Методичні рекомендації з питань охорони праці та безпеки життєдіяльностіСторінка9/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.56 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №__


старший учитель фізичної культури

____________________________________________________________
1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на підставі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 31.08.1995р. № 463/1268 за погодженням з Міністерством праці та Міністерством юстиції України.

1.2. Старший учитель фізичної культури призначається і звільняється з посади Управлінням освіти за поданням директора школи.

1.3. Старший учитель фізичної культури повинен мати вищу освіту та стаж не менше 5 років педагогічної роботи.

1.4. У своїй діяльності старший учитель фізичної культури керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, цією посадовою Інструкцією), трудовою угодою, контрактом.

1.5. Старший учитель фізичної культури дотримується у роботі Конвенції про права дитини.2. Завдання та обов'язки

Основними завданнями та обов'язками діяльності старшого вчителя фізичної культури є:

2.1. Проводити на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програм та методик фізичної культури.

2.2. Визначати завдання і зміст занять з урахуванням віку, підготовленості, індивідуальних, психофізичних особливостей учнів.

2.3. Надавати допомогу учням, учителям в оволодінні навичками і технікою виконання вправ.

2.4. Завідувач кабінетом, старший вчитель:

2.4.1 Несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, інвентарю тощо.

2.4.2. Не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спортивного одягу, спортивного взуття.

2.4.3. Забезпечує повну безпеку учнів, виконання вимог безпеки під час проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів.

2.4.4. Відповідно до Положення розробляє і переглядає (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у спортивних залах.

2.4.5. Дозволяє використання обладнання, встановленого в спортивному залі, на спортивному майданчику, що передбачене чинними типовими переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.4.6. Контролює дотримання здорових і безпечних умов проведення спортивних змагань, спортивних ігор з вихованцями, учнями.

2.4.7. Проводить інструктажі з охорони праці під час навчального процесу.

2.4.8. Проводить або контролює проведення викладачем, учителем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності вихованців, учнів (первинний, позаплановий, цільовий), з обов'язковою реєстрацією в журналі встановленого зразка.

2.4.9. Бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди).

2.4.10. Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учасником навчально-виховного процесу, організовує за потреби надання потерпілому першої долікарської допомоги, бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.5. Організовує проведення навчальних, факультативних і позаурочних занять з фізичної культури.

2.6. Здійснює керівництво роботою вчителів фізичної культури.

2.7. Організовує позакласну фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масову роботу в школі, залучаючи максимальну кількість учнів до фізкультурних гуртків, груп загальної фізичної підготовки (ЗФП), секцій за видами спорту і туризму.

2.8. Надає організаційну і методичну допомогу вихователям груп продовженого дня у проведенні занять з фізичної культури.

2.9. Спрямовує роботу колективу фізичної культури, а також готує громадських інструкторів і суддів із числа учнів та залучає їх до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у школі й за місцем проживання.

2.10. Організовує змагання і фізкультурні свята за програмою дитячих спортивних ігор «Старти надій».

2.11. Контролює облік успішності й відвідування занять учнями.

2.12. Удосконалює навчально-виховну роботу, впроваджує ефективні форми, методи і засоби фізичного виховання.

2.13. Забезпечує контроль за станом здоров'я і фізичної підготовки учнів протягом усього періоду навчання.

2.14. У період канікул організовує спортивно-оздоровчі заходи.

2.15. Здійснює контроль за станом та експлуатацією спортивних споруд і приміщень, за збереженням і правильним використанням спортивної форми, інвентарю та обладнання, за раціональним використанням фінансових коштів, виділених на придбання спортивного обладнання.

2.16. Допомагає установам охорони здоров’я організовувати проведення медичного обстеження і тестування учнів з фізкультури.

2.17. Складає звіти за встановленою формою.

2.18. Проходить періодичні медичні обстеження.

2.19. Працювє над підвищенням педагогічної майстерності і фаховим рівнем.

2.20. Дотримується етичних норм поведінки у школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

2.21. Розміщує та встановлює спортивне обладнання відповідно до правил і норм безпеки й санітарії.

2.22. Складає і переглядає один раз на п’ять років інструкції з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та здійснює нагляд за їх дотриманням відповідно до типових інструкцій.

2.23. Допускає у визначеному порядку на заняття представників дирекції школи.

2.24. Замінює на уроках тимчасово відсутніх учителів згідно з розпорядженням заступника директора з навчально-виховної роботи.

2.25. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.3. Права

Старший учитель фізичної культури має право:

3.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом закладу.

3.2. Захищати професійну честь і гідність.

3.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його діяльності, давати свої пояснення.

3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника, в тому числі адвоката, у разі дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

3.6. Вільно вибирати і використовувати методи навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінки знань та умінь.

3.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.8. Атестуватися добровільно на відповідну кваліфікаційну категорію і отримати її у разі успішного проходження атестації.

3.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадку і в порядку, що визначені Статутом і Правилами про нагородження учнів школи та стягнення.

4.Відповідальність

4.1. У встановленому законодавством України порядку старший учитель фізичної культури несе відповідальність за:  • реалізацію в повному обсязі освітньої програми відповідно до навчального плану і графіка навчального процесу;

  • життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

  • порушення прав і свобод учнів;

  • додержання вимог нормативно–правових актів з охорони праці.

4.2. За дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони життя і здоров'я учнів, складання й перегляд один раз на три роки інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної та електробезпеки, систематичне проведення первинного, позапланового й цільового інструктажів з учнями і відповідне оформлення їх у журналі реєстрації інструктажів для учнів встановленого зразка (форма журналу додаток 2 до наказу МОіНУ №563) та класних журналах.

4.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною посадовою Інструкцією, старший учитель фізичної культури несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.4. За використання, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учня, а також здійснення іншого аморального вчинку старший учитель фізичної культури може бути звільнений із посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту». Звільнення за такий вчинок не є заходом дисциплінарної відповідальності.

4.5. За спричинення школі чи учасникам освітнього процесу збитків у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків старший учитель фізичної культури несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.


5. Повинен знати

Старший учитель фізичної культури повинен знати:

5.1. Нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

5.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

5.3. Правила безпечної експлуатації спортобладнання, правила пожежної та електробезпеки, надання першої медичної допомоги.

5.4. Правила виробничої санітарії та гігієни праці.

5.5. Правила користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

5.6. Шляхи евакуації на випадок екстремальних ситуацій.

5.7. Учительські функції:

– зміст програм, підручників, учнівських посібників;

– сучасні методики навчання фізичної культури;

– найновіші дослідження теоретичних основ, досягнень науки, пов'язаних із викладанням фізичної культури;

– основну і додаткову літературу, першоджерела з фізичної культури;

– форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

5.8. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5.9. Вимоги до ведення навчальної документації.

5.10. Основні методи навчання, їхню класифікацію.

5.11. Зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

5.12. Психологічні основи диференційованого навчання.

5.13. Суть уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

5.14. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

5.15. Основи формування системності знань учнів.

5.16. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

5.17. Педагогічні основи учнівського самоврядування у школі.

5.18. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

5.19. Державну мову в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.


6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вчитель має відповідну педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні й стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2.Вчитель із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту з предмета, який викладає (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра). Він здатний забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з предмета, який викладає; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, установлювати контакт з учнями, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.

6.3.Вчитель із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та ефективно застосовує їх; впроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.

6.4. Вчитель із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; упроваджує перспективний педагогічний досвід; формує в учнів навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; лаконічно, образно і виразно подає матеріал; уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

6.5. Вчитель із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення уроку; активно впроваджує форми та методи організації навчального процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

6.6. Вчитель постійно підвищує педагогічну майстерність і фаховий рівень. Раз на 5 років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на 3 роки – з питань безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
7. Взаємовідносини

Старший учитель фізичної культури для виконання своїх обов’язків взаємодіє із:

7.1. Керівництвом навчального закладу щодо питань організації навчально-виховного процесу, режиму роботи.

7.2. Керівником методичного об’єднання вчителів.

7.3. Педагогічними працівниками навчального закладу.

7.4. Батьками учнів або особами, які їх замінюють.

7.5. Отримує від директора школи інформацію нормативно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

7.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.


Розроблено:

Керівник структурного підрозділу


Погоджено:

заступник директора, що відповідає

за організацію роботи з питань

безпеки життєдіяльності


Інструкцію отримав (ла)

і з її змістом ознайомлений(на)_______


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор Кіровоградської ЗШ №_ _______________________________

«____»___________________201__р.Каталог: arhiv -> druk
druk -> Творчий пошук сучасної школи
arhiv -> Архівування файлів
arhiv -> Одне із основних завдань школи виховати творчу особистість
arhiv -> «Людський розвиток в умовах нестабільності процесів відтворення населення»
arhiv -> Українська народна дерев’яна іграшка
arhiv -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
druk -> І. О. Небеленчук застосування діалогових технологій
druk -> Реалізація принципу наступності у викладанні предметів художньо-естетичного циклу з досвіду роботи вчителя образотворчого мистецтва та художньої культури нвк «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»
druk -> Уроках інтегрованого курсу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка