Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54Скачати 335.63 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір335.63 Kb.
#12182
ТипМетодичні рекомендації
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ"

імені ІВАНА ФЕДОРОВА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ім. Г. І. ДЕНИСЕНКА


Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури

Київ • 2010

УДК 025.32(07)

ББК 78.5я7

М 54
Укладачі: Мельник Н. А., Устіннікова О. М.


Редагування: Волинець В. М.


Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури / уклад.: Мельник Н. А., Устіннікова О. М. — К. : НТБ ім. Г. І. Денисенка, 2010. — 23 с.

У методичних рекомендаціях подано відомості щодо методики складання списку використаної літератури до наукової роботи.

Рекомендації призначено бібліотечним працівникам, студентам, викладачам, науковцям та ін. категоріям користувачів.

УДК 025.32(07)

ББК 78.5я7

М 54


КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

НТУУ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»НТБ ім. Г. І. ДЕНИСЕНКА

Список використаної літератури є частиною будь-якої дослідницької роботи, його подають після основного тексту. Список інформує про використані, цитовані та (або) рекомендовані документи, що дозволяє кумулювати, як правило, найважливішу бібліографічну інформацію за темою публікації про статті, огляди, дисертації та ін., використані автором у роботі, підтвердити достовірність і точність запозичень: цитати, ідеї, факти, таблиці та ін., на основі яких будується дослідження.

Список використаної літератури є бібліографічним посібником, тому кожний документ, що включено до списку, повинен бути описаний відповідно до вимог таких стандартів: ДСТУ 3582—97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила; ГОСТ 7.12—93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила; ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання; ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 "Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання".

Назва бібліографічного списку, як правило, повинна характеризувати його зміст та призначення. В наукових виданнях, курсових і дипломних роботах використовують стандартні назви: "Список літератури", "Бібліографічний список", а також модифікації: "Список цитованої (використаної, рекомендованої) літератури (джерел, документів)" та ін.

У збірниках наукових праць, тезах доповідей, матеріалах нарад (з'їздів, конференцій), бібліографічний список подається під назвою "Список (покажчик) літератури"

Для бібліографічного списку курсових і дипломних робіт у галузі суспільних наук можна рекомендувати назву "Список використаної літератури та джерел". Якщо в них використано переважно неопубліковані документи то "Список використаних джерел та літератури".

Для бібліографічного списку літератури до дисертацій, в якому, як правило, не відображаються всі використані документи рекомендується назва "Список основної використаної літератури", "Список основної використаної літератури та неопублікованих джерел". В авторефераті дисертації список робіт пошукача публікують без назви. Замість назви пишуть "Основні положення дисертації опубліковано в таких статтях (працях)".

Всі бібліографічні записи в бібліографічних списках рекомендується нумерувати, що дає уяву про розміри списку, полегшує його використання. Нумерація є суцільною для всього бібліографічного списку, номер ставиться перед бібліографічним записом і відокремлюється від нього крапкою.

Форма зв'язку бібліографічного списку з текстом:

— якщо позиції в бібліографічному списку пронумеровано, в тексті в квадратних дужках наводять номер відповідного бібліографічного запису.

Наприклад:

"Просвіти" Таврійської губернії у серпні 1918 р. існували по селах Берестове, Балицьке, Інозовка, Петропавлівка, Попівка, Успенівка, Чернігівка та у місті Великий Токмак [416, с. 17].

— якщо бібліографічні записи не пронумеровано, то в тексті в круглих дужках вказують прізвище автора (з ініціалами чи без, але однаково у всьому виданні) або перші три слова назви при відсутності автора.

Наприклад:

Методика вимірювань аналогічна описаній раніше (Цидилковський І. М., 1956).

В бібліографічний список не включають:

— опис однієї і тієї ж публікації в різних бібліографічних записах;

— декілька описів публікацій в одному бібліографічному записі за винятком опису:  • різних публікацій одного документа (перевидання, відбиток, переклад), а також матеріалів, що належать до нього (рецензія, реферат та ін.);

  • декількох статей (повідомлень), об'єднаних в цикл під загальною назвою;

  • збірника чи документа з повним або частковим розкриттям змісту.

Для зручності користування роботою література у списку систематизується у певному порядку.

У залежності від характеру роботи авторам пропонується на вибір 3 варіанти розташування бібліографічних записів у списках: алфавітне, хронологічне та тематичне.


Алфавітне розташування літератури у списках:
Бібліографічні записи розміщують чітко за алфавітом прізвищ та ініціалів авторів, або перших слів назв за принципом "слово за словом". У назвах, що починаються з прийменників чи артиклів, останні розглядаються як окремі слова. Тобто бібліографічний запис "До питання…" буде стояти в бібліографічному списку раніше від бібліографічного запису "Документи…".

Основні правила алфавітного розміщення бібліографічних записів:

а) при збігу першого слова назви:

— за алфавітом другого слова і так далі;

б) праці одного автора:

— за алфавітом першого слова назви окремих творів;

г) при збігу прізвищ та ініціалів авторів:

— за алфавітом праць;

д) різними мовами:

— спочатку українською (російською) мовою чи мовами з кириличним алфавітом;

— потім мовами з латинською графікою.


Хронологічне розташування літератури у списках:
Описи документів розміщують за хронологією їхнього опублікування (написання). Хронологічне розміщення бібліографічних записів часто застосовують у бібліографічних списках використаної літератури та в тематичних списках, що включають офіційні матеріали або перелік праць одного автора.

Бібліографічні описи документів, опублікованих (написаних) в одному році, розміщують в алфавітному порядку. В деяких випадках вони можуть розміщуватися в зворотньохронологічному порядку — від останніх публікацій до перших. Хронологічне розміщення бібліографічних записів дозволяє показати динаміку розвитку напряму науки, діяльності вченого, наукової школи та ін.


Тематичне розташування літератури у списках:
Тематичне розміщення бібліографічних записів у бібліографічних списках рекомендується:

— для великих за обсягом бібліографічних списків за певними темами, що цікавлять споживача інформації;

— для невеликих за обсягом рекомендаційних списків;

— коли бібліографічні записи доцільно згрупувати відповідно до структури видання (розділів, глав, параграфів тощо)

Основні правила тематичного розміщення бібліографічних записів:

— бібліографічні записи в при книжному та при статейному бібліографічному списку групують за тематичними розділами в їхній логічній послідовності та співвідношенні: бібліографічні описи документів з певної теми чи проблеми виокремлюють в самостійні рубрики;

— усередині кожної рубрики найчастіше бібліографічні записи розміщують за алфавітом прізвищ авторів або перших слів назви;

— можливе розміщення бібліографічних записів за видами та типами видань: книги, статті, офіційні видання, довідники, підручники та ін.Типові приклади бібліографічного опису
Книги
Один автор
Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : НАДУ, 2007. — 294 с.
Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ / Ричард Крейґ ; пер. з англ. А. Іщенка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2007. — 323 с.
Яцина О. А. Архітектурна симфонія Харкова / О. А. Яцина ; [пер. англ. О. В. Чайка]. — Х. : Колорит, 2008. — 175 с. — (Серія "Українська колекція").
Касьянова Г. В. Фізика : тренув. тести / [Касьянова Г. В.]. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 93 с. : іл., табл. — (Зовнішнє незалежне оцінювання).
Качур В. О. Суспільно-політичний устрій Канади в ХVII — 60-х роках ХІХ ст. : монографія / Качур В. О. — К. : Магістр — ХХІ сторіччя, 2008. — 149 с.
Кельман Л. М. Правозастосовна діяльність: фактори впливу : монографія / Кельман Лідія Михайлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів ; Тернопіль : Терно-граф, 2009. — 191 с.
Два автори
Кенігбауер К. Р. де. Іспанська за 30 днів : [компакт-курс з аудіосупроводом] / Кармен Р. де Кенігбауер і Харда Кувер. — К. : Методика, 2007. — 288 с.
Кузьміна Л. М. Хвилі і середовище. Припущення та наближення / Л. М. Кузьміна, М. І. Скіпа ; НАН України, Від-ня гідроакустики Мор. гідрофіз. ін-ту. — К. : Наук. думка, 2008. — 141, [1] с.
Загнітко А. П. Основи психолінгвістики : [нач.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Анатолій Загнітко, Марина Михальченко ; Донец. нац. ун-т. — Вид. 2-ге, доопрац. і доповн. — Донецьк : ДонНУ, 2009. — 248 с.
Яцина Г. С. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях : [навч.-метод. посіб. / Г. С. Яцина, А. А. Мостович] ; М-во охорони здоров'я України [та ін.]. — Х. : Форт, 2008. — 171, [1] с.
Клименко Ф. К. Научные открытия ученых СНГ : (крат. справ.) / Клименко Ф. К., Зыбайло С. Н. — Днепропетровск : Новая идеология, 2008. — 380 с. : табл., портр. — Библиогр.: С. 378—380.
Корсак З. Содержание медиа-образования = Konteksty edukacji filmowej = Contexts of media education / Корсак Збигнев, Зубко Анатолий. — Херсон : РІПО, 2008. — 114, [1] c.
Три автори
Кравец С. В. Многоярусное разрушение массива горных пород / Кравец С. В., Ткачук В. Ф., Маланчук З. Р. — Ровно : Нац. ун-т вод. хозяйства и природопользования, 2007. — 267 с. : ил., табл., портр. — (Серия "Открытия украинских ученых"). — Библиогр.: С. 37—40.
Кошіль Н. Є. Business English : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Кошіль Н. Є., Рибіна Н. В., Собчук Л. В. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. — Тернопіль : Екон. думка, 2010. — 250 с.
Пироженко О. Как заполнить первичную документацию / О. Піроженко, В. Кузнєцов, О. Андрусь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Х. : Фактор, 2008. — 251 с. — (Серия "Как заполнить...").
Ярещенко А. П. Сучасний фразеологічний словник української мови / [Ярещенко А. П., Бездітко В. І., Козир О. В.]. — Х. : Торсінг плюс, 2008. — 638 с.
Антонюк А. О. Захист від комп’ютерних вірусів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. О. Антонюк, Л. В. Дубчак, В. Ю. Свириденко ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. — Ірпінь. : Нац. ун-т ДПС України, 2008. — 284 с.
Чотири і більше авторів
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — 303 с. — Бібліогр.: С. 273—296.
або
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / В. Л. Булахов [та ін.] ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — 303 с. — Бібліогр.: С. 273—296.
Електромагнітна сумісність у системах електропостачання : підруч. для магістрів / [І. В. Жежеленко, А. К. Шидловський, Г. Г. Півняк, Ю. Л. Саєнко]. — Дніпропетровськ : Нац. гірн. ун-т, 2009. — 319 с.
Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / [Ю. В. Александров та ін.] ; за ред.: М. І. Мельника, В. А. Клименка ; Київ. нац. ун-т внутр. справ, Київ. міжнар. ун-т. — [Вид. 4-те, переробл. та доповн.]. — К. : Атіка, 2008. — 374, [1] с.
Транскордонне співробітництво як альтернатива новій "Залізній завісі" та конфліктам = Приграничное сотрудничество как альтернатива новому "Железному занавесу" и конфликтам = Transfrontier co-operation as an alternative to the new "Iron curtain" and conflicts / [Устич С. (кер. авт. кол.) та ін.] ; Ін-т транскордон. співробітництва. — Ужгород : Карпати, 2007. — 238 с.
Global Attractors of Multi-Valued Dynamical Systems and Evolution Equations Without Uniqueness / O. V. Kapustyan [et al.] ; Nat. Acad. of Sciences of Ukraine [et al.]. — Kyiv : Naukova dumka, 2008. — 215 p.
Спілкуємося англійською мовою (середній рівень) = Getting on in English (intermediate) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Байбакова І. М. та ін.]. — Вид. 3-тє, (відред. і доповн.). — Львів : Бескид Біт, 2008. — 251 с.
Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання / Шокун Т. В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. — К. : УкрІНТЕІ, 2009. — 215 с. — Бібліогр.: С. 190—196.
Матеріалознавство виробів легкої промисловості : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Рибальченко, В. П. Коновал, М. Є. Хом'як, Г. І. Шевченко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К. : КНУТД, 2007. — 318 с.
Без автора
Маркетинг для магістрів : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / за ред. С. М. Ілляшенка. — Суми : Унів. кн., 2008. — 927 с.
Прокуратура Вінничини : до 75-річного ювілею прокуратури Вінниц. обл., 1932—2007 / [редкол.: О. С. Шморгун (голова) та ін.]. — Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2007. — 231, [1] с.
Сказання про стародавні минувшини руські / [упоряд.: Ю. В. Гнатюк, В. С. Гнатюк ; пер. з рос. П. С. Юрика]. — Запоріжжя : ЗМД "Дніпров. металург", 2007. — 231 с.
Методические указания по выполнению экономической части дипломного проекта бакалавра : для студентов специальности "Гусенич. и колес. транспорт. средства" всех форм обучения / [сост. В. Н. Тимофеев] ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". — Х. : НТУ "ХПИ", 2008. — 21, [2] с.
Технічна механіка : метод. вказівки до курс. проектув. для студ. теплоенергет. ф-ту / [уклад.: С. І. Трубачев та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2007. — 80 с.
Інженерна та комп'ютерна графіка. Комп'ютерна графіка : метод. вказівки до комп'ютер. практикуму для студ. напряму підготов. 6.051501 "Вид.-полігр. справа" / [уклад. Хмілярчук О. І.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К. : НТУУ "КПІ", 2007. — 48 с.
Без загальної назви
Житник Б. О. Методологічні проблеми дослідницької діяльності вчителя / Б. О. Житник. Організація дослідницько-експериментальної роботи в сучасній школі / Є. М. Павлютенков. Дослідницька діяльність як продуктивна освітня послуга методичного менеджменту / І. В. Маслікова. — Х. : Основа, 2008. — 159 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 5 (66)).
Полюга Л. М. Повний словник антонімів української мови / Л. М. Полюга. Словник фразеологічних антонімів української мови / В. С. Калашник, Ж. В. Колоїз ; НАН України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. мов.-інформ. фонд. — Вид. 4-те. — К. : Довіра, 2008. — 509, [1], 348, [1] с. зустріч. паг. — (Словники України). — Бібліогр.: с. 507—509 та в підрядк. прим. — Покажч. антонім. пар: с. 352—456. — Покажч. фразеол. антонімів: С. 334—348.
Дільтей В. Історія молодого Гегеля / Вільгельм Дільтей ; [пер. з нім. О. Литвиненко]. Відновлення гегельянства / Вільгельм Віндельбанд ; [пер. з нім. І. Іващенко ; наук. редагування Ю. Кушакова]. — К. : Три крапки, 2008. — 304, [2] с.
Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І. Ф. Ґазізуллін та ін.] ; за ред. В. Мартинюка. EU's Eastern Partnership: Additional Possibilities for European Integration of Ukraine / [I. Gazizullin et al.] ; ed. by V. Martyniuk. — К. : Агентство "Україна", 2009. — 84, 80 с. зустріч. паг.
Знаємо та реалізуємо свої права: навч.-метод. посіб. / [Квітка Я. М., Константінов С. Ф., Савич Ж. В., Лещук Н. О.]. Моє майбутнє: навч.-метод. посіб. / [Савич Ж. В., Сивогракова З. А., Лущук Н. О.] ; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України. — Вид. 2-ге, доповн. та переробл. — К. : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2007. — 221, [1], 45, [2] с. зустріч. паг.
Бухлова Н. В. Вивчення ефективності діяльності педагога-вихователя / Н. В. Бухлова, Л. М. Мазуренко. Діагностика у виховному процесі / Л. Е. Литвин, К. І. Приходченко. — Х. : Основа, 2006. — 155, [1] с.
Карнегі Д. Як завойовувати друзів та впливати на людей. Як виробляти в собі впевненість і впливати на людей, виступаючи прилюдно. Як перестати хвилюватись і почати жити : [пер. з англ.] / Дейл Карнегі. — Х. : Харків. книжк.(кн.) ф-ка ім. М. В. Фрунзе, 2005. — 558, [1] с.
Збірники наукових праць
Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення на південному сході України : зб. наук. пр. / НАН України, Держ. ком. ліс. госп-ва України, Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, Держ. п-во "Маріупол. ліс. н.-д. станція" ; [за ред. В. О. Бородавка]. — Донецьк : Технопак, 2009. — 167 с., [11] арк. іл. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці ст.
або
Проблеми та перспективи сучасного степового лісорозведення на південному сході України : зб. наук. пр. / НАН України [та ін.] ; [за ред. В. О. Бородавка]. — Донецьк : Технопак, 2009. — 167 с., [11] арк. іл. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці ст.
Напрями оновлення господарського законодавства України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. ; [редкол.: В. К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 226 с. — Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
Облік інтелектуального капіталу: сучасний стан і перспективи розвитку : зб. наук. пр. / Харків. ін-т бізнесу і менедж. [та ін. ; редрада: Бондаренко М. І. (відп. ред.) та ін.]. — Х. : ХІБМ, 2008. — 190 с.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : спец. вип., присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. "Контролінг у бізнесі: теорія і практика", 18—19 квіт. 2008 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 504 с. : іл., табл. — Текст: укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст.
Матеріали конференцій, з’їздів
Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах інноваційної перебудови української національної освіти: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф., 11 жовт. 2007 р. / [редкол.: Берека В. Є. (голова) та ін.]. — Хмельницький : ХГПА, 2007. — 309 с.
Теоретичні та практичні підходи до впровадження нового покоління освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців: шляхи розвитку : зб. матеріалів наук.-метод. конф., 6—8 лют. 2007 р. / [редкол.: А. М. Колот та ін.]. — К. : КНЕУ, 2007. — Ч. 1. — 586, [14] с.
Проблеми вивчення та охорони птахів : матеріали VI наради орнітологів Зах. України, (м. Дрогобич, 1—3 лют. 1995 р.) / [редкол.: А. А. Бокотей (відп. ред.) та ін.]. — Львів ; Чернівці : [б. в.], 1998. — 156 с.
Laser technologies in welding and materials processing : proceedings of the fourth intern. conf., 26 may — 29 may, 2009, Katsiveli, Crimea, Ukraine / еd. bу B. E. Paton, V. S. Kovalenko. — Kyiv : E. O. Paton Electric Welding Inst., 2009. — 90 р.
Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28—29 жовт. 2008 р., м. Київ (Україна) / [ред. рада: Свирська Т. І. (голова) та ін.]. — К. : КПДЮ, 2009. — 123 с.
Proceedings of the coordination meeting of universities representatives in Yerevan, 28 september — 3 october, 2009 / under the editorship of the S. V. Chernyshenko [et al.]. — Sumy : Publish. office of Sumy State Univ., 2009. — 76 p.
Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу", 1—3 жовт. 2009 р. — Суми : Мрія-1, 2009. — 281, [10] с.
Довідкові видання
Енциклопедії
Енциклопедія археологічних відкриттів : [пер. з англ.] / авт. тексту: А. Вітлі, С. Рейд ; іл. Дж. Вудкук, Я. Мак-Ні. — К. : Махаон-Україна, 2007. — 127 с.
Яцик А. В. Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідтворення, сталого розвитку / А. В. Яцик, В. Я. Шевчук. — К. : Генеза, 2006. — 999 с., [1] арк. портр. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 996—999.
Психологічна енциклопедія / авт.-упоряд. Степанов О. М. — К. : Академвидав, 2006. — 422, [1] с. — (Серія "Енциклопедія ерудита").
Українська мова : енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови) [та ін.] ; НАН України [та ін.]. — К. : Укр. енцикл., 2004. — 820 с., [4] арк. іл.
Сучасна енциклопедія тваринництва : 1200 порад фахівців / [уклад. Биковська Н. З. ; пер. з рос. Кузьменко О. В.]. — Донецьк : БАО, 2005. — 351 с.
Довідники
Українська мова та література : довідник : зовніш. незалеж. оцінювання / Укр. центр оцінювання якості освіти. — Х. : Факт, 2008. — (Серія журналу "Вісник ТІМО").
Адміністративно-територіальний устрій України : довідник / [авт.-упоряд.: А. І. Жежера та ін.] ; Держ. п-во "Держ. картогр.-геодез. фонд України". — К. : Укркартгеофонд, 2005. — 797 с.
Практика розгляду господарських спорів судами України. Довідник на 2006 рік : збірник. — К. : Юрид. практика, 2006. — 255 с.
Засоби масової інформації Кіровоградщини : (довідник) / Кіровоград. асоц. "Громад. ініціативи". — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2005. — 89 с.
Довідник навчальних закладів Києва та Київщини на 2006—2007 рік / [упоряд.: Гончаренко О. М. та ін. ; заг. ред. Кучерак М. Б.]. — 17-те вид., доповн. і переробл. — К. : Торба, 2006. — 143 с.
Готуючись до захисту дисертації... Медичні науки : довідник / [упоряд. Ю. І. Цеков] ; ред. Ю. Б. Чайковський. — К. : Бюл. Вищ. атестац. коміс. України : Толока, 2005. — 112 с.
Словники
Міжнародні фінанси : термінол. слов. / С. Я. Єлецьких, С. Є. Борисова, Ю. О. Гетьманенко, О. В. Свідрак ; Донбас. держ. машинобудів. акад. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 63 с.

або
Міжнародні фінанси : термінол. слов. / С. Я. Єлецьких [та ін.] ; Донбас держ. машинобудів. акад. — Краматорськ : ДДМА, 2007. — 63 с.
Яценко І. Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології : близько 30 тис. сл. і словосполучень : близько 1 тис. скорочень / Ігор Яценко ; під заг. ред. С. Яценка. — К. : Консультант, 2007. — 670 с.
Хімія : укр.-рос., рос.-укр. слов. найбільш уживаних слів, словосполучень і термінів / [авт.-упоряд. М. М. Ольховик]. — Х. : Халімон Л. В., 2008. — 32 с.
Літературознавчий словник-довідник / [Астаф’єв О. та ін. ; ред. рада: Р. Т. Гром’як та ін.]. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К. : Академія, 2006. — 751 с. — (NB: Nota Bene!).
Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60 000 сл. / [уклад. О. Ю. Петраковський]. — Х. : ДИВ, 2006. — [573] с.
Англо-український, українсько-англійський словник = English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : [понад 6 000 сл.] / В. І. Перебийніс [та ін.]. — Х. : Фоліо, 2006. — 366, [1] c. — (Бібліотека державної мови).
Бібліографічні покажчики
Систематичний покажчик дисертацій, наявних у фонді Науково-технічної бібліотеки ім. проф. Г. І. Денисенка НТУУ "КПІ" (1972—2002 рр.) / [уклад. З. Д. Стерехова ; ред. В. Г. Дригайло] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Наук.-техн. б-ка. —  К. : НТУУ "КПІ", 2008. — 420 с.
Систематизований покажчик статей з юридичних наук, опублікованих у Віснику Львівського інституту внутрішніх справ та у Наукових вісниках Львівського юридичного інституту МВС України і Львівського державного університету внутрішніх справ за 1995—2006 рр. / [уклад.: В. К. Грищук та ін.] ; М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : ЛДУВС, 2007. — 128 с. — (Серія "Бібліографічні довідники" ; вип. 13).

Криштопа Борис Павлович : біобібліогр. покажч. / Нац. наук. мед.


б-ка України ; [уклад. Корнілова Л. Є. та ін.]. — К. : Нац. наук. мед. б-ка України, 2008. — 42 с. : іл., портр. — (Серія "Славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії").
Наукові праці Інституту вищої освіти АПН України : бібліогр. покажч. : до 10-літнього ювілею Ін-ту вищ. освіти АПН України (1999—2009 рр.) : наук. вид. / Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти ; [уклад.: Н. М. Дем'яненко та ін.]. — К. : Ін-т вищ. освіти АПН України, 2009. — 297 с.
Альтернативні моторні палива біологічного походження : наук.-бібліогр. покажч. описів до патентів на винаходи та корисні моделі України, Росії / М-во культури і туризму України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. Г. Прохорова, Т. К. Крестініна]. — Х. : ХДНБ, 2007. — 29 с.
Законодавчі матеріали
Окремо видані
Кодекс України про надра. Лісовий кодекс України. Водний кодекс України. Повітряний кодекс України : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 1 трав. 2005 р.: (відповідає офіц. текстові). — К. : Паливода, 2005. — 160, [1] с.
Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 3 груд. 2007 р. : (відповідає офіц. текстові, зі змістом). — К. : Скіф, 2008. — 143 с. — (Кодекси і закони України).
Конституція України : прийнята на п’ятій сес. Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. : із змін., внес. згідно із Законом № 2222—IV (2222-15) від 8. груд. 2004 р. — Х. : Ігнатекс-Україна, 2009. — 48 с. — (Нормативні документи та коментарі).

Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / [Бичкова С. С. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. — К. : Атіка, 2008. — 839 с.


Закон України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" : наук.-практ. комент. / [Берездецький Ю. М. та ін. ; ред. та упорядкув. Р. Я. Корінець] ; Ін-т розв. аграр. ринків. — Львів : Укр. технології ; К. : [б. в.], 2007. — 247 с.
Законодавство України про соціальний захист населення / [упоряд. Роїна О. М.]. — (6-те вид., переробл. і доповн.). — К. : КНТ, 2008. — 558 с.
З серіальних ресурсів
Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати : Закон України [від 20 жовт. 2009 р. № 1646-VI] // Голос України. — 2009. — 4 листоп. — С. 4 ; Урядовий кур'єр. — 2009. — 5 листоп. — С. 6.
Про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1068 : Указ Президента України [від 20 листоп. 2009 р. № 949/2009] // Урядовий кур'єр. — 2009. — 24 листоп. — С. 12.
Про затвердження фінансового плану Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" на 2009 рік : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листоп. 2009 р. № 1321-р // Урядовий кур'єр. — 2009. — 13 листоп. — С. 22.
Нормативні документи
Військове законодавство України : нормат. док. / [упоряд. Пашутинський Є. К.]. — К. : КНТ, 2007. — 435 с.
Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболодько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К. : МНІАЦ мед. статистики ; Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові джерела).
Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів : (станом на 01.02.2003 р) / [упоряд. Панов М. І. та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х. : Гриф, 2003. — 335 с.
Збірник законодавчих і нормативних документів у науково-технічній сфері / [уклад. Ю. В. Міхайлова, Л. Х. Каретнікова] ; Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. — К. : УкрІНТЕІ, 2005. — 342, [1] с.
Нормативно-технічні та технічні документи
Стандарти
Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина(может Ч.) 5. Метод випробування за підвищених температур (EN 10002-5:1991, lDT) : ДСТУ EN 10002-5:2006. — [На заміну ДСТУ 4130—2002 ; чинний від 2007—07—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — ІV, 22 с.
Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови постачання (EN 10025-1:2004, IDT) : ДСТУ EN 10025-1:2007. — [На заміну ДСТУ EN 10025:2005 (EN 10025:1990, IDT) ; чинний від 2009—07—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — V, 23 с.
Методи визначення гранулометричного складу. Частина 1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3, 15 мм і більше (CEN/TS 15149-1:2006, IDT) : ДСТУ CEN/TS 15149-1:2009. — [Чинний від 2011—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — IV, 6 с. : іл., табл. — (Тверде біопаливо).
Патентні документи
Під заголовком

Пат. 4194039 США, МКИ3 В 32 В 7/2, В 32 В 27/08. Multi-layer poivolefin shrink film / W. В. Muelier ; W.'R. Grace & Co. — № 896963 ; заявл. 17.04.78 ; опубл. 18.03.80. — 3 с.


Пат. 25742 Україна, МПК6 С09К11/00, G 01T1/28, G 21H3/00. Люмінісцентний матеріал / А. С. Волошиновський, С. В. Мягкота, Т. М. Демків, П. В. Савчин ; заявник і власник Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. — № 200701472 ; заявл. 12.02.07 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13.— 2 с.
Під назвою

Лікарська форма засобу для лікування раку передміхурової залози : пат. 42340A Україна : МПК(2006) A61K 9/20, A61K 31/04, A61P 35/00 / Возіанов О. Ф. [та ін.] ; заявник і власник ВАТ "Фармак". — № 2001010346 ; заявл. 16.01.2001 ; опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9. — 3 с.


Промислові каталоги
Автоматические и ручные балансировочные клапаны : каталог. — К. : Данфосс, [2005?]. — 86 с.
Поліграфічне обладнання : каталог. — К. : Інтертехнодрук-Дистрибуція, [2005?]. — 40 с.
Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности : [каталог] / Концерн "Укрросметалл". — К. : [б. и.], 2006. — [16] с.
Бумага и картон для полиграфии : [каталог] / Фирма "Берег". — [К. : б. и.], 2004. — [22] с.
Каталог вітчизняних засобів індивідуального захисту працівників / [Воробйов В. Д. та ін.] ; заг. ред. М. О. Лисюк ; Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві та проф. захворювань України, Держ. ком. України з нагляду за охороною праці, Нац. НДІ охорони праці. — Дніпропетровськ : Зоря, 2004. — 166 с.
Багатотомні видання
Документ загалом
Социально-экономические аспекты промышленной политики. Актуальные проблемы управления человеческими ресурсами и маркетинга в контексте стратегии развития Украины : (сб. науч. тр.) : [в 3 т.] / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти ; [редкол.: Амоша А. И. (отв. ред.) и др.]. — Донецк : Ин-т экономики пром-сти, 2007. — 3 т.
Окремий том
Ринкова економіка : сучас. теорія і практика упр. : наук. пр. екон.-прав. ф-ту / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [редкол.: Васильєв А. С. (голова) та ін.]. — Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2007. — Т. 10, (вип. 14), ч. 1. — 238 с.
Пирожков С. И. Избранные научные труды. В 2 т. Т. 1. Демографический и трудовой потенциал / С. И. Пирожков ; НАН Украины, Ин-т демографии и соц. исслед., Киев. нац. торг.-экон. ун-т. — К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2008. — 933 с.
або
Пирожков С. И. Избранные научные труды : в 2 т. / С. И. Пирожков ; НАН Украины, Ин-т демографии и соц. исслед., Киев. нац. торг.-экон. ун-т. — К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2008. — Т. 1 : Демографический и трудовой потенциал. — 933 с.
або
Пирожков С. И. Демографический и трудовой потенциал / С. И. Пирожков. — К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2008. — 933 с. — (Избранные научные труды : в 2 т. / С. И. Пирожков ; т. 1.).
Неопубліковані документи
Звіти про науково-дослідну роботу
Проведення досліджень і випробувань теплотехнічних властивостей камер типу КХС : звіт про НДР (заключний) / кер. О. І. Коваленко ; викон.: П. Р. Бокій [та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т".— К., 1999. — 90 с. — № ДР 0096U001456. — Інв. № З1154799.
Дисертації
Акимишин О. І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об'єктів комп'ютерної томографії : дис... канд. техн. наук : 05.13.05 / Акимишин Орест Ігорович. — Львів, 2008. — 163 арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 125—134.
Автореферати дисертацій
Фефелов А. О. Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : [спец.] 05.13.06 "Інформ. технології" / Фефелов Андрій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18.
Гущина Т. Ю. Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вік. психологія" / Гущина Тетяна Юріївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти", [Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"]. — К., 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17.
Янсонс Я. В. Метод підвищення якості відновлених мовних сигналів безпроводових телекомунікаційних систем на основі диференційованого захисту кадру мови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : [спец.] 05.12.13 "Радіотехн. пристрої та засоби телекомунікації" / Янсонс Яніс Валерійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", [Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України "Київ. політехн. ін-т"]. — Х., 2008. — 20 с.
Книш А. В. Розробка та освоєння технологічних параметрів зміцнюючої обробки високозносостійких залізничних коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.16.01 "Металознав. та терм. обробка металів" / Книш Андрій Володимирович ; Ін-т чор. металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. — Дніпропетровськ, 2008. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17.
Гуня Д. П. Обґрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : автореф. ... канд. техн. наук : [спец.] 05.15.09 "Геотехн. і гірн. механіка" / Гуня Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, [Оренд. п-во "Шахта ім. О. Ф. Засядька"]. — Дніпропетровськ, 2008. — 19 с.
Депоновані наукові праці
Тріщ Б. М. Оптимізація температурних полів і напружень у квадратній пластині з отвором / Б. М. Тріщ ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. — Львів, 2000. — 14c. — Деп. в ДНТБ України 11.12.2001, №239 — Ук01.
Резніченко В. А. Застосування стандарту Dublin Core Metadata Initiative для опису наукових електронних ресурсів / В. А. Резніченко, О. В. Захарова, Е. Г. Захарова ; Ін-т програмних систем НАН України. — К., 2008. — 36 c. : іл. — Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №15-Ук2008.
Капустій Б. О. Розробка та дослідження системи розпізнавання зображень з ВКФ-класифікатором / Б. О. Капустій, О. В. Надобко, Р. І. Желяк, В. М. Репік ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів, 2008. — 66 c. : іл. — Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №16-Ук2008.
Ніщик О. П. Пассивные системы теплоотвода для отработанного ядерного топлива = Пасивні системи тепловідводу для відпрацьованого ядерного палива / О. П. Ніщик, В. В. Ількович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т".— К., 2008. — 14 c. : іл. — Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №19-Ук2008.
Огляд сучасних систем автоматизації будівель / О. М. Закладний [и др.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т. енергозбереження та енергоменеджменту. — К., 2008. — 11 c. — Деп. в ДНТБ України 03.01.08, №20-Ук2008.
Препринти
Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т проблем безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т проблем безпеки АЕС ; 06-1).
Андон П. І. Атаки на відмову в мережі Інтернет: опис проблеми та підходів щодо її вирішення / П. І. Андон, О. П. Ігнатенко. — К. : Ін-т кібернетики, 2008. — 49, [1] с. : іл., табл. — (Препринт / НАН України, Ін-т програм. систем ; 2008-2). — Бібліогр.: С. 45—49.
Складові частини документів
Статті з...

...книги
Хоронжий А. Соціальний контроль в умовах ринкових відносин / А. Хоронжий // Трансформація економічної системи в Україні : зб. наук. праць / за ред. З. Г. Ватаманюка. — Львів, 2000. — С. 382—384.
Камишин В. В. Система оцінки науково-технічних програм та напрямків за допомогою експертного опитування методом "ДЕЛЬФІ" / Камишин В. В. [та ін.] // VIII Междунар. науч.-практ. конф. "Система научно-технической информации: проблемы развития и функционирования", 30—31 мая 2001 г. [Киев] : тез. док. и сообщ. — К., 2001. — С. 71—76.
Булик Р. Є. Добові особливості морфологічної структури пінеалоцитів / Булик Р. Є. // Актуальні питання імунології, алергології та ендокринології : матеріали навч.-метод. наради завідувачів кафедр і курсів клініч. імунології та алергології і регіон. наук.-практ. конф. України, Чернівці, 10—11 трав. 2006 р. / [редкол.: В. П. Пішак та ін.] . — Чернівці, 2006. — С. 6—7.
Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення / Н. Черниш // Львівщина на порозі XXI століття: соціальний портрет / С. А. Давимука [та ін.]. — Львів, 2001. — С. 324—351.
Вернадський В. Кілька слів про ноосферу / [В. Вернадський] // Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Людмила Рижак. — Львів, 2009. —
С. 168—178.
...серіального видання
Банахевич Ю. В. Розрахунок кінетики поширення водневих блістерів у нафтогазовому устаткуванні / Ю. В. Банахевич, О. В. Гембара, О. Є. Андрейків // Фізико-хімічна механіка матеріалів. — 2009. — Т. 45, № 5. — С. 17—25. — Бібліогр.: С. 24—25.
Дослідження фізико-хімічних властивостей та протимікробної активності наносуспензій срібла / Л. Д. Кістерська [та ін.] // Наноструктурное материаловедение. — 2009. — № 2. — С. 33—39. — Бібліогр.: с. 39.
Модель вібраційного відгуку від тіла з тріщиною / І. Й. Мацько, І. Б. Кравець, І. М. Яворський, В. М. Заяць // Відбір і обробка інформації. — 2009. — Вип. 30. — С. 34—43. — Бібліогр.: С. 43.

або
Модель вібраційного відгуку від тіла з тріщиною / І. Й. Мацько [та ін.] // Відбір і обробка інформації. — 2009. — Вип. 30. — С. 34—43. — Бібліогр.: С. 43.

Гайса І. М. Перспективи використання вітроенергетичної установки для інтегрованої теплонасосної системи теплопостачання / І. М. Гайса, А. Є. Денисова // Холодильна техніка і технологія. — 2009. — № 3. — С. 44—47.


Поважний О. С. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України / Поважний О. С., Пшенична В. П. // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2009. — № 3. — С. 54—58.
Жовнір Н. Основному закону Пилипа Орлика — вже три століття / Наталія Жовнір // Дзеркало тижня. — 2010. — 20—26 лют. — С. 24.
Філіппова О. Зустріч на кордоні / Ольга Філіппова // Чорноморські новини. — 2009. — 26 листоп.
Горюк Н. В. Накопичувальна система: необхідно прийняти спеціальний закон : [бесіда з міжнар. експертом з питань пенс. реформи Наталією Василівною Горюк / записала Майя Орел] // Пенсійний кур'єр. — 2010. — 12 лют. — С. 3.
Глава, розділ
Стефанчук Р. О. Відповідальність за шкоду, завдану життю та здоров’ю фізичної особи / Р. О. Стефанчук // Цивільне право України : академ. курс : підручник. У 2 т. Т. 2. Особлива частина / за заг. ред. Я. М. Шевченко. — Вид. 2-ге, доповн. і переробл. — К., 2006. — Гл. 34. — С. 453—465.
Финошин Н. В. Течение в трубах с периодически изменяющимся поперечным сечением (ТПИПС) / Финошин Н. В. // Научная школа Ивана Лукича Повха : к 100-летию со дня рождения / [под общ. ред. Ступина А. Б.]. — Донецк, 2009. — Разд. 4. — С. 144—183.
Філіпенко Т. В. Правове регулювання готівкового валютного ринку // Правове регулювання валютного ринку України : монографія / Т. В. Філіпенко. — Донецьк, 2010. — Розд. 4. — С. 141—182.
Рецензія
Кравець О. Відроджуючи українську термінологію з радіології / Кравець О. // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 9. — С. 53—54. — Рец на кн.: Українсько-англійсько-російський тлумачний словник з радіології та радіологічного захисту / Ю. Безробний ; В. Козирський, В. Шендеровський. — К. : Поліграф. дільниця Ін-ту теорет. фізики ім. М. Боголюбова НАН України, 2007. — 320 c.
Котинский А. В. [Рецензия] / Котинский А. В. // Альгологія. — 2009. — Т. 19, № 2. — С. 243. — Рец на кн.: Перспективи використання мікроводоростей в біотехнології : монографія / О. К. Золотарьова, Є. І. Шиюкова, О. О. Сиваш, Н. Ф. Михайленко. — К. : Альтерпрес, 2008. — 234 c.
Реферат
Шахматы древних // Наука и жизнь. — 1981. —№ 1. — С. 37. — Реф. ст.: К датировке и атрибуции некоторых шахматных наборов : (в свете находок 1977 г. на Афрасиабе) / Буряков Ю. Ф. // Советская археология. — 1980. — № 3. — С. 162—172. — Рез. англ.
Картографічні видання
Україна. Загальногеографічна карта / [уклад. та підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред. І. В. Копилова]. — 1 : 1 500 000, в 1 см 15 км. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 к.(с маленькой буквы) : кольор., текст, покажч. — (Довідкові карти).
Львів (определить что это конкретно)/ [уклад. і підгот. до друку Київ. військ.-картогр. ф-кою]. — 1 : 20 000, центр 1 : 8 000, околиці 1 : 100 000. — К. : КВКФ, 2008. — 1 к. — (Серія "Міста України").
Історичний атлас Галичини : карти, схеми, автент. гравюри і печатки з праісторичних часів до ХХ ст. / уклад. Володимир Грабовецький. —
Івано-Франківськ : [б. в.], 1996. — 49 с.
: іл., карти, схеми.
Україна. Захід. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області. Атлас автошляхів / [уклад. і підгот. до друку ДНВП "Картографія" ; ред.: В. В. Вдовенко та ін.]. — 1 : 250 000, в 1 см 2,5 км. — К. : ДНВП "Картографія", 2008. — 1 атл. (80 с.) : кольор., карти, текст, іл., табл., схеми, покажч. — (Автошляхи України).
Електронні ресурси
Атлас мира [Электронный ресурс] : мощные тематич. карты регионов, истор. справки и путеводители, экономич. обзоры, масштабирование любой точки планеты. — 80 Min / 700 MB. — [К.] : Компроект / ТОВ "Фортресс Паблішинг", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — (Master Soft) (Делаем знания доступными). — Систем. вимоги: Pentium 100 MHz ; 32 Mb RAM ; 8 Mb Video ; від 2-х до 32-х CD-ROM ; Windows 95/98/МЕ/ XP/2000. — Назва з контейнера.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : підсумки 10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003" / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрана.
Список використаної літератури


  1. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила : ГОСТ 7.12—93. — [Взамен ГОСТ 7.12—77 ; введ. 1995—07—01]. — М. : Госстандарт России, 1995. — 17 с. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

  2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. — [Чинний від 2006—10—11]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — ІІІ, ІІІ, 47 с., включ. обкл. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

  3. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, IDT) : ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. — [Чинний від 2008—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — ІІІ, ІІІ, 7 с., включ. обкл. — (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

  4. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. — К. : Кн. палата України, 2008. — 40 с.

  5. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила: ДСТУ 3582—97. — [Чинний від 1998—07—01]. — К. : Держкомстандарт України, 1998. — [57] с. окр. паг., включ. обкл. — (Інформація та документація).

  6. Справочник библиографа / [науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина]. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Профессия, 2005. — 592 с. — (Серия "Библиотека").
Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації. Загальне позначення матеріалу (в цьому випадку [Електронний ресурс]) наводиться у списках літератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.


Послідовність викладення законодавчих матеріалів у каталогах, картотеках:

1) Закони України;

2) Постанови Верховної Ради України;

3) Укази Президента

4)Постанови Кабінету Міністрів України;

5)Розпорядження Кабінету Міністрів України;

6)Нормативні акти.

Послідовність викладення матеріалу у бібліографічних списках, бібліографічних покажчиках та посібниках подається переважно в алфавітному порядку.Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні вказівки до виконання практичних завдань по практиці

Скачати 335.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка