Методичні вказівки для підготовки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини»


Питання для закріплення знань та самоконтролюСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6

Питання для закріплення знань та самоконтролю


 1. У чому полягають суть і природа основних глобальних проблем сучасності?

 2. У чому полягають основні аспекти демографічної проблеми?

 3. У чому полягають суть проблеми роззброєння і роль міжнародних економічних відносин у її вирішенні?

 4. У чому полягають шляхи вирішення проблеми економічної відсталості країн “третього світу”?

 5. Яким чином можна охарактеризувати сучасну екологічну ситуацію на планеті?

 6. Якими нормативно-правовими актами регулюється вирішення екологічної проблеми в Україні?

 7. Які можливі напрямки підвищення ефективності вирішення глобальних проблем?


Питання для обговорення та підготовки рефератів

 1. Охарактеризувати тероризм як одну із головних проблем сучасності.

 2. Дослідити основні суперечності демографічної ситуації в промислово розвинених країнах та країнах, що розвиваються.

 3. Охарактеризувати проблеми освоєння космосу та Світового океану.

 4. Провести детальний аналіз вимог Кіотського протоколу.

 5. Визначити роль розвинених країн у вирішенні глобальних проблем сучасності.

 6. Охарактеризувати проблему торгівлі людьми та донорськими органами.

 7. Проаналізувати перспективи міжнародного співробітництва в економіці роззброєння.

 8. Визначити переваги та недоліки міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.


Термінологічний словник до теми

 1. Державна демографічна політика – система адміністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, за допомогою яких держава впливає на розвиток народонаселення.

 2. Екологічна війна – воєнні дії, спрямовані на навмисне порушення природного середовища.

 3. “Римський клуб” – міжнародна недержавна організація, що займається дослідженнями, в яких намагається визначити перспективи глобального розвитку людства на основі сучасного стану і тенденцій розвитку суспільства.

 4. Урбанізація – історичний процес зростання ролі міст у розвитку суспільства, що зумовлює зміни в розміщенні продуктивних сил.

 5. “Чорний список” – міжнародний список зниклих різновидів рослин та тварин, від яких залишилися лише опудала, скелети, малюнки, гербарії, які знаходяться в музеях.


Тести

1. Найгострішою загальною проблемою міжнародного співробітництва в сучасний період стає:

а) дотримання прав і свобод працівника, утвердження соціальної справедливості;

б) забезпечення рівного доступу всіх країн на світовий ринок, усунення дискримінації;

в) спільне вирішення глобальних проблем людства;

г) усунення циклічності суспільного відтворення.


2. Глобальними вважаються проблеми, які:

а) сприяють виживанню і розвитку людей за екстремальних умов;

б) є всезагальними (планетарними), загрожують людству в цілому і потребують об'єднання зусиль усіх країн для їх вирішення;

в) породжені науково-технічними революціями, принциповими оновленнями технологій виробництва;

г) означають міжнародне співробітництво в усіх сферах економіки задля добробуту людей.
3. Розрізняють глобальні проблеми:

а) національні;

б) регіональні;

в) континентальні;

г) правильної відповіді немає.
4. Економічна безпека країни переважно залежить від:

а) стану розв'язку глобальних проблем;

б) обмеженості всіх видів ресурсів та джерел енергії;

в) рівня відкритості національної економіки, загострення її чутливості до екзогенних (зовнішніх) факторів розвитку;

г) компетентності зовнішньоекономічної політики держави.
5. Глобальні проблеми світу класифікують за сферами:

а) суспільних взаємовідносин (загроза термоядерної війни, відсталість частини країн і окремих регіонів, світові кризи тощо);

б) взаємодії суспільства з природою (ресурси, екологія, утилізація від­ходів, раціональне використання землі та ін.);

в) розвитку людини та забезпечення її майбутнього (ергономіка, подолання епідемій і тяжких хвороб, культурно-моральні проблеми, нестабільність сімей, боротьба із міжнародною злочинністю, наркобізнесом, тероризмом, демократизація та охорона прав людини і т.п.);

г) усі відповіді правильні.

6. Першочерговою для людства є надпроблема:

а) продовольча;

б) забезпечення миру, відвернення нової світової війни;

в) демографічна;

г) енергетична.


7. Вчені називають основний шлях вирішення глобальних проблем світу:

а) забезпечення екологорозвитку господарства;

б) запровадження енергозберігаючих технологій;

в) демілітаризація економіки, конверсія;

г) усунення злочинності, голоду, неграмотності людей.
8. Інші шляхи розв'язання глобальних проблем:

а) оптимізація управління процесом зростання народонаселення;

б) пріоритетність загальнолюдських цінностей у відтворенні суспільства;

в) припинення процесів маргіналізації та подальшої поляризації багатства і бідності;д) усі відповіді правильні.


питання до заліку


 1. Система міжнародних економічних відносин.

 2. Суб’єкти міжнародних економічних відносин.

 3. Принципи побудови міжнародних економічних відносин.

 4. Якісні рівні розвитку системи міжнародних економічних відносин.

 5. Середовище розвитку міжнародних економічних відносин та його основні чинники.

 6. Сутність та фактори розвитку міжнародного поділу праці.

 7. Основні тенденції міжнародного поділу праці.

 8. Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування.

 9. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці.

 10. Становлення світового ринку.

 11. Характерні риси світового ринку.

 12. Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку.

 13. Поняття та особливості сучасного світового господарства.

 14. Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку.

 15. Сутність та структура міжнародної економіки.

 16. Еволюція, види та особливості сучасних міжнародних економічних відносин.

 17. Суть і структура середовища міжнародних економічних відносин.

 18. Суть, види та тенденції світової зовнішньої торгівлі.

 19. Зовнішньоторговельна політика та її регулювання.

 20. Стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України.

 21. Суть, структура та показники міжнародної торгівлі.

 22. Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародної торгівлі.

 23. Сутність та причини міжнародного руху капіталу.

 24. Форми та показники міжнародного руху капіталу.

 25. Особливості сучасного міжнародного руху капіталів

 26. Міжнародний рух капіталу: форми, динаміка, особливості.

 27. Поняття інвестиційного клімату.

 28. Фактори, що впливають на характер інвестиційного клімату.

 29. Географія, масштаби та особливості міжнародного руху капіталу.

 30. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні.

 31. Світовий ринок трудових ресурсів: суть, закономірності.

 32. Наслідки міжнародної трудової міграції.

 33. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 34. Сутність, причини і сучасні риси міжнародної трудової міграції.

 35. Основні світові ринки та експортери робочої сили.

 36. Сутність та напрямки регулювання міжнародних міграційних процесів.

 37. Міжнародна міграція робочої сили та Україна.

 38. Міжнародні науково-технічні відносини: суть, особливості.

 39. Міжнародний ринок технологій.

 40. Сутність і об’єктивна обумовленість міжнародного руху технологій.

 41. Міжнародна передача технологій.

 42. Міжнародне технічне сприяння.

 43. Державне регулювання передачі технологій.

 44. Перспективи включення України в міжнародний рух технологій.

 45. Міжнародні виробничі відносини: суть, види, характеристика.

 46. Міжнародні економічні інтеграційні процеси: суть, передумови.

 47. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості.

 48. Сучасні інтеграційні угруповання країн.

 49. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин.

 50. Сутність і головні передумови міжнародної економічної інтеграції.

 51. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості.

 52. Сучасні інтеграційні угруповання країн.

 53. Економіка України та міжнародні інтеграційні процеси.

 54. Економічна інтеграція країн СНД

 55. Етапи еволюції світової валютної системи.

 56. Становлення європейської валютної системи.

 57. Міжнародні валютні ринки.

 58. Валютні курси.

 59. Валютна політика.

 60. Міжнародні транспортні відносини: суть, специфіка.

 61. Основні види транспортних міжнародних відносин та їх характеристика.

 62. Ринок послуг у системі міжнародних економічних відносин.

 63. Основні види міжнародних послугових відносин та їх характеристика.

 64. Міжнародний туризм у системі міжнародних економічних відносин.

 65. Транскордонне співробітництво як форма міжнародних економічних відносин.

 66. Класифікація країн світу за станом їх соціально-економічного розвитку.

 67. Регулювання міжнародних торгових відносин.

 68. Поняття та сутність глобалізації.

 69. Тенденції у розвитку промислово розвинених країн, що становлять основу глобальної економічної системи.

 70. Вплив глобалізації на світове господарство.

 71. Суперечності процесів глобалізації.

 72. Основні глобальні проблеми.

 73. США в системі міжнародних економічних відносин.

 74. Європейські інтеграційні процеси.

 75. Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв’язків.

 76. Японія в системі міжнародних економічних відносин.

 77. Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин.

 78. “Нові індустріальні країни” в системі міжнародних економічних відносин.

 79. Міжнародні економічні організації системи ООН.

 80. Глобальні проблеми сучасності: суть, проблеми.

 81. Міжнародні економічні організації як координатори міжнародного співробітництва.

 82. Міжнародні економічні організації поза системою ООН.

 83. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні проблем роззброєння.

 84. Роль міжнародних економічних відносин у подоланні світової проблеми економічного відставання країн, що розвиваються.

 85. Світова економіка та екологічні проблеми.

 86. Україна в системі міжнародних економічних відносин.

 87. Східний вектор розвитку міжнародних економічних відносин України.

 88. Африканський вектор міжнародних економічних відносин України.

 89. Азійсько-тихоокеанський вектор міжнародних економічних відносин України

 90. Латиноамериканський вектор міжнародних економічних відносин України.

 91. Національна складова сучасного світового господарства.

 92. Міжнародний механізм господарювання та особливості сучасних господарських зв’язків.

 93. Найважливіші показники участі національних економік у міжнародних економічних відносинах.

 94. Міжнародне співробітництво у вирішенні демографічних проблем, сприянні роззброєнню.

 95. Економічні основи запобігання глобальній екологічній катастрофі.

 96. Класифікація країн за рівнем економічного розвитку.

 97. США, Європейський Союз і Японія у міжнародних економічних відносинах.

 98. Загальна характеристика нових індустріальних країн.

 99. Визначальні риси економіки окремих країн та їх вплив на участь цих країн у міжнародних економічних відносинах.

 100. Напрямки реформування економіки нових індустріальних країн.

 101. Визначити перспективи розвитку системи міжнародних економічних відносин України.

 102. Визначити можливі шляхи вирішення проблем участі України у міжнародному поділі праці.

 103. Охарактеризувати найбільш перспективні напрямки розвитку сучасного світового господарства в галузевому, географічному та інших розрізах.

 104. Проаналізуйте можливості вдосконалення зовнішньої торгівлі України.

 105. Визначити основні напрямки та тенденції сучасного міжнародного руху капіталів.

 106. Визначення першочергових завдань на шляху вирішення проблем іноземного інвестування в Україні.

 107. Визначити перспективи включення України в міжнародний рух технологій.

 108. Охарактеризувати основні світові ринки робочої сили.

 109. Охарактеризувати найбільш важливі ринки експортерів та імпортерів робочої сили.

 110. Охарактеризувати стан трудової міграції в Україні.

 111. Охарактеризувати наслідки сучасних тенденцій у міжнародній трудовій міграції для вітчизняної економіки.

 112. Охарактеризувати досягнення та помилки у процесі створення внутрішніх економічних умов для інтегрування України у світовий економічний простір.

 113. Визначення переваг та недоліків сучасного інтеграційного вектора економіки України.

 114. Визначення можливих майбутніх напрямків економічної інтеграції України.

 115. Аналіз переваг і недоліків у формуванні та реалізації національної валютної політики.

 116. Визначення найважливіших показників участі української економіки у міжнародних економічних відносинах.

 117. Охарактеризувати вплив процесів глобалізації на суспільно-політичне, соціально-економічне та культурне життя світового співтовариства.

 118. Визначення слабких та сильних сторін у функціонуванні міжнародних економічних організацій як координаторів міжнародного співробітництва.

 119. Аналіз переваг та недоліків міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем сучасності.

 120. Визначення передумов та факторів формування провідної ролі розвинених країн у міжнародних економічних відносинах.

 121. Охарактеризувати можливі шляхи переходу нових індустріальних країн від периферії до центру світового економічного життя.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. С. Я. Боринець Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. – К.: Знання, КОО, 1999. – 305 с.

 2. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности : учеб. пособие / И. Н. Герчикова. – М.: изд-во АО «Консалтинбанкир», 2000. – 624 с.

 3. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародні та український виміри/ за заг. ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.

 4. Киреев А. П. Международная экономика : в 2-х ч. – Ч. I. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. – М.: Международные отношения, 1997. – 416 с.

 5. Киреев А. П. Международная экономика : в 2-х ч. – Ч. ІІ. Международная экономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 1999. – 488 с.

 6. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. – К.: Центр навчальної літератури, АртЕк, 2002. – 436 с.

 7. Козак Ю. Г. Міжнародна економіка: навчальний посібник/ Ю. Г. Козак, Д. Г.Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

 8. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К.: Знання-Прес, 2001. – 277 с.

 9. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – К. : Знання, 2008.- 406 c.

 10. Крилова Н. В. Міжнародна торгівля: навч. посіб. / Н. В. Крилова. – К.: Знання, 2008. – 365 с.

 11. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь, 2002. – 703 с.

 12. Мировая экономика: учебное пособие / отв. ред. Б. М. Маклярский. – М.: Междунар. отношения, 2004.- 424с.

 13. Михайлова Л. І. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / Л. І. Михайлова, Р. П. Косодій. – Суми ВАТ “СОД” Видавництво “Козацький вал”, 2003. – 135 с.

 14. Міжнародні розрахункові та валютні операції : навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Г. Пясецька та ін.; заг. ред. М.І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2002.

 15. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / за ред. А. О. Задої. – К. : Знання, 2007. – 332 с.

 16. Міжнародна економічна діяльність України : підручник / Ю. В. Макогон, С. В. Гролянкова, В. О. Кравченко та ін.: за заг. науковою ред. Ю. В. Макогона. – К. : Освіта України, 2009. – 564 с.

 17. Савєльєв Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг : наук. нариси / Є. В. Савєльєв. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 482 с.

 18. Савєльєв Є. В. Міжнародна економіка: підручник / Є. В. Савєльєв.– 3-тє вид., перероб. І доп. – К. : Знання, 2008. – 622 с.

 19. Сапич В. І. Міжнародна економіка: практикум : навчальний посібник / В. І. Сапич, Н. М. Сапич. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2003. – 159 с.

 20. Світова економіка: Підручник / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач та ін. – К. : Либідь, 2007. – 640 с.

 21. Солонінко К. С. Міжнародна економіка : навчальний посібник / К. С. Солонінко. – К. : Кондор, 2008. –380 c.

 22. Толкачев С. А. Международая экономика: теория и российская практика : учебное пособие / С. А. Толкачев. – М. : «ЮРКНИГА», 2006. 344 с.

 23. Транснаціональні корпорації : навч. посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін. – К. : Таксон, 2001. – 304 с.

 24. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник / за заг. ред. А. І. Кредісова. – К. : ВІРА-Р, 2002. 552 с.

 25. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: історія: підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2006. – 392 с.

 26. Фомишин С. В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий : учебное пособие / С. В. Фомишин. – Херсон : Олди-плюс, 2002. – 560 с.; ил.

 27. Фомишин С. В. Международные экономические отношения : курс лекций / С. В. Фомишин. – М. : ЮРКНИГА, 2004. – 352 с.

 28. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації : навч. Посібник / Т. М. Циганкова, Т. Ф. Гордєєва. – К. : КНЕУ, 2001. – 340 с.

 29. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика : підручник / В.О. Шевчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с.

 30. Шемет Т. С. Теорія і практика валютного курсу : навч. посібник / Т. С. Шемет; за ред. О. І. Рогача. – К. : Либідь, 2006. – 360 с.

 31. Школа І. М., Козменко В. М., Бабінська О. В. Міжнародні економічні відносини: підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська; за ред. І.М. Школи. – К. : КНТЕУ, 2003. – 589 с.

Додаток А

(обов’язковий)

Вимоги до оформлення рефератіВ
Обсяг реферату повинен становити не більше 10 сторінок формату А4. Текст друкується через інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14. Форматування тексту «по ширине». Обов’язковими є нумерація сторінок у правому верхньому куті та список використаної літератури, а також посилання на ці джерела в тексті.

Титульна сторінка повинна мати такі реквізити й таке оформлення:


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра економічної теорії

РЕФЕРАТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ

„Міжнародні економічні відносини”

на тему

АСПЕКТИ РОЗВИТКУМІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Виконав: студент

групи
Перевірив: викладач

Суми – 2012Каталог: library -> docs -> rio -> 2012
2012 -> Методичні вказівки до семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів Медичного інституту
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальності 030302 «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів спеціальностей «Журналістика», «Реклама та зв’язки з громадськістю»
2012 -> Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Юридична деонтологія»
2012 -> Методичні вказівки щодо підготовки до семінарів з курсу «Історія української культури»
2012 -> 3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
2012 -> Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне право»
2012 -> Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Наукові основи вибору матеріала та прогресивних зміцнюючих технологій»
2012 -> Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «економіка іі» для студентів-магістрів за спеціальністю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка