Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань для магістрів


Карта самостійної роботи студентів з переліком форм самостійної роботи для опанування дисципліни «Методологія і організаціянаукових досліджень»Сторінка5/5
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

12. Карта самостійної роботи студентів з переліком форм самостійної роботи для опанування дисципліни «Методологія і організаціянаукових досліджень»

У відповідності до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у НФаУ», затвердженого ЦМК університету, робоча навчальна програма з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» включає в розділі «Самостійна робота студентів» «Карти самостійної роботи студентів» (Карта СРС). Вона є основою організації СРС і відображає перелік форм самостійної роботи, які має виконати студент відповідно до робочої навчальної програми. Карта СРС також обов’язково входить до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань».

Всі завдання СРС поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконувати обов’язково під час вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання для набору необхідної кількості балів.

Карта СРС розробляється окремо по кожній формі навчання (денна, вечірня, заочна) та за умови різних форм підсумкового контролю знань –у формі заліку (вибіркова дисципліна) або у формі поточного модульного контролю (ПМК, вибіркова дисципліна).

Карти СРС з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень” наведено нижче.

Студентам надається інформація про всі обов’язкові та вибіркові завдання з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» та максимальну кількість балів, які можливо набрати за їх виконання.

Кожен студент визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів СРС, фіксуються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи (ІКР). Конкретні види та форми ІКР визначено кафедрою та включено до графіка проведення індивідуально-консультативної роботи, який наведено нижче .

 1. При підсумковому контролі у формі заліку


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни “Методологія і організація наукових досліджень”

для студентів спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування”, «Адміністративний менеджмент»

10 семестрВиди самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

1. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять та експрес-тестування

Термін – за робочою навчальною програмою протягом семестру

Активна участь в семінарських і практичних заняттях

5


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК – 10-й тиждень

Перевірка правильності виконання модульної контрольної роботи

20 за 1 МК

1*20=20


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання домашніх завдань

оцінка аспектів дослідницького процесу


Термін – за робочою навчальною програмою протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань


5 за 1 завдання
5*3=151.4. Дослідження та аналіз конкретної виробничої ситуації, підготовка аналітичної записки (Case-Study)


7-й тиждень

Розгляд (презентація) підготовлених матеріалів, участь у дискусії

5


1.5. Написання творчої роботи за обраною тематикою

8-15 тижні

Презентація і захист творчої роботи

30 за 1 тв. р.

1*30=30


Разом балів за обов’язкові види СРС 75

ІІ Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

6-15 тижні

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час УКР

5

1.2. Участь у наукових студентських конференціях та семінарах

-“

Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

5

1.3. аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або УКР

5 за 1 завдання

5*2=101.4. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематико.

6-15 тижні

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або УКР

5 за 1 завдання

5*2=10


Разом балів за вибіркові види СРС 25

Всього балів за СРС 100

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»

для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

11 семестрВиди самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Вечірня форма навчання

1. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських і практичних заняттях

1.1. Підготовка до семінарських і практичних занять та експрес-тестування

Термін – за робочою навчальною програмою протягом семестру

Активна участь в семінарських і практичних заняттях

5


За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

1 МК – 10-й тиждень

Перевірка правильності виконання модульної контрольної роботи

20 за 1 МК

1*20=20


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання домашніх завдань

оцінка аспектів дослідницького процесу


Термін – за робочою навчальною програмою протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань


5 за 1 завдання

5*3=15
1.4. Дослідження та аналіз конкретної виробничої ситуації, підготовка аналітичної записки (Case-Study)


7-й тиждень

Розгляд (презентація) підготовлених матеріалів, участь у дискусії

5


1.5. Написання творчої роботи за обраною тематикою


8-15 тижні

Презентація і захист творчої роботи

30 за 1 тв.ф.

1*30=30


Разом балів за обов’язкові види СРС 75

ІІ Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

6-15 тижні

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе) під час УКР

5

1.2. аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або УКР

5 за 1 завдання

5*2=101.3. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематико.

6-15 тижні

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або УКР

5 за 1 завдання

5*2=10


Разом балів за вибіркові види СРС 25

Всього балів за СРС 100


КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»

для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

11 семестр

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

1. Обов’язкові

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.1. Підготовка до модульних контрольних робіт

За графіком навчального процесу

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт


20

за 1 МКЗа виконання завдань для самостійного опрацювання

1.2. Виконання домашніх завдань (контрольних робіт для заочної форми навчання)


За графіком навчального процесу

Перевірка правильності виконання завдань251.3. Написання творчої роботи за обраною тематикою


За графіком навчального процесу

Перевірка та захист творчої роботи під час аудиторних занять або УКР

30

Разом балів за обов’язкові види СРС 75


ІІ Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

За графіком навчального процесу

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або УКР


5 за 1

2*5=10


1.2. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематико.

За графіком навчального процесу

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або УКР

10


1.3. Написання реферату (есе) за заданою тематикою


За графіком навчального процесу

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або УКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС 25

Всього балів за СРС 100

Приклад інтегрованої форми карти СРС.


  1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень»


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

денна ф.н.

вечірня ф.н.

заочна ф.н.

1.Обов’язкові завдання

Систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1.1.Підготовка до практичних занять

Відповідно до розкладу занять

Активна участь у практичних заняттях

10

10


-

Виконання модульних (контрольних) завдань

1.2.Підготовка до модульного контролю

Відповідно до розкладу занять

Перевірка результатів модульного контролю

40

40

40

Виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Написання творчої роботи відповідно до тематики творчих робіт з дисципліни "Основи наукових досліджень"

I-XV тиждень

Перевірка правильності виконання завдань

30

30

40


    1. Разом балів за обов’язкові види СРС


80

80

80

2. Вибіркові завдання

2.1.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з теми лекції

I-XV тиждень

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

5

5

5


2.2. Підготовка конспектів наукових текстів з теми лекції, виконання домашніх індивідуальних завдань відповідно до тематичного плану дисципліни

I-XV тиждень

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

10

10

10

2.3. Розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем на практичних заняттях відповідно до тематичного плану дисципліни

I-XV тиждень

Оцінювання якості підготовлених матеріалів

10

10

10

2.4. Презентація результатів дослідження на задану тематику, в т.ч. на конференції

I-XV тиждень

Оцінювання якості презентацій

5

5

5


Разом за вибіркові види СРС

20

20

20
     1. Всього балів за СРС

100

100

100Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка