Методичні рекомендації щодо викладання математики в 6 класі в умовах впровадження нового державного стандартуСторінка1/6
Дата конвертації20.07.2017
Розмір2 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6
ВІДДІЛ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. ДОНЕЦЬКУ РАДИ

ДОНЕЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №54

ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАСІ

В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ

НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

З досвіду роботи

АБАШИНОЇ І.А.

учителя математики вищої категорії,

старшого вчителя

м. Донецьк – 2014 р.

В посібнику вміщено основні теоретичні засади реалізації нового Державного стандарту освітньої галузі «Математика» для 6 класу та практичне впровадження з тем:« Масштаб», « Циліндр. Знаходження площі та об’єму циліндра», « Конус. Обчислення площі поверхні та об’єму конуса», «Куля. Обчислення площі та об’єму кулі», «Повторення та узагальнення навчального матеріалу», « Координатна площина (нестандартний урок з використанням комп’ютерних технологій)» та інші дидактичні матеріали до уроків. Посібник рекомендовано заступникам директорів з навчально – виховної роботи та вчителям математики.

ЗМІСТ РОБОТИ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні та методичні засади реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика» в 6 класі

1.1 . Порівняльний аналіз чинного та нового Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика»

1.2. Порівняльний аналіз навчальних програм 2005 та 2012 року для 6 класу освітньої галузі «Математика»

1.3. Впровадження компетентнісного підходу до викладання математики у 6 класі1.4. Реалізація нового Державного стандарту освітньої галузі «Математика»

1.5. Зміст роботи з формування в дітей компетентностей на уроках математики в 6 класі

РОЗДІЛ ІІ. Форми, методи і засоби реалізації стандартизованого контролю знань, умінь і навичок з математики

2.1. Значення контролю і самоконтролю в навчанні на уроках математики

2.2. Функції контролю знань,умінь і навичок учнів

2.3. Функції оцінки,як результат перевірки знань,умінь і навичок учнів,норми оцінок

2.4. Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з математики за новими Державними стандартами

2.5. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освітиРОЗДІЛ ІІІ. Види контролю навчальних досягнень учнів

3.1. Перевірка знань, умінь і навичок учнів за допомогою самостійних, письмових контрольних робіт

3.2. Організація самостійної роботи учнів на уроках математики

3.3. Математичний диктант – одна з форма активної самостійної роботи

3.4. Тестові завдання та їх використання під час викладання математики в 6 класі

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. Конспекти уроків з нових тем програми

1.1.Масштаб

1.2. Циліндр. Знаходження площі та об’єму циліндра.

1.3. Конус. Обчислення площі поверхні та об’єму конуса

1.4. Куля. Обчислення площі та об’єму кулі

1.5. Повторення та узагальнення навчального матеріалу

1.6. Координатна площина (нестандартний урок в 6 класі з використанням комп’ютерних технологій).

ДОДАТОК 2. Терміни та їх походження

ДОДАТОК 3. Історія винайдення математичних знаків і символів

ДОДАТОК 4. Додаткові завдання до тем

ДОДАТОК 5. Інструкція для учнів під час проведення тестування

ДОДАТОК 6. Загальні правила вивчення математики

ДОДАТОК 7. Короткі поради

ДОДАТОК 8. Як вести записи класних робіт у зошитах

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Головною метою роботи вчителів математики є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті. При цьому слід враховувати і навчання як життєву необхідність.

Характер навчання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем природи учня, його індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва в навчально-виховному процесі, врахування професійної специфіки учнів.

Навчання математики є важливою складовою навчально - виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Продовжуючи роботу над проектом «Впровадження нового Державного стандарту в освіту» я вирішила звернути увагу на цей аспект роботи вчителя математики 6 класі.

Методичні рекомендації складаються з трьох розділів. Перший - порівняльний аналіз чинного та нового Державного стандарту базової та базової та повної загальної середньої освіти та програм для 6 класу. Другий – розкриває форми, методи і засоби реалізації стандартизованого контролю знань, умінь і навичок з математики , а третій – практичне впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика» у 6 класі з тем: :« Масштаб», « Циліндр. Знаходження площі та об’єму циліндра», « Конус. Обчислення площі поверхні та об’єму конуса», «Куля. Обчислення площі та об’єму кулі», «Повторення та узагальнення навчального матеріалу», « Координатна площина». З метою систематизації власного досвіду роботи та оптимізації навчального процесу, підвищення його результативності через співпрацю з дітьми, розповсюдження досвіду роботи і були створені ці рекомендації.

Методичні рекомендації стануть надійним і корисним помічником не тільки вчителям-початковцям, але й тим, хто має неабиякий досвід роботи.РОЗДІЛ І.

Теоретичні та методичні засади реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика» в 6 класі

1.1. Порівняльний аналіз чинного та нового Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Математика».

Під час вивчення курсу математики в школі, як і під час будівництва будь – якої споруди, важливий міцний фундамент, а інакше, яким би не було ваше будівництво, споруда не буде стійкою. Зокрема, і на міцному фундаменті можна звести хитку споруду. Тому впровадження нового Державного стандарту в 5 класі є вкрай важливим аспектом роботи вчителя. Підготовка до роботи в 5 – му класі у вчителів математики повинна починатися задовго до 1 вересня. Необхідно ознайомитися з новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, новою програмою, новими підручниками. Роботи дуже багато, але першим і важливим фактором, який вплине на роботу в подальшому є порівняння нового та діючого Державних стандартів освітньої галузі «Математика»,змістових ліній та державних вимог до рівня підготовки учнів за Держстандартами 2004 та 2011 року. Нижче зроблено порівняльний аналіз Держстандартів освітньої галузі «Математика» .Державні стандарти ґрунтуються на засадах:

2004 рік

2011 рік

Особистісно зорієнтований підхід

 • Особистісно зорієнтований підхід

 • Компетентнісний підхід

 • Діяльнісний підхід

Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах:

 • Особистісно зорієнтованого підходу: що забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів

 • Компетентнісного підходу: який сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей.

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності

 • Діяльнісного підходу: спрямованого на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища

Зміст ліній освітніх галузей:

2004 рік - вісім змістових ліній


2011 рік – сім змістових ліній


 • Числа

 • Вирази

 • Рівняння й нерівності

 • Функції

 • Геометричні фігури

 • Величини

 • Елементи комбінаторики

 • Початки теорії ймовірності та елементи статистики.
 • Числа

 • Вирази

 • Рівняння й нерівності

 • Функції

 • Геометричні фігури і величини

 • Елементи комбінаторики

 • Початки теорії ймовірності та елементи статистики.
Порівняємо змістові лінії нового та діючого Державних стандартів основної школи:

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за Держстандартом 2004 року

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за Держстандартом 2011 року

Змістова лінія - числа

Натуральні, цілі, раціональні, та дійсні числа. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Дії над числами. Проценти. Процентні розрахунки. ПропорціїЗмістова лінія - числа

Натуральні, цілі, раціональні, дійсні числа. Звичайні дроби. Десяткові дроби. Арифметичні дії над числами.


Наближені обчислення. Відсотки. Відсоткові розрахунки. Пропорції


Уявлення про числові множини

співвідношення між ними. Знання правил виконання процентних розрахунків. Уміння виконувати дії над

числами та простішими числовими виразами; розв'язувати текстові задачі


знати і розуміти, що таке натуральне, ціле, раціональне, дійсне число та числові множини, можливість подання раціональних чисел звичайними дробами, а дійсних — нескінченними десятковими дробами, уміти порівнювати числа, округлювати їх, виконувати арифметичні дії над раціональними числами та над їх наближеними значеннями, зображати числа точками на координатній прямій, проводити відсоткові розрахунки, застосовувати властивості пропорції, числа для знаходження та опису кількісних характеристик реальних процесів та явищ

Змістова лінія – вирази

Степінь з натуральним і цілим

показником. Многочлен. Дії над многочленами. Дріб. Дії над дробами. Тотожні перетворення виразів


Змістова лінія – вирази

Числові вирази і вирази із змінними.
Степінь з натуральним і цілим показниками. Арифметичний квадратний корінь.
Одночлен. Многочлен. Дії над многочленами. Дробові вирази та дії над ними. Перетворення виразів

Уявлення про стандартний

вигляд числа.

Знання основних відомостей про

степінь з натуральним і цілим

показником, одночлен,

многочлен, дріб, арифметичний

квадратний корінь.

Уміння виконувати тотожні

перетворення виразів


знати і розуміти, що таке числовий вираз і вираз із змінними, одночлен, многочлен та дробові вирази, означення степеня з натуральним і цілим показниками, означення арифметичного квадратного кореня, властивості степеня та квадратного кореня, уміти записувати число у стандартному вигляді, знаходити значення числового виразу і виразу із змінними при заданих значеннях змінних, перетворювати цілі і дробові вирази та нескладні вирази з квадратними коренями, застосовувати вивчені властивості дій над виразами під час розв’язування задач

Змістова лінія – рівняння та нерівності

Рівняння і нерівності з одним невідомим: лінійні, квадратні.

Рівняння з двома невідомими.

Лінійні рівняння з двома

невідомими. Системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими.

Застосування рівнянь і їх

систем до розв'язування задач


Змістова лінія – рівняння та нерівності

Рівняння і нерівності з однією змінною: лінійні, квадратні.


Рівняння з двома змінними. Системи двох рівнянь з двома змінними.
Системи лінійних нерівностей з однією змінною. Застосування рівнянь та їх систем під час розв’язування задач

Уявлення про рівняння і

нерівність як математичну

модель реальних відношень між

величинами.

Знання основних відомостей про

рівняння і нерівність з одним

та з двома невідомими, систему

рівнянь з двома невідомими.

Уміння розв'язувати лінійні та

квадратні рівняння; системи

лінійних рівнянь з двома

невідомими; лінійні та

квадратні нерівності; прості

текстові задачі за допомогою рівнянь та їх систем
знати і розуміти, що таке рівняння, нерівність та їх розв’язання, означення і властивості лінійних та квадратних рівнянь і нерівнос­тей, уміти розв’язувати лінійні та квадратні рівняння і нерівності, деякі типи систем двох рівнянь з двома змінними, складати рівняння і системи рівнянь за умовою текстової задачі, формуючи у такій спосіб математичні моделі реальних процесів, інтерпретувати графічне розв’язання рівнянь, нерівностей та їх систем, застосовувати відповідні рівняння і нерівності та їх системи для аналітичного опису відношень між реальними величинами, зокрема геометричними та фізичними

Змістова лінія – функції

Функція. Лінійна, обернена пропорційність. Квадратична функції. Числові послідовностіЗмістова лінія – функції

Функція. Лінійна функція. Обернена пропорційність. Квадратична функції. Числові послідовностіУявлення про координатну пряму

і координатну площину, про

функціональні залежності між

змінними.

Знання основних відомостей про

способи задання функцій та

числових послідовностей, про

зазначені у змісті види

функції, про арифметичну і

геометричну прогресії.

Уміння будувати графіки і за їх допомогою характеризувати властивості функцій


знати і розуміти, що таке координатна пряма і координатна площина, означення функціональної залежності між змінними, способи завдання функції, означення та властивості лінійної, квадратичної функцій, функції оберненої пропор­ційності, функції числової послідовності, арифметичної та геометричної прогресій, уміти визначати координати точки на площині, будувати точки за заданими їх координатами, будувати та аналізувати графіки функцій, зокрема лінійної, квадратичної функцій, функції оберненої пропор­ційності, розв’язувати задачі із застосуванням формул загального члена та суми перших членів прогресії, застосовувати функціональні залежності для створення математичних моделей реальних процесів та явищ

Змістова лінія – елементи комбінаторики

Множини. Комбінаторні задачі. Початки теорії ймовірності та елементи статистики. Випадкова подія. Ймовірність випадкової події. Способи подання даних. Частота. Середнє значення.Змістова лінія – елементи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики

Множини. Комбінаторні правила суми та добутку. Ймовірність випадкової події. Способи подання даних та їх обробкиУявлення про множину.

Уміння розв'язувати найпростіші комбінаторні задачі

Уявлення про теорію ймовірностей і статистику як науку; про випадкову подію, ймовірність випадкової події,

частоту, середнє значення.

Знання способів збирання і подання даних з різних сфер діяльності.

Уміння розв'язувати найпростіші задачі на обчислення ймовірностей; подавати дані заданими способами
знати і розуміти, що таке множина, елемент множини, комбінаторна задача, комбінаторні правила суми та добутку, випадкова подія, ймовірність випадкової події, що таке статистичне дослідження та його складові,

уміти розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів,

застосовувати комбінаторні правила суми та добутку під час розв’язування найпростіших комбінаторних задач, обчислювати частоту випадкової події та оцінювати її ймовірність, обчислювати ймовірність випадкової події в досліді з рівноможливими результатами,

подавати та аналізувати дані у вигляді таблиць, графіків, діаграм різних типів, робити висновки, аналізуючи дані у простих статистичних дослідженнях, застосовувати оцінку ймовірності випадкової події для характеристики випадкового явища, ймовірнісні властивості навколишніх явищ для прийняття рішень


Змістова лінія – геометричні фігури

Найпростіші геометричні фігури

на площині.

Трикутники, многокутники, коло і круг. Рівність і подібність фігур геометричних фігур. Побудови циркулем і лінійкою. Геометричні перетворення. Координати і вектори.

Геометричні фігури в просторі


Змістова лінія – геометричні фігури

Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості.


Трикутники, многокутники, коло і круг. Рівність і подібність геометричних фігур.
Побудова циркулем і лінійкою.
Геометричні перетворення на площині. Координати і вектори на площині. Геометричні фігури у просторі (площина, куб, прямокутний паралелепіпед, призма, піраміда, куля і сфера, циліндр і конус)

Уявлення про логічну будову

геометрії.

Знання означень геометричних фігур на площині, рівності і подібності фігур; видів геометричних перетворень;

методів, що застосовуються в геометрії.

Уміння виконувати основні побудови циркулем і лінійкою; застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема

прикладних
знати і розуміти означення геометричних фігур на площині, наведених у змісті освіти, рівності та подібності геометричних фігур, їх властивості, зміст таких понять, як геометричні перетворення, координати і вектори на площині та їх основні властивості, уміти розпізнавати і зображувати геометричні фігури на площині, їх елементи та взаємне розміщення фігур,
класифікувати за певними ознаками геометричні фігури на площині, виконувати основні побудови на площині циркулем і лінійкою, обґрунтовувати певні властивості геометричних фігур, виконувати основні операції над векторами, розпізнавати геометричні фігури у просторі та їх елементи, співвідносити геометричні фігури у просторі з об’єктами навколишньої дійсності, застосовувати вивчені означення, властивості і методи до розв’язування найпростіших задач, зокрема прикладного змісту

Змістова лінія – геометричні величини

Довжина відрізка, кола. Міра кута.


Площа і об’єм. Вимірювання та обчислення лінійних та кутових величин, площі та об’єму.

Змістова лінія – геометричні величини

Довжина відрізка, кола. Міра кута.


Площа і об’єм

Уявлення про довжину, площу та

об'єм геометричних фігур. Знання формул довжини, площі та об'єму геометричних фігур. Уміння знаходити довжину

відрізка, міру кутів, площу і об'єм геометричних фігур; розв'язувати трикутник з використанням тригонометричних формул


знати і розуміти, що таке довжина відрізка, кола, міра кута, площа та об’єм геометричної фігури, формули для обчислення довжини, площі та об’єму певних геометричних фігур, уміти вимірювати лінійні і кутові величини за допомогою інструментів, обчислювати лінійні і кутові величини, зокрема, використовуючи координати і вектори, обчислювати площі і об’єми геометричних фігур з використанням відповідних формул, розв’язувати трикутники, застосовувати відповідні формули та алгоритми до розв’язування простіших задач прикладного змісту 

Основною метою освітньої галузі «Математика» є:

2004 рік

2011 рік

опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти;

формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості.
формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції


Завданнями освітньої галузі нового Державного стандарту є:

 • розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпечення усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальної людської культури;

 • розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження;

 • забезпечення оволодіння учнями математичною мовою, розуміння ними математичної символіки, математичних формул і моделей як таких, що дають змогу описувати загальні властивості об’єктів, процесів та явищ;

 • формування здатності логічно обґрунтовувати та доводити математичні твердження, застосовувати математичні методи у процесі розв’язування навчальних і практичних задач, використовувати математичні знання і вміння під час вивчення інших навчальних предметів;

 • розвиток умінь працювати з підручником, опрацьовувати математичні тексти, шукати і використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати здобуту інформацію та її джерела, виокремлювати го­ловне, аналізувати, робити висновки, використовувати отриману інформацію в особистому житті;

 • формування здатності оцінювати правильність і раціональність розв’язання математичних задач, обґрунтовувати твердження, розпізнавати логічно некоректні міркування, приймати рішення в умовах неповної, надлишкової, точної та ймовірнісної інформації.

Зміст освітньої галузі

2004 рік

2011 рік

В основній школі

В основній школі

продовження розвитку уявлень про число, формування обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;

розширення математичного апарату, засвоєного в початковій школі;

формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як математичну модель;

вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви;

формування уявлень про геометричні величини та навичок і умінь їх вимірювання і обчислення;

навчання математичної мови;

формування уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.


розширення знань про число (від вивчених у початковій школі натуральних чисел до дійсних), формування культури усних, письмових, інструментальних, точних і наближених обчислень;

формування системи функціональних понять, умінь використовувати функції та їх графіки для характеристики залежностей між величинами явищ і процесів;

забезпечення оволодіння учнями мовою алгебри, уміннями здійснювати перетворення алгебричних виразів, розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, моделювати за допомогою рівнянь реальні ситуації, пояснювати здобуті результати;

формування уявлень про математичну статистику і теорію ймовірності як окремі науки, про особливості організації статистичних досліджень, наочне подання статистичних даних, визначення числових характеристик статистичного ряду, понять випадкової події та її ймовірності;

забезпечення оволодіння учнями мовою геометрії, розвиток просторового уявлення, умінь виконувати геометричні побудови;

формування знань про геометричні фігури на площині, їх властивості, а також умінь застосовувати вивчене у процесі розв’язування геометричних задач;

ознайомлення із способами і методами математичних доведень, формування умінь використовувати їх у процесі навчання;

формування знань про основні геометричні величини (довжина, площа, об’єм, міра кута), способи їх знаходження серед пласких і просторових фігур, формування умінь застосовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях.
В старшій школі

В старшій школі

розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі;

розширення і систематизація загальних відомостей про функції, вивчення початку аналізу, розв'язування прикладних задач; розширення відомостей про ймовірність та елементи статистики;

вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви;

розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини;

розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки.


розширення компетентностей учнів щодо тотожних перетворень виразів (степеневих, логарифмічних, ірраціональних, тригонометричних), розв’язування відповідних рівнянь і нерівностей;

завершення формування поняття числової функції у результаті вивчення степеневих, показникових, тригонометричних класів функцій, формування вмінь їх досліджувати і використовувати для опису і вивчення явищ і процесів;

ознайомлення з ідеями і методами диференціального та інтегрального обчислення, формування елементарних умінь їх практичного застосування;

формування практичної компетентності щодо розпізнавання випадкових подій, обчислення їх ймовірності, застосування базових статистико-ймовірнісних моделей під час розв’язування навчальних і практичних задач та опрацювання експериментальних даних у процесі вивчення предметів природничого циклу;

формування системи знань про просторові фігури та їх основні властивості, способи обчислення площ їх поверхонь і об’ємів, а також умінь застосовувати здобуті знання під час розв’язування навчальних і практичних задач;

формування уявлення про аксіоматичну побудову математичних теорій.Зазначені завдання виконуються у процесі опанування навчального змісту освітньої галузі “Математика”, в якому виокремлюються такі змістові лінії: числа, вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, теорії ймовірності та математичної статистики, геометричні фігури і геометричні величини.


Структура галузі:

Навчальний предмет

Клас

Кількість годин на тижденьЗа діючим навчальним планом

За новим навчальним планом

Математика

5

4

4
6

4

4

Алгебра

7

2,5

2
8

2

2
9

2

2

Геометрія

7

1,5

2
8

2

2
9

2

2

1.2. Порівняльний аналіз навчальних програм 2005 та 2012 року для 6 класу освітньої галузі «Математика»

Загальна структура нової програми з математики для основної школи:

Навчальний предмет

Клас

Кількість годин на рік

Математика

5

140 годин
6

140 годин

Алгебра

7

70 годин
8

70 годин
9

70 годин

Геометрія

7

70 годин
8

70 годин
9

70 годин

В порівнянні з діючою можна сказати, що в 7 класі змінена кількість годин на тиждень на алгебру та геометрію. В чинній програмі на алгебру відводилося 2,5 години, а стало 2 години. Щодо геометрії, то було відведено 1,5 години, а стало 2.

Загальна тематична структура програми з математики для 6 класу

Клас

Тема

Кількість годин 2005 рік

Кількість годин 2012 рік

6 клас


Подільність чисел

10

10

Звичайні дроби

30

30

Відношення і пропорції

24

24
Раціональні числа та дії над ними

64

64

Повторення та систематизація навчального матеріалу

12

12

В цьому навчальному році переходить на новий Державний стандарт базової та повної середньої освіти 6 клас, тож вчителі повинні ознайомитися зі змінами, що відбулися у змісті навчального матеріалу та вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів саме 6 класу.

Зміст навчального матеріалу для 6 класу

За програмою 2005 року

За програмою 2012 року

Подільність чисел - 10 годин

Подільність чисел – 10 годин

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10.

Прості та складені числа.

Розкладання чисел на прості множники.

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.


Дільники та кратні натурального числа.

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

Прості та складені числа

Розкладання чисел на прості множники

Найбільший спільний дільник

Найменше спільне кратне
Звичайні дроби – 30 годин

Звичайні дроби – 30 годин

Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника.

Порівняння дробів.

Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів.

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами. Розв’язування текстових задач.


Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника.

Порівняння дробів

Арифметичні дії зі звичайними дробами

Знаходження дробу від числа і числа за його дробом

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу


Відношення і пропорції – 24 години

Відношення і пропорції – 24 години

Відношення. Основна властивість відношення.

Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції.

Випадкова подія. Імовірність випадкової події.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Задачі економічного змісту.

Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми.Відношення. Основна властивість відношення. Масштаб

Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційні залежності. Поділ числа у даному відношенні

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

Ймовірність випадкової події

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор. Циліндр. Конус. Куля. Стовпчасті та кругові діаграми


Раціональні числа та дії над ними – 64 години

Раціональні числа та дії над ними – 64 години

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

Координатна пряма.

Протилежні числа. Модуль числа.

Цілі числа. Раціональні числа.

Порівняння раціональних чисел.

Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел.

Властивості додавання і множення раціональних чисел.

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

Рівняння. Основні властивості рівняння.

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова.

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами.


Додатні та від’ємні числа. Число нуль

Координатна пряма

Протилежні числа. Модуль числа

Цілі числа. Раціональні числа

Порівняння раціональних чисел

Арифметичні дії з раціональними числами

Властивості додавання і множення раціональних чисел

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

Рівняння. Основні властивості рівнянь

Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова

Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами


Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка