Методичні рекомендації з написання дипломної роботи для студентів спеціальностей 040101 та 040101Скачати 410.22 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації06.11.2017
Розмір410.22 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

ЗМІСТ

ВСТУП ________________________________________________________

3

РОЗДІЛ 1.

назва розділу 1. ___________________________________

7

1.1.

Назва підрозділу 1.1. ___________________________________

12

1.1.1.

Назва пункту 1.1.1. ___________________________________

12

1.1.1.

Назва пункту 1.1.1. ___________________________________

16

1.2.

Назва підрозділу 1.2. ___________________________________

20

1.3.

Назва підрозділу 1.3. ___________________________________

25
Висновки до розділу 1.__________________________________

32

РОЗДІЛ 2.

методи та організація дослідження _____________

34

2.1.

Назва підрозділу 2.1. ___________________________________

34

2.2.

Назва підрозділу 2.2. ___________________________________

37

2.3.

Назва підрозділу 2.3. ___________________________________

44
Висновки до розділу 2. _________________________________

51

РОЗДІЛ 3.

назва розділу 3. ___________________________________

53

3.1.

Назва підрозділу 3.1. ___________________________________

53

3.2.

Назва підрозділу 3.2. ___________________________________

67

3.3.

Назва підрозділу 3.3. ___________________________________

89
Висновки до розділу 3.__________________________________

112

ВИСНОВКИ _________________________________________________________________________

114

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ _________________________________________

117

ДОДАТКИ ___________________________________________________________________________

125

Додаток В


Зразок оформлення списку використаних джерел

Книги

одного, двох або трьох авторів

 • Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионала / А.А.Деркач. – М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 752 с. – (Серия «Психология отечества»).

 • Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія: Навч. посіб. / С.Д. Максименко, Е.Л.Носенко - К.: МАУП, 2002. - 128 с.

Книги чотирьох авторів

 • Психологическое обеспечение профессиональной деятельности / Никифоров Г.С., Бобровикова С.А., Дмитриева М.А., Корнеева Л.Н.; под ред. Г.С. Никифорова. - СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1991. - 152 с.

Книги п’ятьох та більше авторів

 • Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / [Балин В.Д., Гайда В.К., Гербачевский и др.]; под ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. – (Серия «Практикум по психологии»).

Багатотомні видання


 • Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. / АПН СССР. / С.Л.Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1989. - Т. 1. - 538 с.

Збірки наукових праць


 • Проблемы системогенеза деятельности: Сб. науч. трудов / Под ред. В.Д. Шадрикова. - Ярославль: Изд-во Ярослав. ун-та, 1980. - 140 с.

Словники


 • Словарь практического психолога / [сост. С.Ю.Головин]. – Минск: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. – 800 с.

Складові частини книги,

збірника наук. праць,

збірника матер.

конференції,


журналу
іноземного журналу

 • Александров Ю.И. Системная психофизиология // Осно­вы психофизиологии. - М.: Инфра-М, 1997. - С. 266 - 313.

 • Максименко С.Д. Драматичні моменти людського існування // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць. - № 3 (5). – К.: Університет «Україна, 2007. – С. 3 – 16.

 • Ложкін Г.В., Каленюк І.П. Егоцентризм особистості як передумова виникнення міжособистісного конфлікту // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 449-450. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ. – 2009. – С.28 – 31.

 • Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности // Вопр. психол. - 1989. - № 1. - С. 92 - 100.

 • Judge T.A., Ilies R. Relationship of personality to performance motivation: A meta-analytic review // Journal of Applied Psychology. - 2002. - Vol. 87. - № 4. - Р. 797 - 807.

Дисертації

 • Коваліско Н.В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці: дис. … кандидата соціол. наук: 22.00.07 / Коваліско Наталія Володимирівна – Львів, 1999. – 184 с.
Автореферату дисертації

 • Соломка Т.С. Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І-П рівнів акредитації в процесі професійної підготовки: автореф. Дис.. на здобуття наук. ступеня канд.. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Соломка тамара Миколаївна. – К, 2009. – 18 с.
Інтернет-ресурси

 • Дудина О.М., Ратникова М.А. Профессиональная мобильность: кто и как принимает решение сменить профессию [Електронний ресурс] / О.М.Дудина, М.А. Ратникова // Социологические исследования. – 1997. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.ecsocman.edu.ru/socis/content.html?sort=title&page=346&abstract=1.


Додаток Г


Вищий навчальний заклад

УНІВЕРСИТЕТ економіки та права “КРОК”(повна назва факультету, інституту, філії)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри (випускової)

“__” _________ 20__ р.

(18-23-28 тижнів)

Завдання на дипломну роботу

(Прізвище, ім’я, по батькові студента )

освітньо-кваліфікаційний рівень – _____________________________________

спеціальність – ______________________________________________________________

форма навчання – ___________________________________________________________
Науковий керівник – ______________________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)Каталог: 665844
665844 -> Навчальний матеріал Естетика
665844 -> Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни
665844 -> Навчальний посібник 2015 р. Зміст розділ наука та історія її розвитку
665844 -> Навчально-методичний комлекс
665844 -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 03050401, 03050401 „Економіка підприємства
665844 -> Основна мета аналітичної роботи
665844 -> Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни
665844 -> Двнз київський національний економічний університет
665844 -> Держаний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Факультет

Скачати 410.22 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка