Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.8 Mb.
#211
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ3773 УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Методичні вказівки для практичних занять

та самостійної роботи для студентів

Медичного інституту

спеціальностей 7.1210001 «Лікувальна справа»,

7.12010005 «Стоматологія»денної форми навчання


Суми


Сумський державний університет

2014
Українська мова за професійним спрямуванням : методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. - 68 с.

Кафедра журналістики та філології

Передмова

Мовна культура завжди була надійним фундаментом освіченості, інтелігентності, є важливим складником особистості лікаря. Мова підтримує в людині стан психологічної впевненості, рівноваги, дає відчуття життєвої перспективи, духовної опори.

Кожна молода людина має прагнути досягти найвищих рівнів мовної культури, бо це є основою самореалізації. Інтелектуально-духовного і фахового зростання.

Від мистецтва спілкування медичного працівника залежать результати лікування. Точне, правильне, багате мовлення лікаря, врахування ним психологічних особливостей пацієнта, контроль власної мовленнєвої поведінки, емоцій – необхідні складові його професійної майстерності.

Матеріали, подані у вказівках, вправи і завдання, орфографічні та стилістичні тренінги мають допомогти майбутнім лікарям оволодіти культурою діалогу та полілогу, засвоїти професійний етикет, сприймати та відтворювати наукові фахові тексти, оволодіти прийомами підготовки та презентації публічного виступу, а також засвоїти фахову українську термінологію у стереотипних ситуаціях спілкування тощо.

Вправи і завдання спрямовані на формування вмінь і навичок грамотного письма, засвоєння літературних норм української мови.Практичне заняття № 1

Тема. Вступ. Українська мова як засіб професійного спілкування лікаря

План

 1. Предмет і завдання курсу. Природа і функції мови у суспільстві, її державотворча роль.

 2. Мова і мовлення. Історія та сучасне трактування понять.

 3. Мова і професія, професійна субкультура.

 4. Нові тенденції розвитку мовознавчої науки. Психолінгвістика. Соціолінгвістика. Етнолінгвістика та лінгвокультурологія (оглядово).

 5. Орфографічний тренінг: вхідний контроль – диктант

Список літератури

 1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С. 282 -340.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К .: Каравела, 2006. - С.7- 36.

 2. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови /

І. П. Ющук. – К. : Освіта, 1999. – 254 с.

 1. «Українська мова». Енциклопедія / редкол. : В. М. Русанівський, О. О.Тараненко (співголови), М. П. Яблюк та ін. - К. : Укр. енцикл. , 2000 . – 752 с.

Завдання

 1. Познайомтесь з основними джерелами вивчення курсу.

 2. Випишіть 7-8 основних функцій мови у суспільстві. Яка функція мови, на вашу думку, є визначальною? Аргументуйте.

 3. Прокоментуйте вислів: «По ставленню кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність. Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужа до рідної мови, - дикун. Вона шкідлива за самою суттю тому, що її байдужість до мови проявляється найповнішою байдужістю до минулого, теперішнього й майбутнього свого народу». (К.Паустовський)

 4. Випишіть із фразеологічних словників, збірок прислів’їв, крилатих висловів 10 прислів’їв і висловів про лікарів та медицину.


Практичне заняття № 2

Тема. Українська мова – національна мова українського народу, державна мова України

План

 1. Місце української мови серед мов світу.

 2. Історія становлення та розвитку української мови як національної мови українського народу і державної мови в Україні.

 3. Правовий статус української мови на сучасному етапі її розвитку.

 4. Національна мова. Літературна мова. Поняття мовної норми. Типи мовних норм. Критерії нормативності.

Список літератури

 1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С.282 -340.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - К. : Каравела, 2006. – С.7- 36.

 2. Іванишин В. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України / В. Іванишин, Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич, 1992. –

 3. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне „я” / С. Караванський. - К. : Вид. Центр „Академія”, 2001. – С.5- 13.

 4. Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу /

О. Ткаченко. – К. : Спалах, 2004. – С. 9-20.

 1. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги ХХІ, 2005. − С.38 - 42.

Завдання

 1. Запишіть слова, поставте наголоси. Правильність перевірте за орфоепічним (або орфографічним) словником.

Камфора, залоза, кропива, спина, параліч, випадок, медикаменти, бюлетень, кишка, бородавка, алкоголь, сеча, диспансер, сироватка, дециметр, різкий, легеневий, оздоровити, підлітковий, лікарський (від ліки), лікарський (від лікар), ішіас, кетгут.

 1. Напишіть нормативні відповідники до мовних стереотипів, у яких допущені порушення норми.

Значимий, обіда, любий, учбовий, багаточисельний, міроприємство, хорошее відношення, закрито на перерву, підписка на журнал, в росрочку, заказний лист, включити прибор, сумісний, міри перестороги, наглядність, вірогідний, лишній раз, іменно ця стаття, підготувати заключення, перевернути сторінку, діюче законодавство.

 1. Уважно прочитайте речення й порахуйте, скільки мовленнєвих помилок у ньому допущено? Виправте їх.

На слідуючій неділі на протязі двох днів у лікарні відбуватиметься семінар медиків.

 1. Додаткове завдання (за бажанням студентів).

Підготуйте виступ на 2,5-3 хвилини на одну із запропонованих тем: «Словом – як ліками», «Бейлін П. Є. - і словом, і скальпелем», «Щербак Ю.- у пеклі Чорнобиля», «Остап Вишня – лікування вишуканим жартом», «Амосов М. «імператив життєдіяльності на рубежі тисячоліть».


Практичне заняття № 3

Тема. Стилі та жанри сучасної української мови професійного спілкування

План

 1. Поняття про стиль та стилістичну норму. Мовний стиль як сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

 2. Класифікація стилів сучасної української мови, традиційний і сучасний підходи (ораторський, епістолярний, конфесійний стилі – загальне знайомство).

 3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 4. Стилістичний практикум: характеристика мовних засобів різних стилів мовлення.

Список літератури

 1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – С.191-195.

 2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г.О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С.16-19.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч.посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – С.7- 36.

 2. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С.29-34.

 3. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С. 28-29.

 1. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. / О.Ткаченко. – Суми, 2004.Завдання

 1. Підготуйтеся до обговорення в аудиторії питань практичного заняття .

 2. До яких стилів (підстилів) належать наведені уривки? Доведіть це, знайшовши характерні риси у текстах. Чи прослідковується інтеграція стилів?

А У 1948 Генеральна Асамблея Міжнародної медичної асоціації прийняла декларацію (яку називають Женевською), що є сучасною редакцією клятви Гіппократа. Пініше в 1949 р. декларація увійшла у Міжнародний кодекс медичної етики.

Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству. Я воздам моим учителям должное уважение и благодарность; я достойно и добросовестно буду исполнять свои профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет основной моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами, которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции профессии врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту; я буду придерживаться глубочайшего уважения к человеческой жизни, начиная с момента зачатия; даже под угрозой я не буду использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это торжественно, добровольно и чистосердечно.


Б Клятва Лікаря України

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь: • усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто ії потребує;

 • незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;

 • зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;

 • додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;

 • постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;

 • власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя. (Наказ про Клятву лікаря N 349 підписав Президент України Кравчук Л. М. 15.06.92)

В «Так пройшло життя. Що в ньому було саме головне? Напевно - хiрургiя. Операцiї на стравоходi, легенях, особливо на серцi, робив хворим при погрозi швидкої смертi, часто в умовах, коли нiхто iнший їх зробити не мiг; особисто врятував тисячi життiв. Працював чесно. Не брав грошей. Звичайно, у мене були помилки, iнодi вони закiнчувалися смертю хворих, але нiколи не були наслiдком легкодумства або халатностi. Я навчив десятки хiрургiв, створив клiнiку, потiм iнститут, у яких прооперовано понад 80 тисяч тiльки серцевих хворих. А до того були ще тисячi з iншими хворобами, не говорячи вже про поранених на вiйнi. Хiрургiя була моїм стражданням і щастям».

М. АмосовГ Тебе взиваємо правдивого Бога… Не зсилай на нас ні тубот, ні голоду, ні нагальної смерти, огню, потопи, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало нас карай, багато милуй, мало рани, а милосердно лікуй, мало смути,, скоро звесели, бо не може наша душа довго стерпіти Твого гніву, як стеблина вогню. Вкороти свій гнів, умилосердися, бо Твоя є сила милувати й спасати. Тому й продовжи ласку Твою для людей Твоїх… Всіх, що в роботі, в полоні, на засланні, в дорозі, у плавбі, в темницях, у голоді і спразі, і наготі, - всіх помилуй, усіх потіш, усіх розрадуй, зсилаючи їм радість тілесну й душевну. (Митрополит Іларіон)

 1. Додаткове завдання (за бажанням студентів).

Підготуйте наукове повідомлення на тему: Із історії ораторського (конфесійного, епістолярного) стилю в українській мові. Наведіть уривок тексту аналізованого стилю.


Практичне заняття №4

Тема: Науковий стиль сучасної української літературної мови у фаховому мовленні лікаря

План

 1. Науковий стиль мови: основна функція, мета, сфера використання, підстилі.

 2. Особливості писемної мови.

 3. Види та структура наукового тексту. Реферат, анотація, рецензія (оглядово).

 4. Стилістичний практикум: бібліографія, цитати, посилання.

Список літератури

 1. Мацько Л. І. Культура української фахової мови: навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В.Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –

С. 40-51.

 1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С.16-23.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч.посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. К. : Каравела, 2006. – С. 39-46.

 2. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / За ред.

Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – С. 34-35.

 1. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.19-21.

 2. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. / О.Ткаченко. – Суми, 2004.


Для активного запам’ятовування

Мова науки

Неправильно

Правильно

Заслуговує уваги

Заслуговує на увагу

Стаття побачила світ

Стаття вийшла друком

Дати начало

Започаткувати

Добитися результатів

Домогтися результатів

Вповні заслуговує

Цілком заслуговує

Для наглядності

Для наочності

Задавати питання

Ставити, порушувати, запитувати

Існуюча криза

Сучасна, теперішня, сьогоднішня, наявна

На зворотній стороні

На звороті

На началах

На засадах, на основах

Невірне обчислення, твердження

Неправильне, хибне, помилкове

Не грає ніякої ролі

Не відіграє ніякої (жодної) ролі

Не рідкість

Не дивина, звичайна річ

Першочергове завдання

Завдання найбільшої ваги

Піднімати проблему

Порушувати проблему

Переслідувати мету

Мати на меті

По мірі того як

Відповідно до того як

Приходити в протиріччя

Заходити в суперечність

У повному об’ємі

У всьому обсязі

У першу чергу

Насамперед, передусім, перш за все, найперше, щонайперше

Як видно

Мабуть, певно, як повинно бути, як має бути


Завдання

 1. Підготуйтеся до обговорення в аудиторії питань практичного заняття.

 2. Перепишіть подане речення, розставте розділові знаки. Визначте, який аспект писемної наукової мови виокремлює автор?

Модест Левицький у 1917 році зазначав …всамперед треба позбутися непотрібної звички російських канцелярій вживати крученої, високопарної мови у службових паперах : що простіша мова то легше її зрозуміти і до діла дійти (Левицький М. Як писати службові папери українською мовою. - Черкаси, 1917.- С.4).

 1. Визначте функціональний стиль (підстиль) пропонованого тексту. Назвіть українською мовою сучасні методи лікування зубів. Прокоментуйте назву.

«Звёздная» ульыбка

Стоматолог-ортопед может не только изготовить стандартные протезы или ко­ронки, но и сделать вам «звездную» улыбку,

изготовив виниры — тончайшие керамические облицовочные пластинки, которые прикрепляются к передней стороне зуба с помощью специального цемента. Виниры помогут, если это необходимо, изменить цвет зуба, его форму, убрать щели между зубами. Всем известны сияющие белые зубы Мерилин Монро, а ведь это виниры. Она стала первой знаменитой личностью, которая согласилась использовать их, несмотря на то что из-за несовершенства технологий тех времен ей постоянно приходилось носить с собой прибор для их ремонта и замены. Если же у вас от зуба остался один корень, врачи-ортопеды и в этом вам помогут, изготовив вкладку — металлический микропротез, повторяющий форму обточенного зуба, одна часть которого фиксируется в ко­рень, а другая его часть находится над десной, напоминая обточенный зуб, на эту часть врач и зафиксирует искусственную коронку.

Потерянный зуб заменит имплантат — искусственный титановый корень, который ввинчивается в челюсть на место отсутствующего зуба. В зуботехнической лаборатории техник подбирает абатмент для данного имплан­тата. Абатмент — зто определённый переходной элемент для крепления коронки к имплантату. Вся конструкция представляет собой некий разборный конструктор в виде: имплантат — абатмент — коронка.

Неправильное положение зубов в челюсти может исправить стоматолог-ортодонт. Современные технологии позволяют выровнять зубы в любом возрасте. Кроме того, неровно стоящие зубы вызывают заболевание десен и кариес зубов. В настоящее время в арсенале врача-ортодонта есть мощное оружие - брекет-система. Методика коррекции положення зубов при помощи зтой несъемной техники была разработана в Америке. Наши врачи ее успешно применяют уже около двадцати лет. «Брекеты» (с англ. – замок) фиксируются только на постоянные зубы. Позтому их можно устанавливать, начиная примерно с десятилетнего возраста. Верхние возрастные рамки не ограничены. «Брекет» - крошечная пластиночка, которая наклеивается на внешнюю сторону зубов, вреда зубной змали не приносит, через него пропускают тонкую дугу. Она, оказывая легкое давление на зубы, сдвигает их с насиженных мест. В зависимости от сложности лечения «брекеты» носят от 6 месяцев до двух лет. Они бывают металлические и пластиковые. Металлические на зубах видны, пластиковые - белого цвета. Однако лечение с металлическими идет значительно быстрее.

(Гусєва О. – стоматолог-терапевт) 1. Випишіть словосполучення, що належать до наукового стилю:

Аутоалергічне захворювання, термінові заходи, чудовий світанок, дії політичних партій, золоте колосся, пошкодження клітин, висловлювати протест, місцевий імунітет, депутатський імунітет, склад речення, велике коло кровообігу, високорозвинена економіка, санітарно-гігієнічний норматив.

 1. Запишіть українською мовою стереотипи медичної сфери:

Выздоравливать, прививка, осанка, падать в обморок, искусственный, выносливый, область сердца, профессиональная чистка зубов, клиническте отбеливание, стоматологический компрессор.

 1. Додаткове завдання (за бажанням студентів).

Підготуйте невелику (до 5хвилин) презентацію одного, на вибір, медичного термінологічного чи енциклопедичного словника -

*Змєєв Л. Ф. «Русские врачи-писатели» (біобібліографічний словник).

*Червяк, П. І. Медична енциклопедія / П. І. Червяк ; НАМН України. - 3-тє вид., доп. - К. : ВЦ Просвіта, 2012. - 1504 с. («Видатні лікарі та вчені медики України» - 92с.)

*Сімейна медицина. Енциклопедія у п'яти томах: том 2 /

О. Ю. Барнет, Л. В. Беш, Р .Г. Голик та ін. – К. : Здоров’я, 2008. – 736с.

*Російсько-українсько-латинський словник медичних термінів: Оториноларингологія, стоматологія / Г.Е. Тімен, В. І. Влялько,А. Ф. Карась, та ін.; За ред. В. Г. Коляденка, Ю. В. Шаніна – К. : Здоров’я, 1993. – 112 с.

за схемою:

а) вихідні дані про словник (повна назва словника, його автор чи колектив авторів, упорядник (редактор), місце видання, видавництво, рік видання); б) тип аналізованого словника; в) завдання цього типу словника; г) принцип організації словникового матеріалу (алфавітний, алфавітно-гніздовий, ідеографічний); д) коротка оцінка словника, визначення його практичної цінності (зі вступної статті); е) приклад однієї - двох словникових статей.

Практичне заняття № 5


Каталог: library -> docs -> rio -> 2014
2014 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Теорія держави І права»
2014 -> Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики, науково-дослідної та випускної робіт магістра зі спеціальності
2014 -> Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу «Експлуатація І обслуговування машин»
2014 -> Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Політекономія»
2014 -> Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університет
2014 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право»
2014 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Митне право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство»
2014 -> Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи із дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
2014 -> І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н
2014 -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка