курсу:
1. Mc Cutheon J.J., Scott W.F. An introduction to the mathematics of finance. - Oxford: Heineman, 1986.

2. Пономаренко О.І. Фінансовий аналіз. Частина 1. Фінансова математика банківського сектора. - К.: ЕМЦ, 1999.

3. Antony M., Biggs N. Mathematics for economics and finance. - Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.

4. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. Изд. 2-е перер. и доп. - М.: Тривола, 1995.

5. Hull J.C. Options, Futures and other Derivatives, 2nd ed. - Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NI, 1993.


Приклад
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут міжнародних відносин


кафедра світового господарства і

міжнародних економічних відносин
механіко-математичний факультет

кафедра загальної математики

Укладач: доц. YYYYYYYY Y.Y.


ХХХХХХХХХХХХ ХХХ ХХХХХХХХ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030400 «Міжнародні економічні відносини»

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

_____________ ____________

Підпис Прізвище, ініціали

Декан факультету_____________ ____________
Директор Інституту хххххххххх хххххх

_____________ Х.Х.ХХХХХХКИЇВ-200__

Продовження Прикладу
Робоча навчальна програма з дисципліни «Математика для економістів». Укладач: кандидат фізико-математичних наук, доцент XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Лектор: к.ф-м.н., доц. YYYYYYYY Y.Y.
Викладач: ас. ZZZZZZZZ Z.Z.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Продовження Прикладу

ВСТУП

Дисципліна "Математика для економістів" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "міжнародні економічні відносини", що читається в I та II семестрах в обсязі 4 кредитів, в тому числі 198 годин аудиторних занять з них 76 годин лекцій, 30 годин практичних занять і 92 години самостійної роботи (І семестр: лекції – 38, практичні - 16, самостійна робота - 46; ІІ семестр: лекції – 38, практичні - 14, самостійна робота - 46). Закінчується іспитами в I та II семестрах.Метою і завданням навчальної дисципліни "Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx" є...

.

.

.

Предмет навчальної дисципліни " Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx" включає ...

.

.

.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

.

.

.

Студент повинен вміти:

.

.

.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Математика для економістів" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "теорія ймовірностей та математична статистика", "економічна статистика", "економетрика", "фінансова математика", "економіко-математичне моделювання", "методи прийняття рішень", "системний аналіз".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Математика для економістів" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з ____ модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою в кожному семестрі окремо.Форми поточного контролю: оцінювання домашніх самостійних завдань; тестів та контрольних робіт виконаних студентами під час практичних занять. Студент може отримати максимально ____ балів за усні відповіді, ___ за доповнення на практичних заняттях в кожному зі змістових модулів.

Модульний контроль: 4 модульні контрольні роботи (по 2 роботи на кожен семестр).

.

.

.

Розрахунок оцінки за 100-бальною системою1 може здійснюватись як середньозважена і як накопичена. Нижче подано приклад розрахунку як середньозваженої оцінки

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит за наступною формулою.Продовження Прикладу

І семестр
Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

15%

k1=0,1545%

k2=0,4540%

kісп1=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

15*

45

40

100

* Вагове співвідношення модуля викладач визначає особисто з урахуванням специфіки предмета.

Розрахунок підсумкової оцінки за перший семестр (зваженої):ПО= ЗМ1× k1+ ЗМ2 × k2 + КПМ × kісп1 .

ІІ семестр
Змістовий модуль 3 ( ЗМ3 )

Змістовий модуль 4 ( ЗМ4 )

іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Вагові коефіцієнти (%)

30%

k3=0,330%

k4=0,340%

kісп2=0,4100%

Максимальна оцінка в балах

100

100

100

100

Оцінка (бали)

30

30

40

100

Розрахунок підсумкової оцінки за другий семестр (зваженої):

ПО= ЗМ3× k3+ ЗМ4 × k4 + КПМ × kісп2 .

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовий модуль 1 ( ЗМ1 )

Змістовий модуль 2 ( ЗМ2 )

Іспит

Разом
(підсумкова оцінка)


Оцінка (бали)

15*

45

40

100

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності1

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

Каталог: dload -> programs
dload -> Л. Д. Гординський основи математичного моделювання київський національний університет імені тараса шевченка о. М. Станжицький Є. Ю. Таран Л. Д. Гординський основи математичного моделювання навчальний посібник
dload -> Київський національний університет імені тараса шевченка інститут філології
programs -> Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» для студентів
programs -> Робоча програма дисципліни
programs -> Робоча програма навчальної дисципліни 1 Методи дослідження стійкості розв'язків еволюційних рівнянь для студентів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка