Методичні рекомендації з підготовки та критерії оцінювання курсових робіт для слухачів (студентів) 2 курсу ннізднСкачати 370.97 Kb.
Дата конвертації04.12.2016
Розмір370.97 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  Навігація по даній сторінці:
 • Київ 2014МВС УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

доктор юридичних наук, професор

полковник міліції

______________Кузьменко О.В.

____. ______________ 2014
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Методичні рекомендації з підготовки ТА критерії оцінювання курсових робіт

для слухачів (студентів) 2 курсу ННІЗДН

Київ 2014

Загальні методичні рекомендації

Підготовка курсових робіт є складовою здійснення навчального процесу слухачів НАВС, однією з форм навчання, яка дозволяє закріпити, а певною мірою і поглибити вже отримані теоретичні знання з конкретного питання, конкретної проблеми кримінального процесу.

Водночас, курсова робота дозволяє оцінити рівень теоретичної підготовки слухача, а головне – його вміння самостійно працювати з першоджерелами, тлумачити і правильно застосовувати чинне законодавство. Виконання роботи спрямовує слухачів на виявлення творчих здібностей, набуття навичок наукового дослідження, вміння самостійно аналізувати чинне адміністративне законодавство, показати власне бачення проблеми та запропонувати шляхи її вирішення.

Мета, яка визначена вище, зумовлює необхідність серйозного творчого підходу до написання курсової роботи. Для успішного виконання цього завдання слухачам необхідно дотримуватись таких рекомендацій: 1. Варіант теми курсової роботи слухач повинен обрати самостійно із числа тих, що зазначені у запропонованому переліку (Додаток _). За погодженням із викладачем кафедри (науковим керівником) і начальником кафедри слухач може обрати тему, якої немає у запропонованому переліку тем курсових робіт. При цьому тема, що пропонується слухачем, повинна бути актуальною, тобто стосуватись проблемних питань теорії і практики адміністративного права. Кількість запропонованих тем курсових робіт дозволяє кожному слухачеві обрати тему таким чином, щоб в одній навчальній групі вони не повторювались.

 2. План роботи визначений у тематиці робіт. Зміна пунктів планів дозволяється лише за попереднім погодженням із науково-педагогічним працівником кафедри (науковим керівником).

 3. Розпочинаючи підготовку курсової роботи, слухач повинен детально вивчити усі нормативно-правові акти, які стосуються теми роботи, акти тлумачення законодавства, відомчі нормативно-правові акти. Особливу увагу при цьому слід звертати на чинність тих положень нормативно-правових актів, які використовуються у роботі. Опрацювавши зазначені документи, необхідно ознайомитися з науковими дослідженнями з теми роботи. При написанні курсової роботи мають бути використані не тільки останні наукові розробки, а й праці, видані у минулі роки; не тільки академічні підручники та навчальні посібники, а й спеціальна монографічна література, наукові статті та тези доповідей за темою курсової роботи.

 4. За структурою курсова робота складається з: титульного аркуша, плану, переліку умовних позначень (при необхідності), вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків (при необхідності).

Титульний аркуш повинен містити реквізити, визначені наказом Мінмолодьспорту України № 384 від 29.03.2012 (Додаток 1).

План курсової роботи містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів, що мають заголовок, зокрема вступу, основної частини (питання, що підлягають висвітленню), висновків, списку використаних джерел, додатків.

Перелік умовних позначень (що складається при необхідності, якщо у роботі умовні позначення повторюються більше ніж тричі) складається з двох колонок: у лівій – за абеткою наводяться умовні позначення, у правій – їх детальна розшифровка. Скорочені найменування законів, кодексів, зокрема КУ, КУпАП, КАСУ тощо, до переліку умовних позначень не включаються, їх розшифровку слід навести у тексті роботи при першому згадуванні (наприклад, Кодекс України про адміністративні правопорушення – далі КУпАП).

У вступі курсової роботи слухач повинен розкрити актуальність теми курсової роботи, її теоретичне та практичне значення, рівень теоретичного дослідження теми та попереднього досвіду її вивчення; визначити мету і завдання дослідження, його об’єкт і предмет та ін.

Остаточне редагування вступу курсової роботи доцільно виконувати на заключному етапі її написання, коли досліджувана проблема постає перед автором у повному обсязі.

Основна частина курсової роботи має містити висвітлення (розкриття) у логічній послідовності усіх питань, які зазначені у плані. Розгляд кожного питання (розділу) необхідно розпочинати з нової сторінки його назвою і розкривати, дотримуючись вимог наукового пошуку та дослідження.

При написанні курсової роботи необхідно висвітлити всі основні теоретичні концепції щодо розуміння відповідної проблеми, здійснити порівняльний аналіз різних підходів у її вирішенні.

Теоретичні питання обов’язково необхідно доповнювати матеріалами правозастосовчої практики (опублікованої чи місцевої) з обов’язковим посиланням на джерело, а також власними судженнями слухача.

При написанні основної частини курсової роботи слухач повинен робити посилання на використані джерела. Неприпустимо запозичувати положення зі спеціальної літератури без оформлення відповідних посилань. При наявності плагіату курсова робота не допускається до захисту.

У висновках необхідно стисло відобразити результати проведеного дослідження, вказати висновки і пропозиції автора щодо вирішення проблемних питань теорії та практики за темою роботи.

Список використаних джерел розміщується після основного тексту роботи і формується в порядку згадування джерел у тексті роботи з наскрізною нумерацією. Джерела у списку зазначаються мовою оригіналу і можуть бути розміщені у такій послідовності (державні документи і матеріали, документи і матеріали публічної адміністрації, монографічна література, періодичні видання). Список використаних джерел повинен бути оформлений згідно з загальноприйнятими правилами (Додаток 2).

У додатках (при необхідності) розміщують допоміжний матеріал, необхідний для повноти розкриття теми курсової роботи: статистичні дані, зведені результати аналізу нормативно-правових актів чи літературних джерел, ілюстрації допоміжного характеру тощо.Правила оформлення курсових робіт
Курсові роботи курсантів повинні бути оформлені з урахуванням таких рекомендацій:

1. Курсова робота друкується на комп’ютері, з дотриманням таких вимог: шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 14, інтервал між строками – 1,5. Відступи від краю аркуша зверху, знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм. Номер сторінки зазначається у правому верхньому куті аркуша, перша (титульна) сторінка не нумерується. Вона оформляється відповідно до зразка, наведеного у Додатку 1.

В окремих випадках дозволяється виконання роботи шляхом її власноручного написання розбірливим почерком на стандартних аркушах формату А-4.

На останній сторінці курсової роботи ставиться власноручний підпис слухача і дата закінчення написання роботи.

2. Обсяг курсової роботи має бути 25-30 сторінок друкованого тексту (30-35 рукописного тексту). Титульна сторінка, план, перелік умовних позначень, перелік використаних джерел (літератури) і додатки не зараховуються до основного обсягу роботи.

3. При оформленні посилань на монографічну та спеціальну літературу необхідно дотримуватися таких правил: • дослівно запозичений текст береться у лапки;

 • при посиланні на закони, інші нормативно-правові акти тощо необхідно робити такі ж посилання. Сам текст у лапки не береться.


Рецензування та оцінювання курсових робіт


 1. Після отримання курсової роботи науково-педагогічний працівник кафедри за результатами перевірки курсової роботи готує письмову рецензію. Загалом оцінка курсової роботи залежить від повноти розкриття теми, обґрунтованості основних положень роботи та сформульованих висновків, вміння та ефективності аналізу нормативних і літературних джерел, якості оформлення. З урахуванням усіх зауважень науково-педагогічний працівник приймає одне з таких рішень: “Робота не допущена до захисту”; “Робота допущена до захисту”.

Робота не допущена до захисту”. Курсова робота може бути не допущена до захисту з таких причин: 1) численні (істотні) порушення вимог щодо підготовки та оформлення роботи; 2) низький теоретичний рівень викладення матеріалу; 3) неповне чи невідповідне висвітлення теми; 4) надходження на кафедру двох однакових за змістом робіт; 5) плагіат. Конкретні причини, через які курсова робота не допущена до захисту, прямо зазначаються у рецензії.

У разі, якщо курсова робота не допущена до захисту, вона має бути виконана знову, при цьому тема може бути змінена науково-педагогічним працівником кафедри. Захист такої роботи здійснюється в індивідуальному порядку.  1. Робота допущена до захисту”. Курсова робота визнається допущеною до захисту в тому випадку, якщо вона відповідає вимогам щодо її підготовки та оформлення, у ній повно, на достатньому теоретичному рівні висвітлюються всі питання, пов’язані з обраною темою, чітко простежується аргументована позиція автора.

Науково-педагогічний працівник кафедри також може прийняти таке рішення у тому випадку, якщо курсова робота загалом оцінюється позитивно, проте відсутність або неповнота викладення у ній окремого питання, допущені неістотні недоліки у її підготовці та оформленні не дозволяють безумовно допустити роботу до захисту.

 1. Готуючись до захисту, курсант повинен ґрунтовно вивчити весь матеріал за темою роботи. Особливу увагу необхідно приділяти зауваженням, які викладені у рецензії та по тексту роботи. Саме з відповіді на ці зауваження повинен розпочинатися захист.

 2. Захист проводиться в порядку, який визначає науково-педагогічний працівник. Під час захисту курсової роботи, крім питань з проблем, які не повно висвітлені у роботі, або з яких були висловлені зауваження, науково-педагогічний працівник, який проводить захист, може ставити й інші запитання пов’язані із темою роботи.

 3. Підсумкова оцінка за курсову роботу виставляється з урахуванням рівня підготовки самої роботи, виступу та відповідей на запитання під час її захисту, за чотирибальною шкалою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Оцінку “відмінно” отримує слухач (студент), курсова робота якого підготовлена відповідно до цих рекомендацій, містить елементи новизни, а її результати мають практичне значення, свідчить про його вміння користуватись раціональними прийомами пошуку, збирання та систематизації інформації, здатність працювати з нормативно-правовими актами. Обов’язковою вимогою щодо отримання найвищої оцінки є стисла, логічна і вільно проголошена доповідь, здатність аргументовано захищати свої пропозиції та погляди, а також правильні відповіді на запитання науково-педагогічного працівника під час захисту.

Це засвідчує те, що слухач (студент) вільно володіє теоретичним матеріалом, вміє правильно тлумачити закони, самостійно, грамотно й аргументовано пояснювати і обґрунтовувати сутність проблем у сфері публічного адміністрування, проявляти ініціативу, пропонувати у необхідних випадках свої ідеї, висновки, пропозиції.

Оцінка “добре” ставиться у разі, якщо тема курсової роботи розкрита, але не всі поставлені завдання вирішені повністю, недостатньо використані необхідні нормативні і доступні літературні джерела, є зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті логічна та вільно проголошена, а відповіді на поставлені запитання в основному правильні.

Це засвідчує те, що слухач (студент) володіє теоретичним матеріалом, вміє пов’язати теоретичні знання з практикою, правильно розуміє закони, однак має певні труднощі з аналізом і оцінкою наукових позицій та достатнім обґрунтуванням правозастосування у конкретній практичній ситуації.

На “задовільно” оцінюється курсова робота, в якій тема в основному розрита, але наявні недоліки змістовного характеру, нечітко сформульована мета та завдання курсової роботи, аналітична частина має елементи описовості, використані окремі положення нормативно-правових актів, що були змінені чи втратили чинність, пропозиції обґрунтовані непереконливо, висновки неповністю відповідають основному змісту та спрямованості роботи, є зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті не висвітлює результати наукового дослідження, не всі відповіді на запитання науково-педагогічного працівника правильні та повні.

Це засвідчує те, що слухач (студент) засвоїв тільки основні питання теорії кримінального процесу, загалом правильно викладає матеріал і законодавчі положення, однак не може стати учасником наукової дискусії з проблемних питань, має труднощі у застосуванні норм кримінального процесуального права на практиці.

Оцінка “незадовільно” ставиться у разі, якщо в курсовій роботі нечітко сформульовані актуальність, мета та завдання дослідження, аналіз об’єкту дослідження виконано несистемно і поверхнево, запропоновані висновки не випливають із результатів виконаного аналізу або такий взагалі відсутній, оформлення роботи багато в чому не відповідає вимогам, є численні і ґрунтовні зауваження науково-педагогічного працівника, викладені у рецензії, доповідь на захисті нечітка і малозрозуміла, відповіді на запитання неточні або неповні.

Це засвідчує те, що слухач (студент) не володіє необхідним теоретичним матеріалом з навчальної дисципліни, не орієнтується у чинному кримінальному процесуальному законодавстві, не вміє застосувати його положення на практиці, допускає плагіат.

Слухачі (студенти), які через низький рівень підготовки не змогли захистити курсову роботу і отримали оцінку “незадовільно” не допускаються до складання екзамену з адміністративного права. У цьому разі захист курсової роботи та складання екзамену здійснюється в індивідуальному порядку.


Додаток 1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРШНІХ СПРАВ

Кафедра адміністративного права і процесу
КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Адміністративне право»

на тему: _____________________________________

______________________________________________________________

Слухача (студента) __ курсу ___групи

напряму підготовки _______________

спеціальності _____________________

_________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник _________________________

(посада, науковий ступінь,

_________________________________

вчене звання, прізвище та ініціали)


Оцінка: __________________________

м. Київ – 20__ рік
Додаток 2


ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії, навчальні посібники (один, два або три автори)

 1. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : [навч. посіб.] / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.

 2. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

П’ять і більше авторів

Курс адміністративного права України: [підручник] / Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Пастух І.Д., Сущенко В.Д. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 780с.

Багатотомні видання

Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007– . – (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573 c.

Словники

Сучасний тлумачний словник української мови: 55 000 сл. / Уклад. Яковлева А. М., Афонська Т. М. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 670 с.

Автореферати дисертацій

Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07. / Кузьменко Оксана Володимирівна; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 33 с.

Дисертації

Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ігор Дмитрович Пастух. – Ірпінь : Нац. акад. держ. податкової служби України, 2005. – 181 с.

Нормативно-правові акти

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.– Х.: Фоліо, 2008. – 45 с.
Про Кабінет Міністрів України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 20. – Ст. 1123.
Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України : Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 399/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – С. 117. – Ст. 1234.


Додаток 3

ТЕМАТИКА ТА ПЛАН КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1. Поняття адміністративного права.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Предмет адміністративного права

 3. Метод адміністративно-правового регулювання

 4. Відокремлення адміністративного права від інших галузей права

Висновок

Література:

Колпаков В.К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір // Юридична Україна. – 2008. – № 3;

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Колпаков В.К. Послуги в предметі адміністративного права / В. К. Колпаков // Науковий вісник Національної академії внутр. справ: Науково-теоретичний журнал. – 2011. – № 1. – С. 23 – 32.

Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Державне управління проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.


Тема 2. Примусові заходи адміністративного попередження в діяльності публічної адміністрації

Вступ


       1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

       2. Місце заходів адміністративного попередження серед заходів адміністративного примусу

       3. Поняття та особливості заходів адміністративного попередження

       4. Види заходів адміністративного попередження:

а) застосування заходів адміністративного попередження загального призначення

б) застосування заходів адміністративного попередження при надзвичайних ситуаціях

Висновок

Література: Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20;

Закон України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст.455;

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» // Відомості Верховної Ради України . – 2000. – № 29. – Ст. 228.

Про затвердження Порядку організації робіт із забезпечення громадського порядку та громадської безпеки під час проведення футбольних матчів: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 341;

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.


Тема 3. Примусові заходи адміністративного припинення в діяльності публічної адміністрації

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце заходів адміністративного припинення серед заходів адміністративного примусу

 3. Поняття, особливості та види заходів адміністративного припинення:

а) заходи адміністративного припинення, що застосовуються до фізичних осіб

б) заходи адміністративного припинення, що застосовуються до юридичних осіб

Висновок

Література:

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20;

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218;

9. Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Аверянова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.Тема 4. Заходи адміністративної відповідальності в діяльності публічної адміністрації

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце заходів адміністративної відповідальності серед заходів адміністративного примусу

 3. Поняття, особливості та види заходів адміністративної відповідальності:

а) адміністративної відповідальності, що застосовуються до фізичних осіб

б) адміністративної відповідальності, що застосовуються до юридичних осіб

Висновок

Література:

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР – 1984. – додаток до № 51. – Ст. 1122.

Митний кодекс України від 13 березня 2012 року // Голос України від 21.04.2012 № 73-74.

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218;

Закон України «Про громадські об’єднання» // Відомості Верховної Ради України, 2013, № 34, ст.504;

Закон України «Про ветеринарну медицину» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36, ст.531 ;

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»Відомості Верховної Ради України, 2011, № 21, ст.144;

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності // Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст.299.;

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Аверянова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007. — 592 с.


Тема 5. Механізм адміністративно-правового регулювання.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття та структура механізму адміністративно-правового регулювання

 3. Поняття та особливості адміністративно-правових норм

 4. Адміністративно-правові відносини

 5. Акти реалізації норм адміністративного права

Висновок

Література:

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне судочинство України: Підручник: За заг.ред. проф.Коломоєць Т.О.– Київ:Істина”, 2008.

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени. – М.: Норма, 2004. – 224 с.

Кузьменко О.В. Норми адміністративно-процесуального права: теоретичний аспект // Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – С. 101-114.

Колпаков В.К. Адміністративно-правові відносини // Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т. 1: Загальна частина. – К.: Юридична думка, 2007. – 592 с. – С. 169 – 180.Курінний Є.В.

Проблематика класифікації адміністративно–правових відносин за їх видами // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 2. – С. 112–119.

Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) / Одеська національна юридична академія. – О.: Юридична література, 2004. – 328 с.


Тема 6. Адміністративно-правовий статус міністерств.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце та види міністерств в структурі органів виконавчої влади

 3. Повноваження міністерств. Особливості статусу їх керівників.

 4. Територіальні органи міністерств. Взаємодія міністерств з іншими суб’єктами публічної адміністрації

Висновок

Література:

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. // Урядовий кур'єр від 14.12.2010 № 234;

Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади // Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №563 // Урядовий кур'єр від 22.06.2011 № 112;

Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України // Наказ Міністерства юстиції України від 3.06.2011 № 1707/5 // Офіційний вісник України від 08.07.2011 2011 р., № 49, стор. 9, ст.. 1984.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: Монографія. – К.: Юридична думка, 2007;

Адміністративне право України : підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). — К. : Iстина, 2009. — 475 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К., 2003. — 384 с.

Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації : монографія / Н. Р. Нижник (заг. ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 432 с.

Коліушко I. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / I. Б. Коліушко. — К., 2002. — 260 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Iнтер, 2003. — 544 с.


Тема 7. Адміністративно-правовий статус державних служб, державних агентств та державних інспекцій.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце та види державних служб, державних агентств та державних інспекцій в структурі центральних органів виконавчої влади

 3. Відносини міністра з державними службами, державними агентствами та державними інспекціями. Особливості статусу керівників та заступників цих органів.

 4. Взаємодія державних служб, державних агентств та державних інспекцій з іншими суб’єктами публічної адміністрації

Висновок

Література:

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. // Урядовий кур'єр від 14.12.2010 № 234;

Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади // Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №563 // Урядовий кур'єр від 22.06.2011 № 112;

Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України // Наказ Міністерства юстиції України від 3.06.2011 № 1707/5 // Офіційний вісник України від 08.07.2011 2011 р., № 49, стор. 9, ст.. 1984.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: Монографія. – К.: Юридична думка, 2007;

Адміністративне право України : підручник / Т. О. Коломоєць (заг. ред.). — К. : Iстина, 2009. — 475 с.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К., 2003. — 384 с.

Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації : монографія / Н. Р. Нижник (заг. ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 432 с.

Коліушко I. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / I. Б. Коліушко. — К., 2002. — 260 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Iнтер, 2003. — 544 с.


Тема 8. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце та види центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в структурі центральних органів виконавчої влади. Особливості призначення їх керівників.

 3. Особливості адміністративно-правового статусу Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Державного комітету телебачення і радіомовлення.

 4. Взаємодія центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб’єктами публічної адміністрації

Висновок

Література:

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.

Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.93 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про Фонд державного майна України» від 09.12.2011 № 4107-VI // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.;

Указ Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. // Урядовий кур'єр від 14.12.2010 № 234;

Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затверджено Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559/2011 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Типове положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади // Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №563 // Урядовий кур'єр від 22.06.2011 № 112;

Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України // Наказ Міністерства юстиції України від 3.06.2011 № 1707/5 // Офіційний вісник України від 08.07.2011 2011 р., № 49, стор. 9, ст.. 1984.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Дерець В.А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: Монографія. – К.: Юридична думка, 2007;

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К., 2003. — 384 с.

Публічна влада та управління: принципи і механізми реалізації : монографія / Н. Р. Нижник (заг. ред.) — Чернівці : Технодрук, 2008. — 432 с.

Коліушко I. Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні / I. Б. Коліушко. — К., 2002. — 260 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Iнтер, 2003. — 544 с.


Тема 9. Адміністративно-правовий статус Президента України.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади

 3. Президент як голова Ради національної безпеки і оборони

 4. Адміністрація Президента України. Інститут представників Президента України

Висновок

Література: Конституція України // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141;

Конституція Автономної Республіки Крим // ВВР. – 1999. – № 5 – 6. – Ст. 43;

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 // ВВР. – 1998. – № 35. – Ст.237;

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від № 1524-ІІІ от 02.03.2000 // Урядовий кур’єр. ­– 2000. – 26 квітня.

Положення про Адміністрацію Президента України // Указ Президента України від 2 квітня 2010 року № 504/2010. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К., 2003. — 384 с.

Тема 10. Судовий контроль за діяльністю публічної адміністрації

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце судового контролю серед інших видів контрольної діяльності

 3. Адміністративне судочинство. Види адміністративних судів

 4. Юрисдикція адміністративних судів та підсудність адміністративних справ. Судові рішення

Висновок

Література:

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України – 2005 р., № 35, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446;

Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007;

Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес в Україні: Навчальний посібник. — К.: Прецедент, 2007.

Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник. / Рябченко О. П., Бутенко В. І., Ясинюк М. М., Лічман Л. Г., Погребний С. О. — Суми: “МакДен”, 2008. — 200с.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 350 с;
Тема 11. Акти публічної адміністрації як форма реалізації повноважень.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце актів публічної адміністрації серед форм іі діяльності

 3. Поняття та ознаки актів публічної адміністрації

 4. Види актів публічної адміністрації. Вимоги до актів публічної адміністрації

Висновок

Література:

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / ред. кол. : В. Б. Авер’янов (гол.). — К. : Юридична думка, 2007. — Т. 1: Загальна частина. — 726 с.

Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. С. В. Ківалова. — О. : Юрид. літ., 2003. — С. 170—215.

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Чабан В. П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України : навч. посіб. / В. П. Чабан. — К. : Атіка, 2002. — 144 с. Кононов П. И.

Административно-правовые акты: понятие, основные черты, классификация, проблемы нормативного регулирования / П. И. Кононов, И. М. Макаров // Административное право и административный процесс: актуальные проблемы / отв. ред. : Л. Л. Попов и М. С. Студеникина. — М. : Юристъ, 2004. — С. 153—165.
Тема 12. Державна служба.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття і види державної служби

 3. Проходження державної служби

 4. Обмеження при проходженні державної служби

Висновок

Література:

Про державну службу : Закон від 16.12.1993 № 3723-XII // Голос України від 05.01.1994

Про державну службу: Закон України від 17.11.2011 № 4050-VI // Урядовий кур'єр від 17.01.2012 № 8;

Положення про Національне агентство України з питань державної служби // Офіційний вісник України. – 2011. - № 56. – Ст. 2240.

Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квітня 2011 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / відповід. ред. В. Б. Авер’янов. — К. : Юридична думка, 2007. — Т. 1: Загальна частина. — 591 с.; 2009. — Т. 2: Особлива частина. — 600 с.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади / Ю. П. Битяк. — Х. : Право, 2005. — 304 с.

Лазор О. Д. Державна служба в Україні : навч. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. : Дакор, 2009. — 560 с.


Тема 13. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття та зміст адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

 3. Іноземці як суб’єкти адміністративного права

 4. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту .

Висновок

Конституція України : прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. № 254/96‑ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Закон України вiд 18 січня 2001 р. № 2235‑III «Про громадянство України» // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 39; Голос України. — 2001. — № 42; Офіційний вісник України. — 2001. — № 9. — С. 1. — Ст. 342 (код акта 17913/2001); Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

Закон України вiд 22 вересня 2011 р. № 3773‑VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // Голос України. — 2011. — № 199; Офіційний вісник України. — 2011. — С. 7. — Ст. 3014 (код акта 58768/2011).

Закон України від 7 червня 2001 р. № 2491‑III «Про імміграцію» // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 119; Офіційний вісник України. — 2001. — № 27. — Ст. 1198; Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 41. — Ст. 197; Голос України. — 2001. — № 122.

Закон України від 8 липня 2011 р. № 3671‑VI «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» // Голос України. — 2011. — № 142; Офіційний вісник України. — 2011. — № 59. — С. 83. — Ст. 2347 (код актa 57822/2011); Урядовий кур’єр. — 2011. — № 149.

Указ Президента України від 6 квітня 2011 р. № 401/2011 про затвердження Положення «Про Державну реєстраційну службу України» // Офіційний вісник Президента України. — 2011. — № 10. — С. 9. — Ст. 554; Урядовий кур’єр. — 2011. — № 73; Офіційний вісник України. — 2011. — № 28. — С. 56. — Ст. 1163.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Кузьменко О.В. Адміністративно-правовий статус біженців в Україні. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. — 103 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007 — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.
Тема 14. Нагляд як спосіб забезпечення законності у публічному адмініструванні.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття, місце та види нагляду в системі способів забезпечення законності

 3. Адміністративний нагляд

 4. Прокурорський нагляд

Висновок

Література:

Конституція України // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141;

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 № 1789-XII. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 № 877-V. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 № 264/94-ВР. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Кравчук В. М. Роль суду й прокуратури в забезпеченні законності правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : монографія / В. М. Кравчук. — Луцьк, 2009. — 228 с.

Руденко М. Роль прокуратури у захисті прав та свобод людини і громадянина / М. Руденко // Юридичний журнал. — 2004. — № 7. — С. 119—121.

Шуба В. В. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури України : монографія / В. В. Шуба. — Д. : Ліра ЛТД, 2008. — 224 с.

Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні. – О.: Юридична література, 2006. ­– 334 с.
Тема 15. Методи публічного адміністрування

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття, ознаки та види методів публічного адміністрування

 3. Переконання заохочення та примус в діяльності публічної адміністрації

 4. Адміністративні та економічні методи публічного адміністрування

Висновок

Література:

Кодекс України про адміністративні правопорушення // http: rada.gov.ua;

Закон України «Про державні нагороди» // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 21. — Ст. 162

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 274 – 287;

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія – Запоріжжя: Поліграф, 2004;

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія – Харків: Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2002.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.;Тема 16. Адміністративні послуги, що надаються публічною адміністрацією.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття адміністративних послуг

 3. Класифікація адміністративних послуг

 4. Стандарти надання адміністративних послуг

Висновок

Література:

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 // [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:www.zakon.rada.gov.ua

Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Центр політико-правових реформ / І.Б. Коліушко (відп.ред.), В.П. Тимощук (авт.-упоряд.). — К. : Факт, 2003;

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг / Центр політико-правових реформ / І.Б. Коліушко (відп.ред.). — К. : Факт, 2005.


Тема 17. Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади.

Вступ


    1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 1. Поняття, ознаки та види контролю як способу забезпечення законності

 2. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади

 3. Президентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади

 4. Судовий контроль за діяльністю органів виконавчої влади

Висновок

Література:

Конституція України // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141;

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України – 2005 р., № 35, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446;

Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.1996 № 315/96-ВР. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 // ВВР. – 1998. – № 35. – Ст.237;

Положення про Адміністрацію Президента України // Указ Президента України від 2 квітня 2010 року № 504/2010. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект) : монографія / Ю. Г. Барабаш. — X., 2004. — 192 с.

Ківалов С. В. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: історія, теорія, перспективи / С. В. Ківалов, I. К. Залюбовська. — О. : Юрид. літ., 2004. — 150 с.

Кравчук В. М. Роль суду й прокуратури в забезпеченні законності правових актів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : монографія / В. М. Кравчук. — Луцьк, 2009. — 228 с.


Тема 18. Звернення громадян до публічної адміністрації.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Поняття та види звернень громадян

 3. Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації

 4. Адміністративно-правове регулювання доступу до судових рішень

Висновки

Література:

Конституція України // ВВР. – 1996. – №30. – Ст.141;

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 року // Урядовий кур'єр вiд 15.02.2011 - № 28.

Про доступ до судових рішень Закон України від 22.12.2005 № 3262-IV // http: rada.gov.ua;Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації : Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т. / Відповід. ред. В.Б. Авер’янов: Т.1: Загальна частина. — К. : Юридична думка, 2007 — 591с. Т.2: Особлива частина. — К. : Юридична думка, 2009 — 600с.

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.Тема 19. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності в діяльності публічної адміністрації

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Місце звернень громадян серед способів забезпечення законності

 3. Поняття та види звернень громадян. Особливості їх розгляду.

 4. Судове оскарження дій та рішень публічної адміністрації

Висновок

Література:

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 // ВВР. – 1996. – №47. – Ст.256;

Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України – 2005 р., № 35, (№№ 35-36, 37). – Ст. 446;

Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348. – [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007;

Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с.

Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 350с..
Тема 20. Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях.

Вступ


 1. Загальний огляд джерел за темою курсової роботи

 2. Реалізація виконавчої влади місцевими державними адміністраціями

 3. Реалізація виконавчої влади органами місцевого самоврядування

 4. Особливості реалізації виконавчої влади в м. Києві

Висновок

Література: Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170;

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 // Internet. — http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main;

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 // Internet. — http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main;

Адміністративне право України. Академічний курс. / За заг. Ред. В.Б. Авер’янова: Підручник: У 2 т. Т. 1 — К.: Юридична думка, 2007;Курс адміністративного права України: [підручник]. / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.;

Адміністративне право України : [підручник]. — 2-ге вид. / Ю. П. Битяк (кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. — Х. : Право, 2013. — 656 с. ­
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> України «київський політехнічний інсттут» кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпепки зацарний В. В
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) Асоціативний словник шлях до сутності власної назви Реферат
2012 -> Наказ №20 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2005 р за №306/10586 579 Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості
2012 -> О. Ю. Карпенко (Одеса) асоціативне визначення семантичного наповнення онімічних концептів реферат
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
2012 -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

Скачати 370.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка