Методичні рекомендації щодо вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2017 /2018 н рДата конвертації11.03.2019
Розмір134 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

щодо вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2017 /2018 н.р.
Методичні рекомендації укладено на основі додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436, зокрема «Мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням або вивченням мов національних меншин», листа МОН України від 17.08. 2017 р. № 8269 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».
У процесі навчання мовам та літературам у сучасній школі необхідно орієнтуватися на життєві потреби учнів; розвивати в них уміння справлятися з реальними проблемами, що виникають у різних життєвих ситуаціях; допомагати стати більш незалежними в своїх думках і діях, більш відповідальними і готовими до співробітництва з іншими людьми, що є умовою розвитку демократичного суспільства

У 2017/2018 навчальному році вчителі-словесники загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин працюватимуть:

у 5-9 класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012  № 409 (із змінами);

у 10-11 класах – для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (із змінами).

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з вивченням двох іноземних мов тощо) навчальний заклад обирає самостійно залежно від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів мовою навчання може бути мова національної меншини або така мова може вивчатися. У такому випадку під час розроблення робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів та для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови(ою) національної меншини (у частині вивчення (навчання) мови(ою) національної меншини та «Літератури»).

Крім того, при складанні робочих Типових навчальних планів необхідно орієнтуватися на лист Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1/9-542.

Звертаємо увагу, що факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів або груп учнів. При цьому в класному журналі або в окремому журналі зазначається, з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться; склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради (див. лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»).

До змісту навчальних програм з мов і літератур національних меншин для учнів 5-9 класів, що введені в навчальний процес з 2013-2014 навчального року, внесено корективи та зміни, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Ці навчальні програми розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, та положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

В оновлених програмах розкривається роль мов та літератур національних меншин у формуванні ключових компетентностей та посилюється компетентнісний підхід до їх вивчення; уточнено і деталізовано кількість навчальних годин на вивчення тієї чи іншої теми; спрощено окремі теми, що дублюють зміст освіти у відповідних лініях програм; вилучено матеріал, який певним чином дублюється в попередніх чи наступних класах; знято теми, що не відповідають віковим особливостям учнів або втратили свою актуальність, або вивчаються в курсі української мови та літератури тощо.Ключові (загальноосвітні) компетентності – це сукупність знань і навичок, яких потребує кожен учень як суб'єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку і самореалізації.

Предметна компетентність – це здатність учня успішно застосовувати сукупність знань і способів дій із певного предмета (мови та літератури) під час уроку або згідно з життєвою ситуацією.

При плануванні навчальної діяльності, постановці цілей та завдань навчання вчитель має їх співвідносить із завданнями розвитку ключових та предметних компетентностей, які охарактеризовано у спеціальній таблиці в пояснювальних записках навчальних програм.Структура навчальних програм для кожного класу містять такі компоненти:

пояснювальну записку;

зміст навчального матеріалу, який представлено в таблиці, що складається з двох частин (у лівій – очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів із конкретизацією знаннєвого, діяльнісного та оцінно-ціннісного компонентів, у правій – зміст навчального матеріалу навчання);

списку навчальної літератури.Знаннєвий компонент – це перелік необхідних для засвоєння кожним учнем знань з тієї чи іншої мови та літератури, діяльнісний компонент – перелік конкретних умінь і навичок з мови та літератури, оцінно-ціннісний компонент – уміння, пов'язані з оцінкою (самооцінкою) на основі спостережень учнів.

Перелік ключових компетентностей співвідноситься з наскрізними лініями: «Екологічна безпека і безперервний розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» і «Підприємливість і фінансова грамотність».

Названі наскрізні теми мають стати засобом інтеграції ключових та предметних компетенцій, навчальних предметів та предметних циклів.

Навчальна програма не обмежує самостійності й творчої ініціативи вчителя в реалізації основних ліній змісту навчання мовам та літературам національних меншин. У разі потреби вчитель може вносити певні корективи у орієнтований розподіл годин, зазначений у програмі, на вивчення розділів і тем.

У 2017-2018 навчальному році при вивченні польської мови у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання необхідно користуватися такими навчальними програмами для 5-9 класів:Навчальні програми

1.

Навчальна програма «Польська мова для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (укладачі: Бучацька Т. Г., Войцева О. А.)*

5-9

сайт МОН

Наказ МОН від 07.06.2017 № 804

2.

Навчальна программа «Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (вивчення з 5 класу)» (автори: Мацькович М. Р., Бурега Л. Д., Пришляк Л. А.)**

5-9

сайт МОН

або


http://polacy.info.pl/uk

Лист МОН від 28.08.2013 №1/11-13380

3.

Навчальна програма факультативного курсу «Польська мова для 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (автори: Щерба Л. М., Зелінська М. З.)

5-11

сайт Дрогобицької філії ІМЗО

http://polacy.info.pl/ukЛист ІІТЗО від 11.06.2014 №14.1/12-Г-872
* «Польська мова». Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 5-9 класи. 2017 р. Укладачі О.А.Войцева, Т. Г.Бучацька. Програму розроблено на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) з урахуванням освітніх стандартів та концептуальних підходів до процесів оновлення змісту освіти нової української школи, які ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя»). Вивчення польської мови за цією програмою в основній школі є продовженням курсу польської мови і читання (1–4 класи), тому вчитель повинен володіти обсягом відомостей про знання та уміння, набуті учнями в попередні роки)

** В друкованому вигляді – журнал «Głos Nauczyciela» («Голос Вчителя» – бюлетень Спілки вчителів-полоністів України. – №1-12(113-124), 2013 р.) та на сайті http://polacy.info.pl/uk .
Основні підручники*


1.

Польська мова (1-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О.

5

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 № 10

2.

Польська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Войцева О. А., Бучацька Т. Г.

5

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОНмолодьспорту від 04.01.2013 № 10

3.

Польська мова (2-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Біленька-Свистович Л. В., Ковалевський Є., Ярмолюк М. О.

6

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 07.02.2014 № 123

4.

Польська мова (6-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Войцева О. А., Бучацька Т. Г.

6

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 07.02.2014 № 123

5.

«Польська мова (3-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Є., Ярмолюк М.О.

7

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 20.07.2015 № 777

6.

Польська мова (7-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (підручник)

Войцева О. А., Бучацька Т. Г.

7

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 20.07.2015 № 777

7.

«Польська мова (4-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (підручник)

Біленька-Свистович Л. В., Ярмолюк М. О., Слюсар О. Ф.

8

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 10.05.2016 № 491

8.

«Польська мова (8-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (підручник)

Войцева О. А., Бучацька Т. Г.

8

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 10.05.2016 № 491

9.

«Польська мова (5-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (підручник)

Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Є., Ярмолюк М.О.

9

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 20.03.2017 № 417

10

Польська мова (9-й рік навчання) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Войцева О.А., Бучацька Т.Г.

9

МПП «ВД «Букрек»

Наказ МОН від 20.03.2017 № 417

* На сайті МОН України та ІМЗО доступні посилання на електронні версії підручників для 9 класів:

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/bolharska-hahauzka-polska-krymskotatarska-moldovska-rumunska-rosijska-polska-novohretska-uhorska-movy-9-klas/

Також на сайті видавництва «Букрек» (рубрика «Електронні книги») доступні електронні версії підручників для 5-8 класів:http://www.bukrek.net/index.php/uk/ініціатива-електронного-підручника


Додаткові підручники і навчальні посібники


1.

Навчально-методичний комплект з польської мови "Razem neu A1-A2" (як друга іноземна) для загальноосвітніх навчальних закладів

Agnieszka Putzier, Pawel Wasilewski, Maria Maskala

5-9

ТОВ «МЕТОДИКА ПАБЛІШИНГ»

Лист ІМЗО від 20.07.2017 № 2.1/12- Г-113

2.

Навчально-методичний комплект з польської мови «Polski Krok po kroku junior» (2 рівні) для загальноосвітніх навчальних закладів
5-9

ТОВ «Лінгвіст»

Лист ІМЗО від 01.07.2016 № 2.1/12- Г-844

3.

Контрольні завдання з польської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Строжук І. В.

5-9

сайт Дрогобицької філії ІМЗО

Лист ІІТЗО від 18.02.2014 №14.1/12-Г-139

4.

Навчально-методичний комплект з польської мови "Polski Krok po Kroku" (2 рівні) для учнів спеціалізованих навчальних закладів, гімназій та ліцеїв, компонентами якого є книги для учня, робочі зошити, аудіо CD
8-11

ТОВ «Лінгвіст»

Лист ІМЗО від 15.06.2017 № 2.1/12-Г-238

У 10-11 класах вчителі працюють за навчальними програмами попередніх років (див. сайт Міністерства – http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html ).

Оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин у 5-9 класах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин, що розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9–592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її» (www.mon.gov.ua); у 10-11 класах – відповідно до критеріїв оцінювання попередніх років.

Детальніше з рекомендаціями щодо оцінювання можна ознайомитись на сайті ВІППО http://vippo.org.ua.Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів ЗНЗ (наказ МОН України № 496 від 03. 06. 2008 р.) визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів цих класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кількість і призначення учнівських зошитів і словників

Для виконання всіх видів навчальних робіт з польської мови необхідно мати по два зошити у 2–9 класах і один – у 10–11-му. Для виконання контрольних робіт окремі зошити не заводяться. Зошити підписуються відповідно польською мовою. У зошитах перед виконанням письмової роботи записувати словами число і місяць. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується. Учнівські зошити, в яких виконуються класні та домашні роботи, перевіряються: у 2–4 класах – після кожного уроку в усіх учнів із виставленням оцінок та виправленням помилок; у 5–9-х – 1 раз на тиждень; у 10–11 класах – перевіряються найзначиміші роботи один раз на місяць. Як зазначено вище, оцінка за ведення зошитів виставляється щомісяця протягом семестру, вважається поточною і враховується при виставленні тематичних балів. Критерії оцінювання зошитів: наявність різних видів робіт, правильність їх оформлення, грамотність та акуратність.У словникових зошитах (польська мова) виділяють три графи. У першій записується порядковий номер слова, в другій – польські слова та вирази, у третій подається переклад. Наявність словників перевіряється один раз на семестр із виправленням помилок, датою та підписом учителя.

Зразки підписів

зошитів та різних видів робіт із польської мови

Підпис робочого зошита

Imię, nazwisko (Mianownik)

Klasa (rzymska) litera (mała)

Przedmiot


Наприклад: Julia Siwasz

Klasa VII a

Język polski


Підпис словника

Zeszyt (Słownik) do języka polskiego

Imię, nazwisko (Mianownik)

Klasa (rzymska) litera (mała)


Наприклад:

Zeszyt (Słownik) do języka polskiego

Julia Siwasz

Klasa VII aПідпис зошита для контрольних робіт

Zeszyt do sprawdzianów z języka polskiego

Imię, nazwisko (Mianownik)

Klasa (rzymska) litera (mała)


Наприклад:

Zeszyt do sprawdzianów z języka polskiego

Julia Siwasz

Klasa VII a


Запис класної роботи:

Pierwszy wrzesnia

Lekcja

Запис домашньої роботи:

Pierwszy wrzesnia

Praca domowa

Аудіювання:

Rozumienie ze słuchu

(Ciche czytanie)

z języka polskiego

Imię, nazwisko (Mianownik)

Klasa (rzymska) litera (mała)

I semestr


Наприклад:

Rozumienie ze słuchu

(Ciche czytanie)

z języka polskiego

Julia Siwasz

Klasa VII a

I semestr

Підпис контрольної роботи:

Sprawdzian z języka polskiego

Imię, nazwisko (Mianownik)

Klasa (rzymska) litera (mała)

I semestr


Наприклад:

Sprawdzian z języka polskiego

Julia Siwasz

Klasa VII a

I semestr


Вимоги до планування

Планування починається складанням календарно-тематичного плану на один семестр. Схема календарно-тематичного плану може мати різні варіанти залежно від конкретних умов навчально-виховного процесу, однак повинна включати основні розділи програми: №, дата, тема, підтема, мовленнєві функції, лексика, граматика, фонетика, домашнє завдання.План-конспект уроку може бути стислим і розгорнутим. Учитель-початківець повинен складати розгорнутий план-конспект уроку, в якому має бути розроблений хід уроку мовою навчання, точні формулювання правил та завдань, зразки виконання вправ.

У процесі навчання мовам та літературам у сучасній школі необхідно орієнтуватися на життєві потреби учнів; розвивати в них уміння справлятися з реальними проблемами, що виникають у різних життєвих ситуаціях; допомагати стати більш незалежними в своїх думках і діях, більш відповідальними і готовими до співробітництва з іншими людьми, що є умовою розвитку демократичного суспільства


Корисні посилання:

  • Навчальні програми:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html

  • Перелік навчальної літератури:

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/perelik-navchalnix-program.html ;

https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/zahalna-serednya-osvita-normatyvna-baza/

  • Електронні підручники:

9 клас: https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/elektronni-versiji-pidruchnykiv-dlya-uchniv-9-h-klasiv/bolharska-hahauzka-polska-krymskotatarska-moldovska-rumunska-rosijska-polska-novohretska-uhorska-movy-9-klas/

5-8 класи: http://www.bukrek.net/index.php/uk/ініціатива-електронного-підручника .  • Методичні рекомендації щодо вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2017 /2018 н.р.: http://vippo.org.ua/

  • Зразки календарно-тематичного планування уроків польської мови:

http://vippo.org.ua/index.php?pagename=recommendations («Відділ гуманітарних дисциплін» рубрика «На допомогу вчителю»).

  • Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=gymanitar («Відділ гуманітарних дисциплін» рубрика «На допомогу вчителю»).

  • Зразок оформлення журнальної сторінки: http://vippo.org.ua/index.php?pagename=gymanitar («Відділ гуманітарних дисциплін» рубрика «На допомогу вчителю»).

  • Збірник навчально-методичних матеріалів для 5-8 класів (орієнтовний зміст: програма, календарно-тематичне планування, МР щодо оцінювання, зразок заповнення журнальної сторінки, варіанти контрольних робіт, користі посилання): http://vippo.org.ua/

  • Збірник навчально-методичних матеріалів факультативного курсу: http://vippo.org.ua/

  • Також ці та інші матеріали доступні за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/0B8DVPsGUXqt8RWVqb0JBNmZYWGc?usp=sharingУкладач

Бондарук Л.М., завідувач відділу гуманітарних дисциплін ВІППО
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка