Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»Сторінка1/3
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

БОРЗНЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ОБЛІКОВО – ЕКНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.03050901 „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК”

Укладач: Ступаченко О.М.викладач Борзнянського

державного с/г технікуму

Розглянуто і затверджено на засіданні циклової

комісії обліково – економічних дисциплін

Протокол №____від____________________

Голова комісії _____________В.В. Кішман

БОРЗНА 2014

ВСТУП
У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання підвищеного ризику діяльності. Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку результатам господарської діяльності підприємства. На підставі облікової інформації створюється інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, збільшення інвестицій та оцінки ефективності функціонування приватного сектора.

Методичні рекомендації допоможуть у підготовці курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік”. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. У господарстві, під час проходження практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно - правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використанням первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Після виконання курсової роботи студенти зможуть закріпити свої теоретичні знання та практичні навички з ведення обліку відповідно до навчальної програми з дисципліни “Фінансовий облік”.

Терміни виконання курсової роботи встановлюються навчальним планом.МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота - це підсумок вивчення дисципліни “Фінансовий облік”.

Мета курсової роботи: • систематизувати, закріпити та розширити теоретичні знання та павички студентів;

 • виробити вміння користуватися у виробничих умовах первин­ними і зведеними документами, обліковими регістрами, звітними та іншими інформаційними матеріалами, самостійно викладати матеріал у вигляді чіткої системи теоретичних і логічних послідовних поло­жень, підкріплених практичними прикладами, аналізувати їх, давати їм критичну оцінку;

 • навчити робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах, правильно формулювати думки та вирішувати проблемні питання з вибраної теми.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Вибір теми курсової роботи
Ознайомившись з тематикою курсових робіт студент самостійно вибирає тему, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим, особистим інтересам, нахилам, його ідеї, оформляє завдання про закріплення теми; і подає на затвердження завідуючому відділенням. Студент має право самостійно сформулювати і пропонувати тему з обгрунтуванням доцільності її розроблення. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який читає дисципліну “Фінансовий облік” та керівником курсової роботи.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Необхідну літературу студент підібрати за каталогом або за карткою довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідниках і періодичній літературі.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Мінагрополітики України, монографіями, статтями, підручниками та начальними посібниками.

Після підбору і ретельного вивчення літератури студент, отримавши консультацію керівника, переходить до складання плану.

Керівник затверджує план, консультує студентів і забезпечує контроль за написанням курсової роботи.
Структура та зміст курсової роботи
Після підбору та ретельного вивчення літератури студент, складає план, в якому необхідно врахувати:

1. Теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта).

2. Вимоги, які пред’являються до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функ­ціям обліку).

3. Прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта.

4. Критична оцінка організації обліку даного об’єкта в кон­кретному господарстві та пропозиції студентів щодо його удосконалення.
Орієнтовний план виконання курсової роботи
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретична частина (орієнтовно 30%): огляд наукової та навчально-методичної літератури, періодичних видань за темою; оцінка законодавчої та нормативно-довідникової бази за темою.

3. Основна частина (орієнтовно 60%): характеристика та фактичні дані діяльності підприємства, розкриття змісту робота, дослідження, експериментальні перевірки, розрахунки ефективності.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
Вступ( 1 – 2с. ). З урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль сільського господарства, об’єктів обліку, актуальність обраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

Розділ І (5-6 с.). У цьому розділі визначається організаційно - правовий статус підприємства згідно з його статутом, аналізується виробничо - фінансова діяльність підприємства за попередні три роки. Надається характеристика організації бухгалтерського обліку на підприємстві згідно наказу “Про облікову політику підприємства”. При посиланні на додатки необхідно в тексті курсової роботи в круглих дужках писати слово додаток і вказати його номер, наприклад, (додаток 1). Описати документообіг і додати план-графік документообігу.

Розділ ІІ (7-8 с.). Теоретичні основи бухгалтерського обліку по конкретній темі. Потрібно висвітлити загальні теоретичні питання, розшифрувати економічний зміст показників, дослідженню яких присвячена робота, показати його значення і зміну його ролі в різні періоди економічного розвитку.

Нормативно-законодавча база: зробити короткий екскурс щодо висвітлення теми курсової роботи в законах України, постановах Кабінету Міністрів, наказах Міністерства Фінансів, інструкцій, положень, стандартів бухгалтерського обліку з посиланням на джерело в квадратних дужках, де вказується номер літератури за списком через крапку - номер сторінки, наприклад, [11.3].

Огляд літературних джерел — опрацювати літературні джерела, критичні замітки і статті з теми курсової роботи із газет та журналів, розкрити різні точки зору вчених та спеціалістів, оцінити їх стосовно свого об’єкта дослідження і стати на позиції певних авторів або сформулювати свої власні думки щодо тлумачення окремих поглядів і категорій. Опрацювання цих джерел має бути дослідницьким, з наведенням цитат, основної думки автора за таким зразком “.... цитата” [1.15], де 1 - це нумерація літературного джерела за списком літератури, 15 - це номер сторінки цього літературного джерела, звідки була виписана цитата. По даному питанню потрібно опрацювати 10 критичних статей.

Розділ ІІІ. Основна частина, де на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві розкривається зміст питань курсової роботи: економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку згідно з нормативними документами (інструкцій, вказівок, положень). При цьому студент зупиняється на тих недоліках, які мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві. З найважливіших питань студент повинен провести дослідження, проаналізувати і оцінити отриманий результат. Матеріал цього розділу можна висвітлювати в обсязі 15—20 сторінок.

Висновки та пропозиції включають викладки чітко сформу­льовані і обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення бухгалтер­ського обліку, які студент буде захищати як результат виконаної ним роботи (короткий виклад результатів досліджень). Обсяг даного розділу повинен становити 4-5 сторінок. Надаються рекомендації щодо вдосконалення практики ведення обліку за певним напрямком. Висновки та пропозиції викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.
Оформлення списку використаної літератури
Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:


 • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

 • накази міністерств і відомств України по роках прийняття ;

 • постанови по роках прийняття;

 • інструкції;

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • монографії (в алфавітному порядку);

 • навчальна література;

 • наукові статті;

 • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують в такій послідовності назва, номер, дата затвердження. Наприклад, Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996 від 16.07.99 р.

У курсовій роботі проводиться список використаних літературних джерел, що включає не менше 20 найменувань.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок). Наприклад, Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінан­совий облік на підприємствах України. - К. : А.С.К., 2000. – 783с.


Якщо в списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була написана ця стаття. Наприклад, Сук Л.К. Облік грошових коштів // Бухгалтерія в сільському господарстві, 2000. - № 8. - С. 8-25.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентом.


Оформлення додатків
Додатки до курсової роботи включають наказ про облікову політику підприємства, план-графік документообігу, заповнені пер­винні, зведені документи, облікові регістри, форми звітності, графічний матеріал, схеми. Кількість і якість цих додатків свідчать про те, на скільки глибоко вивчив студент практичний і теоретичний матеріал теми.

Додатки оформляються як продовження роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований (написаний) угорі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово “Додаток ...” і велика літера української абетки, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г, Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка може поділитись на розділи і підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1. - підрозділ перший третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули у додатках нумеруються у межах кожного додатка, наприклад, рис. А. 1.2. - другий рисунок першого розділу додатка А; формула (В.1) - перша формула додатка В.

Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки (дод.1). Додатки мають свою нумерацію.
Вимоги щодо оформлення курсових робіт
Орієнтовний обсяг курсової роботи написаної від руки - 40-45 сто­рінок, друкованої - 35-40 сторінок (інтервал - 1,5; шрифт - 14) тексту.

При написанні тексту число рядків на кожному листі - 30-32, а поля зліва - 25 мм, зверху, знизу — 15 мм. Справа - не менше 10 мм.

Всі сторінки нумеруються від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на завданні, титульному листку, змісті.

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки та пропозиції, список літератури, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де “6” - порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а “82” — сторінка, з якої взята інформація.

Таблиці в тексті будуть відкритими (при написанні роботи від руки) і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера). Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова “таблиця”, “додаток” пишуться повністю.

У списку використаної літератури спочатку розміщуються нор­мативні акти (по роках прийняття), а далі всі інші літературні джерела в алфавітному порядку, а за відсутності такого - назва видання.
Захист курсової роботи
Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студен­ти в призначений термін здають викладачу на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмовий відгук. У відгуку відмічаються позитивні й негативні сторони роботи, недоліки її змісту та оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацю­вання.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією.

Студент упродовж 5-8 хв. доповідає про зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи.

У виступі доцільно висвітлити найважливіше, а саме: аргу­ментувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довес­ти чи спростувати; які труднощі були під час дослідження теми роботи, які теоретичні положення вдалось підтвердити на досліджу­ваному об’єкті, а що не було підтверджено; які зроблено висновки.Захищені роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідувачу архіву для зберігання і з подальшою ліквідацією на підставі акта про ліквідацію курсових робіт.
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з підзвітними особами.

 2. Стан та напрямки удосконалення обліку довгострокових біологічних активів.

 3. Стан та напрямки удосконалення обліку виробничих запасів відповідно до П(С ) БО 9 “Запаси” на підприємстві.

 4. Стан та напрямки удосконалення обліку основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

 5. Стан та напрямки удосконалення обліку продукції сільськогосподарського виробництва на підприємстві.

 6. Стан та напрямки удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

 7. Стан та напрямки удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві.

 8. Стан та напрями удосконалення обліку формування доходів від реалізації продукції на підприємстві.

 9. Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

 10. Фінансові результати, порядок їх формування та облік на підприємстві.

 11. Порядок проведення інвентаризації активів і зобов’язань підприємства та оформлення їх результатів.

 12. Облік витрат з організації виробництва і управління та порядок їх розподілу.

 13. Облік витрат, на біологічні перетворення та виходу продукції тваринництва на підприємстві.

 14. Облік витрат на біологічні перетворення та виходу продукції рослинництва на підприємстві.

 15. Стан та напрямки удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

 16. Стан та напрямки удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку.

 17. Стан та напрямки удосконалення обліку грошових коштів в касі підприємства

 18. Стан та напрямки удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками.

 19. Стан та напрямки удосконалення обліку поточних біологічних активів тваринництва.

 20. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві.

 21. Стан та напрямки удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

 22. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками.

 23. Стан та напрями удосконалення обліку запасних частин.

 24. Стан та напрями удосконалення обліку будівельних матеріалів.

 25. Стан та напрями удосконалення обліку матеріалів с/г призначення.

 26. Стан та напрями удосконалення обліку палива та паливо-мастильних матеріалів.

 27. Завдання та принципи організації фінансового обліку у сільськогосподарських підприємствах.

 28. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт вантажного автотранспорту

 29. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт у ремонтній майстерні на сільськогосподарських підприємствах

 30. Облік нарахувань та утримань із заробітної плати


ОРІЄНТОВАНІ ПЛАНИ КУРСОВИХ РОБІТ
1. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік розрахунків із підзвітними особами.

3.1. Первинна документація з обліку розрахунків з підзвітними особами.

3.2. Оформлення службового відрядження.

3.3. Строки відрядження.

3.4. Норми добових витрат.

3.5. Витрати відшкодування службових витрат підприємством.

3.6. Оформлення використання підзвітних сум на господарські потреби.

3.7. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвіт­ними особами.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


2. Стан та напрями удосконалення обліку довгострокових біологічних активів
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господар­ства.

2. Теоретичні основи.

3.1. Облік довгострокових біологічних активів.

3.2. Економічний зміст і завдання обліку довгострокових біоло­гічних активів.

3.3. Первинна документація з обліку надходження та списання довгострокових біологічних активів.

3.4. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових біологіч­них активів.

3.5. Інвентаризація довгострокових біологічних активів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

3. Стан та напрями удосконалення обліку виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретичні основи.

3.Облік виробничих запасів.

3.1. Економічний зміст матеріальних оборотних активів, їх кла­сифікація.

3.2. Оцінка запасів.

3.3. П(С)БО 9 “Запаси”.

3.4. Організація складського обліку.

3.5. Синтетичний та аналітичний облік.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.
4.Стан та напрями удосконалення обліку основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві


Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік основних засобів.

3.1. Економічний зміст і завдання обліку основних засобів.

3.2. Класифікація необоротних активів.

3.3. Визначення та оцінка основних засобів.

3.4. Первинна документація надходження, переміщення основ­них засобів у виробничих підрозділах.

3.5. Первинний облік вибуття, списання основних засобів.

3.6. Синтетичний і аналітичний облік надходження основних засобів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


5. Стан та напрямки удосконалення обліку продукції сільськогосподарського виробництва на підприємстві.
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік виробничих запасів.

3.1. Економічний зміст матеріальних оборотних активів, їх класифікація і завдання обліку.

3.2. Організація складського обліку і облік на складах.

3.3. Методи оцінки продукції сільськогосподарського вироб­ництва.

3.4. Первинний облік надходження продукції сільськогоспо­дарського виробництва.

3.5. Первинний облік видачі і списання продукції сільсько­господарського виробництва.

3.6. Синтетичний і аналітичний облік продукції сільськогосподарської продукції.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


6. Стан та напрямки удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

Вступ.


1. Організаційна характеристика та облікова політика госпо­дарства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік МШП.

3.1. Економічний зміст малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), їх класифікація і завдання обліку.

3.2. Методи оцінки МШП.

3.3. Облік МШП на складі та у місцях експлуатації.

3.4. Первинна документація оприбуткування, передачі й списан­ня МШП.

3.5. Синтетичний і аналітичний облік МШП.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.

7.Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві
Вступ.

1. Організаційна характеристика та облікова політика господар­ства.

2. Теоретичні основи.

3. Облік амортизації зносу необоротних активів.

3.1. Економічний зміст амортизації (зносу) необоротних активів.

3.2. Методика розрахунку амортизації необоротних активів.

3.2.1. Метод прямолінійного списання вартості.

3.2.2. Метод зменшення залишкової вартості.

3.2.3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості.

3.2.4. Кумулятивний метод.

3.2.5. Виробничий метод.

3.3. Документація щодо оформлення обліку амортизації необо­ротних активів.

3.4. Систематизація обліку амортизації необоротних активів.

Висновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки.


Каталог: fr
fr -> М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка