Методичні рекомендації щодо змісту І форм проведення Друкується за рішенням науково-методичної ради кз «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»Сторінка1/5
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського»

Серпневі конференції – 2014

Методичні рекомендації

щодо змісту і форм проведення


Друкується за рішенням науково-методичної ради

КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної

освіти імені Василя Сухомлинського»

Кіровоград

2014
УДК 378.046.4

ББК


С
Серпневі конференції – 2014 : Методичні рекомендації / Укладачі О.В. Половенко, Л.М. Кірішко. – Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 78 с.

Методичні рекомендації містять поради науково-методичних лабораторій, центрів, відділів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» щодо визначення змісту, орієнтовних форм проведення пленарних і секційних засідань серпневих конференцій педагогічних працівників у 2014 році.

Рекомендації адресовані працівникам місцевих органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів).

Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.


© КОІППО, 2014
Серпневі педагогічні конференції

2014-2015 навчального року
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року зазначає серед актуальних проблем розвитку національної системи освіти в сучасних умовах «повільне здійснення гуманізації, екологізації та інформатизації системи освіти, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій».

У прийнятих Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (Розпорядження КМУ № 386-р від 15 травня 2013 р.), Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» конкретизовано та деталізовано пріоритетні напрямки, завдання, стратегічні цілі, очікувані результати цього процесу. Стратегією розвитку інформаційного суспільства в Україні визначено, що «однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві».

Положенням про дистанційне навчання, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. № 466 внормовано поняття «дистанційного навчання».

Розбиток інформаційного простору дозволить найбільш ефективно підвищити: • національну конкурентоспроможність за рахунок розвитку людського потенціалу, насамперед, у високоінтелектуальних сферах;

 • надання рівного якісного доступу до інформації, освіти;

 • сприяння становленню відкритого демократичного суспільства.

Серед пріоритетів інформаційного суспільства на першому плані перебуває здатність людей до безперервної освіти протягом життя.

Сучасному суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку економіки, науки, культури. Тому сьогодні у шкільній освіті на перший план висувається завдання створення сприятливих умов для виявлення і розвитку здібностей учнів, задоволення їхніх інтересів та потреб, розвитку навчально-пізнавальної активності та творчої самостійності.Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в навчальних закладах у 2014-2015 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в інформаційному суспільстві, вносити вклад у піднесення конкурентноздатності країни в європейському і світовому просторі.

Традиційно старт кожному новому навчальному року дають обласна, районні, міські серпневі конференції.Серпневі конференції 2014 року мають визначити стратегічні пріоритети розвитку освіти області, шляхи їх реалізації, скерувати педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, регіону на засадах європейських вимірів якості освіти.


Провідна ідея конференції

Концептуальні пріоритети серпневої конференції: «Освіта в інтересах сталого розвитку»
Підвищення якості освіти:

 • постійний науково-методичний супровід і прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських та методичних кадрів регіону;

 • формування інформаційно-навчального середовища освіти області та входження у світовий освітній простір;

 • навчально-методичне забезпечення іваріантої та варіативної складової навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів;

 • підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами;

 • науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • удосконалення системи державно-громадського управління;

 1. Здоров’язбережувальні функції освіти:

 • навчально-методичне забезпечення здоров’язбережувального та здоров’яформуючого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • забезпечення психологічного супроводу учнів у процесі навчання та виховання;

 • розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища;

 • валеологізація освітнього процесу;

 • оптимізація та осучаснення діяльності навчальних закладів щодо формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя усіх учасників освітнього процесу.

 1. Інноваційні технології:

 • упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій;

 • організація дистанційного навчання;

 • упровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і технологій у навчальний процес освітніх установ;

 • вивчення і впровадження педагогічного досвіду;

 • організація дослідно-експериментальної роботи.

 1. Розвиток професійної компетентності педагогів:

 • розвиток регіонального науково-методичного освітнього середовища;

 • формування високої професійної компетентності педагогічних працівників;

 • досягнення високої функціональної грамотності;

 • поширення педагогічного досвіду щодо стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку та задоволення потреби в професійній самореалізації працівників освітньої галузі;

 • модернізація методичної «вертикалі»: створення умов для підвищення рівня професійної компетентності на робочому місці; поширення продуктивних освітніх технологій, широке використання мнемотехніки.

 1. Інтеграція і партнерство:

 • подальша інтеграція освітніх установ усіх рівнів;

 • підвищення конкурентоспроможності освітніх установ;

 • інтеграція освіти області в міжнародний освітній простір.


Наголошуємо, що під час планування регіональних серпневих конференцій слід врахувати, що 21 серпня на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості» відбудеться обласний ярмарок педагогічних ідей «Інформаційно-комунікаційна компетентність педагогів як умова забезпечення якісної освіти» за участю завідувачів (директорів), методистів МК (НМЦ) відділів, управлінь освіти, молоді та спорту райдержадміністрацій, міських рад, керівників навчальних закладів, методичних форм, педагогів.
Найголовнішим з факторів забезпечення високої якості серпневих конференцій є серйозна підготовча робота.

Як правило, серпневі конференції розпочинаються із створення оргкомітету, творчих груп, написання наказу «Про підготовку і проведення

серпневих нарад педагогічних працівників».

Нагадуємо, що важливим на першому етапі підготовки є:

● вивчення та опрацювання нормативно-правових документів про освіту;

● збір, узагальнення та систематизація необхідної для визначення змісту конференції інформації;

● вивчення та аналіз реального стану розвитку освіти в регіоні, творче використання аналітичними групами різних видів аналізу (системного, аспектного, причинно-наслідкового, прогностичного, програмно-цільового);

● визначення форм проведення пленарної частини і секційних засідань;

● моделювання програми конференції на основі вимог сьогодення, отриманих рекомендацій, урахування наявного в районі, місті, області досвіду, традицій.

Під час розробки детальних планів підготовки, слід звернути увагу на організаційно-методичне, інформаційно-аналітичне забезпечення серпневих конференцій.

У період підготовки до конференції відділи, управління освіти, молоді та спорту, районні, міські методичні кабінети, центри проводять рейди-огляди готовності навчальних закладів до нового навчального року, настановчі наради для керівників секційних засідань, підсумкові засідання колегій відділів, управлінь освіти, молоді та спорту.

У підготовчий період радимо провести з методичним активом проблемний стіл «Серпнева конференція – 2014. Якою їй бути?», настановчі методичні тижні на базі опорних навчальних закладів з питань методичної роботи.

Визначаючи структуру і форми проведення пленарного засідання, слід подбати про їх адекватність обраному змісту роботи, поставленим меті та завданням.

Серпневі конференції рекомендуємо провести у формі педагогічних конгресів «Створення інноваційного інформаційно-методичного простору регіону – складова модернізації сучасної освіти», форумів «Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз», загальних зборів «Упровадження інноваційних технологій у практику роботи навчального закладу», засідання великої методичної ради «Якісна освіта –запорука самореалізації творчої особистості».

При проектуванні програм серпневих конференцій (зустрічей, нарад) радимо скористуватися витягом з програми серпневої наради педагогічних працівників з проблеми «Про підсумки роботи освітянської галузі в 2013/2014 навчальному році в контексті впровадження Базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та завдання на 2014/2015 навчальний рік», підготовленої центром методичної та соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської ради (додаток 1).

Корисним, на нашу думку, буде творче використання сценарію серпневої конференції, запропонованого методичним кабінетом відділу освіти Петрівської райдержадміністрації (додаток 2).

Пленарні засідання: зміст і форми проведення

Важливою складовою серпневих конференцій освітян є пленарні засідання.

Рекомендації щодо визначення їх змісту щороку надають Міністерство освіти і науки України, департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, КОІППО імені Василя Сухомлинського.

На нашу думку, особливу увагу слід приділити обговоренню проекту Закону України «Про освіту», питанням щодо реалізації завдань, визначених:

- Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та розвитку системи реабілітації інвалідів на 2012-2020 роки;

- Концепцією проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя молоді України на 2013-2017 роки»;

- Положенням про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 25.04.13 року № 466.

На пленарних засіданнях слід проаналізувати підсумки 2013-2014 навчального року та визначити пріоритетні завдання освітян на новий навчальний рік.

При цьому слід використати матеріали підсумкових колегій, нарад Міністерства освіти науки України, департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації та аналітичні матеріали, які підготовлені КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Характерною особливістю пленарних засідань мають бути «вільна трибуна», прес-центри, що дає можливість кожному учаснику висловити свої пропозиції в усній або письмовій формі.

Учасникам конференції можна запропонувати переглянути відеосюжет, у якому вчителі, учні та батьки поділилися своїми думками «Якою має бути українська школа завтра і в майбутньому?».

Традиційними в рамках серпневих конференцій в більшості регіонів стали:

● вшанування ветеранів педагогічної праці, учительських династій;

● прийом у педагогічну сім’ю району, міста молодого покоління;

● презентація досвіду переможців всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

● підбиття підсумків огляду на кращу підготовку навчальних закладів до нового навчального року.

Важливою складовою серпневих конференцій є свято вшанування Вчителя-майстра: «Я славлю Вчителя ім’я», «Вшануймо, Вчителю, тебе!», «Шануємо педагогічні таланти», «Хай пишуть з великої букви це слово – Учитель», «Учителю! Прекрасного ти гідний…» та інші.

Методичним кабінетам слід при підготовці серпневих конференцій особливу увагу приділити презентації педагогічного досвіду.

З цією метою радимо провести: • педагогічні виставки;

 • виставки науково-методичних матеріалів;

 • майстер-класи;

 • рекламні калейдоскопи творчих знахідок;

 • ярмарки педагогічної творчості;

 • методичні естафети;

 • методичні діалоги;

 • галереї педагогічного досвіду «Джерело творчості» та ін.

Їх проблематика може бути орієнтовно такою:

 • «Інноваційне науково-методичне середовище регіону – запорука успішного впровадження інновацій».

 • «Інноваційний поступ освіти регіону».

 • «Школа –центр формування освітніх компетентностей».

 • «ІКТ як засіб розвитку творчих здібностей школярів».

 • «Пошук, творчість, досвід».

 • «Компетентнісний підхід – переорієнтація з процесу на результат».

 • «Сучасна школа інформаційного суспільства: реалії, пошуки та здобутки».

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка