Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрівСторінка1/5
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.96 Mb.
#11982
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Карамишев Д.В., Чухно І.А., Кононов І.О., Васильєв С.В.


МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

для магістрів денної та заочної форми навчання

спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Харків – 2012УДК 165(075.8)

Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету

( протокол № 2 від 04.04.2012)
Рецензент: д.держ.упр., проф., завідуючий кафедрою політології та філософії В.Б. Дзюндзюк (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України).
Карамишев Д.В., Чухно І.А., Кононов І.О., Васильєв С.В.

Методологія і організація наукових досліджень: Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Д.В. Карамишев, І.А. Чухно, І.О. Кононов, С.В. Васильєв – Х. : Вид-во НФаУ, 2012.– 82 с.
Методичні рекомендації містять теми та перелік питань для самостійного закріплення матеріалу, тестові завдання та приклади типових завдань для самоконтролю, навчальний матеріал для самостійного повторення основних питань, та список рекомендованої літератури.

Призначено для самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів денної та заочної форми навчання магістерської підготовки спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування».

Д.В. Карамишев

І.А. Чухно

І.О. Кононов

С.В. Васильєв

НФаУ, 2012.


ЗМІСТ


Вступ………………………………………………………………………….

4

1.Самостійна робота студентів……………………………………………….

6

2.Організація самостійної роботи студентів………………………………

7

3.Теми для опрацювання під час самостійної підготовки студентів…….

10

4.Перелік питань для самостійного закріплення матеріалу, що охоплюють зміст програми дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»………………………………………………………..

18


5.Тестові завдання для самоконтролю……………………………………..

23

6.Приклади типових завдань для самоперевірки знань, умінь і практичних навичок студентів з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»………………………………………………………..

30


7.Порядок поточного оцінювання знань, умінь та практичних навичок з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»………….

34


8.Тематика творчих робіт з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»……………………………………………...

36


9.Комплексне підсумкове завдання (за результатами самостійної роботи студентів)………………………………………………………………………

38


10.Навчальний матеріал для самостійного повторення основних питань

56

11.Рекомендована література………………………………………………

73

12.Карта самостійної роботи студентів з переліком форм самостійної роботи для опанування дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»……………………………………………………………………

77ВСТУП
Вивчення дисципліни з методології і організації наукових досліджень є необхідною складовою у формуванні дослідницької культури студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Мета вивчення дисципліни

Основна мета вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» полягає у оволодінні знаннями та уміннями щодо застосування закономірностей наукового пізнання, принципів і методів наукового пошуку для визначення структури дослідницької роботи, характеру її здійснення, для розробки необхідного інструментарію і форм подання результатів наукового дослідження.Завдання навчальної дисципліни

Головними завданнями навчальної дисципліни є такі: • засвоєння студентами знань щодо видів науково-дослідних робіт та характеристики наукової діяльності;

 • оволодіння законами і категоріями формальної логіки та логічними формами мислення;

 • опанування чіткими уявленнями щодо методологічних принципів і методів наукового дослідження;

 • застосування методологічних підходів і логічних закономірностей у ході здійснення наукового пошуку.

Перелік знань, умінь та навичок, якими повинен оволодіти магістрант

За результатами вивчення дисципліни магістрант повинензнати:

 • основні категорії методології і організації науки;

 • види науково-дослідних робіт та їх загальноприйняту структуру викладення;

 • етапи здійснення наукового пошуку;

 • загальні й спеціальні методи дослідження;

 • логічні форми й закони наукового пізнання;

 • правила оформлення і презентації наукової роботи

вміти:

 • використовувати логічні форми і закони для опрацювання наукових джерел, фактів і результатів експерименту;

 • визначати інструментарій теоретичної і експериментальної частини дослідження;

 • розробляти структуру і гіпотезу дослідження;

 • презентувати результати наукового пошуку.

1. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною "Методологія і організація наукових досліджень" для студентів спеціальності «Менеджмент організації і адміністрування» включає такі форми: • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем;

 • написання творчої роботи за заданою тематикою;

 • підготовка до модульних (контрольних) робіт;

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

 • підготовка конспектів наукових текстів за заданою тематикою, виконання домашніх індивідуальних завдань;

 • презентація результатів дослідження на задану тематику, т.ч. виступ на конференції.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються обов’язково кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.
  1. Каталог: bitstream -> 123456789
   123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
   123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
   123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
   123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
   123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
   123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
   123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка