Методичні рекомендації з курсу «Фізичне виховання» для студентів денної форми навчанняСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.65 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3


Підсумкова оцінка
з дисципліни
Загальна підсумкова оцінка складається з середньо­ари­ф­ме­тич­ної суми балів за результатами поточного та модульного конт­ролів за кожний змістовий модуль.
Таблиця 4.1


Модуль

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестри

Поточний контроль

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Поза аудиторна робота

40 балів

40 балів

Модульний контроль

60 балів

60 балів

Всього за семестр

100 балів

100 балів

Студент, який в результаті поточного оцінювання отримав біль­ше 50 балів, має право не складати залік з дисципліни. У та­кому випадку в заліково-екзаменаційну відомість заноситься за­галь­ний підсумковий бал та оцінка «зараховано». При умові, як­що студент хоче покращити підсумкову оцінку за модуль із ди­сци­пліни, він має складати залік.


Студент, який в результаті підсумкового оцінювання за мо­ду­лем отримав менше 50 балів зобов’язаний складати залік. У разі, ко­ли результати складання тестів студента під час заліку оцінені менш ніж 50 балів, він (вона) отримує незадовільну підсумкову оцін­ку(«незараховано»). При цьому результати поточного конт­ро­лю не враховуються. Оцінювання навчальних досягнень сту­ден­тів здійснюється за такою шкалою:


% від максимальної суми за всі форми на­вчальної діяльності

Оцінка в ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Екзамен

Залік

90-100

A

відмінно

зараховано

82-89

B

добре

зараховано

74-81

C

добре

зараховано

64-73

D

задовільно

зараховано

60-63

E

задовильно

зараховано

35-59

FX

незадовільно

не зараховано

0-34

F

незадовільно

не зараховано


Примітка:

1 – студентам, тимчасово звільненим від занять з фізичного ви­хо­ван­ня, відмітки у відомості про залік (ECTS та рейтингові ба­ли) ви­став­ля­ють­ся у відповідності з оцінкою за реферат (див. те­ми рефератів). Тему ре­фе­рату визначає викладач академічної гру­пи (секції) (Додаток 1, 2).

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ
Проведення контролю з фізичного виховання завжди пов’я­зане з максимальним фізичним та психічним напруженням орга­ніз­му тих, що контролюються. До того ж, контрольні та залікові занят­тя мають підвищений емоційний фон, під час якого погір­шується відчуття безпеки. При певних обставинах все це може при­звести до небажаних випадків пошкодження здоров’я, а ін­коли і до інвалідності.

Зменшити ризик травматизму під час проведення випро­бувань з використанням контрольних фізичних вправ можливо при ретельному дотриманні спеціальних правил безпеки, до яких на­лежить: • проведення контролю фізичної підготовленості тільки за затвердженими навчальною частиною розкладами та програмою або з дозволу завідуючого кафедри;

 • допуск до контролю тільки тих студентів, які пройшли ме­дич­ний огляд і мають дозвіл лікаря університету до фізичних на­ван­тажень і виконали не менше 80 % навчальної програми;

 • заборона входити до будь-яких спортивних приміщень або до інших місць контролю без свого викладача;

 • перевірка готовності до початку контрольних занять спор­тивних майданчиків, доріжок для бігу, справності знаряддя та іншого обладнання, на яких будуть виконуватись фізичні вправи; наявність медичної аптечки, якщо не передбачена присутність лікаря;

 • допуск до контрольних занять і заліків тільки у спортивному вбранні і взутті, які не обмежують амплітуду рухів, відповідають по­годним умовам, не підвищують ризик травмування;

 • з’ясування після оголошення теми і завдання фізичного ви­пробування, чи є серед присутніх такі, що за станом здоров’я, чи за іншими обставинами не можуть виконувати контрольних за­вдань; незалежно від того чи пояснення студента будуть зда­ва­тися достатньо переконливими, або їх взагалі не буде, ці особи до випробувань не допускаються;

 • нагадування на початку контрольного заняття(заліку) при­сут­нім правил поведінки, заходів безпеки і невідступності пока­ран­ня тих, хто їх буде порушувати;

 • заборона без дозволу викладача студентам бігати, стрибати, пу­стувати, залазити на спортивні тренажери, піднімати важкі пред­мети, проводити прийоми боротьби або інші дії, які можуть спри­чинити травмування: всі дії, рівно як і їх припинення про­водяться за командами та розпорядженнями викладача;

 • передування контрольним випробуванням різнобічної під­го­товки організму до фізичної роботи(розминки) з викори­стан­ням загальнорозвиваючих вправ, під час якої відбувається по­сту­пове збільшення фізичного навантаження;

 • призначення страхуючих із числа найбільш підготовлених сту­дентів при виконанні підготовчих та контрольних вправ на пе­рекладині, або інших спортивних знаряддях;

 • виконання студентами вправ тільки у полі зору викладача;

 • у випадках травмування першу медичну допомогу надавати тіль­ки у разі необхідності, самостійно не вправляти вивихів су­гло­бів, згідно обставин негайно викликати лікаря або орга­ні­зу­вати доставку потерпілого до медичного закладу.

МАТЕРІАЛЬНЕ І МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Для якісного виконання контрольних тестів необхідно вирі­шен­ня питання матеріально – технічного забезпечення, яке охоп­лює такі дії:

• визначення і підготовку відрізків, маршрутів для про­ве­ден­ня бігу на короткі та довгі дистанції;

• організацію місця для проведення вправ на спритність, гнуч­кість і силу;

• оснащення місця спортивним інвентарем, спеціальним зна­ряд­дям, технікою і апаратурою, нагрудними номерами, секун­до­мірами, прапорцями, спортивними і фінішними тумбочками, рятівними засобами;

• підготовлення бланків протоколів, схем дистанцій та інших місць тестування, наглядної інформації, актів перевірки якості трав­монебезпечного спортивного знаряддя, грамот, дипломів та ін­ше;

Не менш важлива присутність медичного працівника, який має такі завдання:

• допускати до виконання тестів тільки здорових і під­го­товлених студентів;

• забезпечити санітарно-гігієнічні норми для проведення тес­ту­вання;

• виконувати заходи з профілактики травматизму та захво­рювань;

• організувати і забезпечити медичну допомогу у випадку не­пе­редбачених обставин.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ
Метою підведення підсумків контролю є оцінка рівня фізич­ної підготовленості студентів. В той же час надається можливість ви­значити переможців в окремих вправах, узагальнити по­зи­тив­ний досвід, виявити недоліки.

Оголошення результатів, нагорода кращих і завдання на май­бутнє повинні проводитися одразу після закінчення тесту­ван­ня, урочисто і в присутності усіх виконавців.

Переможці в окремих видах визначаються згідно протоколів зма­гань, відомостей перевірок та журналів обліку. Вони нагоро­джуються дипломами, призами і оголошуються чемпіонами чи ре­кор­дсменами вузу, факультету, курсу або групи за відповідний рік. Найкращих за рішення завідуючого кафедрою або мето­дич­ної комісії дозволяється перевезти на вільне відвідування занять із фізичного виховання без права звільнення від подальшого тес­тування.

Високі показники враховуються деканатами при визначенні імен­них стипендій, надбавок, отриманні винагород і грантів, ви­їз­ди закордон на навчання, стажування або практику, направ­лен­ня в аспірантуру, магістратуру тощо.Про підсумки масових змагань доцільно доповісти у засоби ма­со­вої інформації вузу і міста.


Додаток 1

ЗРАЗКИ ТЕМ

рефератів, статей з фізичного виховання

для студентів всіх спеціальностей • Лікувальна фізкультура, як засіб відновлення організму лю­дини.

 • Особливості впливу фізичних вправ на організм людини.

 • Ефективність використання тренажерів в оздоровчій фізич­ній культурі.

 • Засоби визначення рівня фізичної підготовленості у різних гру­пах населення.

 • Фізичні вправи – фактор зміцнення здоров’я та підвищення пра­цездатності людини.

 • Ефективність використання засобів відновлення (лазні, ма­саж, самомасаж та ін.) для підвищення працездатності

 • Ефективність використання засобів лікувальної фізкультури при недостатній функції зовнішнього дихання.

 • Ефективність використання засобів лікувальної фізкультури при хронічній пневмонії.

 • Ефективність використання засобів лікувальної фізкуль­ту­ри при захворюваннях нервової системи.

 • Ефективність використання засобів лікувальної фізкульту­ри при захворюваннях системи травлення та обміну речовин.

 • Ефективність використання засобів лікувальної фізкультури при захворюваннях серцево-судинної системи людини.

 • Ефективність використання лікувальної фізкультури при трав­мах опорно-рухового апарату.

 • Вплив фізичної культури на здоров’я та розвиток дітей різ­ного віку.

 • Ефективність використання гігієнічної гімнастики для під­ви­щення розумових можливостей студентів.

 • Визначення ролі фізичної культури у формуванні осо­би­сто­сті студентів.

 • Ефективність використання фізкультури для розвитку ди­халь­ної системи. • Ефективність використання фізкультури для розвитку сер­цево-судинної системи.

 • Ефективність використання фізкультури для розвитку опор­но-рухового апарату.

 • Використання засобів фізкультури для ефективного роз­вит­ку сили.

 • Використання засобів фізкультури для ефективного розвит­ку швидкості.

 • Використання засобів фізкультури для ефективного розвит­ку витривалості.

 • Використання засобів фізкультури для ефективного розвит­ку гнучкості.

 • Ефективність використання фізкультури для відновлення сил та підвищення працездатності.

 • Історія започаткування волейболу на Закарпатті.

 • Історія розвитку фізичної культури й дитячого волейболу на За­карпатті.

 • Історія розвитку баскетболу на Закарпатті.

 • Історія розвитку футболу на Закарпатті.

 • Техніка і тактика гри у футбол.

 • Техніка і тактика гри у волейбол.

 • Техніка і тактика гри у баскетбол.

 • Обладнання місць для заняття легкою атлетикою.

 • Класифікація і загальна характеристика легкоатлетичних вправ.

 • Методика силової підготовки легкоатлета.

 • Самостійні заняття фізичними вправами.

 • Історія розвитку лікувальної фізичної культури.

 • Українські народні традиції у фізичному вихованні.

 • Методика бігу на середні відстані.

 • Бойові мистецтва Русі.

 • Боротьба з допінгом у спорті.

 • Психологічна підготовка до змагань.


Додаток 2
Вимоги

до оформлення рефератів, наукових статей з дисципліни „Фізичне виховання” для самостійного опрацювання

І. Наукова стаття повинна мати титульний лист:Зразок

УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

РЕФЕРАТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

НА ТЕМУ: ______________________________________

Виконав:


Студент ___ курсу

спеціальності________________

_________________________________

_________________________________

ПІБ студента

Перевірив:

_________________________

ПІБ викладача

«__» ____________20___р.

_______________________

Підпис

Ужгород – 20__ рІІ. План статті складається з таких розділів:
1. Вступ – частина, яка розкриває актуальність і проблеми фіз­культурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у системі всебічного розвитку людини, суспільства, держави.
2. Основна частина –
а) зміст обов’язкових питань, які запропо­но­ва­ні для само­стійного вивчення;
б) додаткові питання, які на Ваш погляд до­по­мо­жуть ширше роз­крити тему;
в) значення і висновки до кожного питання ви­значеної теми;
г) посилання на літературні джерела.
3. Висновки. Власні думки, що стосуються питань теми, про­по­зицій, які можуть на Ваш погляд вирішити проблему, при­кла­дів – з власного життя або життя Вашого міста, регіону.
4. Літературні джерела:
а) використовуються в першу чергу додаткові лі­тературні дже­рела – монографії, журнали, га­зе­ти, наукові роботи і як до­поміжні джерела – під­руч­ники, лекції, методичні розробки;
б) подаються за алфавітом з обов’язковою вка­зівкою місця ви­дання, року видання, номера жур­налу або газети, сторінок, тек­сту, якій був ви­ко­ристаний. Посилання на сайти подається в та­кому ж порядку.
ІІІ. Обсяг реферату, статті:
а) для робіт, писаних від руки, – не менше 10 повних сторінок фор­ма­ту А4 (не врахову­ючи ти­туль­ної сторінки і літературних джерел);
б) для друкованих – не менше 6 повних сто­рі­нок.
IV. Реферат, стаття оцінюється за:
- повноту розкриття всіх питань теми;
- творчий аналіз та висновки;
- культуру мови, емоційність тощо;
- логічність мислення та його послідовність;
- врахування специфіки майбутньої професії.
ВИСНОВКИ
Таким чином, контроль фізичної підготовки студентів – один із відповідальних етапів їх фізичного вдосконалення. Кож­ного разу під час виконання тестів вони повинні максимально мо­білізувати свої сили для досягнення успіху, що значною мірою за­без­печує тренувальний ефект.

Контрольні випробування проводяться на всьому протязі на­вчальної програми. Нормативні вимоги розроблені із ураху­ван­ням віку, статі і загальної фізичної підготовленості займаючихся. При систематичних заняттях, тренуваннях в спортивних секціях і під час ранкової зарядки, кожний здатний їх виконати.

Перевіряючи , викладачі зобов’язані сприяти і створювати умо­ви для реалізації у повній мірі потенційних можливостей кож­ного студента.

Список використаних джерел


1.Силла Р.В. Гигиеническая норма двигательной активности де­тей и подростков школьного возраста.

2.Теория и методика физического воспитания/Под ред. Л.П.Мат­ве­ева, А.Д.Новикова. – М.,1976, Т.1. – С.12.

3.Терия и методика физического воспитания / Под ред.. Г.Д.Ха­ра­буги.М.,1974,с.218.

4.Чубуков В.П.Психология и педегогика привычек школьников. Са­ратов,1972.

5. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И. Щукиной. – М.: Педагогика, 1984. – 224 с.

6. Апанасенко Г.Л. Физическое развитие детей и подростков – К.: Здо­ров'я, 1989. – 264 с.

7. Бєшков А.О. Підвищення самостійності учнів на практичних за­нят­тях // Рідна школа. – 1991. – № 2. – С. 43-47.

8. Борисик В. Формування фізичних якостей учнів // Здоров`я та фі­зична культура. – 2006. – №8. – С. 9-11.

9. Валин В. Самостоятельность как свойство личности // Фи­зи­чес­кая культура в школе. – 1992. – № 2. – С. 10.

10. Шевчерко А.А., Перевощиков Ю. А. Основы физическго вос­пи­тания. «Высшая школа», 1984. – 164 с.

11. Головин В. А., Масляков В.А., Коробков А.В., Физическое вос­пи­тание. – М.: «Высшая школа», 1983.-391 с.

12. Розвиток рухових якостей школярів. П / р. 3. 1. Кузнєцової. М. 1967.

13. Теорія і методика фізичного виховання. П/р. Л.П. Матвєєва. –М.,1976.

Навчально-методичне видання

Методичні рекомендації з курсу

«Фізичне виховання»

для сту­­ден­тів денної форми навчання

Укладачі:

Маріонда І. І., завідувач кафедри фізичного виховання,

кандидат педагогічних наук,

Тріфан О. М., старший викладач

Горват В. В., старший викладач

Підписано до друку 26.05.2015.

Формат 60х84/16. Гарнітура Cambria. Облік.-вид. арк. 1,0.

Замовлення № 24-м.

МПП “Ґражда”

Свідоцтво про державну реєстрацію видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія 3т № 22.

88000, м. Ужгород, вул. Орлина, 1, т./факс (0312) 61-51-81Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка