Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні історичні дисципліни» для студентів історичного факультетуСторінка2/4
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.52 Mb.
#11975
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4


 • Русская Правда //

 • Джерелознавство історії України. Довідник. – Київ, 1998

 • Історичне джерелознавство: Підручник/ За ред. Я.С. Кала кури. – К., 2002.

 • Лащенко Р. До історії українського права (Руська Правда) // Хроніка-2000. — 1998. — №27-28. — С.41-46.

 • Воробейкова Т. У. Древнерусское государство и право. — К., 1982.

 • Білецький Л. Руська правда й історія її тексту / За ред. Ю. Книша. — Вінніпег, Б.В., 1993. // http://litopys.org.ua/bilets/bil.htm

 • Яременко В. „Правда руська” // Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9 т. — К., 2001. — Т. 1. — С. 173-178.

 • Бочарников Д. М. Грушевський про історію створення та кримінальне право Руської Правди // Право України. — 1996. — № 11.

 • Материалы к изучению истории государства и права СССР. Русская Правда. Текст, введение, комментарий, предметно-терминологический указатель. — М., Росвузиздат, 1962.

 • Памятники русского права. — М., 1952. Вып 1. Вып 2.

 • Российское законодательство X—XX веков. В 9-ти т. — Т. 1. Законодательство Древней Руси. — М., Изд. АНСССР, 1984. — С. 47—129.

 • Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. — М., Юрид. лит., 1988.

 • Тихомиров Н. Пособие для изучения русской Правды. – М.,1963.


  Тема 6. Галицько-Волинський літопис

  Галицько-Волинський літопис як історичне джерело. Обставини створення літопису. Проблема авторства авторства Галицько-Волинського літопису, його редакторів, установлення редакцій і їхнього датування. Джерела Галицько-Волинського літопису. Значення Галицько-Волинського літопису як історичного джерела та його вплив на подальший розвиток літописання.  Література:

  1. Джерелознавство історії України. Довідник. – Київ, 1998

  2. Історичне джерелознавство: Підручник / За ред. Я.С. Калакури. – К., 2002.

  3. Галицько-Волинський літопис (розшифровка за Острозьким списком) //

  4. Галицько-Волинський літопис //

  5. Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис. Процес складання; редакції і редактори. Київ, 1958. //

  6. Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис. Лексичні, фразеологічні та стилістичні особливості. Київ, 1961 //< http://litopys.org.ua/hens1/hn.htm >

  7. Грушевський М. Хронологія подій Галицько-волинського літопису. – Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1-72 // < http://litopys.org.ua/hrs/hrs06.htm >

  Тема 7. Актові матеріали як історичне джерело

  Поняття «актового матеріалу», класифікації актових джерел. Значення й місце актових матеріалів як історичних джерел. Загальна характеристика актового матеріалу. Поняття «формуляр» і «формулярний аналіз». Формуляри актів, методи їхнього вивчення Приватно-правові акти XII-XVII ст. Акти XVIII - першої половини XIX ст. Роль законодавства в розвитку договірних документів. Обумовленість розвитку актових матеріалів розширенням регулювання майнових відносин і розвитком обов'язкового права. Зміни в процедурі висновку й оформлення приватних актів.  Література:

  1. Джерелознавство історії України. Довідник. – Київ, 1998

  2. Історичне джерелознавство: Підручник / За ред. Я.С. Калакури. – К., 2002.

  3. Горбик А.О. Волочна поміра на українських землях у складі Великого князівства Литовського в XVI столітті // Український історичний журнал. — 1996. — №4. — С.46-62.

  4. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986. — С.40-48, 61-74.

  5. Литвиненко М.А. Джерела з історії України XVIII століття. — X., 1970.

  6. Актовое источниковедение. — М., 1979.

  7. Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI вв. М., 1952–1964. Т. 1–3.

  8. Зимин А.А. Памятники права Киевского государства X–XII вв. М., 1952.

  9. Каштанов С.М. Из истории средневекового источника: Акты 10– 16 вв. М., 1996.

  10. Каштанов С.М. Очерки русской дипломатики. М., 1970.

  Тема 8. Актові матеріали доби Б.Хмельницького

  Характеристика актових джерел періоду козацької революції середини XVII. Законодавчі та управлінські акти. Універсали та накази Б.Хмельницького. Універсали та накази інших гетьманів та полкової старшини.  Література:

  1. Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). - К., 1961.

  2. Документи Богдана Хмельницького 1648-1657. — К., 1961.

  3. Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. - К., 1965

  4. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003.

  5. Степанков В. Універсали і накази Богдана Хмельницького // Історія України. — 2001. — №43. — С.1-3

  6. Хрестоматія з історії України. — К., 1993. — С.37-39, 78-79, 81-82, 99-103.

  7. Хрестоматія з історії Української РСР з найдавніших часів до кінця 50-х років XIX століття. — К., 1959. — Т.1. — С.47-48, 123-124, 162-163, 306-309.

  8. Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 // Матеріали до українського дипломат арію. Серія І. Універсали українських гетьманів / Упорядники І.Крип‘якевич, І. Бутич. – К., 1998.

  Тема 9. Матеріали фіскального, церковного й адміністративного обліку населення XVIII ст.

  Облік населення з фіскальною метою. Церковний та адміністративно-поліцейський облік населення. Господарський облік в приватновласницьких володіння. Компути, ревізії, ревізькі реєстри. Генеральне слідство про маєтності. Запровадження метричного обліку. Сповідні розписи. Клірові відомості.  Література:

  1. Джерелознавство історії України. Довідник. – Київ, 1998

  2. Історичне джерелознавство: Підручник / За ред. Я.С. Калакури. – К., 2002.

  3. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986.

  4. Литвиненко М.А. Джерела з історії України XVIII століття. — X., 1970.

  5. Макарчук С.А. Писемні джерела з історії України. — Львів, 1999.

  6. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / И.Н.Данилевский, В.В.Кабанов, О.М.Медушевская, М.Ф.Румянцева. - М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998.

  Тема 10. Описи намісництв Лівобережної України

  останньої чверті XVIII ст.

  Причини та виникнення топографічних описів намісництв. Джерелознавчий потенціал описів. Історіографія. Топографічний опис Чернігівського намісництва О. Шафонського. Топографічний опис харківського намісництва. Топографічний опис Київського намісництва. Топографічний опис Новгород-Сіверського намісництва.  Література:

  1. Апанович О.М. Значення праці О.А.Шафонського „Черниговского намесничества топографическое описание” для вивчення історії Лівобережної України другої половини ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. — 1960. — №5. — С.126-132.

  2. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986.

  3. Литвиненко М.А. Джерела з історії України XVIII століття. — X., 1970.

  4. Макарчук С.А. Писемні джерела з історії України. — Львів, 1999.

  5. Описи Лівобережної України кінця XVIII — початку XIX ст. — К., 1997.

  6. Описи Харківського намісництва кінця ХVІІІ ст. Збірник документів. — К., 1991.


  Тема 11. Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.

  (Румянцевський опис Малоросії)

  Причини проведення Румянцевського опису. Відмінність цього опису від попередніх. Особливості проведення перепису в різних полках Гетьманщини. Ставлення населення до його проведення. Інформативні можливості джерела. Історіографія.  Література:

  1. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986.

  2. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003. — С. 427-429.Генеральний опис Лівобережної України 1765 – 1769 р.р. Покажчик населених пунктів. – К., 1959.

  3. Ковальський І. С. Генеральний опис 1765–1769 рр. – джерело для вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні // Український історичний журнал. – 1962, №2. – С. 97 – 101;

  4. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760 – 1830. – К., 1996.

  5. Литвиненко М. А. Джерела з історії України XVIII ст. – Харків, 1970.

  6. Путро О. Генеральний опис 1765–1769 рр. як джерело для вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. – 1982, №7. – С. 143 – 147.


  Тема 12 Мемуари й щоденники представників

  козацької старшини XVIII ст.

  Мемуаристика як особливий вид історичних джерел. Щоденники – джерела особового походження. Історіографія дослідження джерел особового походження. «Щоденник» Якова Марковича. «Діаріуш і «Щоденник» Миколи Ханенка. «Щоденник» П.Апостола. Записки І.Ф. Тимковського. Щоденник Гільденштедта. «Частная переписка» Г. Полетики.  Література:

  1. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986.

  2. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003.

  3. Литвиненко М. А. Джерела з історії України XVIII ст. – Харків, 1970.

  4. Микола Ханенко. Щоденник (1719-1754 рр.) // http://litopys.org.ua/index3.html

  5. Черноморский М.Н. Мемуары как исторический источник. — М., 1959

  6. Щоденник Якова Марковича (Фрагменти) // http://litopys.org.ua

  7. Щоденник Петра Даниловича Апостола // http://litopys.org.ua


  Тема 13 Джерела особового походження.

  Визначення. Класифікація. Еволюція. Загальні принципи вивчення документів особового походження. Проблема співвідношення об'єктивного й суб'єктивного в мемуарах, щоденниках і приватному листуванні. Оцінка повноти й вірогідності інформації документів особового походження як джерел, що відбивають побут, звичаї, ідеали, світогляд, психологію людей певної епохи й відповідного середовища.

  Етапи становлення мемуарів як виду історичних джерел. Основні різновиди форм мемуарної літератури. Вплив літописної традиції оповідання й творів агіографічного жанру на становлення мемуарів. Тематичні особливості мемуарів ХVIII - першої половини ХIХ ст. Еволюція способів відбиття дійсності в мемуарах. Роль періодичної преси в розвитку мемуаристики. Щоденники. Загальна характеристика. Еволюція особистих щоденників XVIII - першої половини XIX ст. Джерела особистих щоденників. Особливості особистих щоденників XVIII - першої половини XIX ст.

  Приватна переписка. Загальна характеристика. Соціальні функції епістолярних матеріалів, створених приватними особами. Відмінність (функціональної, змістовно-семантичної й видове) приватної переписки від переписки, що виникла в результаті діяльності державних або громадських організацій, і від публіцистики у формі відкритих листів. Еволюція приватної переписки XI - першої половини XIX с.

  Література:

  1. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003.

  2. Литвиненко М. А. Джерела з історії України XVIII ст. – Харків, 1970.

  3. Микола Ханенко. Щоденник (1719-1754 рр.) // http://litopys.org.ua/index3.html

  4. Щоденник Якова Марковича (Фрагменти) // http://litopys.org.ua

  5. Щоденник Петра Даниловича Апостола // http://litopys.org.ua

  6. Дмитриев С.С. Мемуаристика как феномен культуры // История СССР. 1981. № 6.

  7. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. № 6.

  8. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1981.

  9. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998.

  Тема 14 Періодичні видання ХІХ ст. як історичне джерело.

  Час і умови зародження періодичної преси в Україні. Попередники першого українського періодичного видання. Принципи систематизації періодичних видань. Жанрові особливості матеріалів періодичної преси. Особливості відбиття дійсності в періодичній пресі.

  Казенні й відомчі органи, їхній інформативно-пропагандистський і науково-просвітительський зміст. Ліквідація монополії держави і його відомств на друкування й поширення періодичних видань. Розширення кола видавців із числа приватних осіб, громадських об'єднань. Поява провінційної періодики. Розмаїття змісту видань. Паростки спеціалізації періодичної преси - поява галузевих органів.

  Основні групи журналів і газет першої половини ХIХ в. Оформлення специфічних жанрів періодичних видань. Посилення публіцистичного й полемічного початку, ідейні основи російської журналістики. Роль цензури в розвитку журналістики й газетної справи. Вироблення специфічних способів відбиття дійсності в періодичних виданнях. Збагачення змісту періодики образотворчими засобами.

  Література:

  1. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

  2. Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник. М., 1966. Вып. 1.

  3. Дмитриев С.С. Источниковедение русской исторической журналистики // Источниковедение отечественной истории: 1975. М., 1976.

  4. Дмитриев С.С. Русская периодическая печать // Очерки русской культуры XVIII века: В 4 т. М., 1987. Т. 2.

  5. Есин Б.И. Русская газета и газетное дело в России. М., 1981.

  6. Лауристин М. Применение контент-анализа для изучения направленности содержания газеты // Труды по социологии. Тарту, 1972. Вып. 2.

  7. Мазырин В.М. Применение методов контент-анализа к материалам прессы // Количественные методы в гуманитарных науках. М., 1981.

  Тема 15 Особливості історичних джерел радянського періоду.

  Проблеми класифікації джерел радянського періоду. Основні види писемних джерел радянського періоду й новітнього часу в цілому: законодавчі акти, діловодна документація державних органів, установ, організацій, громадських організацій, підприємств, статистика, матеріали планування, періодична преса й публіцистика, джерела особистого походження, наукові праці. Проблема типологічної приналежності документів комуністичної партії й комсомолу. Систематизація джерел за хронологічними періодами й темами. Загальні прийоми й методи роботи із джерелами новітнього часу. Критичний підхід до вивчення джерел радянського періоду. Використання принципу історизму в конкретних дослідженнях. Застосування математичних методів обробки масових джерел новітнього часу.  Література:

  1. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

  2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998.

  3. Кабанов В.В.. Источниковедение истории советского общества // http://opentextnn.ru/history/istochnik/kabanov/?id=1408

  4. Источниковедение истории советского общества: В 4 вып. /АН СССР. Институт истории СССР – М., 1964 – 1982. Вып. 1- 4.

  5. Жиромская В. Б. Всесоюзные переписи населения 1926, 1937, 1939 годов. История подготовки и проведения// История СССР. – 1987. – № 2. – С. 108-120.

  Тема 16: Писемні джерела новітньої історії України

  Особливості джерелознавчого аналізу наративних джерел новітньої історії України. Центральна та місцева періодична преса. Історичні журнали. Публіцистика. Мемуарна література. Епістолярні джерела. Вербальні джерела. Історіографія дослідження і основні публікації наративних джерел новітньої історії України. Особливості джерелознавчого аналізу документальних джерел новітньої історії України. Пам'ятки законодавчої діяльності українських національних державних утворень першої половини XX ст. Основні види законодавчих актів Радянської держави. Матеріали діловодства, планування та статистики радянської доби. Судово-слідчі матеріали радянської доби. Законодавчі акти незалежної України. Документи політичних партій і громадських організацій незалежної України. Періодична преса. Історіографія дослідження і основні публікації документальних джерел новітньої історії України.  Література:

  1. Галайчак Т. Книжкові та періодичні видання України за часів тоталітаризму (50-ті – 80-ті рр. XX ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 3-4. – Львів, 1997.

  2. Галенко О.І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз. – К., 1991.

  3. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

  4. Звід законів Української РСР: У 9 т. – К., 1982-1988.

  5. Історія суспільної думки України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Хрестоматія / Укл. А.Г. Болебрух. – Дніпропетровськ, 1994.

  6. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК: В 2 т. – К., 1976-1977.

  7. Конституційні акти України. 1917-1920: Невідомі конституції України. – К., 1992.

  8. Міхновський М. Самостійна Україна. – Київ-Львів, 1992.

  9. Санцевич А.В. Джерелознавство з історії УРСР. 1917-1941: Навч. посібник. – К., 1981.

  10. Санцевич А.В. Джерелознавство історії Української РСР післявоєнного періоду: Навч. посібник. – К., 1972.

  11. Хрестоматія з історії Української РСР: У 2-х т. – Т.1-2. – К., 1959-1961.

  12. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 1998.

  13. Кабанов В.В.. Источниковедение истории советского общества // http://opentextnn.ru/history/istochnik/kabanov/?id=1408

  14. Источниковедение истории советского общества: В 4 вып. /АН СССР. Институт истории СССР – М., 1964 – 1982. Вып. 1- 4.

  Тема 17:Литовські статути

  Литовські статути основні законодавчі документи Великого князівства Литовського. Історія створення й загальна характеристика 1-го 1529, 2-го 1551 і 3-го 1588 Статутів. Право власності, зобов`язальне право, шлюбно-сімейне право, спадкове право, кримінальне право (Види злочинів. Система покарань), система судочинства згідно Литовських статутів. Історіографія вивчення пам‘ятки.  Література:

  1. Довгопол В.М., Литвиненко М.А., Лях Р.Д. Джерелознавство історії Української РСР. — К., 1986.

  2. І Литовський Статут //CD-диск

  3. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

  4. Литовські статути // http://uk.wikipedia.org/wiki/

  5. Третій Статут Великого князівства Литовського 1588// CD-диск

  6. Хрестоматія з історії України. — К., 1993.

  7. Хрестоматія з історії Української РСР з найдавніших часів до кінця 50-х років XIX століття. — К., 1959. — Т.1.

  Тема 18 Києво-Печерський Патерик як історичне джерело

  Агіографічна література як історичне джерело. Обставини створення Києво-Печерського патерика. Зміст патерика та характеристика основних редакцій. Проблема авторства. Історіографія дослідження джерела.  Література

  1. Киево-Печерский патерик / Подг. текста, перевод и комм. Л.А.Дмитриева // ПЛДР: XII век. - М., 1980. - С. 313-626, 692-704

  2. Киево-Печерский патерик / Подг. текста, перевод и комм. Л.А.Дмитриева // ПЛДР: XII век. // Повести Древней Руси XI-XII веков. - Л., 1983. - С. 427-523, 567-572

  3. Патерик Києво-Печерський / Перекл. та прим. І.Жиленко. - К., 2001. - 348 с. // http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon.htm

  4. Ольшевская Л.А. Об авторах Киево-Печерского патерика//Литература Древней Руси. - М., 1978. - Вып. 2. - С. 13-28;

  5. Ольшевская Л.А. Патерик Киево-Печерский // Словарь книжников. - Вып. 1. - С.308—313

  6. Ісіченко Ю.Л. Києво-Печерський патерик у літературному процесі к. XVI — поч. XVIII ст. на Україні. — К., 1990.

  7. Чижевський Д. Києво-Печерський Патерик // Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль, 1994. — С.156-161.

  Тема 19. Козацькі літописи XVII – XVIII ст.

  Історичні твори XVIII ст. як джерела з історії України. Літопис Самовидця, літопис Григорія Грабянки, Літопис Самійла Величка, літопис Олександра Рігельмана. Історіографія дослідження історичних творів кінця XVII – XVIII ст.  Література:

  1. Величко С. В. Літопис. Т. 1-2. / Пер. з книжної української мови, вст. стаття, комент. В. О. Шевчука; Відп. ред. О. В. Мишанич.— К.: Дніпро, 1991. // http://litopys.org.ua

  2. Історичне джерелознавство / За ред. Л.С.Калакури. — К., 2003

  3. Колесник I.I. Українська історіографія (XVIII — початок XX століття). — К., 2000. 

  4. Литвиненко М. А. Джерела з історії України XVIII ст. – Харків, 1970.

  5. Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. — К.: Т-во «Знання» України, 1992, — 192 с. http://litopys.org.ua

  6. Літопис Самовидця. видання підготував Я. І. Дзира. — Київ: «Наукова думка», 1971. — 208 с. // http://litopys.org.ua


  Каталог: docs
  docs -> Основні вимоги до реферату
  docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
  docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
  docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
  docs -> Соціологія – наука про суспільство
  docs -> Міністерство охорони навколишнього
  docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка