Методичні рекомендації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності


Розрахунок загальної щільності урокуСторінка5/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.56 Mb.
#366
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Розрахунок загальної щільності уроку,

показника моторної щільності уроку
1.Загальна щільність уроку визначається відношенням доцільно витраченого часу з точки зору педагогічної діяльності до загальної тривалості уроку:
сума раціонально витраченого часу х 100%

ЗЩУ =


45
Загальна щільність включає:

 • виконання учнями вправ (стройові, загальнорозвивальні вправи, вправи на увагу, підвідні, основні вправи, ігри, перевірка домашнього завдання);

 • сприйняття (повідомлення і закріплення теоретичної інформації, інструктаж, спостереження за виконанням вправ, керівництво, використання наочних та технічних засобів);

 • відпочинок (відпочинок між підходами, очікування черги до спортивного снаряда);

 • допоміжні дії (страховка, корекція, перестроювання, перехід до інших снарядів, підготовка до уроку, прибирання обладнання);

 • простій з вини вчителя і учнів (передчасне закінчення уроку, пошук інвентарю, тривале переодягання учнів).

2. Показник моторної (рухової) щільності уроку розраховується за формулою:


сума часу, витраченого однією дитиною на виконання різних рухів х 100%

МЩУ= -


45

Так, наприклад, якщо за 45 хв. уроку загальна тривалість занять фізичними вправами однією дитиною становила 30 хв., то МЩУ становитиме:

30 хв. х 100% + 45 хв. = 66% (при гігієнічній нормі не менше 60%).

Додаток 4

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження
Одночасно з хронометражем складових частин уроку фізичного виховання у 2-3 учнів різної статі, які обираються об'єктами спостереження за критеріями достатньої активності, дисциплінованості та середньої фізичної підготовленості, проводять пульсометрію. За стандартом підрахунок проводять протягом 10 с. Обов'язковим є вимір пульсу до уроку та після його закінчення.

Пульс вимірюють до початку занять, після ввідної частини уроку, після проведення загальних вправ, після рухової гри, після заключної частини уроку та через 3-5 хв. після закінчення уроку.Графічне зображення кривої фізичного навантаження будується з дотриманням таких умов: по осі абсцис (по горизонталі) від вихідної точки відкладають час уроку із зазначенням його частин, по осі ординат (по вертикалі) – пульс за 1 хв., починаючи шкалу осі із вихідної точки «60». За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.


А

200
150100

50


а
А– відповідає гігієнічним вимогам

–■– низька інтенсивність фізичного навантаження

–•– висока інтенсивність фізичного навантаження

Інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС, уд./хв.)

до 140 уд./хв. – легке фізичне навантаження;

141 -160 уд./хв. – середнє фізичне навантаження;

більше 160 уд./хв. – значне фізичне навантаження;

ЧСС – частота серцевих скорочень.
Структура уроку (залежить від навчальної програми і теми уроку):

3-5 хв. – вступна частина;

35 хв. – основна частина (розминка, навчання основним рухам, рухові ігри);

3-5 хв. – заключна частина.


Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р. О. Моісеєнко
Директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН О.В.Єресько
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони здоров'я України,

Міністерства освіти і науки України

від 20 липня 2009 р. № 518/674


Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

 1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.

 2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров'я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

 3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їхні батьки.

 4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.

 5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров'я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).

 6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров'я класу з обов'язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

 7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

 8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

 9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).

 10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

 11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

 12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.

 13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками. Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

14.За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.

Додаток 1

до Інструкції про розподіл учнів на групи

для занять на уроках фізичної культури


Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури

та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах


Назва медичної

групи

Критерії віднесення учнів до груп

Характеристика

фізичного навантаження

Примітка


Основна група

Здорові діти та діти, які мають гармонійний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини

Дозвіл лікаря щодо занять, які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями (заняття в спортивних секціях, танці, хореографія тощо), надається тільки після поглибленого обстеження


Підготовча група

Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Поступове збільшення навантаження без здачі нормативів

Заборонено заняття в спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загально- фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплексзавданнями вправ, спрямованими на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на зміцнення певної групи м'язів, на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання)


Спеціальна група

Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров'я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою. Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього

Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень

Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках

Додаток 2

до Інструкції про розподіл учнів на групи

для занять на уроках фізичної культури


Листок здоровя


Прізвище,

ім'я,

по батькові

Дата

народження

Група з фізкультури

Термін дії

Зміна групи

з фізкультури

Термін дії

Примітка

1

2

3

4

5

6

7


Класній керівник

Медичний працівник установи
Додаток 3

до Інструкції про розподіл учнів на групи

для занять на уроках фізичної культури
Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи

дітей шкільного віку
Методика проведення функціональної проби Руфьє:

Учень повинен виконати 30 (тридцять) присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок («один», «два» і т.д.), що дозволяє уникнути затримки дихання.

Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного підраховують пульс кожні 15с., доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (ІР), що розраховується за формулоюІР= 4 х (ЧСС1, + ЧСС2 + ЧСС3 +) - 200

10

де: ЧСС1, – пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2, – пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 – пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення.


Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п'яти градацій:

менше 3 – високий рівень;

4-6 – вище середнього (добрий);

7-9 – середній;

10-14 – нижче середнього (задовільний);

більше 15 – низький.

ЧСС – частота серцевих скорочень.

Додаток 4

до Інструкції про розподіл учнів на групи

для занять на уроках фізичної культури


Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм
1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня (учениці) з урахуванням усіх клінічних даних (тяжкості й характеру захворювання або травми, ступеня функціональних порушень, які були викликані захворюванням або травмою). Беруться до уваги також стать, вік, компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2.Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер.

3.Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці:

з/п

Класи хвороб та окремі захворювання

Код

Допуск до фізичних

навантажень після

одужання

Примітки

1

2

3

4

5

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

1

Кишкові інфекційні хвороби; паразитарні хвороби: гельмінтоз, ентеробіоз, аскаридоз, трихоцефаліоз, гемінококоз, лямбліоз,

токсокороз, опісторхоз, ехінококоз та інші: вісцеральні гельмінтози, малярія лейшманіоз


А02-А09


Не обмежується
Підготовча група 6 міс.
2

Інші бактеріальні хвороби без ускладнень:

А36-А39не обмежується

дотримуватися поступовості

навантаженькашлюк, дифтерія, скарлатина

підготовча група 6 міс.

менінгококова інфекція

підготовча група до 2 років

3

Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ураженням шкіри та слизових оболонок (вітряна віспа, кір, краснуха тощо)

В00-В02, В05-В09не обмежується
4

Гострий гепатит А, В

В15,В16

підготовча група 6 міс.

виключаються фізичні вправи на витривалість

5

Інші вірусні хвороби: епідемічний паротит,

В25-В34


не обмежується
інфекційний мононуклеоз

спеціальна група 6 міс.
вірусний кон'юнктивіт тощо

ВЗО

підготовча група до повної реабілітації
6

Мікози,

В35-В49


не обмежується
дерматофітія шкіри при глибоких мікозах

підготовча група до повної реабілітації
Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

1

Анемії

Д50-Д53

- з гемоглобіном 90-100 г/л – підготовча група 3 місяці;

- з гемоглобіном 100 г/л і більше – не обмежується
з/п

Класи хвороб та окремі захворювання

Код

Допуск до фізичних

навантажень після

одужання

Примітки

Хвороби нервової системи

1

Запальні хвороби центральної нервової системи (бактеріальний менінгіт менінгоенцефаліти)

G00-Є09


підготовча група 12 міс.
2

Ураження нервів, нервових корінців та сплетіння

G50-С59

підготовча група 6-8 міс.
Хвороби ока та придаткового апарату

1

Хвороби повік, сльозових шляхів та орбіти(ячмінь тощо)

Н00-Н06


не обмежується
2

Хвороби кон'юнктиви


Н10-Н13

не обмежується
Хвороби вуха та соскоподібного апарату

1

Хвороби зовнішнього вуха


Н60-Н62

не обмежується
2

Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка (отити, мастоїдит тощо)

Н65-Н75

підготовча група 1 міс.


необхідна обережність при заняттях з плавання

Хвороби системи кровообігу

1

Гострий ревматизм без залучення серця

I00

не обмежується
2

Кардіоміопатія

I43

не обмежується
3

Міокардит гострий

I40, I41

підготовча група 3 міс.
Хвороби дихальної системи

1

Гострі респіраторні інфекції дихальних шляхів

J00-J06, J22, J99

не обмежується
2

Грип та пневмонія

J10-J18

не обмежується

остерігатися різких і особливо раптових охолоджень дихальних шляхів при виконанні фізичних вправ

3

Бронхіт, бронхіоліт гострий

J20, J21

не обмежується

Те саме

4

Плеврит ексудативний

J90

підготовча група 3 міс.

«

5

Плеврит без випоту

J94

підготовча група 1 міс.

«

6

Стан після тонзилектомії, аденотомії

J35

не обмежується
Хвороби органів травлення

1

Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт гострий

К29, К52

не обмежується
2

Холецистит гострий

К81

не обмежується
3

Панкреатит гострий

К85

не обмежується
4

Стан після апендектомії

К35-К38

підготовча група

1 міс.


перший час варто уникати

напруження, стрибків і вправ,що дають навантаження на м'язи живота


з/п

Класи хвороб та окремі захворювання

Код

Допуск до фізичних

навантажень після

одужання

Примітки

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

1

Інфекційні хвороби шкіри й підшкірної клітковини: імпетиго, фурункул і карбункул, піодермія тощо

L.00-L.09

не обмежується
2

Дерматити: атопічний, себорейний алергічний, інші

L20,L.21, L23-L27

не обмежується
3

Псоріаз, парапсоріаз, червоний, плескатий лишай тощо

L40-L45

не обмежується
4

Кропив'янка, еритема

L50, L51

не обмежується
Хвороби кістково-мязової системи та сполучної тканини

1

Інфекційні та запальні артропатії

М00-М14

підготовча група 3 міс.
2

Ураження м'язів

М60-М63, М70-М79

підготовча група 3 міс.
3

Синовіїти, тендосиновіїти, розриви синовіальної оболонки та сухожилля

М65-М68

підготовча група 3 міс.
4

Порушення цілісності кісток

М80-М94

підготовча група 3 міс.
Хвороби сечостатевої системи

1

Гострий пієлонефрит

N10

підготовча група 3 міс.
2

Гострий цистит

N30

не обмежується
3

Гострі запальні хвороби органів малого таза у жінок (сальпінгіти, оофорити, запалення піхви та вульви тощо)

N70N77


не обмежується
4

Незапальні хвороби жіночих органів (ендометрити, дисплазії, ерозії, ектопіони шийки матки тощо)

N80N90


не обмежується
5

Надмірна, часта та нерегулярна менструація

N92

підготовча група
6

Варикоцеле (стан після операції)

I86

підготовча група 2 міс.
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників

1

Внутрішньочерепна травма,

в тому числі струс головного мозкуS06.0підготовча група 3 міс.

підготовча група 1-3 міс.необхідна особлива

обережність і поступовість навантаження на заняттях2

Перелом кісток черепа та обличчя

S02

підготовча група 6 міс.
3

Компресійні переломи шийного відділу хребта без неврологічних порушень

S12

спеціальна група 12 міс.
4

Ушкодження передньої хрестовидної зв'язки, задньої хрестовидної зв'язки, колатеральних зв'язок колінного суглоба

S73

спеціальна група 6 міс.
5

Компресійні переломи в грудному і поперековому відділах хребта

S22,S30, S34

спеціальна група 12 міс.
6

Перелом кісток таза без порушення функцій тазових органів

S32.8

спеціальна група 6 міс.
7

Перелом ключиці

S42.0

підготовча група 3 міс.
8

Перелом дрібних кісток: передпліччя, стопи, кисті, ключиці

S50-S69

спеціальна група 3 міс.

варто виключити вправи, що

дають активне навантаження

на ушкоджену кінцівку


9

Звичний вивих плечового суглоба, ушкодження ротаторної манжети

S40

підготовча група 3 міс.
10

Ушкодження сухожиль м'язів плеча і передпліччя, кисті

S40-S49

спеціальна група 3 міс.
11

Вивих ліктьового і плечового суглобів

S53

спеціальна група 3 міс.
12

Ушкодження ахілового сухожилля

S86.0

спеціальна група 3 міс.
13

Травми коліна, гомілки та ступні

S80-S99

спеціальна група 3 міс.
14

Травми численних ділянок тіла

Т00-Т07

спеціальна група 12 міс.Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках фізичної культури при захворюваннях, що не наведені в таблиці, зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішуються лікарем, який лікував (лікує) дитину.Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р. О. МОІСЕЄНКО
Директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН О. В. ЄРЕСЬКО

(орієнтовно для зразка)

Н А К А З

Каталог: arhiv -> druk
druk -> Творчий пошук сучасної школи
arhiv -> Архівування файлів
arhiv -> Одне із основних завдань школи виховати творчу особистість
arhiv -> «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»
arhiv -> Українська народна дерев’яна іграшка
arhiv -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
druk -> І. О. Небеленчук застосування діалогових технологій
druk -> Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу з досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури нвк «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»
druk -> Уроках інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка