Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні історичні дисципліни» для студентів історичного факультету


Тема 20 Пізнє українське літописання XV – XVII стСторінка3/4
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.52 Mb.
#11975
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
  Навігація по даній сторінці:
 • Тема 29.
Тема 20 Пізнє українське літописання XV – XVII ст.

Українське літописання періоду Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. «Густинський літопис», «Межигірський літопис», «Львівський літопис», «Чернігівський літопис за новим списком» та ін.Література:

 1. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

 2. Літописи XV-XVII ст. // http://uk.wikipedia.org

 3. Літопис Густинського монастиря // Пам’ять століть. — 1996. — №2. — С. 101-116.

 4. Літопис Мгарського монастиря // Пам’ять століть. — 1997. — №1. — С. 11-36.

 5. Отрывки из летописи Мгарского монастыря. // http://litopys.org.ua

 6. Черниговская летопись / Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским. — Т. I. — Киев, 1856. // http://litopys.org.ua

 7. Ісписаніє літом от Рождества Христова… року і по нім імущих (Львівський літопис) //// http://litopys.org.ua

 8. Яковенко Н. М. Вступ до історії. – К.: Критика, 2007. – С.229 – 337.

Тема 21. Палеографія

Завдання та значення палеографі. Зв’язки палеографії з іншими науковими дисциплінами. Розвиток письмової культури часів Київської Русі. Причини еволюції графіки письма. Основні ознаки півуставу, уставу, скоропису. Історія поширення паперу на українських землях. Особливості письма на українських землях у XII – XV ст. Письмова культура на українських землях у XVI – XVIIІ ст..Література:

 1. Введенський Л., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. — К., 1963. — С. 68-103.

 2. Волонський Ф. Пам’ятники писемності слов’ян до Різдва Христового // Основа. — 1993. — №2. — С. 156-164.

 3. Документальные памятники: выявление, учет, использование / Под ред. С.О.Шмидта. — М., 1988.

 4. Кісь Я.П. Палеографія. — Львів, 1975.

 5. Кобрин В.Б., Леоньева Г.А., Шорин П.А. Вспомагательные исторические дисциплины. — М., 1984. — С. 14-50.

 6. Мацюк О.Я. Папір та філіграні на українських землях (ХУІ — початок ХХ ст.). — К., 1974.

 7. Панашенко В.В. Палеографія українського скоропису другої половини XVII століття. — К., 1974.

 8. Резнік М.Т. Письмо і шрифт. — М., 1978.

 9. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. — М., 1966.

 10. Черепнин Л.В. Новгородские берестяные грамоты как исторический источник. – М., 1969.

 11. Черепний Л.В. Русская палеография. — М., 1956. — С.3-74.

 12. Щепкин В.Н. Русская палеография. — M., 1966.

Тема 22. Геральдика

Геральдика як спеціальна історична дисципліна. Що вивчає геральдика? Герб, його поняття, побудова, призначення. Яку історичну інформацію можна отримати з гербу? Територіальні, міські та державні герби в історії України. Дворянські та шляхетські герби.

Література

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990.

 2. Дворянские роды Российской империи/Под ред. С.В. Думина. СПб., 1993 – 1996. Т. 1 – 3.

 3. Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1972.

 4. Лакиер А.Б. Русская геральдика. – Переизд. М., 1990.

 5. Чикаев М.М. Территориальная геральдика Российской империи. Часть I. Украина//Гербовед. 1997. № 8. С. 6 – 74.

 6. Янин В.Л. Генеалогия и геральдика // Очерки истории исторической науки в СССР. — Т.2. -М.,-1960. -С.3-26

 7. Єремєєв І.С. Герби гетьманів України. К.: Вид-во «УЦІММ-ПРЕС», 1998

 8. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України (XIV - І пол. ХХ ст.). - К., 2001.

 9. Панченко В. Міські та містечкові герби України. - К.: Просвіта, 2000.

Тема 23. Дипломатика

Історія виникнення та розвитку дипломатики. Предмет, об’єкт та завдання дипломатики. Основні види та різновиди актів. Методика дослідження внутрішньої форми акту. Поняття формуляру актового документу. Абстрактний формуляр.Умовний формуляр. Індивідуальні актові формуляри. Формулярний аналіз. Клаузула. Граматико-дипломатичний принцип аналізу. Реалії, формули та описи як основні елементи тексту актів. Історико-юридичний, історико-географічний, історико-політичний аналіз умов створення тексту. Встановлення вірогідності інформації з тексту актів. «Критика джерел».

Література:

 1. Актовое источниковедение. Сб. статей / Отв. ред. С.М.Каштанов. М., 1979.

 2. Каштанов С.М. Русская дипломатика. М., 1988

 3. Пронштейн А.П. Использование вспомогательных исторических дисциплин при работе над источниками. – М., 1967.

 4. Пронштейн А.П. Методика исторического исследования. Ростов на Дону., 1976.

 5. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отечественной истории. —М., 1975.

 6. Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению истории СССР (Дипломатика). —К., 1963.

 7. Пронштейн А.П., Данилевский И.Н. Вопросы теории и методики исторического исследования. М., 1986.

 8. Історичне джерелознавство: Підручник. - К.: Либідь, 2002.

Тема 24 Хронологія

Предмет і завдання хронології як допоміжної історичної дисципліни. Поняття про час. Одиниці виміру часу. Місяцева і сонячна системи рахунку часу. Перші календарі. Календарні системи у стародавній Русі та Україні. Юліанський календар. Григоріанський календар.Література:

 1. Бородин О.Р. Человек и время. — Харьков, 1991.

 2. Буткевич А.В., Ганышин В.Н., Хренов Л.С. Время и календарь. — М., 1961.

 3. Введенський Л., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. — К., 1963. — С. 122-141.

 4. Владимиров Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. — М., 1987.

 5. Войцехівська І. Хронологія // Пам’ять століть. — 2003. — №2. — С. 115-126.

 6. Каменцева Е.Н. Хронология. — М, 1967.

 7. Кобрин В.Б., Леоньева Г.А., Шорин П.А. Вспомагательные исторические дисциплины. — М., 1984. — С. 80-89.

 8. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомагательные исторические дисциплины. — М, 1973. — С. 20-41.

 9. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. — М., 1981.

 10. Селешников СИ. История календаря и хронология. — М., 1972.

 11. Стрельський В.І., Титаренко А.Г. Історія календаря. — К., 1975.

Тема 25 Нумізматика

Предмет і завдання нумізматики. Методика та джерела нумізматичного дослідження.

Система понять і термінів нумізматики. Становлення і розвиток нумізматичної науки. Походження, суть і функції грошей. Виникнення монетного карбування. Технологія монетної справи. Іноземні монети в українських землях до утвердження давньоруської державності. Зародження вітчизняної грошової системи в добу Київської Русі. Монетний обіг в українських землях ХIV-XVIII ст. Російська монетна система ХVIII — початку XX ст. Радянська монетна система. Становлення грошової системи після проголошення незалежності України. Монети держави Україна.

Література:


 1. Бойко А. Перші українські паперові гроші // Історичний календар: Альманах. — К., 2000. — Вип. 6. — С. 26-28.

 2. Введенський А. та ін. Допоміжні історичні дисципліни. Короткий курс. — К., 1963. — С. 184-199.

 3. Голиш Г.М. Основи нумізматики. — Черкаси, 2002.

 4. Звідки взялися гроші? // Все для вчителя. — 2002. — №7. — С. 65-74; №9. — С. 28-31; №18. — С. 9-14.

 5. Зубко А. Виникнення гривні // Світло. — 1999. — №4. — С. 38-41.

 6. Кобрин В.Б., Леоньева Г.А., Шорин П.А. Вспомагательные исторические дисциплины: Учебное пособие для студентов исторических факультетов. — М., 1984. — С. 122-153.

 7. Нестеренко П. Історія в монетах // Українська культура. — 1998. — №4-5. — С. 38-39.

 8. Ніколенко С. Світ грошей давньої Русі // Слов’янський збірник. — Полтава, 2002. — Вип. 1. — С. 140-148.

 9. Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Русь и Рим. — М., 2001. — Кн. 3. — С. 55-90.

 10. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомагательные исторические дисциплины. Учебное пособие для студентов исторических факультетов пединститутов. — М., 1973. — С. 59-70.

 11. Рябченко П. Паперові гроші на території України // Розбудова держави. — 1996. — №3. — С. 30-36.

 12. Сургай О. Отакі були гроші // Злагода. — 1996. — 29 лютого. — С. 5.

 13. Тхоржевський Р.Й. Нариси історії грошей в Україні (З давніх часів до сучасності). — Тернопіль, 1999.

 14. Черноіваненко В. Біля витоків карбувань українських монет // Українське слово. — 2003. — №5. — С. 13.

 15. Черноіваненко В. Історія паперових грошей України 1917-1920-х рр. // Дзеркало тижня. — 2001. — 22 вересня. — С. 23.

 16. Шепель В.М. Час і гроші. Догрошовий період // Історія та правознавство. — 2004. — №2. — С. 17-18.

Тема 26 Метрологія

Предмет і завдання метрології як спеціальної історичної дисципліни. Системи вимірювання у світі, їх зародження і еволюція. Розвиток систем вимірювання у Київській Русі. Еволюція систем вимірювання в Україні в XVIII — XX ст.Література:

 1. Введение в специальные исторические дисциплины. — М., 1990. — С. 147-173.

 2. Введенський Л., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. — К., 1963. — С. 142-150.

 3. Каменцева Е.И., Устюгов Р. Русская метрология. — М., 1975.

 4. Кобрин В.В., Леоньева Г.А., Шорин П.А. Вспомагательные исторические дисциплины. — М., 1980. — С.51-79.

 5. Маликов М.Ф. Основы метрологии. — М., 1949.

 6. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомагательные исторические дисциплины. — М, 1973. — С. 42-58.

 7. Сеник Л.Г. Із історії народної метрології // Народна творчість та етнографія. — 1979. — №3.

 8. Сидоренко О.Ф. Історична метрологія Лівобережної України XVIII століття. — К., 1975.

 9. Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии ІХ-ХІХ вв. — М., 1975.

Тема 27 Вексиллографія

Предмет і завдання вексилогафії. Джерела вексиллографії Становлення і розвиток вексиллографії як науки. Основні поняття і терміни. Прапори політичних утворень на території України. Вексиллографія в сучасній Україні.

Література:

 1. Введенський Л., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміжні історичні дисципліни. — К., 1963. — С. 151-164.

 2. Символы страны Советов. Герб, флаг, гимн СССР. – М.,1984.

 3. Лахижа М.І. Українська державна та полтавська обласна символіка // Пост-Методика. — 2002. — № 1. — С. 59-64.

 4. Сергійчук В. Національна символіка України. — К., 1992.

 5. Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Пам'ятки України. — 1989. — №3. — С.44-47.

 6. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины.- М., 1984.- 208 с.

 7. Специальные исторические дисциплины: Учеб. пособ./ В.А. Замлинский, М.Ф. Дмитренко, Т.А.Балабушевич и др.; Под ред. В.А.Замлинского - К., 1992. - 324 с.

Тема 28 Фалеристика

Предмет і завдання фалеристики. Історія фалеристики як наукової дисципліни. Класифікація знаків нагород. Орден і медаль як вищі знаки відзнаки. Історія української нагородної справи.Література:

 1. Бурков В.Г. Фалеристика: Учебное пособие. - М.-1999.- 167 с.

 2. Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике: Из истории наградных систем. - М., 1990.

 3. Награды президента Украины // http://my.elvisti.com/bor/

 4. Нагороди України: Історія, факти, документи: У 3 т. /Д.В. Табачник, І.Д. Безгін, В.Й. Бузало та ін.; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т нац. відносин і політології. - К.: Українознавство, ARC-Ukraine, 1996. - Т.1. - 344с.; Т.2. - 343с.; Т.3. - 424с.

Тема 29. Історична демографія

Поняття та методи історичної демографії. Зв'язки історичної демографії з іншими галузями знання: Основні демографічні характеристика та показники. Переписи та інші види статистичного обліку населення. Особливості обліків та переписів населення в Україні.Література

 1. Бирюкова Р.Н. Демографическая статистика: Численность и состав населения. М., 1970.

 2. Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М., 1984.

 3. Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: история, современность, взгляд в будущее. М., 1982.

 4. Гозулов A.И. Переписи населения земного шара: (Хронологические таблицы). М., 1970.

 1. Григорьянц М.Г. Переписи населения в капиталистических странах. М., 1976.

 2. Исупов А.А. Переписи как ценный источник информации о населении // Вестн. статистики. 1980. № 7.

 3. Покшишевский В.В. Население и география. М., 1978.

 4. Сиденко А.В. Переписи и текущий учет населения. М., 1982.

 5. Система знаний о народонаселении. М., 1991.

 6. Шелестов Д.К. Демография: история и современность. М., 1983.

 7. Шелестов Д.К. Историческая демография. Уч. пособ. для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1987.

Тема 30. Історична географія

Історична географія як складова історичної науки. Джерела історичної географії. Історична географія в системі наук. Об’єкт і предмет історичної географії. Історична фізична географія, її значення для історичного дослідження. Історична географія господарства, її значення для історичного дослідження. Історична політична географія, її значення для історичного дослідження. Історична географія населення, її значення для історичного дослідження. Географія культури, її значення для історичного дослідження. Історія розвитку історичної географії.Література:

 1. Берлянт А.М. Методологическая роль картографии в науках о Земле и обществе // Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. – М., 1986. – С. 5-28.

 2. Дробижев В.З. Историческая география СССР: Учеб. пособие. – М., 1973.

 3. Дробижев В.З., Ковальченко И.Д., Муравьев А.В. Историческая география СССР: Учеб. пособие. – М., 1977.

 4. Жекулин В.С. Историческая география: предмет и методы. Л., 1982.

 5. Жекулин В.С. Историческая география: Предмет и методы. – Л., 1982.

 6. Історико-географічні дослідження в Україні: Збірка наукових праць / Інститут історії України НАН України; Редкол.: М. Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) та ін.; Автори: Н. П. Барановська, Я. В. Верменич, М. Ф. Дмитрієнко, Я. О. Іщенко, Л. П. Маркітан, О. О. Попельницька, С. Б. Хведченя та ін. — К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Ч. 7. — 424с.

 7. Медушевская О.М. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина. М., 1959.

 8. Муравьев А.В., Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. М., 1976.

 9. Салищев К.А. Картоведение. – М., 1982.

 10. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. М., 1976.

 11. Шаскольский И.П. Историческая география // Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. II. Л., 1986.

 12. Яцунский В.К. Историческая география: История ее возникновения и развития в XV–XVIII вв. М., 1955.

Тема 31. Усна історія

Історія виникнення та розвитку усної історії. Причини популярності методу усного інтерв’ю у другій половині XX ст. Особливості розвитку усної історії у Сполучених Штатах, Великій Британії, Італії, Німеччині. Предмет та завдання усної історії. Поняття "джерело усної історії". Труднощі та проблеми усної історії з точки зору Д.Тоша (текст №4). Як можна їх подолати? Практичне завдання: прочитати текст інтерв'ю з мешканкою с. Преслав Запорізької області Р.Є.Стояновською 1912 року народження. Яку історичну інформацію можна отримати з інтерв’ю? Наскільки можна довіряти цій інформації? Як інтерв’ю допомагає відтворити психологію та світогляд селянської жінки радянської доби? побут селянської родини?Література

 1. Лоскутова М. В. Введение // Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. Лоскутовой. – СПб: Изд-во ЕУСПб, 2003.– С.5-31

 2. Мосолкина Т.В., Николаева Н.И. Курс лекций по источниковедению новой и новейшей истории. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2004. – С. 86-92.

 3. Сурева Н. Правила видання джерел усної історії (проект). — Запоріжжя: РА "Тандем — У", 2005. — С. 5-8.

 4. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – М: Издательство "Весь мир", 2000. – С. 261-284.

 5. Ильина Т.А. Устное воспоминание как исторический источник // Советские архивы. – 1973. – № 2.

 6. Кузнецова Н.П., Суринов В.М. "Устная история" в практике работы зарубежных архивов и научных учреждений // Советские архивы. – 1980. – № 1. – С.73-79.

 7. Курносов Н.Д. Некоторые вопросы текстологии фонодокументов // Советские архивы. – 1987. – № 4. – С. 65–71.

 8. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років / Центр дослідження усної історії та культури. – Київ.: Родовід, 1999;

 9. Український голокост. 1932 - 1933: Свідчення тих, хто вижив /Упоряд. о. Ю. Мицик. – К.: Вид. дім "КМ Академія", 2003. – 296 с.

Тема 32. Жіноча історія

Поняття “жіночої” та “тендерної” історії. Становлення жіночої історії. Приклади досліджень, заснованих на генедрному підході.Література:

 1. Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе // Введение в гендерные исследования. Ч.I: Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. Харьков, 2001.

 2. Пушкарева Н.Л. Гендерная проблематика в исторических науках // Введение в гендерные исследования. Ч.I: Учебное пособие / Под ред. И.А. Жеребкиной. Харьков, 2001.

 3. Пушкарева Н.Л. Зачем он нужен, этот “гендер”? Новые концепции и новые подходы к анализу прошлого // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. М., 1999.

 4. Репина Л.П. История женщин и гендерная история на рубеже веков: итоги и перспективы развития (Аналитический обзор) // ХХ век: Методологические проблемы исторического познания. Сб. обзоров и рефератов. В 2 ч. Ч.2. М., 2001.

Тема 33. Мікроісторія

Мікроісторія – один з новітніх напрямків історичних досліджень. Предмет та задачі мікро історії. Співвідношення мікро- і макро-історії. Розвиток досліджень з мікро історії. Що саме ефективно вивчати методом мікроісторії?Література

 1. Бессмертный Ю.Л. Некоторые соображения об изучении феномена власти о концепциях постмодернизма и микроистории // Одиссей, 1995. М., 1995.

 2. Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С.207-236.

 3. Гинзбург К. Сыр и черви. М., 2000.

 4. Гуревич П. Вселенная по имени человек. // Свободная мысль. 1991. №14.

 5. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М., 2002.

 6. Дэвис Н.З. Возвращение Мартина Герра. М., 1991. Дэвис Н. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 1999.

 7. Журавлев С.В. “Маленькие люди” и “Большая история”: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920-х – 1930-х гг. М., 2000.

 8. Кром М.М. Историческая антропология: Пособие к лекционному курсу. СПб., 2004. Дивись також сторінку: http://www.countries.ru/library/antropology/krom/

10.Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С.167-190.

 1. Ле Руа Лидюри Э. Моитайю, окситаиская деревня (1294—1324). Екатеринбург, 2001.

 2. Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1994. Т.II. Вып.4. С.193-202.

13.Медик X. Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культура в сельской местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген (1748— 1820) // Прошлое — крупным планом: Современные исследования по микроистории. СПб., 2003. С. 181—222.

14.Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 110—127).Тема 34. Кліометрія

Понятійний та категоріальний апарат кліометрії. Поняття "вірогідність" в кліометрії. Поняття "репрезентативність даних", "якісна репрезентативність", "кількісна репрезентативність", "вибірка". Питання комп’ютерного джерелознавства. Поняття "база даних". Вимоги до організації баз даних. Основні компоненти бази даних. Формалізація. Особливості формалізації різних видів джерел. Встановлення авторства (атрибуція) історичних джерел за допомогою кількісних методів.

Література

 1. Бородкин Л.И. Клиометрика: pro et contra (виртуальный диалог) // Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 7. М., 2001. С. 114-132.

 2. Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. – М: Издательство "Весь мир", 2000. – С. 219-240.

 3. Шендерюк М.Г. Количественные методы в источниковедении: Учеб. пособие / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1996. - 75 с.

 4. Кахк Ю.Ю. Нужна ли новая историческая наука? // Вопросы истории. 1969. № 3.

 5. Кахк Ю.Ю., Лиги Х.М. О связи между антифеодальными выступлениями крестьян и их положением // История СССР. 1976. № 2.

 6. Ковальченко И.Д. Исторический источник в свете учения об информации (к постановке проблемы) // История СССР. 1982. № 3.

 7. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

 8. Ковальченко И.Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX века. М., 1967.

 9. Ковальченко И.Д., Бородкин Л.И. Структура и уровень аграрного развития районов Европейской России на рубеже XIX–XX веков (Опыт многомерного анализа) // История СССР. 1981. № 1.

 10. Количественные методы в гуманитарных науках. М., 1981.

11.Количественные методы в исторических исследованиях: Учеб. пособие / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1984.

12.Миронов Б.Н. История в цифрах. Л., 1991.

13.Миронов Б.Н., Степанов З.В. Историк и математика. М., 1975.

14.Хвостова К.В. Количественные методы в историческом познании // Вопросы истории. 1983. № 4.

15.Хвостова К.В. Количественный подход в средневековой социально-экономической истории. М., 1980.


Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка