Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»


Тема 9. МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТ-НИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.17 Mb.
#294
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
Тема 9. МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТ-НИЦТВО ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зміст теми

  1. Типи міжнародного виробництва.

  2. Переваги міжнародного виробництва.

  3. Міжнародна інвестиційна діяльність.

  4. Роль спільних підприємств та вільних економічних зон у розвитку міжнародного виробництва.


Рекомендації щодо вивчення теми

Студентам необхідно звернути особливу увагу на вивчення сутності виокремлення різних типів міжнародного виробництва, характерних рис кожного з типів міжнародного виробництва, економії на витратах, що виникає при міжнародному виробництві. Важливим є глибоке засвоєння переваг власності та нематеріальних активів, переваг розміщення виробництва, а також переваг інтерналізації екстерналій (зовнішніх ефектів) та ліквідації „провалів ринку”. Слід опрацювати еволюцію економічної ролі портфельних інвестицій у міжнародних економічних відносин, роль спільних підприємств та вільних економічних зон у розвитку міжнародного виробництва.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Які типи міжнародного виробництва можна виокремити?

 2. Що входить до економії на витратах, що може бути отримано при формуванні міжнародного виробництва?

 3. На які види поділяються економічні переваги, що їх дозволяє отримати міжнародне виробництво?

 4. Що становить зміст ринкових екстерналій та провалів ринку?

 5. У чому полягає економічна роль портфельних інвестицій при формуванні міжнародного виробництва?

 6. Якими причинами пояснюється важливість прямих інвестицій для розвитку міжнародного виробництва?

 7. Якою є економічна природа спільних підприємств?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Пояснити взаємозв’язок між прагненням суб’єктів господарювання досягти економію витрат та науково-технічним прогресом.

 2. З’ясувати, які види економічних переваг від міжнародного виробництва є найбільш важливими для України на сучасному етапі.

 3. Охарактеризувати основні положення економічної теорії екстерналій та провалів ринку.

 4. Охарактеризувати основні причини незадовільного рівня прямих іноземних інвестицій в економіку України.

 5. Провести аналіз сильних та слабких сторін створення спільних підприємств на території України при сучасній законодавчій базі.

 6. Охарактеризувати сучасний стан та характерні риси процесу створення вільних економічних зон на території України.


Термінологічний словник до теми

 1. Асоційована компанія – підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє менш, ніж 50% капіталу.

 2. Дочірня компанія – підприємство, в якому прямий інвестор-нерезидент володіє більш, ніж 50% капіталу.

 3. Інвестиційна позиція – співвідношення активів, якими володіє країна за кордоном, і активів, якими володіють іноземці у даній країні.

 4. Міжнародні портфельні інвестиції – вкладення капіталу в іноземні цінні папери, які не дають інвестору права реального контролю над об’єктом інвестування.

 5. Підприємство з іноземними інвестиціями – акціонерне або неакціонерне підприємство, в якому прямому інвестору-резиденту іншої країни належить більше 10% звичайних акцій і голосів (в акціонерному підприємстві) або їх еквівалент (в неакціонерному підприємстві).

 6. Прямий інвестор – державні і приватні організації, фізичні та юридичні особи, а також їх об’єднання, що володіють підприємством з прямими інвестиціями за кордоном.

 7. Прямі іноземні інвестиції – отримання тривалого інтересу резидентом однієї країни (прямим інвестором) у підприємстві-резиденті іншої країни (підприємстві з прямими інвестиціями).

 8. Філіал – підприємство, що повністю належить прямому інвестору.


Тести

1. Назвіть основні регіони вкладення прямих інвестицій:

а) промислово розвинені країни з ринковою економікою;

б) країни, що розвиваються;

в) країни з перехідною економікою;

г) країни, що утворилися після розпаду СРСР.


2. Причина бурхливого розвитку ринку портфельних інвестицій у 90-ті роки ХХ ст.:

а) швидке економічне зростання у країнах Південно-Східної Азії;

б) швидке зростання ринку фінансових дериватів;

в) конкуренція країн, у яких розвивається капіталізм за рахунок одержання фінансових ресурсів Заходу;

г) усі відповіді правильні.

3. Уряду вигідніше одержати інвестиції у вигляді:

а) прямих інвестицій;

б) портфельних інвестицій;

в) інших інвестицій;

г) усіх перелічених інвестицій однаковою мірою;

д) немає правильної відповіді.

4. Позитивна роль інвестицій для країни, що приймає, полягає в тому, що:

а) вони знижують надмірно завищений курс національної валюти;

б) скорочують надмірну зайнятість;

в) поліпшують стан платіжного балансу;

г) усі відповіді неправильні;

д) усі відповіді правильні.

5. Яка із причин змушує країну А здійснювати прямі іноземні інвестиції (ПІІ) у країну Б:

а) високий рівень оплати праці в країні Б;

б) високий рівень митного оподатковування в країні Б;

в) високе безробіття в країні А;

г) висока ставка відсотка в країні Б;

д) усі перелічені вище фактори;

е) немає правильної відповіді?

6. Яку дію можна назвати формою прямих іноземних інвестицій:

а) переказ турецькими працівниками заробітної плати з України на батьківщину;

б) ввіз українськими банками готівкових доларів;

в) розміщення українським урядом облігаційної позики на євроринках;

г) купівля «Славутичем» російського приватизованого підприємства;

д) купівля Національним банком України доларів США на валютному ринку?

7. Транснаціональна компанія вирішила збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 55%. Це підприємство відносно ТНК буде називатися:

а) філією;

б) дочірнім підприємством;

в) асоційованою компанією;

г) підрозділом;

д) холдинговою компанією.


8. Раціоналізаторські інвестиції – це:

а) інвестиції, які розширюють наявний виробничий потенціал підприємств;

б) інвестиції, спрямовані на заміну використовуваних або зношених факторів виробництва;

в) інвестиції в галузі виробничого і технологічного процесів;

г) гарантійні інвестиції.
9. Концерни, національні за капіталом та контролем, але міжнародні за сферою діяльності, – це:

а) транснаціональні банки;

б) спільні підприємства;

в) зарубіжні філії;

г) транснаціональні корпорації.
10. Що таке інвестиційний клімат:

а) це загальний стан економіки, становище у валютній, фінансовій та кредитній сферах;

б) це заходи з регулювання та обмеження інвестиційної діяльності;

в) державна політика щодо капіталовкладень з-за кордону;

г) ситуація в країні з погляду іноземних інвесторів, які вкладають в її економіку свої капітали?

11. ІBM продає в Україну комп'ютери й комплектуючі для їхнього збирання на місцевих підприємствах. Україна вводить високе імпортне мито на ввезену продукцію ІВМ, щоб захистити українські складальні підприємства, і різко збільшує податок на прибуток іноземних компаній. Що може зробити ІВМ, щоб не поступитися частиною українського ринку місцевим конкурентам:

а) шляхом прямого інвестування створити свою філію в Україні;

б) призупинити поставки комплектуючих на українські підприємства;

в) використовувати трансферні ціни?
12. Які з наведених видів інвестицій вважаються прямими, а які – портфельними (поясніть чому):

а) американський банк купив акції російської компанії "Лукойл" на 20 млн дол. Загальна вартість випуску акцій становить 600 млн дол.;

б) український банк "Приватбанк" придбав будинок у Лондоні, в якому відкрив свою філію в Англії;

в) Львівський завод гідромеханічних передач збільшив свою частку у статутному капіталі спільного українсько-словацького підприємства зі збуту двигунів, яке знаходиться у Словаччині, з 51 до 75%;

г) українська фірма "Броксервіс" за дорученням клієнта з Німеччини придбала 13% поточного випуску акцій АТ "Родон";

д) канадська фірма "Мак Дональдс" відкрила ресторан у Києві;

е) американсько-український інвестиційний фонд розмістив 200 млн дол. в українських державних короткострокових зобов'я­заннях та облігаціях державної позики.
Тема 10. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Зміст теми


 1. Роль технологічного обміну у світовій економіці.

 2. Механізми передачі технологій.

 3. Ціна ліцензії.

 4. Передача документації.


Рекомендації щодо вивчення теми

Студенту необхідно з’ясувати роль технологічного обміну у світовій економіці, визначити зв’язок між передачею технологій та поглибленням міжнародного поділу праці та спеціалізацією, простежити основні тенденції в сучасному міжнародному науково- технічному співробітництві. Необхідно вивчити питання щодо порядку реєстрації інтелектуальних та авторських прав і торгівлі ліцензіями. Важливо засвоїти, в чому полягає складність та особливості формування ціни ліцензії, а також проаналізувати відмінності принципів формування ціни ліцензії та матеріальних товарів. У контексті даного питання необхідно вивчити, яким чином відбувається передача технології.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Яка існує взаємозалежність розвитку НТП та ролі основних факторів виробництва?

 2. Яким чином пов’язані виділення міжнародної передачі технологій у самостійну форму міжнародних економічних відносин та поглиблення МПП та міжнародної спеціалізації?

 3. Які існують основні тенденції розвитку світового ринку в контексті розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва?

 4. Яким чином відбувається захист інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції?

 5. У чому полягають особливості контракту міжнародної передачі технологій?

 6. Яким чином можна охарактеризувати процес передачі технологій у натуральній формі?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати міжнародну передачу технологій як форму міжнародної взаємодії.

 2. Сучасна техноглобалізація: центр і периферія.

 3. Дослідити правовий захист технологій і їх облік в міжнародній економічній співпраці.

 4. Визначити суть і значення патентно-ліцензійної діяльності і операцій із ноу-хау на світовому ринку.

 5. Охарактеризувати міжнародні ліцензійні угоди та їх сучасні особливості.

 6. Дослідити, в чому полягають проблеми включення України в міжнародний трансфер технологій.

 7. Прослідкувати роль Світової організації інтелектуальної власності у розвитку міжнародного технічного співробітництва і, зокрема, винахідництва.

 8. Охарактеризувати міжнародний інжиніринг і визначити, які види діяльності відносять до цього поняття.


Термінологічний словник до теми

 1. Безпатентна ліцензія – документ, що підтверджує право використовувати ноу-хау без патентів на винахід.

 2. Інжиніринг – надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу та використання куплених або орендованих машин та обладнання, тобто комплексу заходів щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування проектів, здійснення консультацій, нагляду, проектування, випробувань, гарантійного та пост гарантійного обслуговування.

 3. Ліцензійна угода – міжнародна торгова угода, за якою власник винаходу або технічних знань надає іншій стороні дозвіл на використання у певних межах своїх прав на технологію.

 4. Ліцензія – дозвіл, що надається власником технології (ліцензіаром), як захищеної, так і не захищеної патентом, зацікавленій стороні (ліцензіату) на використання цієї технології протягом певного часу і за певну плату.

 5. Міжнародна передача технологій – міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безоплатній основі.

 6. Ноу-хау – надання технічного досвіду і секретів виробництва, що включають відомості технологічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, використання яких забезпечує певні переваги (предметом купівлі-продажу в даному випадку, як правило, є незапатентовані винаходи, що мають комерційну цінність).

 7. Патент – свідоцтво, що надається компетентним урядовим органом винахідникові та посвідчує його монопольне право на використання цього винаходу, надає власнику право власності на винахід, яке, як правило, підкріплюється реєстрацією товарного знака і промислового зразка, діє, як правило, не більше 15–20 років і лише на території тієї країни, де його було надано.

 8. Патентна ліцензія – документ, що підтверджує передачу права використання патенту без відповідного “ноу-хау”.

 9. Патентна угода – міжнародна торгова угода, за якою володар патенту уступає свої права на використання винаходу покупцеві патенту.

 10. Технологічні гранти – безоплатна передача розвиненими країнами технології, технологічно містких товарів або фінансових коштів на купівлю технології, навчання і перепідготовку персоналу. В цьому разі одержувач виконує чисто організаційні функції щодо приймання і розміщення технічної допомоги. Донор зазвичай має право брати участь через своїх представників у розподілі допомоги й нагляді за ефективністю її використання.


Тести

1. Міжнародна передача технологій – це:

а) міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній основі;

б) міждержавне переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безкоштовній основі;

в) переміщення науково-технічних досягнень на комерційній або безкоштовній основі між резидентами й нерезидентами.

2.Технологія в порівнянні з іншими факторами виробництва:

а) має більшу міжнародну мобільність;

б) має меншу міжнародну мобільність;

в) є стабільним чинником виробництва.

3. Якщо міжнародної торгівлі немає, то будь-який тип НТП приводить:

а) до зростання обсягів виробництва трудомістких товарів;

б) до зростання обсягів виробництва;

в) до зростання обсягів виробництва капіталомістких товарів.

4. Якщо міжнародна торгівля зростає такими самими темпами, як виробництво, то вплив технічного прогресу на збільшення виробництва матиме характер:

а) нейтральний;

б) позитивний;

в) негативний.

5. Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж виробництво, то вплив технічного прогресу на зростання виробництва буде:

а) нейтральним;

б) позитивним;

в) негативним.

6. Якщо міжнародна торгівля зростає значно нижчими темпами, ніж виробництво, то вплив НТП на збільшення виробництва буде:

а) нейтральним;

б) позитивним;

в) негативним.

7. Якщо міжнародна торгівля зростає швидше, ніж споживання, то збільшення споживання в результаті НТП впливає на міжнародну торгівлю:

а) нейтрально;

б) позитивно;

в) негативно.

8. Патент – це:

а) свідоцтво, що дає монопольне право на користування винаходом протягом 15-20 років на території певної країни;

б) дозвіл власника технології зацікавленої країни на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату протягом визначеного терміну;

в) свідоцтво, що дає монопольне право використання винаходу й діє протягом 15-20 років на території зазначених у ньому країн.

9. Ліцензія – це:

а) свідоцтво, що дає монопольне право на використання винаходу й діє 15-20 років на території певної країни;

б) дозвіл власника технології зацікавленої країні на використання запатентованої або незапатентованої технології за певну плату й на певний термін;

в) право автора винаходу на відтворення своєї технології й продаж її третім особам.

10. Копірайт – це:

а) право автора винаходу на відтворення своєї технології й продаж її третім особам;

б) символ, що використовується для індивідуалізації виробництва товару;

в) право автора на показ і відтворення своєї роботи.

11. Власник технології, що продає її іншим особам, називається:

а) ліцензіаром;

б) ліцензіатом;

в) ліцензентом.

12. Патентна ліцензія передбачає:

а) домовленість про використання ліцензії на незапатентований винахід;

б) передачу права використання патенту з відповідним ноу-хау;

в) передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау.

13. Безпатентна ліцензія передбачає:

а) право використання «ноу-хау» без патенту на винахід;

б) домовленість про використання ліцензії на незапатентований винахід;

в) передачу права використання патенту без відповідного ноу-хау.

14. Види ліцензійних платежів:

а) роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, паушальний платіж;

б) роялті, паушальний платіж, участь у прибутках, участь у власності;

в) одноразові платежі, безстрокові платежі, роялті.

15. Причини обмеження міжнародної передачі технології:

а) відсутність економічних стимулів, політичні й соціальні фактори, слабке юридичне забезпечення, небезпека використання прогресивних технологій у воєнних цілях;

б) прагнення зберегти технологічне лідерство, міжнародні домовленості, зміцнення національної безпеки;

в) прагнення зберегти технологічне лідерство, посилення національної безпеки, політичні й соціальні фактори.
Тема 11. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА
Зміст теми


 1. Національні, регіональні й світові валютні системи. Еволюція світової валютної системи.

 2. Сутність валюти та її види. Валютний паритет і валютний курс.

 3. Особливості сучасної валютної системи.

 4. Основні методи платежів у міжнародній торгівлі.


Рекомендації щодо вивчення теми

Студенту необхідно з’ясувати, що таке світова валютна система і проаналізувати суть та завдання її основних елементів.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Що таке світова валютна система і яка її структура?

 2. Що означає валютний курс? Охарактеризувати основні різновиди валютних курсів.

 3. Дайте визначення валютного ринку, його функцій та особливостей діяльності.

 4. Яку роль відіграють міжнародні валютно-фінансові організації у світовій валютній системі?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати етапи становлення світової валютної системи.

 2. Показати суть та відмітні риси міжнародних валютних відносин як форми МЕВ.

 3. Охарактеризувати параметри сучасної світової валютної системи.

 4. Проаналізувати роль валютно-фінансових інститутів глобального і регіонального характеру в світовій валютній системі.

 5. Дослідити суть національної валюти й умови її конвертованості.

 6. Зробити порівняльний аналіз систем валютних курсів.

 7. Проаналізувати фактори, що впливають на валютні курси.


Термінологічний словник до теми

 1. Валютна змія – система узгоджених валютних курсів між європейськими державами. Введена в 1972 р. У 1979 р. роль „змії” замінила нова колективна грошова одиниця ЕКЮ.

 2. Валютний кошик – набір певної кількості національних валют, нерідко зі встановленою часткою кожної з них у загальній величині „кошика”, який використовують для котирування іноземної валюти при визначенні валютного курсу національної або міжнародної колективної валюти.

 3. Валютний паритет – законодавчо встановлене стійке співвідношення між двома валютами, яке є основою валютного курсу. Однак валютний курс часто відхиляється від валютного паритету.

 4. ЕКЮ – регіональна міжнародна розрахункова одиниця, яка була введена в 1979 році в рамках Європейської валютної системи.

 5. Класифікатор валют – позначення за допомогою цифр і літер (кодування) валют країн світу. Використовується для заповнення комерційної документації.

 6. Світова валютна система – форма організації міжнародних валютних відносин, що історично склалася і закріплена міждержавною домовленістю

 7. Система плаваючих валютних курсів – загальносвітова економічна система, в якій вартість кожної валюти визначається попитом і пропозицією.


Тести

1. Валюта національна – це:

а) валюта, у якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття негативного сальдо платіжного балансу;

б) платіжні кошти інших країн, що законно або незаконно використовуються на території певної країни;

в) валюта, що має здатність вільно обмінюватися для резидентів і нерезидентів на національну валюту й використовуватися в договорах з реальними й фінансовими активами;

г) законні платіжні кошти на території країни, що їх випускає;

д) валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого можуть бути наслідком порушення фундаментальних макроекономічних закономірностей.
2. Валюта резервна – це:

а) валюта, у якій тримають свої міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття негативного сальдо платіжного балансу;

б) платіжні кошти інших країн, що законно або незаконно використовуються на території певної країни;

в) валюта, що має здатність вільно обмінюватися для резидентів і нерезидентів на національну валюту й використовуватися в контрактах із реальними й фінансовими активами;

г) законні платіжні кошти на території країни, що її випускає;

д) валюта, що широко використовується для здійснення платежів за міжнародними контрактами й активно продається й купується на головних валютних ринках.

3. Валюта вільноконвертована – це:

а) валюта, у якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що використовуються для покриття негативного сальдо платіжного балансу;

б) платіжні кошти інших країн, що законно або незаконно використовуються на території певної країни;

в) валюта, що має здатність вільно обмінюватися для резидентів і нерезидентів на національну валюту й використовуватися в договорах із реальними й фінансовими активами;

г) законні платіжні кошти на території країни, що її випускає;

д) валюта, що широко використовується для здійснення платежів за міжнародними контрактами й активно продається й купується на головних валютних ринках.


4. Падінням курсу національної валюти називають:

а) зниження ціни експорту й імпорту;

б) збільшення ціни експорту й імпорту;

в) зниження ціни експорту й підвищення ціни імпорту;

г) підвищення ціни експорту й зменшення ціни імпорту.
5. З огляду на те, що між Мексикою та США діє система плаваючих валютних курсів, скажіть, який з наведених нижче фактів спричинить підвищення курсу мексиканського песо:

а) економіці США загрожує серйозний спад виробництва;

б) рада губернаторів підтримує політику дорогих грошей;

в) темпи зростання продуктивності праці в США різко зростають.


6. Коли говорять, що країна девальвувала свою валюту, то це означає, що:

а) країна відмовилася від золотого стандарту;

б) уряд підвищив ціну, за якою купуватиме золото;

в) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти впала;

г) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти зросла.
7. Уявіть собі, що ви займаєтеся валютними операціями. Як ви відреагуєте на повідомлення, що розроблено технологічний процес одержання дешевої сонячної енергії на основі використання російського нікелю?

а) купуватимете рублі;

б) продаватимете рублі;

в) купуватимете долари США.


8. Теорія відносного паритету купівельної спроможності формулюється так:

а) зміна обмінного курсу між валютами двох країн пропорційна зміні рівня цін у цих країнах;

б) в умовах досконалої конкуренції той самий товар у різних країнах має однакову ціну, якщо вона виражена в одній валюті;

в) обмінний курс між валютами двох країн дорівнює співвідношенню рівня цін у цих країнах;


9. Які ви знаєте види некомерційних платежів?

а) грошові вимоги, що виникають між підприємствами, банками, установами;

б) грошові розрахунки, пов’язані зі світовою торгівлею, міжнародними кредитами і прямими зарубіжними інвестиціями;

в) міжнародні розрахунки;

г) платежі, пов’язані з перевезенням пасажирів, страхуванням, туризмом, переказом грошей за кордон.
10. Можливість для учасників зовнішньоекономічних операцій легально обмінювати національну валюту на іноземні валюти і, навпаки, без прямого втручання держави в процес обміну – це:

а) оборотність національної валюти;

б) конвертованість національної валюти;

в) ступінь конвертованості;

г) повна конвертованість.
11. Форма організації грошових відносин, розрахунків, згідно з якою роль світових грошей, поряд із золотом, виконує долар США,– це:

а) Ямайська валютна система;

б) Європейська валютна система;

в) Паризька валютна система;

г) Бреттон-Вудська валютна система.

Практичні завдання

1. Припустимо, що в країнах А і Б прийнятий золотий стандарт. Одиниця валюти країни А прирівняна до 1/40 унції золота, а одиниця валюти країни Б – до 1/8 .

а) скільки коштує одиниця валюти країни А у валюті країни Б?

б) скільки коштує одиниця валюти країни Б у валюті країни А?

в) якщо одиниця валюти країни Б починає продаватися за 3 одиниці валюти країни А, то яким чином знову встановиться рівноважний валютний курс?
2. Нижче наведена карта попиту на фунти стерлінгів:

Ціна фунта ст. (у доларах) – 2,0; 2,10; 2,20; 2,30; 2,40; 2,50.

Обсяг попиту на фунт ст.

(млн фунтів ст.) – 200; 190; 180; 170; 160; 150.

Припустимо, що уряд Англії установив валютний курс: 1 фунт ст. = 2,40 дол., кількість пропонованих за цим курсом фунтів ст. дорівнює 180 млн. Чи повинен британський уряд у цій ситуації купу­вати або продавати фунти ст., якщо так, то яку кількість?

Якщо британський уряд повинен купувати фунти ст. за долари, де він може взяти долари?


3. На початку року курс становив 1 дол. = 12 єн, а наприкінці – 1 дол. = 130 єн. При цьому темп інфляції у США за рік сягнув 10%, а у Японії – 5 % . Недооцінений чи переоцінений долар в аспекті його паритету купівельної спроможності (ПКС)?
Тема 12. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
Зміст теми

 1. Основні методи платежів у міжнародній торгівлі.

 2. Баланси міжнародних розрахунків.


Рекомендації щодо вивчення теми

Студенту необхідно розглянути основні види балансів міжнародних розрахунків, проаналізувати їх структуру. Доцільно буде розглянути ситуації, коли платіжний і розрахунковий баланси мають позитивне й негативне сальдо і дослідити, що це означає для економіки країни. Необхідно приділити увагу класифікації, а також з’ясувати процедуру здійснення основних форм платежів, які використовуються у міжнародних економічних відносинах, зокрема: 1) передоплата; 2) підтверджений безвідзивний акредитив; 3) переказний вексель; 4) відкритий банківський рахунок; 5) консигнація.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Що таке передоплата? Чому в Україні цей вид платежу є найбільш поширеним?

 2. У чому полягають особливості векселів як засобів здійснення міжнародних платежів?

 3. У чому полягає значення консигнації як одного із основних методів платежів у міжнародній торгівлі?

 4. З’ясувати, які види платежів найбільше підходять для вітчизняної економіки.

 5. Чим відрізняються міжнародний платіжний і міжнародний розрахунковий баланси?

 6. На що вказують позитивне і негативне сальдо платіжного балансу?

 7. За якою формою розробляють баланси міжнародних розрахунків?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Які фактори і яким чином впливають на платіжний баланс?

 2. Дайте порівняльну оцінку платіжних балансів України за декілька останніх років.

 3. Поясніть фінансування експортних операцій на прикладі.

 4. Як відбувається фінансування імпортних операцій? Наведіть приклади.

 5. Які існують основні заходи щодо усунення дисбалансу в державних розрахунках?


Термінологічний словник до теми

 1. Авізо – офіційне повідомлення про виконання платежів або зміни стану взаємних розрахунків.

 2. Акредитив міжнародний – форма міжнародних торгових безготівкових розрахунків, яка полягає в дорученні банку однієї країни банкові іншої країни здійснити оплату документів за відвантажений товар за рахунок спеціально заброньованих грошових коштів.

 3. Акцепт – зобов’язання імпортера (платника) у визначений термін задовольнити вимоги про оплату.

 4. Банківський переказ міжнародний – це розпорядження, що пересилається (як правило, електронною поштою) банком однієї країни банкові іншої країни. За його допомогою дається вказівка дебетувати депозитний рахунок першого з них і кредитувати рахунок певної особи чи установи.

 5. Відкритий банківський рахунок – метод платежу, за якого продавець просто відправляє рахунок-фактуру покупцеві, який має заплатити у визначений час після її отримання.

 6. Інкасо міжнародне – форма міжнародних безготівкових розрахунків, яка означає зобов’язання банку однієї країни за дорученням експортера отримати від імпортера суму платежу, передбачену контрактом, проти передачі документів (фінансових, комерційних) і перерахувати її експортерові до банку іншої країни.

 7. Консигнація – метод платежу, який означає, що покупець не зобов’язаний сплачувати за товар доти, поки сам не продасть його і не отримає за це відповідні кошти.

 8. Переказний вексель (комерційна трата) – це безумовний письмовий наказ, адресований однією стороною (трасантом) іншій (трасату), що зобов’язує останнього заплатити певну суму грошей третій стороні (ремітентові) у визначений час у майбутньому.

 9. Сальдо балансу послуг – різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує.

 10. Сальдо балансу поточних операцій – сума сальдо торговельного балансу, балансу послуг і некомерційних операцій.

 11. Сальдо торговельного балансу – різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни.


Тести

1. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) виплачуватиметься заборгованість із заробітної плати;

б) зменшиться реальна процентна ставка;

в) знизяться темпи економічного зростання;

г) країна одержить великий кредит від МБРР;

д) розкрадуть транш МВФ.

2. Складова частина платіжного балансу – рахунок поточних операцій – не містить:

а) чисті доходи від інвестицій;

б) транспортні послуги зарубіжним країнам;

в) зміни в активах країни за рубежем;

г) товарний експорт.


3. Активне сальдо платіжного балансу збільшиться, якщо в країні:

а) виплачуватиметься заборгованість із пенсій;

б) прискоряться темпи економічного зростання;

в) оберуть нового президента;

г) скоротяться темпи економічного зростання;

г) усі відповіді неправильні.


4. Рахунок руху капіталу містить:

а) товарний експорт;

б) зміни в активах країни за рубежем;

в) однобічні трансферні платежі;

г) чисті доходи від інвестицій;

д) транспортні послуги іноземцям.


5. МВФ надає країнам кредити з метою:

а) збільшення національного експорту;

б) збільшення імпорту;

в) коректування дефіциту платіжного балансу;

г) «проїдання»;

д) розкрадання.


6. Україна вирішила встановити контроль над зовнішньою торгівлею з метою зниження дефіциту платіжного балансу. Одним із наслідків цього рішення буде:

а) зниження українського імпорту;

б) зниження українського експорту;

в) збільшення українського імпорту;

г) збільшення українського експорту.
7. Платіжний баланс складається з таких розділів:

а) рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом і фінансовими інструментами, рахунок джерел фінансування;

б) рахунок поточних операцій з капіталом і фінансовими інструментами;

в) рахунок поточних операцій, рахунок операцій з капіталом і фінансовими операціями, резервні активи, чисті помилки й пропуски.


8. Україна продає 2 тис. т сталі в США. В українському платіжному балансі це буде показано як:

а) кредит по експорту товарів і дебет по імпорту;

б) кредит по експорту й дебет за статтею припливу довгострокового капіталу;

в) кредит по експорту й дебет за статтею припливу короткострокового капіталу;

г) кредит по експорту й дебет за статтею резервних активів.
9. Країна зі стійким негативним сальдо платіжного балансу повинна:

а) попросити додаткові довгострокові кредити в іноземців;

б) заборонити переказ у країну доходів резидентів від іноземних інвестицій;

в) збільшити випуск державних облігацій для населення;

г) виконувати всі перелічені способи.
10. Платіжний баланс країни погіршиться за рахунок таких причин:

а) збільшиться реальний ВНП;

б) центральний банк проводить дефляційну політику;

в) уряд скорочує видатки й збільшує податки;

г) центральний банк збільшує ставку рефінансування;

д) немає однозначної відповіді.


11. Сальдо видатків і доходів у платіжному балансі повинне бути:

а) таким, що дорівнює нулю;

б) таким, що дорівнює одиниці;

в) позитивним;

г) негативним.

Практичні завдання

1. Складіть платіжний баланс країни X, використовуючи такі дані: • купівля резидентами країни X цінних паперів іноземних фірм – 25;

 • імпорт товарів і послуг у країну X – 50;

 • експорт товарів і послуг із країни X – 60;

 • продаж цінних паперів фірм країни X – 30;

 • грошові перекази з інших країн у країну X – 15;

 • імпорт золота в країну X – 30.

2. Україна експортує до Німеччини 10 млн пляшок горілки за ціною 10 гривень за пляшку й імпортує з Німеччини 20 тис. копіювальних машин за ціною 10 тис. євро за одиницю.

Обмінний курс валют: 1 євро = 3 грн.

Визначте:

а) сальдо торговельного балансу України;

б) як зміниться сальдо торговельного балансу внаслідок 10% девальвації гривні за інших однакових умов?

в) як девальвація гривні вплине на конкурентоспроможність вітчизняного експорту?
3. У 1978–1985 рр. реальний валютний курс сінгапурського долара зріс на 12 % , тоді як номінальний – на 30 % . За той самий період реальний ефективний валютний курс зріс на 40 %. З’ясуйте:

а) що можна сказати про інфляцію у Сінгапурі порівняно з тем­пами інфляції у країнах – його торгових партнерах?

б) якщо для розрахунку реального ефективного валютного курсу використовувався індекс середньої зарплати у Сінгапурі, чи повинен він бути більшим або меншим за зміну індексу реального ефективного валютного курсу?

в) що можна сказати про конкурентоспроможність сінгапурських товарів на світовому ринку у 1985 р. порівняно з 1978 р.?

г) якщо вважати економічну ситуацію 1978 р. стабільною та збалансованою, на скільки процентів необхідно девальвувати сінгапурський долар для відновлення торгового балансу?

д) який ще захід зміг би посилити ефект девальвації?


4. Як будуть відображені у платіжному балансі України такі надходження від операцій "Аерофлоту":

а) 100 тис. дол. за перевезення групи Патрісії Каас із Києва до Парижа;

б) 50 тис. дол. за перевезення апаратури та обслуговуючого персоналу Майкла Джексона зі Львова до Києва;

в) 25 тис. дол. за перевезення апаратури та обслуговуючого персоналу Ірини Білик із Софії до Праги?


5. Припустимо, люди надто схильні до своїх звичок. Вони купують імпортні товари у тому самому обсязі за всіх обставин. Якщо це твердження є правильним і стосується як американських, так й іноземних імпортерів, то чи відбудеться поліпшення торговельного балансу США у випадку зниження курсу долара на 10 % (з 1,20 дол. до 1,32 дол. за фунт стерлінгів)?

Обґрунтуйте свою відповідь.


Тема 13. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
Зміст теми

 1. Сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції.

 2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості.


Рекомендації щодо вивчення теми

Студенту необхідно з’ясувати що таке міжнародна інтеграція, її основні ознаки, причини та передумови, а також цілі, виходячи із завдань інтеграційних об’єднань. Також важливо зосередитися на детальному аналізі всіх етапів розвитку інтеграції (інтеграційних рівнів) та визначенні основних характеристик кожного з них.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. У чому полягають відмінності між міжнародною інтеграцією та міжнародною економічною інтеграцією?

 2. Як розуміти суть міжнародної економічної інтеграції і за яких умов вона розвивається?

 3. Яким чином пов’язані цілі міжнародної інтеграції та завдання міжнародних економічних угруповань?

 4. Чим характеризується митний союз як етап міжнародної економічної інтеграції?

 5. Які особливості відносин між країнами, що є членами економічного союзу?

 6. Які основні характеристики має спільний ринок як один із основних етапів міжнародного інтеграційного процесу?

 7. На якому етапі відбувається введення єдиної національної валюти для всіх країн-членів інтеграційного угруповання?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати міжнародну інтеграцію як вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин.

 2. Дослідити переваги та недоліки міжнародної економічної інтеграції.

 3. Проаналізувати тенденції і параметри розвитку міжнародної економічної інтеграції.

 4. Визначити основні фактори, що забезпечують господарський ефект інтеграції.

 5. Дослідити основні вигоди, які отримує країна від участі в міжнародному інтеграційному процесі.

 6. Оцінити можливі перспективи інтеграційного розвитку на пострадянському просторі.

 7. З’ясувати сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.


Термінологічний словник до теми

 1. Економічний союз – об’єднання національних економік декількох країн на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і проведення спільної валютної політики.

 2. Єдиний економічний простір – економічна зона, створена декількома державами, що об’єдналися в єдиний економічний союз, у рамках якого діють загальні принципи господарювання, узгоджені єдині правила дій.

 3. Зона вільної торгівлі – пільгова зона регіонального типу, в межах якої підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля країн-членів.

 4. Конфедеративний союз – об’єднання країн на основі укладення спільного договору з метою проведення спільної політики у всіх сферах суспільного життя.

 5. Митний союз – спільна митна територія двох і більше країн з повною ліквідацією мит у взаємних відносинах і з єдиним митним тарифом відносно третіх країн.

 6. Міжнародна інтеграція – об’єктивний процес зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх сферах людського життя на основі спільності загальнолюдських інтересів і зростаючої швидкості поширення інформації.

 7. Спільний ринок – об’єднання національних ринків декількох країн у єдиний великий ринок з вільним переміщенням у його межах капіталів, товарів, послуг і робочої сили.


Тести

1. Якщо дві країни складають договір, за яким експортно-імпортні операції резидентів цих країн не обкладаються митами, то таку форму інтеграції називають:

а) спільним ринком;

б) зоною вільної торгівлі;

в) митним союзом;

г) економічним союзом;

д) преференційним торговельним договором.
2. Що належить до переваг інтеграції країн?

а) зростаюча конкуренція між виробниками інших країн;

б) близькість рівнів економічного розвитку й ступінь зрілості інтегруючих країн;

в) вирішення проблем торговельної політики.


3. Що належить до передумов інтеграції?

а) здійснення структурної перебудови економіки;

б) поставки ресурсів з менш розвинених країн у більш розвинені;

в) близькість рівнів економічного розвитку й ступеня економічної зрілості країн, що інтегруються.


4. Процес економічної взаємодії країн, що приводить до зближення господарських механізмів, набирає форми міждержавних договорів і регулюється наддержавними органами, називають:

а) спільним ринком;

б) зоною вільної торгівлі;

в) митним союзом;

г) економічним союзом;

д) преференційним торговельним договором.


5. Що відносять до недоліків інтеграції?

а) демографічний ефект;

б) створення вигідного зовнішньоекономічного положення;

в) посилення конкуренції між виробниками інших країн;

г) зростання кількості злочинів компаній.
6. Країни, що інтегруються, домовляються про свободу переміщення не лише товарів і послуг, а й факторів виробництва – капіталу й робочої сили. Цей процес називають:

а) спільним ринком;

б) зоною вільної торгівлі;

в) митним союзом;

г) економічним союзом;

д) преференційним торговельним договором.


7. До основних цілей інтеграції відносять:

а) спільність економічних та інших проблем, вирішення завдань торговельної політики, скорочення митних бар'єрів;

б) створення зони вільної торгівлі, підтримку молодих галузей національної промисловості, географічну близькість країн;

в) використання переваг економічного масштабу, виконання структурної перебудови економіки, створення вигідної зовнішньополітичної зони.


8. Найбільш розвиненим інтеграційним угрупованням у світі є:

а) ЄС;


б) Бенілюкс;

в) НАФТА (Північноамериканська зона вільної торгівлі).


9. Головною передумовою створення СНД вважають:

а) близькість рівнів економічного розвитку;

б) географічну близькість;

в) спільні соціально-економічні проблеми;

г) усі відповіді правильні.
Тема 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СУЧАСНУ СВІТОГОСПОДАРСЬКУ СИСТЕМУ
Зміст теми


 1. Сучасні інтеграційні угруповання країн світу.

 2. Економіка України і міжнародні інтеграційні процеси.


Рекомендації щодо вивчення теми

Для засвоєння матеріалу необхідно проаналізувати основні інтеграційні угруповання країн, що існують у світі. Особливу увагу потрібно приділити Європейському Союзу. Необхідно проаналізувати структуру цього угруповання, дослідити мету та цілі. Також необхідно визначити, членом яких міжнародних угруповань є Україна, які причини зумовили входження її до цього угруповання, дослідити можливі перспективи вступу України до Європейського Союзу.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Які основні інтеграційні угруповання країн існують на сьогодні у світі?

 2. Яка структура Європейського Союзу? Охарактеризувати функції кожного органу ЄС.

 3. Яка мета створення Європейської асоціації вільної торгівлі?

 4. Які причини зумовили виникнення Північноамериканської зони вільної торгівлі?

 5. Чому виникла необхідність створення такого інтеграційного угруповання, як МЕРКОСУР?

 6. У чому полягає відмінність у співпраці між Україною та іншими членами СНД?

 7. Які основні засади функціонування ГУУАМ?

 8. Членами яких міжнародних інтеграційних угруповань є Україна?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати основні завдання, які стоять перед ЄС в інтеграційному плані.

 2. Проаналізувати, що таке угода НАФТА і яка роль її у розвитку економік країн, яких вона об’єднує.

 3. Проаналізувати інтеграційні процеси, що відбуваються в Латинській Америці.

 4. Дослідити, які особливості розвитку міжнародної інтеграції в Азії.

 5. Показати проблеми та шляхи розвитку інтеграційних процесів у Африці.

 6. З’ясувати які існують передумови розвитку загальносвітової економічної інтеграції.

 7. Проаналізувати роль ООН у розвитку загальносвітових інтеграційних процесів.

 8. Визначити роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку загальносвітової економічної інтеграції.


Перелік українських та англійських назв основних інтеграційних угруповань

 1. Асоціація Країн Південно-Східної Азії – АСЕАН (Association of South East Asian Nations – ASEAN).

 2. Асоціація Регіонального Співробітництва Південної Азії – СААРК (South Asian Association for Regional Cooperation – SAARC).

 3. Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ (European Free Trade Association – EFTA).

 4. Європейський Союз – ЄС (European Union – EU).

 5. Карибське співтовариство та спільний ринок – КАРИКОМ (Caribbean Community and Common Market – CARICOM).

 6. Латиноамериканська економічна система – СЕЛА (Latin American Economic System – SELA).

 7. Організація африканської єдності – ОАЮ (Organization of African Unity).

 8. Південний спільний ринок – МЕРКОСУР (Southern Common Market).

 9. Північноамериканська угода про вільну торгівлю – НАФТА (North American Free Trade Agreement – NAFTA).

 10. Співдружність Незалежних Держав – СНД (Cooperation of the independent states).

 11. Чорноморське економічне співробітництво – ЧЕС (Black Sea Economic Cooperation – BSEC).


Тема 15. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зміст теми

 1. Інструменти глобалізації.

 2. Суперечності між очікуваними та наявними результатами глобалізації.

 3. Сутність антиглобалістського руху.


Рекомендації щодо вивчення теми

Необхідно з’ясувати сутність процесу глобалізації, причини його виникнення, проаналізувати основні інструменти, за допомогою яких здійснюється глобалізація. Студенту потрібно виявити, які переваги і недоліки від глобалізації існують для розвинених країн і країн, що розвиваються, а також порівняти очікувані та наявні результати глобалізації, простежити можливий подальший розвиток цього явища. Важливо з’ясувати суть антиглобалістичного руху, які його основні прояви, та визначити, чи характерний він для України.


Питання для закріплення знань та самоконтролю

 1. Що таке глобалізація?

 2. У чому полягає суть лібералізації як інструмента глобалізації?

 3. Чому приватизація є одним із основних інструментів здійснення глобалізації?

 4. У чому проявляються суперечності між наявними та очікуваними результатами глобалізації?

 5. Які основні переваги та недоліки глобалізації?

 6. Чому виникло таке явище, як антиглобалістичний рух? У чому воно проявляється?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати процеси, що зумовили настання епохи глобалізації.

 2. Визначити роль інформаційної революції в розвитку процесу глобалізації.

 3. Охарактеризувати роль транснаціональних корпорацій у процесі глобалізації.

 4. Проаналізувати співвідношення процесів глобалізації і процесів інтеграції.

 5. Простежити останні зміни, що відбулися у світовій фінансовій системі.

 6. Окреслити можливі напрямки подальшого розвитку глобалізації.

 7. Дослідити, яким чином Україна пов’язана з процесом глобалізації.


Термінологічний словник до теми

 1. Глобалізація – якісно новий щабель розвитку процесу інтернаціоналізації економічних, політичних, культурних, правових та інших аспектів суспільного життя, коли взаємозалежність національних соціумів досягла такого рівня, що починаються кардинальні зміни в житті світової спільноти.

 2. Глобалізація економічного розвитку – об’єктивний процес підпорядкування напрямків економічного розвитку окремих країн закономірностям і напрямкам функціонування світового ринкового господарства.

 3. Транснаціональна компанія (ТНК) – компанія, що діє більш ніж в одній країні, використовуючи переваги в обмеженнях виробництва, логістики, маркетингу, фінансів і репутації своєї продукції на кожному конкретному ринку.

 4. Інсургент – повстанець, борець за незалежність і справедливість.


Тести

1. Які існують фактори формування глобального фінансового середовища?

а) інтернаціоналізація господарського життя;

б) поширення досягнень інформаційної революції;

в) лібералізація міжнародних валютно-кредитних відносин та фінансових ринків;

г) зростання інтеграції національних ринків грошей та капіталу.


2. Що є важливим аспектом процесу глобальної трансформації світової економіки?

а) детермінанти розміщення міжнародного виробництва;

б) координація політики країн;

в) інтенсифікація торгівлі та потоків фінансів;

г) підвищення ролі людського капіталу як основи формування конкурентних переваг окремих країн або фірм.
3. Процес посилення світової інтеграції внаслідок глобальних операцій ТНК – це:

а) глобалізація;

б) інтеграція;

в) транснаціоналізація;

г) інтенсифікація.
4. Як ще називають глобальні інвестиційні цикли?

а) глобальні хвилі;

б) циклічні фактори;

в) інвестиційний бум;

г) економічна рецесія.
5. Транскордонні стратегічні партнерства можуть створювати:

а) компанії на ринку;

б) стратегічні транснаціональні альянси;

в) мережу олігополій, що базуються на знаннях;

г) нові форми олігополістичних ринкових структур у глобальному економічному просторі.
6. Яка з нижчеперелічених теорій акцентує увагу на аналізі міжнародного виробництва ТНК із позицій дослідження ефективності операцій (трансакцій) між окремими виробничими одиницями?

а) теорія недосконалості ринків капіталу;

б) теорія монополістичних переваг;

в) теорія інтерналізації;

г) теорія трансакційних витрат.
Тема 16. Міжнародне співробітництво У сфері вирішення глобальних проблем сучасності
Зміст теми


 1. Сутність глобальних проблем сучасності.

 2. Україна і глобальні проблеми сучасності.


Рекомендації щодо вивчення теми

Необхідно визначити сутність та природу основних проблем сучасності. Потрібно з’ясувати класифікаційні ознаки, характерні риси та специфічні особливості подібних явищ. Важливим є вивчення основних глобальних проблем. Необхідно дослідити значення глобальних проблем сучасності для економіки та політичного іміджу України. Для більш глибокого засвоєння лекцій рекомендується опрацьовувати сучасні періодичні видання та новітню економічну літературу.Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
2012 -> Методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу «Історія української культури»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Наукові основи вибору матеріала та прогресивних зміцнюючих технологій»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка