Методичні рекомендації щодо виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальностіСторінка1/4
Дата конвертації25.11.2016
Розмір1.03 Mb.
#2385
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені Вадима Гетьмана”

Кафедра інформаційних систем в економіці


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою університету

Протокол № ___ від ____________ 2014р.

Вчений секретар

__________________ О.Ю. Паценко

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання магістерської дипломної роботи

для студентів спеціальності

Інформаційні управляючі системи і технології ”


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри

інформаційних систем в економіці

Протокол № 10 від 5 травня 2014 р.

Зав. кафедри___________С.В. Устенко

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________________Кішкін А.Д.


Начальник

науково-методичного відділу ____________________Субіна О.О.
Київ 2014
Методичні рекомендації щодо виконання магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності „Інформаційні управляючі системи і технології/ Укладачі: д.е.н., проф. Устенко С.В., к.е.н., проф. Ситник Н.В., к.е.н., доц. Степаненко О.П., к.е.н, доц. Гордієнко І.В., к.е.н, доц. Гужва В.М., к.е.н, доц. Денисова О.О., к.т.н., доц. Іванченко Г.Ф., к.е.н, доц. Краснюк М.Т., к.е.н, доц. Тішков Б.О.– Київ: КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2014 р. – ___ с.
Рецензент:


З М І С ТСтор.

1. Загальні положення магістерської дипломної роботи

4

2. Організація збору й вивчення матеріалів для магістерської дипломної роботи

8

 1. Структура й обсяг магістерської дипломної роботи

9

Вступ

13

І. Теоретичний розділ. Дослідження та аналіз підходів до створення ІУС предметної області

 1. Дослідження предметної області

 2. Аналіз існуючих ІС предметної області

 3. Обґрунтування вибору підходів і технологій для створення ІУС

15

15

1718

ІІ. Аналітичний розділ. Характеристика ІУС та постановка задачі

 1. Характеристика об’єкта дослідження

 2. Структура і характеристика ІУС

 3. Постановка задачі

 4. Методи та моделі ІУС

28

28

30
ІІІ. Конструктивний розділ. Розроблення проектних рішень

 1. Проектування бази даних та/або сховища даних для ІУС

 2. Проектування бази знань ІУС та/або засоби інтелектуального аналізу даних

 3. Розроблення користувацького інтерфейсу (елементів користувацького інтерфейсу)

 4. Проектування забезпечувальної частини ІУС

4.1. Програмне забезпечення

4.2. Технічне забезпечення

4.3. Організаційне забезпечення

Висновки
4. Вимоги до оформлення роботи
5. Перелік тем магістерських дипломних робіт

66

6. Підготовка до захисту та захист магістерської дипломної роботи

69

Додатки

Додаток А Зразок оформлення заяви


Додаток Б Зразок оформлення титульного аркуша
Додаток В Зразок оформлення індивідуального завдання
Додаток Д Зразок оформлення реферату
Додаток Ж Зразок оформлення графічних матеріалів
Додаток З Зразок оформлення анотації
Додаток К Зміст магістерської дипломної роботи
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАГІСТЕРСЬКУ ДИПЛОМНУ РОБОТУ

Навчальним планом підготовки магістрів галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, спеціальності “Інформаційні управляючі системи і технології” передбачено написання й захист магістерської дипломної роботи.

Магістерська дипломна робота є завершеною інженерно-економічною розробкою об’єкта проектування (інформаційної системи, процесу тощо) і передбачає його синтез в найбільш оптимальному варіанті із докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, технологічної операції тощо) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта проектування.

Зміст магістерської дипломної роботи має відповідати призначенню даної спеціальності, тобто підготовці висококваліфікованих фахівців із розроблення, впровадження і супроводу інформаційних управляючих систем в різних галузях народного господарства. З погляду на те, що переважна більшість таких інтелектуальних систем розробляється й використовується в економіці, менеджменті та підприємництві, а також те, що цим галузям присвячено основну наукову та освітньо-педагогічну діяльність Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, то тематика магістерських дипломних робіт студентів ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” спеціальності ”Інформаційні управляючі системи і технології” орієнтована на вирішення виробничих та наукових завдань в економіко-виробничих та комерційних компаніях, організаціях, установах та закладах, а також в структурах державного, регіонального, муніципального та місцевого управління.Інформаційними управляючими системами відповідно до ISO/IEC 2382-34-2003 (Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 34. Штучний інтелект. Нейроні мережі), ДСТУ 2481-94 (Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення), називають комп’ютеризовані системи контролю або управління певним реальним об’єктом, в модулях управління даними, моделями, в комунікаційних засобах або в інтерфейсі користувача застосовуються елементи штучного інтелекту. В сучасному розумінні термін штучний інтелект (Artificial intelligence) можна трактувати як науковий напрям, в межах якого ставляться та вирішуються задачі апаратного і програмного моделювання тих видів людської діяльності, які традиційно вважаються інтелектуальними, тобто вимагають певних розумових зусиль. В ДСТУ 2938-94 (Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення) штучний інтелект визначається як ”Здатність систем оброблення даних виконувати функції, що асоціюються з інтелектом людини, такі як логічне мислення, навчання та самовдосконалення”.

До складу систем і засобів штучного інтелекту відноситься досить широкий діапазон програмних і апаратних продуктів, зокрема генетичні алгоритми, системи оброблення природною мовою, засоби розпізнання людської мови, автоматичне програмування, інтелектуальні тренажери (консультанти), експертні системи, машини навчання, роботи, нечітка логіка, комп’ютерне (технічне) бачення або розпізнання образів, штучні нейроні мережі, ігрові машини, бази знань, машини висновку. До інтелектуальних засобів можна віднести також і дейтамайнінг (інтелектуальний аналіз даних), засоби онлайнового аналітичного оброблення (сховища даних, вітрини даних, OLAP-технології, багатовимірний аналіз даних тощо).

Інформаційно-управляючі системи (ІУС) призначені для збору, оброблення та видачі менеджерам інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Інформаційно-управляюча система – це постійно діюча система взаємозв’язку людей, технічних засобів і методичних прийомів, що призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінювання і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її фахівцями з метою вдосконалення процесів управляння.

ІУС зазвичай включає наступні підсистеми: внутрішньої звітності, збору зовнішньої інформації, аналізу інформації. Дана система повинна надавати інформацію про минуле, сьогодення і у передбачуваному майбутньому, відстежувати всі істотні процеси всередині реального об’єкта та поза ним. Загальною метою ІУС є забезпечення ефективного виконання функцій управління: планування і контролю виробничої діяльності. ІУС в реальних об’єктах можуть складатися з ряду інформаційних систем, кожна з яких служить для прийняття рішень у певній галузі. Сучасні ІУС обов’язково в складі своїх компонент містять елементи штучного інтелекту, і тому відносяться до інтелектуальних систем.

Науковим і технологічним інструментарієм при вирішенні завдань магістерської дипломної роботи мають бути деякі перераховані інтелектуальні елементи і засоби. Разом з тим, магістерська дипломна робота з галузі знань “Інформатика та обчислювальна техніка”, спеціальності “Інформаційні управляючі системи і технології” має бути побудована на основі стандартних засобів інформаційних технологій і містити постановку задачі, математичні моделі й алгоритми її розв’язку, базу даних і засоби доступу до неї, базу знань, програмне забезпечення вирішення задачі, схеми технологічного процесу оброблення інформації та інше.

Магістерська дипломна робота є завершальною стадією навчання студентів в університеті. В загальному смислі, магістерська дипломна робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого визначається рівень кваліфікації та здатність до професійної діяльності фахівців в області застосування новітніх засобів інформаційних технологій в економіці, управлінні виробництвом та його галузями, бізнесі. Показником якості підготовки магістрів є розроблення ними реальної інтелектуальної системи прийняття рішень, яка виконана на матеріалах конкретного об’єкту, містить пропозиції студента щодо вдосконалення існуючої чи розробки нової інтелектуальної системи й технології розв’язання економічних та виробничих задач, а також повністю чи частково реалізована в практичній діяльності.

Основною метою написання магістерської дипломної роботи є оволодіння методологією творчого вирішення сучасних проблем наукового та прикладного характеру щодо побудови інформаційних управляючих систем на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Основними завданнями магістерської дипломної роботи є систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівця магістерського рівня галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, спеціальності “Інформаційні управляючі системи і технології”, та їх практичне використання при написанні діючого програмного продукту, вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності; розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою експериментальних досліджень, математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завданням на магістерську дипломну роботу; визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, бізнесу, прогресу науки, техніки та культури.

Магістерська дипломна робота має відповідати наступним вимогам:


 • бути самостійною проектною розробкою, що присвячена вирішенню актуальних питань в області побудови інформаційних управляючих систем з урахуванням сучасних досягнень науки, техніки й передового досвіду розробок інтелектуальних інформаційних систем;

 • включати в себе елементи нових наукових розробок, які б сприяли ефективному вирішенню досліджуваної теми;

 • відповідати загальноприйнятим правилам використання літературних джерел і опублікованих матеріалів, а також базуватися на широкому використанні типових проектних рішень, пакетів прикладних програм і стандартних програмних засобів;

 • якщо магістерська дипломна робота має прикладний характер, то при її підготовці необхідно використати практичний матеріал реального підприємства чи відомства (промислового підприємства, об’єднання, акціонерного товариства, банку, міністерства, бізнесових сфер та інших організацій);

 • для магістерських дипломних робіт, які мають теоретичне значення, розробки повинні бути спрямовані на вивчення наукоємних питань побудови інформаційних управляючих систем або їх окремих елементів з метою інтеграції їх в діючі інформаційні системи;

 • структура та обсяг магістерської дипломної роботи, а також її оформлення мають відповідати вимогам типових стандартів та даних методичних рекомендацій.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ Й ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Основний матеріал студент накопичує в період вивчення дисциплін з фундаментальної підготовки (І – ІІІ семестри), а також в передбачений навчальним планом час для написання магістерської дипломної роботи й проходження переддипломної практики (ІV семестр).

Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи, а також призначення наукового керівника здійснюється після подання студентом відповідної заяви (Додаток А).

Студент повинен вивчити відповідну тему магістерської дипломної роботи, ознайомитися з літературними джерелами з обраної теми, вивчити предметну область, обґрунтувати та виконати постановку задачі, визначити характер організації й розв’язання для визначення позитивних сторін і недоліків в організації розв’язання задачі або комплексу задач, а також користуватись застосованими методами збору первинної інформації, методикою формування вихідної інформації.

В період проходження практики на підприємствах і в організаціях студент повинен ознайомитись з усіма необхідними матеріалами, які характеризують стан і рівень автоматизованої обробки інформації, визначають трудомісткість розв’язання конкретної задачі в кількісних і вартісних оцінках. Це дозволить в подальшому зробити відповідні висновки щодо економічної доцільності й ефективності впровадження запропонованих у магістерській дипломній роботі проектних рішень.

Всі зауваження і побажання працівників економічних служб і інформаційних департаментів, одержані під час знайомства з підприємством/організацією, необхідно зафіксувати з метою використання їх у магістерській дипломній роботі для практичної оцінки діючого на підприємстві або організації технологічного процесу збору й оброблення економічної й виробничої інформації, використовуваних методів розв’язання окремих задач і організаційних форм використання обчислювальної техніки, визначення шляхів їх удосконалення.


3. СТРУКТУРА Й ОБСЯГ РОБОТИ

Магістерську дипломну роботу студенти розробляють відповідно до вибраної й затвердженої наказом ректора ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” теми. Структура магістерської дипломної роботи в багатьох випадках залежить від специфіки розроблюваної теми, використовуваного комплексу технічних засобів, методів розв’язання задач тощо.Магістерська дипломна робота складається з:

1) текстової частини;

2) програмної реалізації розробленої ІУС;

3) графічного матеріалу;

4) схеми реалізації ІУС.

Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відеоматеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Обсяг магістерської дипломної роботи повинен складати 120-150 сторінок рукописного тексту: вступ – 2-5 сторінок, перший розділ – 20-30 сторінок, другий розділ – 40-50 сторінок, третій розділ – 40-50 сторінок та висновки – 3-5 сторінок (шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5 pt, формат А4).

Програмна реалізація ІУС залежить від складності задачі.Графічний (ілюстративний) матеріал магістерської дипломної роботи повинен становити не менше 10 аркушів креслень формату А4.

Схема технічної реалізації ІУС повинна становити не менше 5 аркушів креслень формату А4.

Розмір полів аркуша магістерської дипломної роботи: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Текст магістерської дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин магістерської дипломної роботи друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та тексом повинна дорівнювати 3-ом інтервалам.

Кожну структурну частину магістерської дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

Не можна вміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої. Не допускається розрив речення таблицею.

Нове питання допускається починати на тій же сторінці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміститься 2-3 рядки тексту.

Тема магістерської дипломної роботи знаходить своє відображення в текстовій частині, що складається з вступу, основної частини, висновку, списку використаних джерел та додатків з посиланням на сторінки розміщення в тексті.

Магістерська дипломна робота складається з текстової частини, що включає в себе титульний аркуш, анотацію, реферат, зміст, перелік умовних позначень, вступ, текстову частину, графіки, рисунки, таблиці, додатки (форми первинних документів, структурних схем, комп’ютерних програм тощо), та програмної реалізації ІУС, графічного матеріалу, схеми реалізації ІУС (на окремих аркушах). Також до магістерської дипломної роботи на окремих аркушах додаються індивідуальне завдання, відзив наукового керівника та рецензія цієї роботи.
Структура магістерської дипломної роботи:

Титульний аркуш (Додаток Б).

Завдання на магістерську дипломну роботу (Додаток В).

Анотація (Додаток З).

Реферат (Додаток Д).

Зміст (Додаток К).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць величин і термінів.

Вступ.


Основна частина:

І. Теоретичний розділ. Дослідження та аналіз підходів до створення ІУС предметної області

 1. Дослідження предметної області

 2. Аналіз існуючих ІС предметної області

 3. Обґрунтування вибору підходів і технологій для створення ІУС

ІІ. Аналітичний розділ. Характеристика ІУС та постановка задачі

 1. Характеристика об’єкта дослідження

 2. Структура і характеристика ІУС

 3. Постановка задачі

 4. Методи та моделі ІУС

ІІІ. Конструктивний розділ. Розробка проектних рішень

 1. Проектування бази даних та/або сховища даних для ІУС

 2. Проектування бази знань ІУС та/або засоби інтелектуального аналізу даних

 3. Розроблення користувацького інтерфейсу (елементів користувацького тінтерфейсу)

 4. Проектування забезпечувальної частини ІУС

  1. Програмне забезпечення

  2. Технічне забезпечення

  3. Організаційне забезпечення

Висновки

Список використаних джерел

Додатки


 • Програмна реалізація ІУС

 • Графічні матеріали

 • Схеми реалізації

 • Диск з архівними матеріалами


Титульний аркуш – це заголовний лист магістерської дипломної роботи (її обкладинка) і в загальну кількість аркушів не входить. Титульний лист магістерської дипломної роботи виконують відповідно до додатку Б.

Індивідуальне завдання на магістерську дипломну роботу видається на спеціальному бланку випускової кафедри (додаток В). В завданні формулюють тему магістерської дипломної роботи, вказують вихідні дані до проекту, перелік питань, що належить розробити, перелік графічного матеріалу, який необхідно представити в результаті розробки. Наводиться календарний план роботи по етапах виконання.

Індивідуальне завдання, відзив наукового керівника та рецензію подають окремо в конверті, який розміщують на зворотній стороні титульної твердої обкладинки.Анотацію розміщують після титульної сторінки. Анотація має бути стислою, інформативною й містити відомості, які характеризують виконану роботу: основну ідею та зміст магістерської дипломної роботи, застосовані методи та обґрунтування новизни матеріалу.

Після анотації на окремій сторінці наводять реферат магістерської дипломної роботи. Реферат повинен містити стисло і точно сформульовану задачу магістерської дипломної роботи та основні результати відповідно до стандарту ГОСТ 7.9-77 "Система інформаційно-бібліографічної документації". Загальні вимоги та правила оформлення регламентуються ГОСТ 7.32-81 "Звіт про науково-дослідну роботу". Зразок оформлення реферату наведений у додатку Д.Зміст є першим аркушем магістерської дипломної роботи, на якому розміщують назви всіх заголовків та підзаголовків роботи з указанням відповідних сторінок.

Після змісту на окремому аркуші наводять перелік умовних позначень, символів, одиниць величин і термінів, що зустрічаються в тексті роботи.ВСТУП

Вступ пишуть з нової пронумерованої сторінки з заголовком "ВСТУП". Текст вступу повинен бути коротким (4 – 5 сторінок), містити обґрунтування вибору теми дослідження, огляд літератури з теми дослідження, визначення предметі й об’єкта дослідження, мету й завдання дослідження, а також висвітлювати питання актуальності, значення, сучасний рівень і призначення теми магістерської дипломної роботи.

У вступі треба чітко визначити та обґрунтувати свій вибір теми дослідження. Повідомивши, на якому рівні перебуває розроблення даної проблеми, дослідник робить висновки про актуальність свого дослідження. Актуальність наукового дослідження – це його соціальна значущість, що складається з нової наукової інформації, узагальнення передового досвіду, вирішення нових теоретичних завдань, розкриття методів використання теорії у конкретних умовах діяльності.

Обов'язковою частиною вступу є огляд використаних джерел з теми дослідження, в який включають найбільш цінні, актуальні роботи останніх років (10-15 джерел). Огляд має бути систематизованим аналізом теоретичної, методичної й практичної новизни, значущості, переваг та вад робіт, що розглядаються, які доцільно згрупувати таким чином: роботи, що висвітлюють історію розвитку проблеми; теоретичні проблеми, які повністю присвячені темі, потім ті, що розкривають тему частково. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітлення в літературі основних аспектів теми.

На наступному етапі наукової роботи студент повинен виділити об'єкт та предмет дослідження. Під об'єктом дослідження треба розуміти стан, процес, властивості чи особливості наукової діяльності, які описуються певною системою понять. Поняття "предмет" вужче, ніж поняття "об'єкт". Предмет дослідження – це не просто один бік, частина об'єкту, а та його частина, через яку можна зрозуміти сутність об'єкту. Дослідження цієї частини збагачує розуміння характеристики об'єкта в цілому.

При написанні вступу студент повинен чітко усвідомити мету дослідження.


У відповідності з метою дослідження ставляться завдання. Завдання – це частина мети, і вони не можуть бути ширшими за саму мету. Завдання дослідження можуть включати наступні елементи:

 • вирішення певних теоретичних питань, які входять у загальну проблему дослідження (наприклад, виявлення сутності понять, явищ, процесів, подальше їх вдосконалення, розроблення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов застосування тощо);

 • всебічне вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, вад і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду (таке вивчення дозволяє уточнити, перевірити ті дані, які опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження);

 • обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми;

 • експериментальна перевірка запропонованої системи проектних рішень стосовно відповідності її критеріям оптимальності, тобто досягнення максимально важливих у відповідних умовах результатів вирішення цієї проблем при певних затратах часу і зусиль;

 • розроблення методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи відповідних установ (організацій).

Після опису завдань дослідження, потрібно навести використані для їхнього вирішення методи дослідження та відповідний інструментарій (наприклад, використані методи дослідження: аналіз математичний, статистичний, структурно-логічний, вербально-описовий тощо).

У вступі також показуються теоретична та практична значущість роботи, розкривається структура, її основний зміст.

Якщо студент вирішив не висвітлювати деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі.

У вступі і далі по тексту не дозволяється використовувати скорочені слова, терміни, крім загальноприйнятих та тих, що входять до переліку умовних позначень роботи.Основна частина магістерської дипломної роботи містить усі необхідні розробки та обґрунтування прийнятих рішень, які супроводжуються відповідними розрахунками (в тому числі з допомогою ПК), ілюстраціями, посиланнями на використані джерела, результатами власних експериментальних та теоретичних досліджень.

Структура основної частини магістерської дипломної роботи (розділи) залежить від низки факторів: теми магістерської дипломної роботи, методів розв’язання задачі, використовуваного комплексу технічних засобів.


І. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІУС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

У теоретичному розділі студент повинен показати свої науково-дослідницькі компетенції. Від нього вимагається сформулювати проблемні питання щодо організації підтримки управлінських рішень у певній предметній області; розкрити сучасний стан наукових досліджень щодо розв’язання поставлених проблем; проаналізувати теоретико-методологічні засади, кращі практики і розробки, визначити їх позитивні та негативні аспекти; надати критичний огляд публікацій вітчизняних та зарубіжних авторів та інших доступних джерел; зробити висновки.


1.1. Дослідження предметної області

Залежно від теми магістерської дипломної роботи та напряму наукових досліджень у даному підрозділі можуть бути виділені окремі пункти різної питомої ваги. Орієнтовний зміст цього підрозділу: • стисла характеристика предметної області – економічний зміст задач, при вирішенні яких приймаються рішення; перелік об'єктів (галузей, підприємств, організацій, установ, підрозділів підприємства, бізнесу, технологічних об'єктів керування тощо), при керуванні якими вирішують комплекс задач; їх роль та актуальність прийняття вказаних рішень для виконання функцій управління об’єктами предметної області;

 • опис рішень, що приймаються в предметній області – сутність проблемних ситуацій та цілі їх розв’язання; організаційний рівень прийняття рішень (стратегічне планування, адміністративне управління, оперативний контроль, операційне виконання); можливі альтернативні варіанти рішень, їх періодичність і тривалість; обмеження та критерії прийняття рішень;

 • особи, що приймають рішення, функції їх переваг та принципи узгодження індивідуальних переваг в разі групового прийняття рішень;

 • фактори, що впливають на середовище прийняття рішень, характер і ступінь такого впливу;

 • взаємозв’язки рішень – залежність рішень, що розглядаються, від рішень, що приймаються раніше з досліджуваних та інших задач, вплив цієї сукупності рішень на майбутні рішення;

 • інформація (внутрішня та зовнішня), що необхідна для прийняття обґрунтованих рішень, типи даних (емпіричні, об’єктивні), джерела їх надходження, підходи та методології до їх збирання та оброблення (суцільне перебирання, алгоритмізація, евристика, імітація, аналітична методологія тощо);

 • знання, необхідні для прийняття оптимальних рішень, їх типи (декларативні, процедурні та евристичні), можливі джерела одержання та способи нагромадження;

 • висновки щодо сутності та особливостей ситуацій прийняття рішень, їх типи (ситуації закритих задач, ситуації відкритих задач або кризові ситуації) і види (детерміновані, за умов ризику, за умов невизначеності, за умов нечітких цілей або посилені відкриті рішення);

 • обґрунтування необхідності розробки ІУС для досліджуваної предметної області та вибір сценаріїв підтримки прийняття рішень

1.2. Аналіз існуючих ІС предметної області

В цьому підрозділі слід проаналізувати ринок готових ІС, прийнятних для в реалізації сценаріїв підтримки прийняття рішень реальному часі (розрахунок, моделювання, офісні задачі). Аналізу підлягають такі ключові аспекти систем: • повнота функціональних можливостей ІУС;

 • економіко-математичні моделі та методи підтримки прийняття рішень, що можуть бути реалізовані;

 • ситуації, пов’язані з прийняттям рішень, функції та завдання прийняття рішень, на які орієнтована ІУС;

 • передбачені підходи до організації бази/сховища даних, бази знань, програмного забезпечення;

 • технологічно-організаційні аспекти;

 • якість інтерфейсу "ІУС – користувач";

 • склад і форма результатів, що їх можна одержати за допомогою використання системи;

 • вигоди від застосування ІУС, засвідчені її користувачами.

Аналізу підлягають також новітні методи, технології та підходи до розроблення ІУС, що можуть бути застосовані.

У цьому підрозділі мають бути вказані переваги і недоліки альтернативних рішень, визначені у контексті особливостей предметної області та задач прийняття рішень, що досліджені.

Аналіз здійснюється на основі ознайомлення з методами і прикладами побудови ІУС у вибраній предметній області, описаними у публікаціях вітчизняних та зарубіжних авторів, в матеріалах науково-дослідних інститутів, лабораторій та провідних компаній-розробників ІУС. Аналіз виконують з метою визначення основних напрямків удосконалення проектних рішень. Вхідні дані для аналізу ілюструють формулами, графічним матеріалом і таблицями, в яких пояснюється матеріал використаних джерел. Під час аналізу слід визначити переваги та недоліки варіантів існуючих ІУС за визначеними критеріями.
1.3. Обґрунтування вибору підходів і технологій для створення ІУС

У цьому підрозділі необхідно описати концептуальні рішення щодо створення ІУС, які випливають із проведеного раніше аналізу. Концептуальну модель запропонованих проектних рішень необхідно не тільки чітко описати, але й аргументувати, підтвердити розрахунками. Для обґрунтування вибору рішень слід навести їх оцінки за визначеними критеріями.

Запропоновані рішення можуть носити методологічний, технологічний або організаційний характер. Зокрема, можуть бути запропоновані досконаліші технології та методи підтримки рішень, підходи до організації бази даних та бази знань, варіанти користувацького інтерфейсу. Також рекомендується визначити процес розроблення ІУС (склад завдань, їх виконавці та робочі продукти), обґрунтувати вибір методології проектування та інструментальних засобів.

Ступінь деталізації опису запропонованих рішень у даному підрозділі визначається студентом разом з керівником магістерської дипломної роботи, виходячи з їх новизни, теоретичного чи прикладного характеру, загальних обсягів роботи. Рішення, які носять теоретичний (пошуковий) характер, можуть бути докладно викладені у даному підрозділі, а практичні, прикладні рішення краще стисло визначити у даному підрозділі і докладно викласти у наступному розділі роботи. При цьому слід уникати необґрунтованого дублювання змісту даного підрозділу і наступного розділу.


1.3.1. Вимоги щодо вибору технології створення ІУС

Цей розділ передбачає вибір та обгрунтування магістрантом технології та підходу до проектування і реалізації ІУС.

Технологія проектування ІУС це комплекс методологічних підходів і засобів проектування, а також засобів організації проектування (управління процесом створення і модернізації проекту ІУС). В основі технології проектування лежить технологічний процес, який визначає дії, їх послідовність, склад виконавців, засоби і ресурси, необхідні для виконання цих дій. Технологічний процес проектування ІУС в цілому ділиться на сукупність послідовно-паралельних, зв'язаних і супідрядних ланцюжків дій, кожна з яких може мати свій предмет. Дії, які виконуються при проектуванні ІУС, можуть бути визначені як неподільні технологічні операції або як підпроцеси технологічних операцій. Вибираючи конкретну технологію створення ІУС, магістрант повинен керуватися наступними вимогами:

- створений за допомогою цієї технології проект повинен відповідати вимогам замовника;

вибрана технологія повинна максимально відображати весь цикл життя проекту;

- вибрана технологія повинна забезпечувати мінімальні трудові і вартісні витрати на проектування і супровід проекту;

- технологія повинна бути основою зв'язку між проектуванням і супроводом проекту;

- технологія повинна сприяти зростанню продуктивності праці проектувальника;

- технологія повинна забезпечувати надійність процесу проектування і експлуатації проекту;

- технологія повинна сприяти простому веденню проектної документації.

Принято виділяти два основні класи технологій створення ІУС: канонічна і індустріальна технології (табл. 1). Індустріальна технологія проектування, у свою чергу, розбивається на два підкласи: автоматизоване (з використанням CASE-технологій) і типове (параметрично-орієнтоване або модельно-орієнтоване) проектування. Використання індустріальних технологій проектування не виключає використання канонічної технології.Таблиця 1

Каталог: userfiles -> Faculty of Information Systems and Technology -> kaf%20ise
userfiles -> Бібліотека мета віртуальної виставки
userfiles -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Протидія торгівлі людьми Розробила
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Державний вищий навчальний заклад
userfiles -> Технічні характеристики інтерактивних дошок
userfiles -> Реферат як форма індивідуального завдання
kaf%20ise -> Методичні рекомендації щодо виконання випускного бакалаврського проекту для студентів галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка