Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчанняСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3
ДВНЗ "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Методичні рекомендації з курсу
«Фізичне виховання»
для студентів денної форми навчання

Ужгород


Видавництво “Ґражда”

2015


Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для сту­­ден­тів денної форми навчання. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 32 с.

Укладачі:

Маріонда І. І., завідувач кафедри фізичного виховання, кандидат педагогічних наук,

Тріфан О. М., ст. викладач

Горват В. В., ст. викладач


Рецензент:

Філак Я. Ф., к. н.з фіз. вих. і спорту, доцент кафедри фіз. вих.

Погоджено на засіданні методичної комісії загальноуніверситетської кафедри фізичного виховання,

протокол № 3 від21 травня 2015 р.

© Маріонда І. І., Тріфан О. М., Горват В. В., 2015© Видавництво «Ґражда», 2015
ПЕРЕДМОВА
Фізичне виховання – одна із багатьох дисциплін, якою не­об­хід­­но оволодіти за період навчання на будь-якому факультеті у ви­­що­му навчальному закладі. Ця дисципліна не схожа на інші, то­му що об'єк­том її значення та удосконалення є не стільки зов­нішнє сере­до­вище, скільки сам студент з його безмежними фі­зич­ни­ми, психіч­ни­ми та інтелектуальними можливостями.

Кожен мріє бути першим у підготовленості за обраним фа­хом. Але далеко не кожний вміє розпізнати оптимальний шлях до олім­­пу знань. Проблема в тому, що компонентів професійної під­го­тов­ле­но­с­ті багато і всі вони пов'язані між собою подібно цег­ли­нам, з яких скла­дено будинок. Відсутність декількох цеглин, рів­но як і їх погана якість, робить будівлю нестійкою, не дозволяє бу­дувати наступні по­верхи.

Доведено, що фізична підготовленість є важливою і невідєм­ною складовою будь-якої професії, її надійним фундаментом, а па­­ра­­лельне виховання фізичних та інтелектуальних якостей вза­ємо­при­скорює їх розвиток.

Отже, першочерговими завданнями дисципліни є підготовка сту­­дентів до роботи за обраним фахом шляхом виховання фі­зич­ної ви­тривалості, вольових якостей, стійкості до нервово-психіч­них на­ван­тажень і обмеженої рухливості, всебічного загарту­ван­ня орга­ніз­му, своєчасної емоційної розрядки, повноцінного від­по­чин­ку.

Фізично слабкі, хворобливі студенти не спроможні на рівних зі свої­ми товаришами оволодівати теоретичними дисциплінами. Во­­ни швидше втомлюються, частіше хворіють, важче зосере­джу­ють­ся, довше відновлюють сили. Вузівська програма з фізичного ви­хо­вання дозволяє успішно вирішувати такі проблеми.

Контроль успішності оволодіння програмою є невід'ємною час­­ти­­ною усього процесу фізичного виховання. Без система­тич­но­го і об'єк­тивного контролю неможливий прогрес у тренуван­нях, та й саме тренування втрачає сенс, адже без контролю за його резуль­та­тами неможливо визначити чи досягнута мета ви­ко­наної роботи.

Контроль успішності оволодіння програмою фізичного вихо­ван­ня має власну мету і виконує низку завдань.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Програма з дисципліни «Фізичне виховання» розрахована на ре­альну можливість отримання кожним студентом основних ба­зо­­вих знань, вмінь, навичок з фізичної культури і спорту. Вона та­кож на­правлена на досягнення оптимального рівня розвитку пси­­хо­ло­гіч­них та фізичних якостей. Цей оптимальний рівень ви­зна­чається про­веденням спеціальних контрольних тестувань .

Метою контрольних тестувань є об'єктивна оцінка рівня фі­зич­ної культури студентів як складової частини їх загальної про­фе­сій­ної культури, визначення їх фізичної готовності до роботи за об­ра­ним фахом.

Контрольні тестування спрямовані на розв’язання таких за­в­дань:

• визначення індивідуальної оцінки теоретичної, методичної і фі­зичної підготовленості,

• дати об’єктивну інформацію відносно змін загальних по­каз­­ни­ків фізичної підготовленості тієї чи іншої групи студентів;

• виявити недоліки в системі фізичного виховання з метою їх своєчасної корекції:

• посилити мотивацію у студентів до фізичного удо­ско­на­лен­ня,

• виховати впевненість у власних силах, самовладання, ціле­спря­мованість, сміливість, рішучість, ініціативу, винахідливість і ви­­тримку.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ
Відповідальним за організацію роботи з контролю фізичної під­­го­товленості студентів є завідуючий кафедрою, а за безпосе­реднє про­ведення тестування і визначення індивідуальних оці­нок – ви­кла­дачі кафедри.

Для координації роботи на кафедрі створена методична ко­місія, яка приймає участь в удосконаленні планових та облікових до­ку­мен­тів, підготовці методичних посібників, проведенні ін­струк­тив­них занять з молодими викладачами.

Контрольні тестування проводяться протягом усього на­вчаль­­ного процесу: під час занять, спортивних заходів, заліків. Оцін­ки мо­жуть визначатися також шляхом проведення анке­ту­вань, спів­бе­сід, перевірок відповідних документів: протоколів спор­тивних зма­гань, розрядних і суддівських посвідчень тощо.

Результати контролю систематично заносяться викладачами у гру­пові журнали обліку відвідування та успішності, екза­ме­на­ційні ві­до­мості, залікові книжки, навчальні картки студента, а на­­при­кін­ці навчального року – до зведених відомостей. Викла­дачі несуть ад­мі­ністративну відповідальність за об'єктивність ре­зультатів конт­ролю.

Студенти зобов’язані своєчасно виконувати всі завдання і те­сти, приймати активну участь у спортивних заходах. Вони мають пра­­во одразу після виконання тестів отримувати інформацію про влас­­ну оцінку, оскаржувати оцінку в день контролю своєму ви­кла­­да­чу, звертатися за розглядом конфліктних ситуацій до ме­тодичної ко­місії чи до завідуючого кафедрою. Останні повинні у десяти­ден­ний термін розглянути скаргу та прийняти по ній рі­шення.

Студенти які своєчасно не виконали контрольні тести з об’єк­­тив­них причин, зобов’язані в установлений навчальною час­тиною уні­верситету термін ліквідувати академічну заборго­ва­ність, їх ре­зультати реєструються у допоміжних відомостях.

Усі зміни та доповнення до системи контролю проводяться за рі­шен­ням засідання кафедри або методичної комісії і за­твер­джуються.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ
Перевірка та оцінювання знань, умінь, навичок та фізичних яко­­стей з дисципліни "Фізичне виховання" здійснюються шля­хом про­ведення контрольних випробувань, які проводяться згід­но з По­ложенням про організацію навчального процесу у ви­щих на­вчаль­них закладах, затвердженим наказом МОН Ук­раї­ни віл 2 чер­вня 1993 року № 161 та Положенням про заліки з фізичного ви­ховання, затвердженим наказом МОН України від 25.05.98 року за № 188.

Контрольні випробування забезпечують оперативну, по­точ­ну та підсумкову інформацію. Оперативний контроль про­во­диться у процесі заняття і надає інформацію про виконання кон­кретної впра­ви або завдання; поточний – наприкінці ви­ко­нан­ня певного роз­ділу програми, чи навчального семестру і до­зволяє оцінити сту­пінь засвоєння розділу, теми, виду роботи; підсумковий на­при­кінці навчального року і дає можливість визначити кінцевий рі­вень сформованості фізичних кондицій.

Метою контрольних випробувань є перевірка і оцінка за­сво­­єн­ня таких розділів дисципліни "Фізичне виховання": сту­ден­­та­ми – теоретичної, методичної, фізичної підготовки; уч­нями – фі­зич­ної підготовки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка