Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки самостійного вибору навчального закладу психологія споживачаСкачати 323.5 Kb.
Сторінка7/10
Дата конвертації11.09.2018
Розмір323.5 Kb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1 Визначте єдино правильну відповідь
1. Бюджетне обмеження споживача утворюють:

а) тільки дохід споживача;

б) тільки ціни товарів;

в) дохід споживача і ціни товарів;

г) дохід споживача, ціни товарів та їх корисності.
2. Модель можливого:

а) є моделлю бюджетного обмеження;

б) визначає множину наборів товарів, доступних споживачеві;

в) визначає сукупні видатки споживача за певного рівня доходу та даних цін товарів;

г) усі відповіді правильні.
3. Бюджетна лінія — це:

а) лінія рівної корисності;

б) лінія рівних видатків споживача;

в) лінія наборів двох товарів, доступних споживачеві за певної величини грошового доходу;

г) правильні відповіді б) і в).
4. Бюджетна лінія:

а) показує межу між можливим і неможливим;

б) показує компроміс, на який повинен піти споживач у виборі між двома благами;

в) визначає множину комбінацій двох благ, видатки на які в сумі не перевищують доходу споживача;

г) усі відповіді правильні.
5. Точки перетину бюджетної лінії з осями координат характеризуються тим, що:

а) перебуваючи в цих точках, споживач не витрачає цілком свого доходу;

б) перебуваючи в цих точках, споживач витрачає весь дохід лише на один з двох товарів;

в) перебуваючи в цих точках, споживач взагалі не витрачає доходу;г) їх положення не залежить від цін товарів.
6. Зі зміною ціни товару X бюджетна лінія змінює положення:

7. Зі зростанням доходу споживача бюджетна лінія змінює положення:
8. Бюджетна лінія:

а) має від'ємний нахил;

б) зміщується паралельно попередній зі зміною доходу споживача;

в) змінює кут нахилу зі зміною ціни одного з товарів;

г) усі відповіді правильні.
9. Нахил бюджетної лінії визначають:

а) кількістю споживаних благ;

б) співвідношенням граничних корисностей благ;

в) співвідношенням цін товарів;

г) співвідношенням цін товарів і доходу споживача.
10. Пропорції можливої заміни одного товару іншим на бюджетній лінії визначають:

а) кутовим коефіцієнтом нахилу бюджетної лінії;

б) відносною ціною товару;

в) співвідношенням цін товарів;

г) усі відповіді правильні.
11. Положення бюджетної лінії не зміниться, якщо:

а) ціни двох товарів знизяться, а дохід у тій самій пропорції зросте;

б) ціна товару X знизиться у стільки разів, у скільки ціна товару Y зросте за незмінного доходу;

в) ціни і дохід зміняться в одному напрямі й в однаковій пропорції;

г) ціна товару X зросте на стільки ж, на скільки знизиться ціна товару Y за незмінного доходу.
12. Яке з наступних тверджень є неправильним?

а) точки на бюджетній лінії визначають множину можливого вибору споживчих кошиків;

б) точки бюджетної лінії показують, від якої кількості одного товару готовий відмовитись споживач заради придбання додаткової одиниці іншого;

в) точки на бюджетній лінії визначають множину споживчих кошиків, бажаних для споживача;

г) точки на бюджетній лінії визначають множину комбінацій двох товарів, видатки на які не перевищують у сумі доходу споживача.
13. Бюджетні лінії:


а)завжди є прямим лініями;

б)можуть бути як прямими, так і ламаними лініями;в)завжди є ламаними лініями;

г)за жодних умов не можуть бути ламаними.


14. Бюджетні лінії:

а)звичайно є прямими;

б) можуть бути ламаними, якщо кількість споживання одного з благ є фіксованою;

в) можуть бути ламаними, якщо ціна одного з благ змінюється залежно від його кількості, що купують;

г) усі відповіді правильні.


15. Оптимальний споживчий вибір передбачає:

а) суміщення мети та обмежень споживача;

б) суміщення моделі бажаного та моделі можливого;

в) вибір споживчого кошика, який одночасно належав би до поверхні байдужості найвищого рівня корисності й мав спільні точки з множиною досяжних наборів;

г) усі відповіді правильні.
16. Правило максимізації корисності полягає у тому, що:

а) споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що гранична корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ;

б) корисність максимізується вибором такого кошика в межах бюджетного обмеження, для якого відношення граничних корисностей останніх одиниць кожного виду благ до їх цін однакове для всіх благ;

в) споживач максимізує корисність, якщо розподіляє свій бюджет так, що сукупна корисність на останню грошову одиницю видатків є однаковою для кожного виду благ;

г) правильні відповіді а) і б).
17. Споживчий вибір є оптимальним, якщо:

а) у межах бюджетного обмеження споживач вибирає такий набір товарів,

для якого відношення граничних корисностей благ дорівнює відношенню їх цін;

б) споживач задовольняє всі свої потреби;

в) споживач максимізує граничну корисність у межах свого бюджету;

г) споживач купує товари в межах свого бюджету за найнижчими цінами.


18. Співвідношення між граничними корисностями різних благ оптимального споживчого кошика:

а) є однаковим для всіх споживачів;

б) є різним для різних споживачів;

в) може бути як однаковим, так і різним для різних споживачів;

г) інформація є недостатньою для відповіді.

19. Ціни вимірюють граничні корисності благ:

а) однаково для всіх споживачів;

б) індивідуально для кожного зі споживачів;

в) ціни не мають відношення до оцінки граничних корисностей благ;

г) інформація є недостатньою для відповіді.


20. Другий закон Госсена:

а) описує рівновагу споживача;

б) стверджує, що для максимального задоволення потреб за умов обмеженості благ необхідно припинити споживання всіх благ у точках, де інтенсивність задоволення від споживання кожного блага стає однаковою;

в) визначає, що споживач цілеспрямовано змінює структуру споживання, послідовно рухаючись до оптимального стану, за якого змінювати структуру споживання невигідно;

г) усі відповіді правильні.
21. Якщо для вибраного споживачем кошика MUX/MUY=9, а Рху=7, то :

а) споживач знаходиться у стані рівноваги;

б) для досягнення рівноваги споживачеві слід купувати більше товару X і менше товару Y;

в) для досягнення рівноваги споживачеві слід купувати більше товару Y і менше товару X;

г) споживач не має стимулу для зміни структури споживання.
22. Ціна груш і яблук однакова і становить 2 грн за кілограм. Споживач, який прагне максимізувати корисність від їх споживання, повинен:

а) купувати однакову кількість груш і яблук, доки ціна на них однакова;

б) купити таку кількість груш і яблук, для якої MRS дорівнювала б 1;

в) купити таку кількість груш і яблук, видатки на які дорівнювали б доходу споживача;

г) вірні відповіді б) і в).
23. Рівновага споживача на карті байдужості - це:

а) будь-яка точка на найвищій з кривих байдужості;

б) будь-яка точка на бюджетній лінії;

в) будь-яка точка у просторі, обмеженому бюджетною лінією;

г) точка дотику бюджетної лінії до кривої байдужості.
24. Споживач перебуває у стані рівноваги, якщо:

а) він максимізує граничну корисність;

б) вибирає комбінацію товарів, якій графічно відповідає точка дотику лінії бюджету і кривої байдужості;

в) бюджет витрачений повністю і зважені за цінами граничні корисності двох товарів рівні;

г) правильні відповіді б) і в).
25. Щоб опинитися у стані рівноваги, споживач повинен:

а) бути впевненим, що ціни купованих ним товарів пропорційні сукупній корисності;

б) не купувати недоброякісних товарів;

в) розподілити дохід таким чином, щоб остання гривня, витрачена на придбання будь-якого товару, надавала йому однакову граничну корисність;

г) бути впевненим, що ціна кожного товару дорівнює граничній корисності грошей.
26. Еквімаржинальний принцип рівноваги споживача означає, що:

а) корисність споживача максимізується, якщо він купує в межах бюджетного обмеження такий набір товарів, для якого граничні корисності з розрахунку на грошову одиницю рівні для всіх благ ;

б) корисність споживача максимізується, якщо він купує такий набір товарів, для якого граничні корисності всіх товарів рівні;

в) корисність споживача максимізується, якщо він купує такий набір товарів, ціни яких однакові;

г) корисність споживача максимізується, якщо він купує такий набір товарів, для якого ціни товарів з розрахунку на грошову одиницю рівні для всіх благ.
27. Узагальнена модель споживчого вибору:

а) аналізує специфічний споживчий кошик "благо X + видатки на всі інші блага";

б) дозволяє пов'язати споживання окремого блага з доходом споживача;

в) характеризує вибір множини благ за ординалістським підходом;

г) усі відповіді правильні.
28. Лінія розширеного бюджетного обмеження:

а) відображає всі комбінації одного товару і видатків на всі інші блага, які споживач може придбати в межах свого доходу;

б) графічно не відрізняється від простої бюджетної лінії, але має відміни у побудові;

в) описується рівнянням І = РхX + Е;

г) усі відповіді правильні.
29. Гранична норма заміни в узагальненій моделі споживчого вибору:

а) показує готовність споживача відмовитись від певної кількості грошей заради придбання додаткової одиниці блага;

б) визначає, від скількох одиниць одного блага споживач повинен відмовитись, щоб одержати додаткову одиницю іншого;

в) вимірює пропорції заміни одного товару іншим;

г) усі відповіді правильні.
30. *Після зміни доходу та ринкових цін благ споживач знову досягає стану рівноваги. У новому рівноважному кошику граничні корисності всіх благ стали нижчими, ніж були в початковому. Уподобання споживача не змінилися. Можна стверджувати, що:

а) добробут споживача знизився;

б) добробут споживача підвищився;

в) дохід споживача зменшився;

г) зросли ціни всіх споживаних ним благ.
31. *Доход споживача становить 8 грн. Ціна одиниці товару X - 1 грн, ціна одиниці товару Y - 0,5 грн. Яка з наступних комбінацій двох товарів знаходиться на бюджетній лінії?

а) 7 X та 1 Y; б) 6 X та 6 Y; в) 5 X та 6 Y; г) 6 X та 5 Y.


32. *Гранична корисність товару А дорівнює 100 ютилів, його ціна становить 10 грн. Ціна товару В дорівнює 5 грн. Гранична корисність товару В у стані рівноваги споживача дорівнює:

а) 0,5 ютиля; б) 20 ютилям; в) 50 ютилям; г)10 ютилям.


33. *Споживач купує лише яблука та сливи. Ціна яблук — 2 грн за кілограм, ціна слив - 1,5 грн. Споживач може витратити на купівлю цих товарів 16 грн. Для оптимального споживчого кошика гранична норма заміни слив яблуками становитиме:

а) 3/4; 6)4/3; в) 1/8; г) 3/32.


34. *Бюджетна лінія споживача описується рівнянням: 15X+25Y=900. Оптимальний кошик споживача містить 30 одиниць Y, а кількість товару X в цьому кошику становить:

а) 10 одиниць; б) 30 одиниць; в) 50 одиниць; г) 60 одиниць.


35. *Для споживача товари X і Y є абсолютними замінниками в пропорції 1:1. Ціна товару X - 1 грн, товару Y - 1,5 грн. Споживач максимізує корисність, якщо:

а) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 2/3;

б) споживач витрачає весь свій дохід на товар X;

в) споживач витрачає весь свій дохід на товарY;

г) гранична норма заміни товару X товаром Y становить 3/2.

Завдання 2 Визначте, правильні

чи неправильні наступні твердження
1. Нахил бюджетної лінії залежить від співвідношення цін двох благ.

2. Зміна доходу споживача зміщує бюджетну лінію паралельно початковій за інших рівних умов.

3. Модель можливого описує поведінку споживача без врахування видатків на будь-який споживчий кошик.

4. Споживач максимізує корисність, коли його бюджетна лінія перетинає криву байдужості.

5. Якщо споживач перебуває на певній кривій байдужості і при цьому цілком витрачає свій дохід, можна стверджувати, що він максимізує корисність.

6. У точці рівноваги споживача кути нахилу кривої байдужості й бюджетної лінії однакові.

7. Бюджетна лінія зрушиться ліворуч паралельно початковій, якщо дохід споживача скоротиться

8. Зміни доходу споживача та ринкових цін змінюють купівельну спроможність споживача і впливають на положення бюджетної лінії.9. Зрушення бюджетної лінії відбуваються внаслідок зміни рівня задоволення потреб споживача.

10. За умови крива байдужості є дотичною до бюджетної лінії.

11. У стані рівноваги споживача гранична корисність товару X дорівнює граничній корисності товару Y.

12. Умова рівноваги споживача за кардиналістською теорією не відрізняється від умови рівноваги споживача за ординалістською теорією.

13. Оптимальний споживчий кошик повинен розміщуватись на бюджетній лінії та належати до найвищої з можливих кривих байдужості.

14. Розширене бюджетне обмеження відрізняється від звичайного тим, що відображає видатки споживача не на два, а на множину товарів у межах його доходу.

15. Другий закон Госсена описує умови рівноваги споживача.

16. Досягнувши стану рівноваги, споживач не має потреби змінювати структуру споживання, купувати одного товару більше, а іншого - менше.

17. Еквімаржинальний принцип - це принцип рівної корисності.

18. Співвідношення між граничними корисностями та цінами благ є різними для різних споживачів, тоді як співвідношення між граничними корисностями різних благ для всіх споживачів однакові.

19. Багаті витрачають гроші легко, бідні розмірковують над кожною копійкою. Психологія на ринку тих й інших пояснюється законом спадної граничної корисності.

20. Під час вибору оптимального кошика з двох товарів - досконалих замінників споживач завжди надає перевагу більш дешевому з них.

Завдання 3 Розв'яжіть задачі


Каталог: public -> kaf -> kaf m2 -> wp-content -> uploads -> 2017
public -> Підготувала Вчитель Захисту Вітчизни
public -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
public -> М. Дніпропетровська на 2007 рік Дніпропетровськ 2007 Зведений каталог періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2007 рік
public -> Круглий стіл «Стратегія сталого розвитку: можливості і перспективи впровадження в Україні», Київ, 27 травня 2013 р
public -> Загальні засади електронного урядування
2017 -> Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів І тематика контрольних робіт з дисципліни «Основи менеджменту»
2017 -> МЕтодичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту»
2017 -> Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «самоменеджмент»

Скачати 323.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка