Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Прокурорський нагляд» для студентів 5 курсуСкачати 148.02 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір148.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Національний авіаційний університет

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра кримінального права і процесу

 

   

Методичні рекомендації

з виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання
з дисципліни «Прокурорський нагляд»

 

для студентів 5 курсу 

081.5/16з (Суд. Адвокатура. Прокуратура. Нотаріат)

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки

 

 

    Укладач к.ю.н., Кумановський М.В.

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри кримінального

права і процесу

Протокол № від «___»_____20__р.

Завідувач кафедри ____________________ 

Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико-практичні проблеми з відповідної дисципліни і виконуватися студентом після вибору ним тієї чи іншої теми (завдання). Виходячи зі специфічних особливостей навчальних дисциплін, контрольна робота виконується у формі реферату або контрольного завдання (в якому розв'язується конкретна аналітична ситуація). В окремих випадках не виключається поєднання вказаних двох форм контрольної роботи.

Контрольна робота у формі завдання з відповідної навчальної дисципліни є логічно сформульованим і поставленим в проблемному плані конкретним науковим завданням, що виражається в пошуку можливих варіантів і шляхів його розв'язання.

Незважаючи на різноманітність контрольних завдань, обумовлених специфікою відповідних навчальних дисциплін, алгоритм їх виконання включає: 1. уточнення завдання, виявлення необхідних джерел для роботи над

ним;

 1. виявлення тенденцій розвитку процесів, що випливають із завдання, їх

теоретичне обгрунтування та оцінка;

 1. здійснення конкретного вирішення завдання (власний варіант), його пояснення та інтерпретація;

 2. формулювання заключних висновків з викладанням прогнозу розвитку процесу (явища) в перспективі.

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Вона повинна бути викладена логічно та технічно правильно оформлена.

Контрольну роботу необхідно починати із з’ясування сутності змісту варіанту та ознайомлення з методичними рекомендаціями. Далі студент повинен вивчити літературу по темі його варіанту.

Контрольна робота виконується за одним із варіантів. Правила обрання варіанту роботи такі. Студенти обирають варіант контрольної роботи за останнім номером залікової книжки.

Робота виконана з порушенням даних вимог повертається студенту.Вимоги до структури роботи

Структурно роботу умовно поділяють на: • вступну частину;

 • основну частину;

Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

Основна частина містить такі структурні елементи:

 • суть роботи;

 • список використаних джерел.

Вимоги до змісту роботи

Контрольна робота повинна являти собою самостійне завершене дослідження за питаннями, що поставлені у варіанті. Варіант вважається виконаним, якщо в ньому послідовно і правильно, з використанням рекомендованої літератури та інших джерел, висвітлені всі питання та вирішені практичні завдання.

Структурні елементи вступної частини.

Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідною для оброблення і пошуку документа.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) вимоги про назву навчального закладу (без скорочень);

б) найменування кафедри;

в) повна назва документа;

г) місце і рік складання роботи.

Слово “КОНТРОЛЬНА РОБОТА” пишуть (друкують) великими літерами посередині рядка. Номер варіанта роботи пишуть (друкують) звичайними літерами.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються.

Підписи осіб оформлюють таким чином: ліворуч указують шифр академгрупи студента, нижче - посади викладача, що перевіряє роботу, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують перші літери імен з крапкою та прізвища осіб, які підписали роботу.

Місто і рік складання роботи вміщують посередині рядка в нижній частині титульного аркуша (місто складання роботи розташовують на строку вище, ніж рік). Слово «рік» або скорочення «р» не вживаються.

Зміст.

Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за наявності); послідовно перелічені назви всіх питань суті роботи; перелік посилань; назви додатків (якщо вони є). У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

Структурні елементи основної частини.Суть роботи.

Суть роботи – це викладання відомостей про предмет (об’єкт) дослідження, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даного питання або вирішення практичного завдання.

Основну структурну частину роботи складають розділи. Кожний розділ повинен висвітлювати самостійне питання або завдання.

Список використаних джерел.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи наводять у кінці тексту роботи, починаючи з нової сторінки.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають одним із таких способів: в порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Перелік містить тільки ті джерела, на які є посилання в тексті роботи. Кількість джерел, використаних при написанні контрольної роботи, повинна бути не меншою, ніж 10.Правила оформлення роботи

Загальні вимоги

Контрольні роботи з юридичних дисциплін складають у вигляді тексту. Роботи оформляють на аркушах формату А 4 (210х297 мм). Контрольні роботи виконують машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Роботи пишуться українською мовою.

За машинного – з розрахунку не більш 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висотою літер і цифр не менш ніж 1,8 мм (у випадку використання комп’ютерної програми Microsoft Word - рекомендований шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5 строки).

Обсяг контрольної роботи – від 15 до 20 с.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись такої ширини полів: верхнє, ліве і нижнє - не менш 20 мм (рекомендована ширина - верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 25 мм), праве - не менш 10 мм (рекомендована ширина 15 мм).

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної цільності, контрастності й чіткості тексту.

Заголовки структурних елементів роботи і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи.

Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Нумерація сторінок.

Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

Текст змісту також включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на ньому не проставляють.Співбесіда по контрольній роботі

Співбесіда по контрольній роботі здійснюється перед заліком або перед іспитом з дисципліни. До її проведення студент, за наявності зауважень, повинен усунути їх шляхом доповнення роботи відповідними поясненнями. Викладач кафедри визначає ступінь самостійності її виконання, ставить студенту уточнюючі питання по контрольній роботі. З урахуванням роботи і відповідей студента на поставлені питання, викладач оцінює її «зараховано» або «не зараховано».Оцінка «не зараховано» ставиться тоді, якщо в контрольній роботі:

- відсутнє розгорнуте, аргументоване вирішення практичного завдання;

- вкрай обмежено коло вивченої літератури (менше 10);

- простий переказ або переписування джерел без самостійної обробки матеріалу;

- невірно вказані джерела, посилання на які наводяться;

- зустрічаються орфографічні або граматичні помилки;

- порушені правила складання бібліографічного апарату;

- роботу виконано не охайно;

- роботу виконано не за тим варіантом.

Виконана робота повинна бути здана на кафедру не пізніше ніж за 2 тижні до початку сесії.Якщо контрольна робота виконана без дотримання рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на доопрацювання.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Основні рекомендовані джерела

 1. Дисциплінарний статут прокуратури України: затв. по- становою Верхов. Ради України від 06.11.1991 р. № 1796-ХІІ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1796-12. – Заголовок з екрана.

 2. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури [Електрон. ресурс]: затв. наказом Генерального прокурора України № 123 від 28.11.2012 р. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m= publications&_t=rec&id=94102. – Заголовок з екрана.

 3. Конституція України // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 72/1 (спец. вип.). – Ст. 2598. – С. 15. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21. – Заголовок з екрана. Про прокуратуру [Електрон. ресурс]:

 4. Закон України від 14.10.2014 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. – Заго- ловок з екрана.

 5. Каркач П. М. Організація роботи районної, міської про- куратури: наук.-практ. посіб. / П. М. Каркач. – Харків: Право, 2013. – 336 с.

 6. Лапкін А. В. Основи прокурорської діяльності в Україні : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. – Вид. 3-тє, змін. та доповн. – Харків: Право, 2015. – 148 с.

 7. Організація судових та правоохоронних органів: підруч- ник / за ред. І. Є. Марочкіна; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Харків: Право, 2014. – 448 с.

 8. Прокурорський нагляд в Україні: підручник / за ред. І. Є. Марочкіна, П. М. Каркача. – Харків: Одіссей, 2005. – 240 с. 13

 9. Наукові статті Карпунцов В. Нове праворозуміння функцій прокурату- ри у реалізації правової політики держави / В. Карпунцов, О. Селіванов // Вісн. прокуратури. – 2015. – № 1. – С. 15-21.

 10. Малишев Б. Чи зміниться прокурорське обличчя? : но- вації закону про прокуратуру / Б. Малишев // Юрид. вісн. Укра- їни. – 2014. – № 43 (25-31 жовт.). – С. 5.

2 Додаткові рекомендовані джерела:


 1. Тацій В. Я. Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі / В. Я. Тацій // Пра- во України. – 2014. – № 7. – С. 10-18.

 2. Лапкін А. В. Роль прокурора у забезпеченні прав і закон- них інтересів потерпілого в кримінальному судочинстві України: монографія / А. В. Лапкін. – Харків: Право, 2012. – 264 с.

 3. Трагнюк Р. Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого: монографія / Р. Р. Трагнюк. – Харків: Факт, 2004. – 200 с.

 4. Якимчук М. К. Проблеми управління в органах проку- ратури України: теорія і практика: [монографія] / М. К. Якимчук. – Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2001. – 440 c.


Варіанти завдань для студентів ІЗДН

Варіант 1

 1. Поняття, предмет та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять операти- вно-розшукову діяльність.

 2. Повноваження прокурора по нагляду за додержан- ням законів органами, які проводять оперативно-розшукову ді- яльність.

 3. Відомчі акти Генерального прокурора України.

Варіант 2

 1. Організація роботи по нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність.

 2. Предмет, завдання і правові основи прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять ді- знання та досудове слідство.

 3. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

Варіант 3

 1. Повноваження прокурора під час нагляду за додер- жанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство.

 2. Прокурорський нагляд на початковому етапі кримі- нального провадження, а також за законністю ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 3. Прокурорський нагляд за додержання законів при проведенні гласних і негласних слідчих (розшукових) дій

Варіант 4

 1. Нагляд за додержанням законів при повідомленні особі про підозру.

 2. Нагляд за додержанням законів при застосуванні за- побіжних заходів.

 3. Нагляд за законністю продовження строків досудо- вого розслідування, а також зупинення досудового розсліду- вання.

Варіант 5

 1. Нагляд за законністю дій і рішень при закінченні досудового розслідування.

 2. Координаційна діяльність прокуратури у сфері про- тидії злочинності.

 3. Поняття державного обвинувачення та завдання прокурора в судовому кримінальному провадженні

Варіант 6

 1. Підготовка прокурора до участі в судовому розгляді.

 2. Повноваження прокурора, який підтримує державне обвинувачення в суді.

 3. Участь прокурора у підготовчому судовому прова- дженні


Варіант 7

 1. Участь прокурора в судовому слідстві.

 2. Промова прокурора в суді: структура і зміст.

 3. Відмова прокурора від підтримання державного об- винувачення, зміна прокурором державного обвинувачення та висунення додаткового обвинувачення: підстави, порядок і пра- вові наслідки

Варіант 8

 1. Участь прокурора у судовому провадженні з пере- гляду судових рішень.

 2. Участь прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод.

 3. Предмет, завдання та правові основи нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру.

Варіант 9

 1. Повноваження прокурора по нагляду за додержан- ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

 2. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув’язнення.

 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі.

Варіант 10

 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлен- ням волі.

 2. Акти прокурорського реагування на порушення за- конів в установах виконання кримінальних покарань.

 3. Сутність, завдання і правові основи представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді..

Варіант 11

 1. Приводи та підстави представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 2. Форми представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді.

 3. Досудовий етап реалізації прокурором функції представництва.

Варіант 12

 1. Поняття, завдання та принципи організації роботи в органах прокуратури.

 2. Розподіл службових обов’язків в органах прокуратури

3. Засада єдності

Варіант 13

 1. Організація роботи прокурора щодо підготов- ки позовів і заяв до суду.

 2. Участь прокурора у судовому розгляді справи.

 3. Оскарження прокурором рішень суду при здійсненні функції представництва.

Варіант 14

 1. Участь прокурора у виконавчому провадженні.

 2. Сутність прокурорської діяльності у сфері захисту прав і свобод дітей.

 3. Захист прокуратурою майнових і особистих прав неповнолітніх.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету

Скачати 148.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка