Методичні рекомендації щодо виконання прямого і непрямого форматування документів та виконайте запропоновані практичні завдання. Для виконання практичної роботи відкрийте створений у попередній роботі файлСкачати 152.57 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір152.57 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Практична робота № 8

ТЕМА: Текстовий процесор MS Word. Форматування доку­ментів.

Застосування стилів. Створення власного стилю.


МЕТА: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформува­ти навички виконання форматування текстових документів застосування та створення стилів.

ХІД РОБОТИ

Запишіть у зошит тему і мету роботи. Складіть звіт про виконан­ня практичної роботи.

Системи обробки текстових даних. Розробка структурованих документів

ЗАВДАННЯ 1. Вивчіть методичні рекомендації щодо виконання прямого і непрямого форматування документів та виконайте запропоновані практичні завдання. Для виконання практичної роботи відкрийте створений у попередній роботі файл Практ № 8 і збережіть його у своїй папці на сервері з ім'ям Практ_№ 9

Форматування документа. Це поняття означає надання до­кументу такого вигляду, який відповідає певним вимогам ко­ристувача. Розрізняють пряме форматування і форматування з використанням стилів. Пряме форматування виконують за до­помогою команд Головного меню Формат та кнопок панелі інс­трументів Форматирование:

Розрізняють такі основні рівні форматування: – форматування символів;

— форматування абзаців;

— форматування сторінок;

— форматування розділів.

Форматування символівце зміна форми, вигляду і роз­міру шрифту. Найчастіше, це виконують за допомогою таких кнопок панелі інструментів Форматироние:

ця кнопка дозволяє вибрати гар­нітуру шрифту — його загальну форму або конструкцію. Шрифти бувають із засічками на кінцях (serif), наприклад, Times New Roman, або без таких засічок (sans serif, інакше — рубаний), наприклад Arial Суг. Перші шрифти зручніші для читання, тому вживаються частіше. Шрифти також підрозді­ляються на пропорційні і непропорційні. У пропорційних шрифтах для кожної літери відводиться саме стільки місця, скільки потрібно залежно від ширини цієї літери. У непропорційних шрифтах кожній літері незалежно від її ширини відводиться однакове місце.

Розмір шрифту вимірюється в пунктах від верхньої точки найвищої букви до нижньої точки букви, що опускається ниж­че рядка (наприклад, К та у),

Для довідки: 1 дюйм = 72 пунктам = 2,54 см; 12 пунктів = 0,42 см. 1 пункт = 0,35 мм.

Кнопка Размер дозволяє задати розмір шрифту, інші кнопки виділяють текст напівжирним шрифтом, курсивом, або підкресленням.

Додаткові можливості форматування шрифтів викликають­ся з меню ФорматШрифт, вкладки Шрифт і Ин­тервал.

За допомогою елементів управління вкладки Интервал текст можна ущільнити або навпаки встановити розрідженим, а також зорієнтувати по висоті рядка — вище або нижче рівня рядка.

Існує ще вкладка Анимация яка дозволяє симво­лам надати ефекту руху з метою привернути увагу читача. У списку обирають той чи інший спосіб анімації, клацнувши на ньому, і натискають кнопку ОК. Спробуйте виділити слово чи речення у цьому тексті і застосувати анімацію.

Вправа 1. Виділіть слово чи речення у тексті і застосуйте елементи форматування, перелічені на цих вкладках: засто­суйте наявні гарнітури шрифтів, змініть розмір символів, на­креслення символів, дослідіть можливі способи підкреслення, застосуйте кольори, ефекти — з-поміж них надстрочный та подстрочный, змініть відстань між символами на задану кількість пунктів, застосуйте по черзі можливі варіанти анімації символів. Спостерігайте за їх виглядом у полі Образец. Збе­режіть зміни у документі.

Форматування абзаців. Абзац — це сукупність символів до­кумента, яка завершується символом кінця абзацу ¶. Цей сим­вол створюється натисканням клавіші Enter.

Форматування абзацу включає:- вирівнювання абзаців щодо поля по лівому краю, по центру), по правому краю або по ширині сторінки;

- відступи від полів сторінки і справа — з допомогою бігунків на горизонтальній лінійці;

- відступи тільки першого рядка абзаца (новий рядок і відступ) — верхній бігунок

на горизонтальній лінійці;

- зміну міжрядкового інтервалу (1; 1,5; 2; Минимум; Точ­но; Множитель);

- зміну відстані між абзацами;

- контроль положення абзацу на сторінці.

Всі ці елементи форматування можна задати в діалоговому вікні Абзац (меню ФорматАбзац) і знайти на наступних вкладках: Отступы и интервалы та Положение на странице.

Уточнити дію тієї чи іншої опції можна за допомогою "гаря­чої" підказки у вікні, натиснувши в правому верхньому куті діалогового вікна Абзац кнопку ? та клацнувши лівою кнопкою миші у потрібному полі (віконці).Вправа 2. Виділіть два абзаци тексту і застосуйте елементи форматування, які містяться на цих вкладках: задайте вирів­нювання по центру, лівому краю, правому та ширині; відступ першого рядка 1 см; інтервал перед абзацом — 2 пункти; по черзі міжрядковий інтервал — одинарный, полуторный, двойной, минимум 12 пунктов, точно 10 пунктов, множитель 2; встановіть прапорець опції Не отрывать от следующего. Спо­стерігайте за їх виглядом у полі Образец. Збережіть зміни у до­кументі.

До засобів форматування абзацу належить Буквица. Це фор­матування зазвичай першого символа абзацу, яке використо­вують для надання тексту абзацу художнього вигляду. Щоб застосувати Буквицю в певному абзаці, потрібно виділити пер­шу букву абзацу, далі відкрити меню ФорматБуквица, піс­ля чого з'явиться діалогове вікно Буквица в якому потрібно обрати стиль Буквиці, шрифт, розмір і відстань до на­ступного тексту абзацу, після чого натиснути ОК.

Щоб відмі­нити форматування Буквица, потрібно її виділити в абзаці, а потім відкрити меню ФорматБуквица, після чого в діалого­вому вікні клацнути у віконці Положение "нет".

Вправа 3. Створіть в одному з абзаців тексту Буквицю, шрифт Bookman Old Style з висотою символів 3 рядки і від­станню до тексту 0 см.

До елементів форматування абзацу належить також створеннярамок та зафарбування абзацу. Для цього потрібно виді­лити абзац, потім відкрити меню ФорматГраницы и залив­ка, після чого з'явиться одноіменне діалогове вікно, в якому на вкладці Граница потрібно обрати зі списків тип границі, тип лінії, її колір, товщину тощо. На вкладці Заливка обирають колір зафарбування виділеного абзацу, клацнувши у певному віконці палітри чи натискаючи кнопку Другие цвета, яка дозволяє ство­рити відсутній у палітрі колір. Деякий різновид границі і зафарбування для виділеного абзацу, а також колір тексту у цьому абзаці можна створити за допомогою кнопок на панелі Форматирование

Щоб відмінити ці елементи форматування, потрібно виді­лити цей абзац і вибрати за до­помогою кнопок панелі Форматирование нет заливки, нет границы або у діалоговому вікні Границы и заливка вибрати такі ж параметри.

Вправа 4. Виділіть абзац тексту і створіть для нього границі і зафарбування: границя — з тінню, потрійна лінія завтовшки З пункти, блакитного кольору, зафарбування — жовтого кольо­ру. Збережіть зміни у документі.

До засобів форматування абзаців належать також засоби створення нумерованих, маркованих та ієрархічних списків, які будуть розглянуті у наступній практичній роботі.Форматування сторінок. Форматування здійснюється авто­матично з параметрами, що зберігаються в шаблоні Normal. Для їхньої зміни потрібно за допомогою меню Файл—>Пара метры страницы на вкладці Бумага встановити розмір сторі­нок документа, а потім на вкладці Поля встановити необхідні розміри полів і орієнтацію сторінок (книжкову або альбомну), на вкладці Сетка документа у разі необхідності встановити прапорці для включення опцій відображення ліній сітки тощо, натиснути кнопку ОК.

Подальше форматування сторінок буде здійснюватися авто­матично.

До елементів форматування сторінок належить також роз­міщення тексту в колонках, як на шпальтах газет. Щоб органі­зувати вже створений текст у колонки, потрібно його виділити.

Якщо це не весь текст, а тільки декілька абзаців, потрібно виді­лити їх дуже точно, використовуючи клавіші-стрілки. Якщо це зробити не точно — буде розміщено у колонки весь текст розділу. Далі натиснути кнопку Колонки на стандартній па­нелі і обрати потрібну кількість колонок: утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перемістити покажчик вправо по гори­зонталі і відпустити кнопку миші при відкритті потрібної кількості колонок.

Більш широкі можливості надає діалогове вікно Колонки (меню Формат Колонки)

Воно допомагає точно задати розмір колонок, роздільник між колонками, розмір проміжку між колонками, кількість колонок тощо. Змінити розмір колонок і проміжок між ними можна також за допомогою маркерів колонок на інструменті Линейка.Вправа 5. Спробуйте організувати текст в дві колонки з роз­дільником і змінити розмір колонок за допомогою інструменту Линейка.

До елементів форматування сторінок належать Колонти­тули, Нумерація сторінок. Створення колонтитулів буде роз­глядатись у наступній практичній роботі. Щоб додати нумера­цію сторінок у документі, потрібно виконати: меню ВставкаНомера страниц, після чого з'явиться діалогове вікно Номера страниц, в якому потрібно задати положення, спосіб вирівнювання номера на сторінці, форматування сим­волів та у разі необхідності встановити прапорець індикатор­ного перемикача Номер на первой странице, після чого натис­нути ОК.

Крім того, сторінки можуть мати рамки і певний різновид оформлення, як і абзаци. Рамки створюються шляхом вико­ристанням діалогового вікна Границы и заливка, яке відкри­вається з меню Формата-Границы и заливкавклавка Cmpaница.

Вправа 6. Виконайте оформ­лення сторінок документа Практ_9.

Форматування розділів. Роз­діл - це структурна одиниця текстового документа, яка об'єднує певну його частину за змістом і зазвичай має свій заго­ловок. Щоб створити у тексті но­вий розділ, потрібно встановити текстовий курсор в кінці попе­реднього розділу, а потім вико­нати: меню ВставкаРазрыв, після чого з'явиться діалогове вікно Разрыв.

У діалоговому вікні Разрыв встановити альтернативний пе­ремикач у потрібне положення, залежно від конкретних умов і вимог до документа. При цьому будуть створені спеціальні символи для позначення початку нового розділу, які можна побачити, натиснувши кнопку (Непечатаемые знаки) на панелі Стандартная. Щоб відмінити створення нового розді­лу, потрібно встановити на цих символах текстовий курсор і натиснути клавішу Delete.

Новий розділ може мати своє форматування усіх рівнів.

Вправа 7. Встановіть розрив розділу на сторінці, переглянь­те символи розриву, а потім вилучіть розрив.

Непряме форматування базується на використанні автоформатування та стилів. Автоформатування — це набір елемен­тів форматування, які виконуються як одна команда. Це най­швидший спосіб надання документу якісного вигляду. Для реалізації цього способу форматування потрібно створити до­кумент на базі шаблону Normal, використовуючи встановлені за замовчуванням елементи форматування, а потім виділити весь текст і виконати таку послідовність дій:

1. Меню ФорматАвтоформат.

2. З'явиться діалогове вікно Автоформат , в якому потрібно вказати тип документа і натиснути кнопку ОК.Стилем називають по-іменований набір парамет­рів форматування, який застосовується до певних структурних одиниць до­кумента. Стилі дозволя­ють за одну дію застосува­ти деякий набір елементів форматування.

Будь-який документ створюється на основі од­ного із стилів, що збері­гається в шаблоні цього до­кумента. За замовчуванням використовується шаблон Normal і стиль Обычный.

Нижче наведено перелік типів стилів документів, призначе­них для друку, які можна застосувати і створити в MS Word.

Стиль символів, який задає форматування виділеного фрагменту тексту в межах абзацу, визначає такі параметри тексту, як шрифт і розмір символів, їх колір тощо.

Стиль абзацу, який повністю визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто вирівнювання тексту, міжрядковий інтервал, границі і зафарбування.

Стиль списку — різновид форматування сукупності аб­заців, який задає однакове вирівнювання, симзоли нумерації або маркери, елементи форматування абзаців та символів для всіх елементів списку.

Стилі заголовків — набір елементів форматування, що застосовуються до заголовків.

Стиль таблиці, який задає вигляд границь таблиці, за­фарбування комірок, вирівнювання тексту в комірках, а також форматування абзаців та символів тексту.

За допомогою команди Стили и форматирование, яка зна­ходиться в меню ФорматСтили и форматирование, або кнопки панелі Форматирование можна переглянути, застосувати і створити стилі: символів, абзацу, таблиці, списків. Поточне форматування, застосоване до цих об'єктів, також зберігається і може бути ще застосоване. Після обрання коман­ди в меню ФорматСтили и форматирование з'являється об­ласть задач з назвою Стили и форматирование. У вікні Форма­тирование выделенного області задач Стили и форматирова ниє стиля відображається стиль виділеного тексту або стиль тексту, в якому знаходиться текстовий курсор.

Для зміни вигляду тексту потрібно його виділити і застосу­вати існуючий (вбудований) стиль, вибираючи його зі списку у вікні Выберите форматирование для применения області за­дач Стили и форматирование.

Якщо потрібний стиль відсутній, то створіть його, а потім застосуйте. Для створення нового стилю виконайте такі дії:

1) виділіть потрібний абзац чи його фрагмент (якщо ство­рюєте стиль символів);

2) натисніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование. З'явиться діалогове вікно, в якому потрібно задати тип стилю, задати оригінальне ім'я, визначити стиль наступного абзацу, тип вирівнювання, грани­ці тощо, тобто задати всі елементи форматування для відповід­ного типу стилю;

3) перегляньте вигляд тексту у віконці зразка і, якщо таке оформлення влаштовує, натисніть кнопку ОК. Кнопка Доба­вить в шаблон дозволяє додати цей стиль до бібліотеки стилів цього шаблону.

Існує можливість перевизначення стилю, яка полягає у зміні властивостей вже існуючого вбудованого стилю. Припус­тимо, що при форматуванні всі заголовки в документі були ви­рівняні по лівому краю з використанням напівжирного шрифту Агіаl Суr розміром 14 пунктів, а потім виникла необхідність змінити це форматування на вирівнювання по центру з вико­ристанням шрифту Arial Суr розміром 16 пунктів. Для цього зовсім не вимагається заново форматувати кожний заголовок — достатньо лише змінити властивості стилю. Для цього по­трібно виділити цей заголовок (у цьому прикладі), а потім від­крити контекстне меню стилю у віконці Форматирование вы­деленного текста в області задач Стили и форматирование і вибрати команду Изменить стиль. У діалоговому вікні Изме­нение стиля внести необхідні зміни. При цьому слід розуміти, що якщо змінений стиль був базовим, то зміняться і всі похідні від нього стилі, тому ставитись до перевизначення стилю по­трібно зважено.

Існує також можливість автоматичного оновлення стилів, коли Microsoft Word відстежує зміну форматування тексту, в якому міститься деякий стиль, а потім оновлює певний стиль і відповідним чином змінює формат всіх елементів тексту, офор­млених цим стилем. Автоматичне оновлення стилів рекомен­дується виконувати досвідченим користувачам, які вже пра­цювали зі стилями.

Для вилучення стилю потрібно його виділити у списку стилів у вікні Выберите форматирование для применения об­ласті задач Стили и форматирование.

Особливості форматування титульної сторінки реферату, курсової роботи тощо. У звичайному документі більшість сторі­нок містить матеріал, який повинен друкуватись, починаючи з самого верху сторінки і після заповнення сторінки переходити на наступну. Але в окремих випадках, і в першу чергу на ти­тульних сторінках документів, текст потрібно розташувати на середині сторінки. Наприклад, на титульній сторінці рефера­ту, курсової чи дипломної роботи потрібно розташувати такі елементи:Міністерство освіти України

Назва навчального закладу

Назва предмета

Тема роботи

ЇЇ вид (реферат, курсова робота, дипломний проект чи робота, інше)

Автор роботи

Науковий керівник чи прізвище викладача

Місто рік.

Для того, щоб ці фрагменти були центровані і по вертикалі, і по горизонталі, застосовують спеціальну можливість форма­тування, яка полягає у заданні вертикального вирівнювання по центру та однакових полів, що можна зробити за допомо­гою діалогового вікна Параметры страницы.ЗАВДАННЯ 2. Уважно прочитайте і виконайте всі пункти цього практичного завдання.

1. У Вашій папці MS Word створіть титульну сторінку рефе­рату з обраної Вами теми і дисципліни. Використайте елемен­ти форматування за власним баченням, але дотримуючись на­ведених у методичних рекомендаціях особливостей цього документа. Збережіть документ з ім'ям Титульна сторінка.2. У документі Практ_№ 9 створіть новий розділ, вста­вивши в кінці попереднього розділу Разрыв раздела на следую­щей странице. Задайте альбомну орієнтацію сторінок у новому розділі.

3. Введіть заголовок розділу: Найважливіші події остан­нього тижня.

4. Створіть основний текст розділу: 20—30 речень.

5. Застосуйте до нового розділу автоформатування.

6. Пронумеруйте всі сторінки документа, починаючи з першої.

7. Створіть власний стиль абзацу з ім'ям Мій стиль за власними параметрами.8. Збережіть зміни у документі.

ЗАВДАННЯ 3. Захистіть виконану роботу.

Запитання до захисту практичної роботи:

 1. Що таке форматування тексту?

 1. Які рівні форматування Ви знаєте?

 1. Перелічіть елементи форматування символів у MS Word, Тема 6

 1. Назвіть елементи форматування абзаців у MS Word.

 1. Які елементи форматування сторінок існують у MS Word?

 1. Як збільшити розміри літер у вже набраному тексті?

 1. Чи можна оформити текст абзацу у рамку?

 1. Яким чином з'єднати два абзаци в один?

 1. Як з одного абзацу, який складається з двох речень, зро­бити два так, щоб кожне речення створювало окремий абзац?

 1. Що таке стиль?

 1. Які типи стилів використовуються у MS Word?

 1. Поясніть, як застосувати стиль.

 1. Розкажіть, як створити новий стиль.

 1. Як застосувати автоформатування?

 1. Вкажіть, як створити Буквицю.

 1. Як пронумерувати сторінки?

 1. Як розмістити текст в декількох колонках з роздільни­ком?

 1. Як задати параметри сторінок?

Каталог: Студенти -> Групи
Групи -> Звіт про виконан­ня практичної роботи. Запишіть висновок завдання уважно вивчіть вікно та елементи віконного інтерфейсу текстового процесора, навчіться встановлювати параметри функціонування Microsoft Word
Групи -> Система числення
Групи -> Вп нубіп україни «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
Групи -> Розділ Поняття рекреаційних ресурсів України,їх екологічний аналі
Групи -> Реферат на тему: asus geForce gtx 960 strix directcu II oc >> п ідготував
Групи -> Характерними видами місцевих електричних травм є
Групи -> Звіт про виконан­ня практичної роботи. Запишіть висновок завдання уважно вивчіть вікно та елементи віконного інтерфейсу текстового процесора, навчіться встановлювати параметри функціонування Microsoft Word
Групи -> Програмне забезпечення комп'ютера
Групи -> Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

Скачати 152.57 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка