Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «планування І контроль на підприємстві»Скачати 196.01 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір196.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова


Кафедра менеджменту та маркетингу
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

НА ПІДПРИЄМСТВІ»

за напрямом

6.030504 «Економіка підприємства»

м. Одеса, 2015

УДК 338.47

Сакун Г.О. Планування і контроль на підприємстві: [методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів за напрямом 6.030504«Економіка підприємства»] / Г.О.Сакун. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 13 с.
Затверджено

рішенням кафедри М та М

протокол №11 від «13» березня 2015 р.
1. Загальні положення
1.1. Самостійна робота студентів регламентується Положенням про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова від 24.03.2015 р.

1.2.  Положенням  про організацію освітнього процесу в ОНАЗ ім. О.С. Попова передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен  становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

1.3. Мета самостійної роботи студентів:


 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентом глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль.

1.4. Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати над літературою;

 • творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати;

 • набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні знань, вмінь.2. Організація самостійної роботи студентів
2.1. Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» визначається навчальною програмою дисципліни та робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

2.2. На самостійну роботу виноситься: • частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;

 • окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

2.3. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення даної навчальної дисципліни:

 • основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);

 • додаткова література (наукова, фахова монографічна, періодична);

 • методичні матеріали (методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами).

2.4. Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з цієї дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

2.5. Види завдань до самостійної роботи з дисципліни «Планування і контроль на підприємстві»: • переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, есе, огляди тощо);

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати різні види таблиць, проводити їх аналіз).

Самостійні завдання можуть виконуватись у робочому зошиті або на окремих аркушах.Таблиця 1

Структура дисципліни

«Планування і контроль на підприємстві»

Заліковий модуль

Лекції

Заняття

Самостійна робота

(у т.ч. ІНДЗ)практичні

лабораторні

Заліковий модуль 1

30

30

-

76

РАЗОМ

30

30

-

76


Таблиця 2

Програма самостійної роботи з дисципліни

«Планування і контроль на підприємстві»

Тема, яка виноситься на самостійну роботу

Кількість годин

Вид навчального завдання до самостійної роботи

Форми контролю

Література
1

2

3

4

5
 1. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

5

самостійне вивчення із

усна співбесіда

[1-22]
 1. Забезпечення операційної діяльності

5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]Продовження табл. 21

2

3

4

5
 1. Планування фонду оплати та продуктивності праці.

5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Планування витрат і обсягу виробництва

5

творчі завдання (доповіді, огляди)

письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

[1-22]
 1. Фінансове планування на підприємстві.

5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-22]
 1. Вибір оптимальної бізнес-стратегії в умовах невизначеності

5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Планування підготовки виробництва та освоєння нових продуктів

5

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Інформаційна база планування
5

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Прогнозування сегментації та місткості ринку
5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-22]
 1. Принципи і методи планування та їх характеристика; інформаційна база
5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Розроблення балансу виробничої потужності підприємства
5

творчі завдання (доповіді, огляди)

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Планування обсягів виробництва

6

самостійне вивчення

перевірка домашніх завдань

[1-22]
Закінчення табл. 2
1

2

3

4

5
 1. Планування потреби у сировині та матеріальних ресурсах
5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-22]
 1. Планування собівартості продукції за техніко-економічними факторами
5

написання рефератів

усна співбесіда за матеріалами теми

[1-22]
 1. Планування прибутковості підприємства, та показники її вимірювання
5

самостійне вивчення із розробкою конспекту

перевірка домашніх завдань

[1-22]


3. Організація контрольних заходів

самостійної роботи студентів

3.1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань студентів.

3.2. Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і проводиться під час лекцій та практичних занять.

3.3. Форми поточного контролю: • усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку наступної лекції з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв);

 • письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються викладачем у позааудиторний час. Бажано, щоб контрольні питання були заздалегідь підготовлені на окремих аркушах, на яких студенти пишуть відповіді;

 • фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студентів за кількома темами, винесеними на самостійну роботу (5-10 хв). Проводиться на початку практичних занять;

 • перевірка домашніх завдань;

 • перевірка набутих вмінь на практичних заняттях;

 • тестова перевірка знань студентів;

 • інші форми.

3.4. Виконання деяких завдань самостійної роботи студентів може контролюватись при проведенні практичних занять (деякі питання заняття можуть стосуватися тем, які частково або повністю пророблялись самостійно), викладач може передбачити проведення заняття повністю за темами самостійної роботи.

3.5. При кредитно-модульній системі навчання теми самостійної роботи входять у модуль. Контролюються після закінчення логічно завершеної частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і їх результати враховуються при виставленні підсумкової оцінки.

3.6. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентами у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується при проведенні навчальних занять.

3.7. Контроль за опрацюванням навчального матеріалу, винесеного на самостійну роботу проводиться викладачем на заняттях, в позааудиторний час за двобальною (“зараховано” або “не зараховано”) або за впровадженою шкалою в ОНАЗ ім. О.С. Попова. Консультації та поточний контроль викладачем проводяться згідно з розкладом додаткових занять.

3.8. Результати поточного контролю за самостійну роботу студентів фіксуються в журналі викладача.

ЛІТЕРАТУРА
Нормативна


 1. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. — К.: Істина, 2003. — 208 с.

2. Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 14. — С. 168.

3. Закон України “Про господарське товариство” від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.

4. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті /Наказ Міністерства транспорту України від 5 лютого 2002 р. № 65.

2. Методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємства / Наказ Міністерства економіки України від 06.09.2006 р. № 290.


Основна

 1. Анискин Ю. П. Планирование и контроллинг : учебник / Ю. П. Анискин, А. М. Павлова. — М.: Омега-Л., 2003. — 280 с.

 2. Афитов Э. А. Планирование на предприятии : учеб. пособие / Афитов Э. А. — Мн. : Высш. шк., 2001. — 285 с.

 3. Бескровна, Л.О. Планирование делового развития фирмы / Л.О. Бескровна, Н.К. Заборська; Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова. – 2013

 4. Бескровна, Л.О. Бізнес-планування підприємства / Л.О. Бескровна; ОНАЗ ім. О.С.Попова. – 2012

 5. Бескровна, Л.О. Планування і контроль на підприємстві / Л.О. Бескровна, Л.Е. Жуковська, Т.А. Ісайко; ОНАЗ ім. О.С.Попова, Одеса. – 2012

 6. Бескровна, Л.О. Навчальний посібник з курсу «Бізнес–планування оператора зв'язку» за спеціальністю 7.050201 Менеджмент організацій «Бізнес – планування підприємства» / Л.О. Бескровна; Одеса: ОНАЗ ім.О.С. Попова. – 2010.

 7. Горемыкин В. А. Планирование на предприятии / Горемыкин В. А., Бугулов Э. Р., Богомолов А. Ю. — М. : Информ.-издат. дом. «Филинъ», 2004. — 520 с.

 8. Грант С. Ефективне управління збутом / Грант С. — Д. : Баланс-Клуб, 2002. — 192 с.

 9. Гриньова В. М. Фінанси підприємств / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. — К. : Знання-Прес, 2004. — 424 с.

 10. Лихачева О. Н. Финансовое планирование на предприятии / Лихачева О. Н. — М.: Проспект, 2003. — 263 с.

 11. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник / Орлов О.О. – К. : Скарби, 2003. – 336 с.

 12. Пивоваров К. В. Планирование на предприятии : учеб. пособие / Пивоваров К. В. — М. : Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. - 232 с.

 13. Планування діяльності підприємства : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Бєлов, Н. М. Євдокимова, В. Є. Москалюк та ін.; за заг. ред. В. Є. Москалюка. — К. : КНЕУ, 2002. — 252 с.

 14. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. ; за заг. ред. В. Є. Москалюка. — К. : КНЕУ, 2005. — 384 с.

 15. Полторак В. А. Маркетингові дослідження : навч. посіб. / Полторак В. А. — К. : Центр навч. л-ри, 2003. — 387 с.

 16. Сергеев И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии / Сергеев И. В. — М. : Финансы и статистика, 2002. — 288 с.

 17. Тарасюк Г.М. Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз : навч. посіб. / Тарасюк Г.М. – К. : Каравела, 2006. – 280 с.

 18. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. 3-є вид. / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

 19. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия / Трифилова А. А. — М. : Финансы и статистика, 2003. — 176 с.

 20. Финч Б. Как написать бизнес-план / Финч Б. — СПб. : Издат. Дом «Нева», 2004. — 192 с.

 21. Царев В. В. Внутрифирменное планирование / Царев В. В. — СПб. : Питер, 2002. — 496 с.

 22. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. / Швайка Л. А. — Л. : Новий світ-2000, 2003. — 268 с.


Допоміжна

 1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы / Алексеева М. М. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 248 с.

 2. Афонин И. В. Управление развитием предприятия: стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены : учеб. пособие / Афонин И. В. — М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2002. — 380 с.

 3. Бєлов М. А. Управління виробничою інфраструктурою : навч. посіб. / Бєлов М. А. — К. : КНЕУ, 1997. — 207 с.

 4. Бизнес-план инвестиционного проекта : отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация : учеб. пособие ; под ред. В. М. Попова. — М. : Финансы и статистика, 1997. — 418 с.

 5. Васильков В. Г. Організація виробництва : навч. посіб / Васильков В. Г. — К. : КНЕУ, 2003. — 524 с.

 6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник / Гаркавенко С. С. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.

 7. Гончаров В. Н. Оперативное управление производством / Гончаров В. Н., Колосов А. Н., Дибнис Г. И. — М. : Экономика, 1987. — 120 с.

 8. Горемыкин В. А., Богомолов А. Ю. Экономическая стратегия предприятия. Учебник. — М.: Информ.-издат. дом «Филинъ», Рилант, 2001. — 506 с.

 9. Звягинцев Ю. Е. Оперативное планирование и организация ритмичной работы на промышленных предприятиях / Звягинцев Ю. Е. — К. : Техника, 1990. — 135 с.

 10. Животова И. Тактические приемы при выводе продукта с рынка / Животова И. // Новый маркетинг. — 2004. — № 1. — С. 22—29.

 11. Ковелло Д. Бизнес-планы: полное справочное руководство / Д. Ковелло, Б. Хейзелгрен. — М .: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. — 344 с.

 12. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : Монографія / Наливайко А. П. — К. : КНЕУ, 2001. — 227 с.

 13. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві / Нелеп В.М. – К. : КНЕУ, 2000. – 372 с.

 14. Обеспечение материальными ресурсами и коммерческая деятельность предприятий : учеб. пособие ; под ред. Ф. П. Васюлина. — Мн. : Высш. шк., 1991. — 270 с.

 15. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування : навч. посібник / Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г. О. – К. : КНЕУ, 1998. – 208 с.

 16. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум : навчальний посібник / Тарасюк Г.М. – К. : Кондор, 2004. – 266 с.

 17. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством : монографія / Тарасюк Г.М. – Житомир : Житомирський державний технологічний університет, 2006. – 469 с.

 18. Тян Р.Б. Планування діяльності підприємства / Тян Р.Б. К.: МАУП, 1998. – 156 с.

 19. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга / Хан Д. — М. : Финансы и статистика, 1997. — 800 с.

 20. Хасси Д. Стратегия и планирование / Хасси Д. — СПб. : Питер, 2001. — 384 с.


15. Інформаційні ресурси

 1. Президент України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua

 6. Міністерство освіти і науки України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.mon.gov.ua

 7. Головне управління статистики України: Електронний ресурс. – режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Додаток АОрієнтовні рекомендації щодо роботи студентів з літературою
Опрацювання матеріалу потрібно починати з прочитання всього тексту, параграфу, дотримуватись таких правил:

 • Зосередитись на тім, що читаєш;

 • Виділити саму суттєвість прочитаного, відкидаючи дрібниці;

 • Зрозуміти думку автора чітко і ясно і це допоможе виробити чітку і власну думку;

 • Мислити послідовно і обережно;

 • Уявити ясно те, що читаєш.

 • У процесі роботи над темою тлумачення незнайомих слів і спеціальних термінів знаходити в словнику іншомовних слів і у спеціальних довідниках з професії.

 • Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька раз, щоб зрозуміти їхній смисл.

У тексті зустрічаються окремі слова, фрази, або цілі речення, що виділені курсивом, жирним шрифтом, або набрані в розрядку. Це свідчить про акцент автора на основному.

Після прочитання тексту необхідно: • Виділити головну думку автора;

 • Виділити основні питання тексту від другорядних;

 • Усвідомити зв’язок між теоретичними положеннями і життям (практикою);

 • Закріпити прочитане у свідомості;

 • Пов’язати нові знання з попередніми у даній галузі;

 • Перейти до заключного етапу засвоєння і опрацювання – записам.

Записи необхідно починати з назви теми та посібника, прізвища автора, року видання та назви видавництва. Якщо це журнал, то рік і номер видання, заголовок статті. Після чого скласти план, тобто короткий перелік основних питань тексту в логічній послідовності теми.

Складання плану, або тез логічно закінченого по смисловому змісту уривка тексту, сприяє кращому розумінню його. План може бути простий або розгорнутий, тобто більш поглиблений, особливо при опрацюванні додаткової літератури за даною темою.

Після складення плану необхідно перейти до текстування записів.

Записи необхідно вести розбірливо і чітко. Вони можуть бути короткі або розгорнуті залежно від рівня знань студента, багатства його літературної і професійно лексики, навичок самостійної роботи з книгою. По мірі клопіткої і систематичної праці, записи повинні носити тезисний характер і бути логічно послідовними.

Для зручності користування записами необхідно залишати поля для заміток і вільні рядки для доповнень. Записи не повинні бути одноманітними. В них необхідно виділяти важливі місця, головні слова, які акцентуються різним шрифтом або різним кольором шрифтів, підкреслюванням, замітками на полях, рамками, стовпчиками тощо.

Записи можуть бути у вигляді конспекта, простих або розгорнутих тезів, цитат, виписок, систематизованих таблиць, графіків, діаграм, схем.Конспект (лат. conspectus – огляд) – це коротка, стисла, послідовно викладена за текстом універсальна форма запису основного змісту прочитаного, яка може супроводжуватись різними вищезгаданими записами.

Складання конспекту зводиться до коротких записів змісту кожного заголовку плану. Виділяючи основні думки, положення, підтвердження прикладами. Всі питання плану повинні бути пов’язані між собою.Виписки використовуються за необхідності викладання найбільш важливих місць, фактів, цифрових даних, точного формулювання правил та законів.

Цитата (лат. citare – визнавати) – це послідовний вислів, яким підкреслюється положення тексту. Вона зберігає гостроту висловлювання автора, виписується послідовно, грамотно і вказується джерело цитати.

Важливим елементом конспектування є уміння використовувати ілюстровані роботи (схеми, графіки, діаграми) і систематизовані таблиці. Основним недоліком у даному питанні є механічне виконання ілюстрацій, що не пов’язане з текстовим матеріалом.

Викладач повинен акцентувати увагу студентів на необхідності виконання та значенні графічних зображень і систематизованих таблиць, навчити їх самостійно складати, аналізувати і користуватись при теоретичних викладках матеріалу. Наприклад, при вивченні кровообігу у тварин можна обмежитись рисунком без текстуальних записів.

Складання тематичних графічних зображень і таблиць сприяє кращому засвоєнню однорідних явищ, дозволяє простежити за розвитком одного і того ж явища, тобто охопити увесь навчальний матеріал теми.

Систематизовані таблиці дозволяють студентам узагальнити набуті знання, аналізувати одержану інформацію.

Складання ілюстрованих матеріалів проявляє творчу і свідому активність студента до оволодіння знаннями, сприяє практичним умінням і навичкам до самостійної, вдумливої праці.

Навички конспектування виробляють уміння студента до написання рефератів.

Реферат (лат.reffere – докладувати, повідомляти) – це короткий виклад суттєвості змісту якої-небудь книги, теми, чи окремого питання прочитаного джерела.

Реферат викладають у вигляді вільного запису своїми словами, дотримуючись послідовності фактів згідно з джерелами і супроводжуючі текст виписками, цитатами, ілюстративними матеріалами.Необхідно привчити студентів користуватись великою кількістю джерел для написання реферату. Це дає можливість повноцінніше висвітлювати тему і навчитись зіставляти вислови, думки, цифрові дані різних авторів, років видання, що сприяє виробленню власної думки студента і є рушійним фактором до навичок елементів дослідницького мислення.
Каталог: dif files -> m m
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління персоналом»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг послуг поштового зв‘язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Бізнес-планування оператора зв’язку»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Теорія організації»
m m -> Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «маркетинг» за напрямами 030504«Економіка підприємства»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Методика викладання управлінський дисциплін»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «аудит інформаційної безпеки»
m m -> Методичні рекомендації щодо організації та виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «публічне адміністрування»

Скачати 196.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка