Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики з навчальної дисципліниСкачати 80.04 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації23.11.2018
Розмір80.04 Kb.
#67546
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра обліку і аудиту
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 „Економіка та підприємництво”

за напрямом підготовки

6.030509 “Облік і аудит”

освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

(група УФО 41 с, денна форма навчання)

Львів – 2016Методичні рекомендації та завдання для проведення навчальної практики бакалаврів з обліку та аудиту з навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1”. – Львів: ЛНУ, 2016. – 26 с.

Розробник:

Шот А.П., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 1 від 30.08.2016р.)
Зміст

1. Пояснювальна записка…………………………………………………………...

4

2. Тематичний план навчальної практики……………………………………….

5

3.Зміст навчальної практики……………………………………………………….

5

4. Рекомендована література……………………………………………………….

6

5. Графік розподілу робочого часу ………………………………………………..

7

6. Методичні рекомендації та завдання навчальної практики……………….

6.1.Методичні рекомендації………………………………………………………………..

6.2. Завдання навчальної практики……………………………………………….

8

8

8

7. Методи оцінювання та система нарахування рейтингових балів………….

24

8. Підведення підсумків навчальної практики………………………………….

9. Зміни та доповнення………..…………………………………………………….

25

26

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відповідно до навчального плану студенти 4-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” проходять навчальну практику з дисципліни професійної та практичної підготовки “Фінансовий облік 1” в обсязі 16 аудиторних год.Навчальна практика має теоретико-прикладний характер. У теоретичному аспекті вона повинна поглибити фундаментальні знання з фінансового обліку, у прикладному – закласти базові знання з методики облікової роботи та сформувати навички щодо ведення обліку та складання фінансової звітності з врахуванням вимог національних та міжнародних стандартів обліку і звітності та чинного законодавства України.

Предмет навчальної практики – фінансово-господарська діяльність суб’єктів господарювання, а саме активи, які є матеріальною базою та об’єктами фінансового обліку.

Метою проведення навчальної практики є поглиблення теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо: правильності застосування норм чинного законодавства у сфері обліку, національних стандартів бухгалтерського обліку, поняття фінансового обліку, ролі, місця і значення обліку в управлінні підприємством; структури активів підприємства; порядку ведення операцій з грошовими коштами; причини виникнення дебіторської заборгованості та порядку її погашення; методики ведення обліку оборотних та необоротних активів; структури витрат виробництва та обліку операцій з формування собівартості продукції (робіт, послуг).

Завданнями навчальної практики є:

 • засвоєння теоретичних аспектів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;

 • набуття практичних навичок щодо: методики відображення в обліку господарських операцій з різними активами підприємства; порядку заповнення бухгалтерських документів, фінансової звітності; складання розрахунків.

 • формування вмінь правильно застосовувати норми чинного бухгалтерського та податкового законодавства при розрахунках з кредиторами, дебіторами, нарахуванні та сплаті до бюджету та позабюджетних фондів податків, зборів та інших платежів.


2. Тематичний план навчальної ПРАКТИКи


Номер теми

Назва теми

Тема 1

Облік грошових коштів

Тема 2

Облік короткострокових фінансових інвестицій

Тема 3

Облік довгострокових фінансових інвестицій

Тема 4

Облік дебіторської заборгованості

Тема 5

Облік основних засобів

Тема 6

Облік нематеріальних активів

Тема 7

Облік виробничих запасів

Тема 8

Облік готової продукції

Тема 9

Облік витрат виробництва та витрат майбутніх періодів
 1. Зміст навчальної ПРАКТИКи


теми

Зміст навчальної практики

1

2

1

Облік грошових коштів. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Інвентаризація каси та відображення в обліку результатів інвентаризації. Облік операцій на поточному та інших рахунках в банках. Облік валютних коштів та курсових різниць. Облік операцій з продажу та придбання безготівкової іноземної валюти.

2

Облік короткострокових фінансових інвестицій. Визначення та класифікація фінансових інвестицій відповідно до ПСБО. Оцінка та облік поточних фінансових інвестицій. Методика відображення в обліку операцій з придбання, реалізації та обміну поточних фінансових інвестицій.


3

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Поняття та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Характеристика рахунку та субрахунків призначених для обліку довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю та за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення. Методика відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями.

4
Облік дебіторської заборгованості. Визначення та класифікація дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО. Облік поточної товарної та нетоварної дебіторської заборгованості. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

5

Облік основних засобів. Поняття, визнання та класифікація основних засобів. Види оцінок основних засобів. Оцінка основних засобів при їх надходженні. Порядок відображення в обліку надходження та вибуття основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Інвентаризація основних засобів та порядок відображення в обліку результатів інвентаризації.

6

Облік нематеріальних активів. Поняття, визнання, оцінка та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО.

Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

Методика відображення в обліку надходження нематеріальних активів в результаті купівлі у постачальників, безкоштовного надходження, через підзвітну особу та іншими шляхами.

Порядок відображення в обліку вибуття нематеріальних активів в результаті реалізації, безкоштовної передачі, здачі в оренду іншим особам, втрата внаслідок надзвичайних подій, нестачі.

Особливості нарахування амортизації нематеріальних активів.

Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів7

Облік виробничих запасів. Поняття запасів, їх визнання та класифікація відповідно до П(С)БО 9. Оцінка запасів при надходженні, списанні, та на дату балансу. Облік операцій з руху виробничих запасів та МШП. Інвентаризація виробничих запасів та порядок відображення в обліку її результатів.

8

Облік готової продукції. Поняття та оцінка готової продукції. Облік надходження готової продукції з виробництва на склад, порядок відображення в обліку реалізації готової продукції та визначення фінансового результату від реалізації.

9

Облік витрат виробництва та витрат майбутніх періодів. Витрати на виробництво, їх класифікація та оцінка. Облік прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат та методика їх розподілу.

Облік витрат основного та допоміжного виробництва. Незавершене виробництво та його облік. Зведений облік витрат на виробництво. Порядок формування та визначення собівартості готової продукції (робіт, послуг).Облік браку у виробництві. Методи обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції.4. рекомендоваНА літературА

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ.

 2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. №996-ХІV.

 3. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-ІУ.

 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-УІ.

 5. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

 6. Інструкція про службові відрядження в межах України та закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03. 1998 р. № 59.

 7. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291.

 8. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. Наказ МФУ від 02.09.2014 р. № 879.

 9. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Пос­­танова правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

 10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами МФУ.

 11. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22. 01.96 р. № 116.

 12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291.

 13. Буряк П., Шот А. Облік запасів підприємства: [навчальний посібник]. – Львів. – ЛДФЕІ, 2003.

 14. Бухгалтерський фінансовий облік : [підруч. для студентів спеціальності „Облік
  і аудит” вищих навчальних закладів] / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – [6-те вид., доп.
  і перероб.]. – Житомир: ПП „Рута”, 2005. – 756 с.

 15. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб. / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Воськало В. І., Костишина М. Т. та інші]. – Львів: Бухгалтерський центр „Ажур”, 2010. – 440 с.

 16. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб.] / За ред. Р.М. Хом’яка. – Львів : Інтелект-Захід, 2005. – 1072 с.

 17. Величко О. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Дніпропетровськ, „Баланс-клуб”, 2001.

 18. Гончарук С.М., Шот А.П. Збірник нормативно-правових актів з фінансового обліку. Інформаційно-довідкове видання. – Львів. : ЛДФА, 2012. – 296 с.

 19. Коблянська О.І. Фінансовий облік : [навчальний посібник]. – К.: Знання, 2004. – 473 с.

 20. Приймак С.В. Звітність підприємств [навч.-метод. посібник] / С.В. Приймак, М.Т. Костишина, Д.В. Долбнєва – Львів: ЛДФА, Видавництво „Ліга Прес”, 2014.– 604 с.

 21. Шот А.П. Фінансовий облік : [навчальний посібник] / А. Шот, Є. Романів. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.

 22. Романів Є.М. Бухгалтерський облік (загальна теорія): [навчальний посібник] /
  Є.М. Романів, Н.О. Лобода. – Львів: ЛДФА, 2014. – 265 с.

 23. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: [підручник]. – Київ: Вид.-во „Центр навч. літ.”, 2004. –632 с.

 24. Пушкар М.С. Фінансовий облік : [підручник] . – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 25. Шот А.П. Фінансовий облік. : [навчальний посібник]. – Львів : ТзОВ «Растр-7», 2016. – 342 с.

 26. Шот А. Фінансовий облік. Практикум. [навчальний посібник] / А. Шот, С. Нікшич. – Львів. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. − 236 с.

 27. Матеріали періодичних видань: „Все про бухгалтерський облік”, „Бізнес”, „Податки та бухгалтерський облік”, „Праця та зарплата”, ін­ші.5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ
теми


Назва теми

Кількість годин

1

Облік грошових коштів.

Заняття № 1. Облік касових та банківських операцій.

Облік валютних коштів та курсових різниць


2

2

Облік короткострокових фінансових інвестицій.

Заняття № 2. Облік придбання та реалізації інвестицій.2

3

Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Заняття № 3. Оцінка інвестицій. Розрахунок амортизації дисконту, премії.


2


4

Облік дебіторської заборгованості.

Заняття № 4.Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за відшкодуванням збитків, за претензіями.


2


5,6

Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів.

Заняття № 5. Оцінка, придбання та реалізація ОЗ


2


7

Облік виробничих запасів.

Заняття № 6. Оцінка, придбання, реалізація запасів


2


8

Облік готової продукції.

Заняття № 7. Облік виробництва та реалізації ГП. Інвентаризація ГП.


2


9

Облік витрат виробництва та витрат майбутніх періодів.

Заняття №8. Облік прямих та непрямих витрат. Складання звітної калькуляції. Облік браку у виробництві.2

Всього годин навчальної практики з навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1”


16


6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

6.1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Навчальна практика з предмету Фінансовий облік 1проводиться шляхом вирішення виробничих ситуацій, розв’язуванням задач, які наближені до реальних подій, використовуючи теоретичні знання, норми чинного законодавства у сфері обліку та оподаткування.

В процесі роботи студенти розв’язують задачі різними методами, запропонованими викладачем, а потім обмінюються інформацією та аналізують результати.

Для активізації навчальної практики можуть використовуватися навчальні технології. Методами активізації можуть бути: робота в малих групах; кейс метод та інші.

Завдання навчальної практики виконуються в окремому зошиті (на бланках документів), який підписується, ведеться акуратно та по закінченні навчальної практики здається викладачу.

Навчальна практика проводиться в навчальному закладі. Безпосереднє керівництво практикою студентів з предмету Фінансовий облік 1 здійснює викладач кафедри обліку та аудиту.


6.2. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013

Скачати 80.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка