Методичні вка3івки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи


Зміст розрахунково-графічного завданняСторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.61 Mb.
1   2

2. Зміст розрахунково-графічного завдання

Обсяг графічної частини розрахунково-графічного завдання - 7-8 аркушів ватману формату А-З, які оформлюють в вигляді альбому. Всі креслення виконують тушшю, якщо є необхідність ілюмінують аквареллю. Всі розрахунки і пояснення вносять до робочого зошиту. Оформлення титульного листу альбому й робочого зошиту див. додаток 10-11.

Основою для виконання робіт є одержане студентом завдання. Воно складається з текстової та графічної частин. Текстова частина містить в собі район розміщення міста, функціональне призначення території зеленого будівництва, перелік існуючих зелених насаджень, їх санітарний стан, перелік установ та інших об’єктів, розміри їх території.

2.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

а) знайомство з текстовою частиною завдання й копіювання топографічної схеми;

б) визначення розміру території зеленого будівництва і його основних елементів;

в) аналіз території згідно з умовами її придатності для розміщення тих чи інших функціональних зон;

г) розробка ескізів майданчиків різного призначення;

д) розробка ескізів квітників;

е) оформлення графічної частини,

ж) захист виконаної роботи.
2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ Й КІЛЬКОСТІ ВІДВІДУВАЧІВ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ
2.2.1. Визначення площі парку

При облаштуванні парку слід максимально використовувати природні умови місцевості, розташовуючи його на ділянці з існуючими зеленими насадженнями, цінними в декоративному й санітарному відношенні, з живописним рельєфом чи водоймищем.


2.3.2. Визначення кількості відвідувачів

Згідно з ДБН 360-92* для визначення кількості відвідувачів користуються допустимою кількістю одночасних відвідувачів території парку, лісопарку, лісів, зелених зон слід приймати відповідно укрупнених показників, чол./га, не більше:

для міських парків - 100;

для парків зон тривалого відпочинку - 70;

для парків-курортів - 50;

для парків зон короткочасного відпочинку - 20;

для лісопарків (лугопарків, гідропарків) - 10;

для лісів - 1-3.2.2.3. Визначення потреби в автостоянках
Згідно з ДБН 360-92* розміри автостоянок, що розташовані в межах споруд масового відвідування, слід визначати за завданням на проектування, а при відсутності даних за табл.. 2.1.
Таблиця 2.1 – Рекомендована кількість машиномісць на автостоянках для рекреаційних територій, будинків, споруд


Рекреаційні території, будинки, споруди

Розрахункова одиниця

Кількість машино-місць на розрахункову одиницю
Парки культури й відпочинку

100 одночасних відвідувачів

3-4

Спортивні будинки й споруди міського призначення з трибунами місткістю більш 5000 глядачів

_ _

3-5

Спортзали й басейни місткістю більш 500 відвідувачів

_ _

3-5

Довжина пішохідних підходів від стоянок для тимчасового зберігання автомобілів до об'єктів у зонах короткочасного відпочинку не повинна підвищувати 450-1000 м.

Площу автостоянки визначають з розрахунку 25 м2 на 1 машино-місце.  1. Аналіз території згідно з містобудівними умовами

Для місцевості, де буде запроектовано місце відпочинку визначають її кліматичні характеристики, природно-географічні й інженерно-будівельні умови, транспортне забезпечення (наявність магістральних чи житлових вулиць).

Використовуючи карту фізико-географічного районування території України (додаток 1), необхідно виявити кліматичну зону ділянки для зеленого будівництва. Застосовуючи наведені у СНіП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика" дані, одержують відомості про клімат місцевості: середньомісячну температуру, відносну вологість повітря та ін. Деякі кліматичні дані можна отримати за допомогою додатку 3.

За картою містобудівного районування (додаток 2) необхідно виявити природно-географічні й інженерно-будівельні умови території.

На основі отриманих на практичному занятті № 1 даних обстеження розробляють схему ландшафтного аналізу території, зразок наведено на рис. 1, схему виконують в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).

На кресленні розташовують умовні позначки. Креслення ілюмінують фарбами.

  1. Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки


На основі отриманих на практичному занятті № 2 даних розробляють схему транспортного обслуговування й пішохідної доступності території в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).

На кресленні розташовують умовні позначення, креслення ілюмінують фарбами.
  1. Функціональне зонування території

На основі отриманих на практичному занятті № 3 даних розробляють схему функціонального зонування в М 1:2000 чи 1:5000 (1:10000).

На кресленні мають бути умовні позначення і проектний баланс території.  1. Проектування дитячих комплексних майданчиків

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 4 проектують дитячий комплексний майданчик з урахуванням усіх нормативних вимог. Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 - 1:200. На кресленні приводять відомість обладнання й малих архітектурних форм.
  1. Проектування майданчиків відпочинку дорослих

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 5 проектують майданчик відпочинку з урахуванням усіх нормативних вимог. Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 - 1:50. На кресленні приводять відомість обладнання й малих архітектурних форм.

  1. Проектування клумб

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 5 проектують клумбу з підбором квіткових рослин. Розраховують їх потребну кількість за видами й сортами, ураховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.

Робоче креслення виконують в масштабах 1:100 - 1:25. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7), якщо є потреба приводять відомість малих архітектурних форм.

Для перенесення плану клумби в натуру розробляють розбивочне (робоче) креслення (рис. 8).
  1. Проектування рабаток

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 6 проектують рапорт рабатки з підбором квіткових рослин. Розраховують їх потребну кількість за видами й сортами, ураховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.

Робоче креслення виконують в масштабах 1:50 - 1:10. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7).

Розробляють розбивочне креслення для рапорту рисунка.  1. Проектування міксбордеру

На основі ескізів розроблених на практичному занятті № 7 проектують міксбордер з підбором квіткових рослин. Розраховують їх необхідну кількість за видами й сортами, враховуючи щільність посадки рослин на одиницю площі чи лінійного виміру. Розрахунки проводять до десятих частин метра.

Робоче креслення виконують в масштабах 1:50 - 1:10. На кресленні приводять специфікацію рослин (додаток 7).

Для перенесення плану міксбордеру в натуру розробляють розбивочне креслення.

  1. ОЗЕЛЕНЕННЯ ОБ'ЄКТА

При озелененні об’єкта міського будівництва треба враховувати такі вимоги:

• застосування найбільш простих і легко здійснених заходів озеленення;

• високу декоративність проектованих посадок;

• використання існуючих зелених насаджень;

• довговічність та стійкість до даних природнокліматичних умов;

• особливості їх впливу на навколишнє середовище з метою створення комфортних умов проживання й відпочинку населення.

Підбір рослин проводять на підставі завдання.

Під час самостійної роботи студент повинен вибрати 8-12 порід дерев (з урахуванням хвойних) 10-12 порід чагарників. Слід у першу чергу вибирати такі породи, що відповідають вимогам і знайомі студенту, підбираючи незнайомі породи, необхідно вивчити їх якості.

Студент повинен дати чітку характеристику всім вибраним деревам і чагарникам (додаток 4).


Необхідно з підібраних порід створити схеми масиву, гаїв, груп та інших видів насаджень (рис. 9) з урахуванням їх біологічної спільності, вигляду в зимовий час року, відстані між деревами і чагарниками. Для великих груп, масивів, гаїв необхідно обрати головну породу, тобто вона має бути достатньо декоративною (форма крони, окрас листя й квітів у різні пори року) для компонування з іншими породами дерев і чагарників.

Рис. 9. Приклади схем ландшафтних груп зелених насаджень
3. Зміст самостійної роботи

Самостійна робота складається з роботи над підручниками за темами лекцій та виконанню практичних завдань, супроводжується консультаціями викладачів за теоретичними і практичними питаннями.

1. Історичний обсяг садово-паркового мистецтва.

2. Поняття ландшафту й пейзажу. Основні компоненти ландшафту. Природний, культурний та міський ландшафти. Сприйняття ландшафту.

3. Характеристика основних декоративних дерево-чагарникових рослин.

4. Композиційні елементи зелених насаджень, які засновують в садово-парковому будівництві.

5. Підбір квіткових рослин для квітників.

6. Підбір обладнання для майданчиків різного призначення.

7. Принципи формування зелених територій міста.

8. Вибір дерево-чагарникових порід.

9. Реферат з історії формування парку, його власники і характеристика епохи його створення (10-15 стор.).

10. Планувальна схема об’єктів озеленення в місті. Споруди та їх розміщення. Баланс території.

11. Приклади малих архітектурних форм, що розташовуються на території міст.

12. Природні та штучні водоймища, їх розташування, благоустрій, заходи утворення.

13. Посадка дерев і чагарників.

14. Економічні питання зеленого будівництва.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.ДБН 360-92*. Державні будівельні норми України. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.-К., 1992.

2. Озеленение городов. Сборник. – К.: Будівельник, 1966.

3. Горохов В.А. Городское зеленое строительство. - М.: Стройиздат, 1991.

4. Горохов В.А., Лунц Л.Б. Парки мира. - М.: Стройиздат, 1985.

5. Пономарев И.П. Инженерное благоустройство городских территорий. – К.: УМК ВО, 1989.

6. Жирнов А.Д. Будівництво і експлуатація садово-паркових об'єктів. Навчальний посібник для курсового та дипломного проектування. - Львів, 1999.

7. Юхимчук Д.Ф, Шарапова Э.М, Устройство цветников.

8. Теодоровский В.С. Озеленение населенных мест. - М.: МГУЛ, 1984.

9. Малько И.М. Садово-парковое строительство и хозяйство. – М. Издательство министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1962.

10. Декоративное садоводство строительство.- Киев: Будівельник, 1985.Додаток 1

Україна. Фізико-географічне районуванняУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯЗона ІІВ, Підзони: Зона ІІІБ, Підзони:

ІІВ-1 Полісся ІІІБ-1 Південний степ

ІІВ-2 Центральний і Східний лісостеп ІІІБ-2 Степовий Крим, узбережжя

ІІВ-3 Північно-Західний лісостеп Чорного та Азовського морів

ІІВ-4 Українські Карпати, ЗакарпаттяЗона ІІІВ, Підзони: Зона ІVВ, Підзони:

ІІІВ-1 Західний степ ІVВ-1 Гірський Крим

ІІІВ-2 Східний степ IVВ-2 Південний берег Криму


Додаток 2

Україна. Містобудівне районування на основі природно-географічних і

інженерно-будівельних умов
УМОВНІ ПОЗНАЧКИ


Додаток 3

регіону за схе-мою

Найменування регіону

Природнокліматичні показники

Переважна рослинність

Ґрунти

Серед-ньоріч-на темпе-ратура, 0С

Абсолютна температура, 0С

Трива-лість теплого часу

Кількість опадів, мм

міні-мальна

макси-мальна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Полісся

Дерново-підзолисті, заболочені

6-7

36

36

160

550-690

Великі лісові масиви змішаного характеру

2

Лісостеп

Чорноземи, опідзолені

6-7

36

39

155-165

480-620

Великі лісові масиви, заплавні лісі

3

Центральний степ

Чорноземи, слабкоміцні

7-8

40

40

165-170

390-460

Степові й лісостепового характеруПідрайон Донбасу

Опідзолені, чорноземні

8-9

36

39

150-160

350-400

4

Південний степ

Південні чорноземи, каштанові, середньо- й сильносолонцьоваті

+28 - -4

32

40

180-200

320-430

Невеликі ліси в заплавах річок, бідна рослинність з сонячно тривалих формПідрайон з підвищеною засоленістю ґрунтуПідрайон зрошування

5

Прикарпаття

Дерново-середньопідзолотисті, буроземи, болотисті

9,3 в гірській частині 8,5-4,5

32

35

150-170

650-680

Великі й середні лісові масиви

6

Закарпаття

32

35

170-190

530-700

7

Пригірський Крим

Карбонатні чорноземи на щебенистій основі
30

38

150-180

450-500

Середні й малі лісові масиви і гаї

8

Південний берег Криму

Сірі лісові на вапняку й сланцях
18

36

240-255

450-500

Лісові масиви в горах, субтропічні рослини на узбережжі, невеликі лісові масиви в гірській частиніПідрайони західної і східної частин Криму
22

36

180-237

350-400

Природнокліматичні умови території України

Додаток 4

Набір деревно-чагарникових порід, що акліматизовані в Харківській області

№ п/п

Назва рослин (російською мовою)

Форма крони

Діаметр крони

Середня висота, м

Декоративні якості

Рекомендований тип посадок

1

2

3

4

5

6

7

Хвойні дерева й чагарникиЯлина колюча (ель колючая)

Конусоподібна, щільна

10

13

Швидкоростуча, зимостійка, морозостійка, посухостійка, вітро-, газостійка, мало прозора крона, темно-зелена хвоя

Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадкиЯлина звичайна (ель обыкновенная)

Конусоподібна

10

18

Зимо-, морозо-, посухостійка, мало прозора крона, тіневитривала, не виносить задимлення, хвоя загострена темно-зелена, кора червонувато-коричнева або сіра, гладка

Групи, солі-тери, масиви, алеї, вуличні посадки, живоплотиЯ

лина колюча, форма срібляста (ель серебристая)Конусоподібна

10

13

Засухостійка, мало прозора крона, хвоя білувато-срібна, тіневитривала, срібляста крона

Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадкиМодрина європейська (лиственница европейская)

Широко пірамідальна пухка крона

10

20

Зимо-, морозо-, димо-, газостійка, не виносить заболочених ґрунтів, сухості повітря, м’яка хвоя світло-зелена влітку, жовтувата восени, опадаюча, невеликі шишки, світлолюбна

Масиви, групи, солітери, алеї
1

2

3

4

5

6

7Сосна звичайна (сосна обыкновенная)

Широко пірамідальна, пухка

15

20

Зимо-, морозо-, посухо-, вітростійка, світлолюбна, швидкоростуча, не виносить ущільнення ґрунтів, міські умови виносить погано, хвоя темно-зелена, стовбур з темною корою знизу й золотисто-жовтою зверху

Масиви, групи, солітериСосна Веймутова (сосна Веймутова)

Широко пірамідальна або яйцеподібна, пухка

15

20

Зимо-, морозо-, вітростійка, тіневит-ривала, густа крона, швидкоростуча, хвоя тонка, м’яка, голубовато-зеленого кольору

Гаї, групи, солітериТуя західна (туя западня)

Пірамідальна у молодих дерев,

у старих – яйцеподібна, густа3

5

Зимо-, морозо-, димо-, газо-, вітростійка, тіневитривала, вибаглива до вологості ґрунтів, хвоя темно-зелена, взимку – буровато-зелена, кора темно-бура або сіро-коричнева

Групи, масиви, солітериЯлівець козацький (можжевельник казацкий)

Кущ з розпростертими гілками

1-1,5

1

Морозо-, посухо-, зимостійкий, зовсім не виносить затінення, темно-зелена хвоя з чисельними дрібними кулястими шишкоягодами буро-чорного кольору з сизою поволокою

Масиви, групи, солітери,Ялівець віргінський (можжевельник виргинский)

Широко пірамідальна або вузька

10

15

Зимо-, морозо-, посухо-, димо-, газо-, вітростійкий, хвоя темно-зелена, лускоподібна, з темно-синіми шишкоягодами

Масиви, групи, солітери, алеї, живоплоти

Листяні дереваРобінія звичайна (акация белая)

Ажурна

5-8

12

Білі квіти, газостійка

Групи, солітери, алеїБереза повисла бородавчаста (береза бородавчатая)

Ажурна

10

20

Світолюбна, дуже морозостійка, зимо- і посухостійка, помірно газостійка, стовбур стрункий, з висоти 1-1,5 м покритий білою корою, світло-зелене листя, восени – золотисто-рожеве

Групи, солітери, алеї

1

2

3

4

5

6

7Береза пухнаста (береза пушистая)

Розлогла

10

20

Зимо-, посухостійка, чутлива до нестачі вологи в ґрунті, вибаглива до світла, білий стовбур до самої землі

Групи, солітери, алеїВ’яз перистогіллястий (вяз перистоветвистый)

Крупна

15

20

Морозостійкий, посухостійкий, світлолюбний, добре переносить спеку, пил, газ, дим, засолення ґрунтів

Групи, соліте-ри, алеї, ву-личні посадкиВ’яз граболистий (берест)

Густа, овальна

15

20

Помірно морозостійкий, теплолюбний, посухостійкий, світлолюбний, газо- і зимостійкий, листя темно-зелене

Групи, соліте-ри, алеї, ву-личні посадкиДуб звичайний черешковий (дуб черешчатый)

Широкорозлогла

10

15

Зимо- і морозостійкий, посухостійкий, середньо світлолюбний, помірно газо- і димостійкий, листки великі, лопатеві

Групи, соліте-ри, масиви, алеї, вуличні посадкиДуб червоний (дуб красный)

Широкорозлогла

10

15

Зимо-, морозостійкий, стійкий у міських умовах, середньо стійкий в умовах промислового забруднення, листя рожево-червоного забарвлення, кора темно-бура, тріщинувата

Групи, солітери, масиви, алеї, вуличні посадкиАбрикос звичайний (абрикос обыкновенный)

Округла

3-5

8

Білі квіти, газостійка

Групи, солітери, алеїВерба біла форма плакуча (ива белая плакучая)

Плакуча

8

12

Світлолюбна, вологолюбна, морозо-, газо-, зимостійка, сріблясте листя, звисаючі пагони 6-7 м завдовжки, тонкі, гнучкі, яскраво-жовті

Солітери, групи, алеїВерба козяча (ива козья)

Широкорозлогла

8

10

Світлолюбна, вологолюбна, морозо-стійка, сріблясте листя, крупні від широко овальних до ланцетних листки

Солітери, ву-личні посадки групи, алеї,
1

2

3

4

5

6

7Гірко каштан звичайний (каштан конский)

Широкоовальна

8

10

Морозостійкий, вологолюбний, тіневитривалий, добре переносить міські умови, красиве пальчасте листя, квіти неправильні білі

Групи, солітери, алеїКлен гостролистий (клен остролистный)

Широко округла, щільна

10-15

20

Зимостійкий, посухостійкий, тіневитривалий, стійкий, довговічний в міських умовах, темно-зелені п’ятилопатеві листки

Гаї, групи, солітери, алеїКлен сріблястий (клен серебристый)

Ажурна

10-12

20

Посухостійкий, світлолюбний, п’ятилопастеве листя, глибоко розрізане, з сріблястою нижньою поверхнею

Гаї, групи, солітери, алеїКлен ясенелистий (клен ясенелистный)

Яйцеподібна широкорозлогла

10-15

20

Морозостійкий, посухостійкий, світло-любний, газостійкий, швидкоростучий

Гаї, групи, солітери, алеїКлен гостролистий форма Шведлера

Широкоокругла

10-12

18

Світлолюбний, забарвлення листя: навесні – вишнево-червоне, влітку – темно-зелене

Гаї, групи, солітери, алеїЛипа широколиста (липа широколистная)

Широкопірамі-дальна

15

20

Зимостійка, посухостійка, теплолюбна, стійка в міських умовах. Листки великі, блискучі

Гаї, групи, солітери, алеїЛипа серцелиста (липа мелколистная)

Широка, щільна

15

20

Зимостійка, вітростійка, витривала в міських умовах. Листки серцеподібні, цвітіння рясне, квітки пахучі

Гаї, групи, солітери, алеїГоробина звичайна (рябина обыкновенная)

Ажурна, розлогла

3-5

8

Зимостійка, посухостійка, тіневитривала, стійка в міських умовах. Листя перистоскладне, сірувато-зелене, квітки білі з сильним запахом, плоди рожево-червоні

Групи, солітери, алеїТополя біла (тополь белый)

Широка шатроподібна

15

20

Морозостійка, світлолюбна, витримує тривале затоплення, димо-, газостійка. Листя знизу сріблясте

Солітери, ву-личні посадки групи, алеї,
1

2

3

4

5

6

7Тополя пірамідальна (італійська)

Вузько пірамідальна чи пірамідальна

3

20

Морозостійка, світлолюбна, димо-, газостійка. Листя широко трикутне або ромбічне

Солітери, ву-личні посадки групи, алеї,Тополя тремтяча (осина)

Яйцеподібна чи широкоокругла

15

20

Морозостійка, посухостійка, світлолюбна, витримує тривале затоплення, задовільно переносить міські умови. Листя округле або округло-ромбічне

Солітери, групи, алеї, вуличні посадкиТополя чорна (осокір)

Могутня шатроподібна

15

20

Морозостійка, світлолюбна, витримує тривале затоплення. Трикутне, знизу і зверху темно-зелене листя

Солітери, ву-личні посадки групи, алеї,Черемха звичайна (черемуха обыкновенная)

Яйцеподібна

3

10

Зимостійка, вологолюбна, тіневитривала, задовільно переносить міські умови. Листя тонке, з характерним запахом, цвітіння рясне, квітки білі з сильним ароматом

Солітери, групи, алеї, вуличні посадкиГруша звичайна

Шароподібна

5-8

15

Зимостійка, посухостійка, димо-, газостійка

Солітери, ву-личні посадки групи, алеї,Шовковиця біла (шелковица белая)

Розлогла

8

10

Зимо-, посухостійка, відносно світлолюбна, добре переносить міські умови. Листки широкоовальні або яйцеподібні

Солітери ма-сиви, групи, алеї, вуличні посадкиЯблуня Недзвецького (яблуня Недзвецкого)

Яйцеподібна

3-5

4-5

Зимостійка, посухостійка, світлолюбна, стійка в міських умовах. Пурпурово-червоне листя, плоди фіолетово-червоні

Солітери, групи, алеї, вуличні посадкиЯсен звичайний (ясень обыкновенный)

Ажурна, сильно розлогла

4

15

Зимостійкий, посухостійкий, світлолюбний. Листя складне, перисте, блискуче

Солітери, ма-сиви, групи, алеї, вуличні посадки

1

2

3

4

5

6

7

ЧагарникиБарбарис звичайний (барбарис густоклосный)

Розлога

2-3

До 3,5

Морозостійкий, світлолюбний, витримує невелике затінення, стійкий в міських умовах, жовті квітки, яскраво-червоні плоди

Солітери, групи, живоплотиБарбарис Тунберга

Розлога

2-3

До 2,5

Зимо-, посухостійкий, світлолюбний, середньо газо-, димостійкий

Солітери, живоплоти групи,Глід півняча шпора (боярышник колюча)

Широкорозлогла

2-3

2,5

Зимо-, морозостійкий, посухостійкий, стійкий в міських умовах. Квіти білі, крупні, плоди рожево-червоні

Солітери, групи, живоплотиБузина червона

Широкояйцепо-дібна

2-5

До 5

Зимо-, посухостійка, тіневитривала, газо-, зимостійка. Квітки жовтувато-білі, плоди червоні

Солітери, групи, живоплотиВейгела квітуча, форма пурпурова (вейгела гибридная)

Розлога

1,5-2

2-3

Зимо- і посухостійка. Квітки широко дзвоникові, червоні

Солітери, групи, живоплотиГортензія деревоподібна

Шароподібна

1,5

1

Переносить сухість повітря. Квітки білі

ГрупиДейція шорстка (дейция шершавая)

Розлогий

1,5-2

2,5

Задовільно зимо- і посухостійка, стійка в міських умовах. Листки яйцеподібні, квіти білі або рожеві

Солітери, групи, живоплотиКалина-гордовина форма золотисто-жовтолиста

Яйцеподібна, шароподібна

2-5

4

Зимо-, морозостійка, добре переносить міські умови. Листки золотисто-жовті, особливо навесні

Солітери, групи, живоплотиКизильник блискучий (кизильник лоснящийся)

Прямостояча

2-5

2-3

Зимо-, морозостійкий, переносить затінення, газостійкий. Темно-зелене блискуче листя, квітки рожеві, плоди чорні

Групи, живоплотиЛоминіс Жакмана (клематис Жакмана)

Виткий

-

4

Морозостійкий, світлолюбний. Квітки фіолетово-пурпурові

Вертикальне озеленення
1

2

3

4

5

6

7Магонія падуболиста

Густа

1-1,5

1

Морозостійка, посухостійка, димо- та газостійка. Квітки золотисто-жовті, запашні, плоди темно-фіолетові, круглясті

Солітери, групиШипшина собача (роза собачня)

Прямостояча

0,5-1

2,5

Зимостійка, посухостійка, димо- та газостійка, світлолюбна Квітки біло-рожеві, плоди крупні

Солітери, групиШипшина зморшкувата (роза морщинистая)

Прямостояча

0,5-1

2

Зимостійка, посухостійка, димо- та газостійка, світлолюбна. Квітки рожеві, білі, плоди яскраво-червоні

Солітери, групи, живоплотиБузок в сортах (сирень в сортах)

Високий кущ з прямими пагонамиЗимостійкий, посухостійкий, димо- та газостійкий, квітки різних кольорів з сильним запахом

Солітери, групи, алеїСкумпія звичайна (скумпія обыкновенная)

Розлога середньо-густаМорозостійка і посухостійка, світлолюбна, добре переносить міські умови, широко яйцеподібні, сіро-зелені листя

Солітери, групи, алеїТаволга (спирея) Вангутта

Кулястояйцепо-дібна

До 2 м
Зимостійка, світлолюбна, темно-зелене-голубе листя

Солітери, групи, живоплотиТамарикс гіллястий (тамарикс ветвистый)

Широко яйцеподібна, ажурнаЗимо- і посухостійкий, світлолюбний, газостійкий, квітки рожеві, фіолетові, білі, у волотях

Солітери, групи, алеїТамарикс чотири тичинковий

Широко яйцеподібна, ажурнаВідносно зимостійкий, квітки рожеві або білі, в китицях

Солітери, групи, алеїФорзиція звисаюча (форзиция свисающая)

ШирокорозлоглаЗадовільно зимостійка, посухостійка, витривала в міських умовах, квітки золотисто-жовті, цвітіння до появи листя

Солітери, групи, алеїСадовий жасмин широ-колистий форма шовково-квіткова (чубушник крупноцветковый)
До 3 м
Зимо- і посухостійкий, квітки з дуже слабким запахом

Солітери, групи, алеї
1

2

3

4

5

6

7Садовий жасмин Лемуана
2-3
Зимо-, морозостійкий, тривале рясне цвітіння, квітки білі з сильним запахом

Солітери, групи, алеїВиноград амурський

Ліана

До 20 м
Зимостійкий, морозостійкий, волого витривалий, 3-5 лопатева блискуче листя, квітки дрібні, запашні, плоди чорні

Вертикальне озелененняСамшит вічнозелений


Помірно морозостійкий, тіневитривалий, блискуче темно-зелене листя

Солітери, групи, алеї, живоплоти
Додаток 5

Рекомендовані відстані між деревами й чагарникамип/п


Тип посадок

Відстань (м) між

Приміт-ки

Дере-вами

Чагарни-ками

Деревом та чагарником

1

Вуличні посадки

7,0-9,0

пп.5-7

2,0
2

Алеї

6,0-8,0

-“-

2,0
3

Рядові посадки захисних смуг:

- ширококронні3,0-4,0


2,0


1,5-2,0

- вузькокронні

2,5-3,5

1,0

1,2-1,75
4

Групи й масиви дерев з чагарниками і без них

3,0-4,0

2,0

2,0-3,0
5

Групи чагарників:

- низькі


-

0,5


-

Айва

Японсь-ка;

спірея

Вангутта


- середні

1,0

- високі

1,5-2,0

6

Рядова посадка вільноростучих чагарників:

- низькі й середні-

0,8-1,0


-

3 шт. на

1 пог. м


- високі

1,5-2,0

7

Живопліт:

- однорядний

0,3-0,35

5 шт. на 1 пог. м

- дворядний
0,3-0,5


Додаток 6

Відомість малих архітектурних форм і обладнання
Позначка

Назва

Кількість

Ознака

А

Альтанка

2

Індивідуальний проект

Т-ж

Трельяж

1

Типовий проект

К

Карусель

1

Типовий проект


Додаток 7

Специфікація квіткових насаджень
№ Назва

Назва рослин

Висо-та рос-лин, см

Період кві-тіння, місяць

Кількість

Площа, м2

Потреба в рослинах шт.

на м2

на пог.мДодаток8

Проектний баланс території
№№

п/п


Функціональна зона

Площа в га.

% від загальної площі

1

Зона культурно-видовищних установ
2

Зона фізкультури і спорту3

Зона відпочинку та ігор дітей4

Зона відпочинку дорослих5

Зона господарських споруд6

Зона входів7

Зона автостоянок

Усього

100


Додаток 9

Умовні позначення обладнання майданчиків
Додаток10

Приклад оформлення титульного листа робочого зошиту
Додаток 11

Приклад оформлення титульного листа розрахунково-графічного завдання
ЗМІСТ

Стор.


Вступ...................................................................................................................3

Мета виконання завдань...................................................................................3

1. Зміст практичних занять...............................................................................4

Практичне заняття № 1. Аналіз території згідно до містобудівних умов…4

Практичне заняття № 2. Аналіз планувально-просторової ситуації

ділянки…………………………………………………………………………5

Практичне заняття № 3. Функціональне зонування території……………..6

Практичне заняття № 4. Проектування дитячих комплексних

майданчиків……………………………………………………………………8

Практичне заняття № 5. Проектування майданчиків відпочинку

дорослих……………………………………………………………………….12

Практичне заняття № 6. Проектування клумб……………………………...14

Практичне заняття № 7. Проектування рабаток…………………………....18

Практичне заняття № 8. Проектування міксбортеру………………………182. Зміст розрахунково-графічного завдання………......................................20

2.1. Послідовність виконання роботи…………………………………....20

2.2. Визначення площі й кількості відвідувачів місць відпочинку…....21

2.3. Аналіз природних та антропогенних умов території…………........22

2.4. Аналіз планувально-просторової ситуації ділянки….……………..23

2.5. Функціональне зонування території…………………………….......23

2.6. Проектування дитячих комплексних майданчиків………………...23

2.7. Проектування майданчиків відпочинку дорослих………………....24

2.8. Проектування клумб………………………………………………....24

2.9. Проектування рабаток…………………………………………….....24

2.10. Проектування міксбордеру………………………………………....25

2.11. Озеленення об’єкта……………………………………………….....253. Зміст самостійної роботи……………………………………………….....26

Список літератури............................................................................................28

Додаток1. Україна. Фізико-географічне районування…………………......29

Додаток 2. Україна. Містобудівне районування на основі...............................9природно-географічних й інженерно-будівельних умов…………………30

Додаток 3. Природнокліматичні умови території України……………...31

Додаток 4. Набір деревно-чагарникових порід, що акліматизовані

в Харківській області……………………………………………………….32

Додаток 5. Рекомендовані відстані між деревами й чагарниками………40

Додаток 6. Відомість малих архітектурних форм і обладнання………...40

Додаток 7. Специфікація квіткових насаджень…………………………..41

Додаток 8. Проектний баланс території…………………………………..41

Додаток 9. Умовні позначення обладнання майданчиків……………….42

Додаток 10. Приклад оформлення титульного листа робочого зошиту..43

Додаток 11. Приклад оформлення титульного листа розрахунково-

графічного завдання……………………………………………………….44

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання й самостійної роботи з курсу "Садово-паркове та ландшафтне будівництво" (для студентів 3 курсу денної, 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.092103 - "Міське будівництво та господарство").


Укладач: Тетяна Олександрівна Черноносова

Відповідальний за випуск І.Е. Линник


Редактор З.М. Москаленко


План 2007, поз. 226
Підп. до друку 30.08.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1.9 Обл..-вид.арк. 2,4

Замовл.. № Тираж 100 прим.

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

61002, Харків, вул. Революції, 12


Каталог: 1069
1069 -> Презентація не тему «Ресурси» Кухарчук Катерини Учениці 10-б мінеральні ресурси
1069 -> " Визволення України від нацистських загарбників."
1069 -> Весняні квіти. Малювання за уявленням
1069 -> Звук [х], позначення його буквою Хх «ха». Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша «Колискова пісенька». Загадки
1069 -> «Виховуємо громадянина – патріота України» Другий Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек у ссзш №45 10. 2015 – 30. 10. 2015 Книжкові виставки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка