Методичні рекомендації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіСторінка4/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Спортивний зал

Організація роботи спортивного залу забезпечує оптимальні умови для здійснення навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24.

Спортивним залом вважається приміщення із створеним навчально-методичним середовищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем, загальною площею не менше як 162 м2 (розміром 9 х 18 м). У загальноосвітніх навчальних закладах можуть створюватись такі типи спортивних залів:


 • гімнастичний;

 • ігровий;

 • комбінований.

Також можна створити й інші приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять відповідно до умов і потреб навчального закладу.

Обладнання спортивного залу та організація навчально-виховного процесу мають відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Роботою спортивного залу керує його завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів фізичного виховання наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.
Навчальне обладнання для уроків фізичної культури

Наказами Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28 травня 2003 р. № 1364 і Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2003 р. № 340 визначено перелік типових навчально-наочних посібників та обладнання з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. Кількість одиниць обладнання у цьому переліку розрахована на такий навчальний заклад, який має один клас на паралелі.

Керівникам ЗНЗ при організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання слід орієнтуватись на запропонований перелік, враховуючи при цьому специфіку навчального закладу. Цей перелік є орієнтовним і розробленим на основі чинної навчальної програми «Основи здоров'я і фізична культура», відповідно до якої передбачається матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу при вивченні таких тем:


 • рухливі та народні ігри й забави;

 • гімнастика;

 • основні поняття та елементи спортивних ігор (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол тощо);

 • легка атлетика;

 • плавання;

 • кросова та лижна (ковзанярська) підготовка;

 • туризм;

 • атлетизм, загальна й спеціальна фізична підготовка;

 • професійно-прикладна фізична підготовка.

На жаль, не в усіх навчальних закладах навчально-матеріальна база для проведення уроків фізкультури може задовольнити вивчення всіх складових програми. Тому вчитель фізкультури складає свій календарно-тематичний план роботи відповідно до навчальних програм, враховуючи можливості навчального закладу та кліматичні особливості регіону. При цьому загальна кількість годин, що відведені на проведення уроків фізкультури, залишається сталою.
Система контролю

за фізичним вихованням учнів

у навчальному закладі
Відповідальність за фізичне виховання

На керівника загальноосвітнього навчального закладу покладається відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладі та особистий контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком учнів. У загальноосвітньому навчальному закладі безпосереднє керівництво фізичним вихованням здійснює його керівник.


На нього, зокрема, покладається:

 • відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у навчальному закладі;

 • створення необхідних умов для проведення уроків фізичного виховання; занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, «годин» рухової активності в групах продовженого дня; «Днів здоров'я і фізичної культури»; позаурочних форм роботи з фізичного виховання (проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, функціонування спортивних клубів, секцій, гуртків);

 • забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку, визначеного наказами Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 28 травня 2003 р. №1364 та Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2003 р. № 340;

 • відповідальність за особистий контроль за станом здоров'я та фізичним розвитком учнів;

 • організація щорічних поглиблених медичних оглядів учнів у встановлений термін;

 • відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час роботи з учнями та ефективне використання навчально-спортивної бази;

■ забезпечення систематичного контролю за здійсненням навчально-виховного процесу з фізичного виховання та спорту.
Для того, щоб охопити всі поставлені завдання, необхідно створити у навчальному закладі систему фізичного виховання та систему контролю за фізичним вихованням.


Контроль за організацією фізичного виховання у навчальному закладі

Головним пріоритетом в організації навчально-виховного процесу з фізичної культури в школі має бути збереження та зміцнення здоров᾽я дитини.

Для успішного вирішення цього завдання адміністрація навчального закладу разом із учителями фізичної культури, медичними працівниками повинна забезпечити постійний контроль за фізичним вихованням учнів.

Внутрішньошкільний контроль організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі здійснює адміністрація закладу. Це насамперед всебічне вивчення та психолого-педагогічний аналіз навчально-виховного процесу з фізичної культури і спорту. На основі отриманих результатів визначаються головні завдання організації навчально-виховного процесу з фізичної культури, спрямовані на забезпечення сприятливих умов навчання та виховання школярів, їх фізичного загартування.

Внутрішньошкільний контроль організації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі складається з таких етапів.

1.Інформаційно-аналітичний етап передбачає вивчення шкільної робочої документації:


 • з питань медико-педагогічного контролю (розподіл учнів за медичними групами відповідно до стану здоров'я);

 • з предмета «Фізична культура і здоров'я» (розділ річного плану школи, накази по навчальному закладу, планування навчальної, позакласної та спортивно-масової роботи, матеріали внутрішньошкільного контролю за викладанням предмета тощо);

 • з організаційно-методичного забезпечення та фахової підготовки вчителів фізичного виховання (результати курсової підготовки, робота методичного об'єднання тощо).

2.Діагностичний етап передбачає вивчення:

 • стану фізичного розвитку та здоров'я учнів, рівня їхньої фізичної підготовки;

 • стану організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спортивно-масової роботи (якість і результативність проведення уроків, фізкультурно-оздоровчих заходів, позакласної та спортивно-масової роботи).

3.Управлінсько-коригувальний етап спрямовано на створення оптимальної моделі організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спортивно-масової роботи, що дасть змогу зміцнити здоров'я кожного учня.
Медико-педагогічний контроль (розподіл учнів за медичними групами відповідно до стану здоров’я).

Дані про фізичний стан отримуються під час систематичних лікарсько-педагогічних спостережень, які проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2009 №518/674
Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008р. № 13/1-2/10/11/1 та з метою впорядкування питання щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах України
НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити: 1. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається).

 2. Інструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 1. Довести цей наказ до відома керівників лікувально-профілактичних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити контроль за впровадженням положень цього наказу.

 2. Заповнити кадрами існуючі вакансії посад медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з організації медичної допомоги учням у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.3. Забезпечити проведення навчання медичних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та перевірку знань з питань організації та здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.4. Вжити заходів щодо покращання оснащення медичних блоків (кабінетів) відповідно до діючих вимог та подальшого впровадження їх в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

3.Директору Українського центру спортивної медицини МОЗ, головному позаштатному спеціалісту МОЗ зі спеціальності «Спортивна медицина та лікувальна фізкультура» Дехтярьову Ю.П. надавати організаційно-методичну і консультативну допомогу медичним працівникам в організації та проведенні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

4.Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М. В., ректорам і директорам вищих медичних навчальних закладів І–IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки і підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів і бакалаврів щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.


5.Ректорам та директорам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та закладів післядипломної педагогічної освіти, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

6.Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В. та заступника Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.

8.Наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.Міністр охорони здоров'я В.М.Князевич
Міністр освіти і науки І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Федерації профспілок України

Генеральний директор

Федерації роботодавців України Ю.М.Кулик


В.о. президента

Спілки підприємців малих, середніх

і приватизованих підприємств України В.Надрага

В.о. президента

Всеукраїнської асоціації роботодавців В.Биковець
Президент

Спілки орендарів і підприємців України В.Хмільовський

Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров'я України,

Міністерства освіти і науки України

від 20 липня 2009 р. № 18/674

ПОЛОЖЕННЯ

про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Загальні положення

1.1.Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід'ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (далі – навчальний заклад), що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.

1.2.Медико-педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного процесу, що забезпечує своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватність фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

1.3.Організація і зміст медико-педагогічного контролю в навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форм власності регламентуються Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Основами законодавства України про охорону здоров'я, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу.

1.5.Оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний стан організму характеризує ефективність і раціональність організації фізичного виховання у навчальному закладі.2. Мета і завдання медико-педагогічного контролю

2.1.Метою медико-педагогічного контролю є: • визначення стану здоров'я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою;

 • оптимізація рухової активності учнів;

 • вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров'я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.

  1. Завдання медико-педагогічного контролю:

 • визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров'я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

 • систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров'я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

 • виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

 • профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 • проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання учнів.

3. Організація медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів та порядок проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання

3.1. Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник.

3.2.Оцінку стану здоров'я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами:


 • обов'язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гармонійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвитку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість захворювань, патологічна враженість);

 • функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму);

 • медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.

3.3. Основними формами медико-педагогічного контролю є:

 • медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

 • диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

 • оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

 • медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

 • медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

 • профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

 • санітарно-просвітницька робота;

 • контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.

3.4.Обов'язки педагогічних працівників щодо фізичного виховання учнів у навчальних закладах визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.5.Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють місцеві органи охорони здоров'я та освіти і науки відповідно до чинного законодавства України.

3.6.Медико-педагогічний контроль входить до обов'язкових функцій медичних і педагогічних працівників навчального закладу. Медико-педагогічне спостереження здійснюється згідно з кратністю проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1-12-х класах загальноосвітнього навчального закладу та спеціалістами, визначеними в додатку 1.

3.7.Медико-педагогічне спостереження проводиться медичним працівником (лікарем, медсестрою) разом із учителем безпосередньо під час уроків з фізичної культури, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

3.8.Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання:


 • ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

 • контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров'я до основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури;

 • оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;

 • оцінка гігієнічних умов місць проведення уроків фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);

 • контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;

 • контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

 • вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку.

3.9.Під час проведення уроку враховуються основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження (додаток 2).

3.10.Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність (далі – МЩУ), загальну щільність уроку (далі – ЗЩУ) за розрахунком, визначеним у додатку 3.

Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не менше 80-90%.

3.11.Графічним зображенням реакції серцевосудинної системи (пульсу) у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження (додаток 4).

3.12.За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.


Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р. О. МОІСЕЄНКО
Директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН О. В. ЄРЕСЬКО

Додаток 1

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Орієнтовна кратність проведення спеціалістами

медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання

у 1-12-х класах загальноосвітнього навчального закладу

Посада котролюючого

Мінімальна кількість разів

Мета перевірки

На місяць

Протягом семестру

Протягом навчального року

Директор школи*

-

1

2-3

Адміністративне інспектування

Заступник директора

з НВР*


-

1

2-3

Методичне інспектування

Заступник директора

з ВР*


1

4

8

Оздоровчо-виховна робота

Класні керівники**

1

4

8

Відвідування учнями уроків, дисциплінованість,

успішність учнівМедичний персонал**

1

3

6

МПК*** за змістом і методами проведення уроків фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів

* Для одного потоку класів.

** Для кожного класу.

*** МПК – медико-педагогічний контроль.

Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання розглядається на педагогічній раді 2 рази на рік.


Додаток 2

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах


Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження

Об'єкти спостереження

Ознаки втоми

Колір шкіри обличчя

значне почервоніння

Міміка

вираз обличчя напружений

Пітливість

виразна у верхній половині тіла

Дихання

сильно прискорене, уривчасте дихання через рот

Рухи

хитання, нетвердий крок

Самопочуття

скарги на втому, біль у м'язах, серцебиття, задуху, шум у вухах, запаморочення

Увага

помилки при виконанні команд, нечітке їх виконання

Додаток 3

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах


Каталог: arhiv -> druk
druk -> Творчий пошук сучасної школи
arhiv -> Архівування файлів
arhiv -> Одне із основних завдань школи виховати творчу особистість
arhiv -> «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»
arhiv -> Українська народна дерев’яна іграшка
arhiv -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
druk -> І. О. Небеленчук застосування діалогових технологій
druk -> Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу з досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури нвк «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»
druk -> Уроках інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка