Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»


Тема. Особливості вживання займенників і прислівників у фаховому мовленні лікаряСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.8 Mb.
#211
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
Тема. Особливості вживання займенників і прислівників у фаховому мовленні лікаря

План

1. Особливості вживання займенників у професійному мовленні медичного працівника. Їх вказівний характер.

- авторське ми замість я,

- займенник ми у фразі «Як ми себе почуваємо?»

- займенники який, що, котрий.

2. Прислівник у професійному мовленні. Особливості утворення ступенів порівняння прислівників.

3. Комунікативний тренінг. Використання пошанної множини займенників. Бесіда як форма комунікації з пацієнтами.Список літератури

 1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник Н.В. – К. : Здоров’я, 2001. – С.163-164.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч.посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - К. : Каравела, 2006.- С. 196-201.

 2. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.66-67

 1. Погиба Л.Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Баган М. П. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С.176-196.

 2. Український правопис. – 4-те вид. – К. , 1993.- 240 с.

 3. Ткаченко О. Г. Ділова українська мова: навч. посіб. /

О. Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

 1. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови: Навч. посіб./ І.П.Ющук. – К.: Освіта, 1994. – 254с.


Завдання

 1. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки.

Не можна лікувати тіло не лікуючи душу (Сократ). Хто ясно думає той ясно говорить (Буало). Чудова думка втрачає свою цінність коли вона погано висловлена (Вольтер). Найбільша цінність оратора не тільки сказати те що потрібно а й не сказати того чого не треба (Цицерон). Якщо є кілька лікарів із яких один лікує травми другий ножем третій словом перш за все звернися до того хто лікує словом (Гіппократ). Де є любов до людей там буде і любов до лікарського мистецтва (Парацельс). Перед великим розумом я схиляю голову перед великим серцем коліна (Гетс). Лікар філософ рівний Богові (давній афоризм).

 1. Виконайте вправу 24 – джерело 3.

 2. Доберіть до російських займенникових форм українські відповідники.

По вашему усмотрению, каждый месяц, прежде всего, тем более, тем временем, ни в коем случае.

Практичне заняття 16

Тема. Морфологічний аспект фахового мовлення медичного працівника. Дієслово та дієслівні форми

План

 1. Дієслово та дієслівні форми в текстах професійного спрямування:

- дієслівні зв’язки, специфіка їх використання;

- форма теперішнього часу із значенням позачасовості;

- інфінітив як засіб передачі рішучості, категоричності,

наказовості;

- безособові форми на –но, -то та пасивні звороти.

2. Дієприкметники та дієприслівники у писемному мовленні медичного працівника.

3. Активні і пасивні конструкції з дієслівними формами.

4. Сполучуваність слів. Складні випадки керування.

5. Стилістичний практикум: творення дієслівних форм, редагування синтаксичних конструкцій з дієслівними формами.

Список літератури


 1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В.Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С. 135, 149, 181-183

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - К. : Каравела, 2006. –С.2 02-210.

 2. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Центр навч.літератури, 2004. – С.176-196.

 3. Український правопис. – 4-те вид. – К., 1993.- 240с.

 4. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. /

О. Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

 1. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови: навч. посіб./ І. П. Ющук. – К. : Освіта, 1994. – 254с.

Завдання

 1. Здійсніть правку пропонованих речень.

Пані Стеф’юк М.О. являється головним санітарним лікарем. Пан Борисов В.П. являвся завідувачем хірургічного відділення упродовж семи років. Дивує байдуже ставлення керівників міста до людей, працюючих у закладах охорони здоров’я. Лікарі-куратори мають плаваючий графік роботи. Слід змінити існуючий порядок надання платних медичних послуг.

 1. Запишіть речення, розставляючи пунктуаційні знаки. Поясніть пунктограми. Сформулюйте думку, яку варто взяти на озброєння успішному професіоналу.

«Якщо людина своїми діями заслужила погане ставлення людей до себе то хоч би якою була вона багатою хоч би яку високу посаду обіймала якої слави зажила все це не переважить на терезах людського осуду.

Для того щоб у колективі шанували й любили треба на мій погляд сумлінно ставитись до діла працювати для людей для суспільства. Я знаю багатьох хто вважає себе дуже щасливим саме тому що все своє життя плідно працював. І для мене завжди в житті на першому місці був труд. Зараз теж усе чим живу це робота робота робота … Це та воля до праці яка рухає моїми помислами й вчинками». (акад. М.Амосов) 1. Доберіть українські відповідники до форм дієприкметників:

Виконуючий обов’язки, початкуючий лікар, плаваючий графік роботи, знаючий студент, ріжучий інструмент.
Практичне заняття 17

Тема. Морфологічний аспект фахового мовлення медичного працівника. Службові частини мови

План

 1. Уживання службових частин мови у професійному спілкуванні.

 2. Прийменникові сполучення у професійному мовленні. Конструкції з прийменником по.

 3. Синонімія прийменникових конструкцій.

 4. Уживання сполучників.

 5. Стилістичний практикум: редагування прийменникових сполучень.Список літератури

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К.: Либідь, 1991. – С. 164-172.

 2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г.О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С. 94-98.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н .Станкевич. - К.: Каравела, 2006. – С. 223-228.

 2. Методичні вказівки, окремі коментарі та вправи з культури мовної поведінки професійного комунікатора відповідно до програми курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” /Укладач Л. М Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – Ч. 2.- С. 4-14.

 3. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Погиба,Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С. 192-200, 212-213.

 4. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. /

О. Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

Завдання

 1. Перекладіть словосполучення українською мовою:

По болезни, по требованию врача, дежурный по отделению, дежурить по выходным дням, принимать лекарство по схеме, консилиум по уточнению диагноза, по истечении срока, по семейным обстоятельствам, по чайной ложке, большой по объёму, по состоянию на 1 января, по приказу, по состоянию здоровья, исследования по гистологии.

Як коментар для виконання

Стаття з “Російсько-українського словника ділової мови” (За редакцією В.Підмогильного, Є.Плужника)

ПО – по; на; з; за; через; для.

По (где?) учреждениям, городам и т.п. – по установах, містах і т. ін.

По мнению, убеждению и т.п. - на думку (погляд), на переконання і т.ін.

По распоряжению, приказу и т.п. – з розпорядження, з наказу і т. ін.

По исчислениям, предположениям и т.п.- за обрахунком, припущенням і т.п.

По недоразумению, по болезни и т.п. – через непорозуміння, через недугу і т.п.

Учебник по счетоводству, по торговому праву - підручник рахівництва, торгового (торгівельного) права і т.п.

По своей величине, по своей силе - своїм розміром, своєю силою і т.п.

По Грушевскому, по Вернадскому и т.п. – за Грушевським, за Вернадським і т.ін.

Агент по получению, комиссия по составлению - агент для одержання, комісія для складання і т.ін.

По закону, по праву - по закону, по праву

По мне, по тебе и т.п. – по мені, по тобі і т.п.
 1. Виконайте вправу 4Д с.17 джерело 4.

 2. Доберіть можливі синонімічні конструкції до поданих виразів. В якості коментаря джерело 4 (С.12-14).

Заради успіху цієї конче важливої справи –

Підскочити від несподіванки –

101 річниця з дня народження М.Амосова –

Протягом третьої декади –

Відповідно до рішення наглядової ради –


Практичне заняття 18

Тема. Синтаксис і пунктуація професійного мовлення

План


 1. Особливості синтаксичної структури текстів професійного спрямування. Розщеплений присудок

 2. Просте речення. Смислові зв’язки у простому реченні. Прямий і зворотний (інверсія) порядок слів.

 3. Однорідні члени речення у текстах професійного спрямування. Запобігання помилкам у поєднанні однорідних членів.

 4. Складні випадки зв’язку підмета і присудка. Абревіатура у ролі підмета.

 5. Стилістичний практикум: редагування текстів професійного спрямування.

Література

 1. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В .Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С. 239-242.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - К.: Каравела, 2006. - С. 211-223.

 2. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С. 192-200, 212-213.

 3. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. /

О. Г.Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

Завдання

 1. Замініть конструкції, побудовані за схемою «дієслово + віддієслівний іменник», одним дієсловом.

Виконувати обчислення, здійснити моделювання, займатися аналізом, мати застосування, знаходитися в очікуванні.

 1. Перепишіть текст, розставивши потрібні розділові знаки. Сформулюйте основну думку. Чи поділяєте її?

«Так пройшло життя. Що в ньому було саме головне? Напевно хiрургiя. Операцiї на стравоходi легенях особливо на серцi, робив хворим при погрозi швидкої смертi часто в умовах коли нiхто iнший їх зробити не мiг; особисто врятував тисячi життiв. Працював чесно. Не брав грошей. Звичайно у мене були помилки, iнодi вони закiнчувалися смертю хворих але нiколи не були наслiдком легкодумства або халатностi. Я навчив десятки хiрургiв створив клiнiку, потiм iнститут у яких прооперовано понад 80 тисяч тiльки серцевих хворих. А до того були ще тисячi з iншими хворобами не говорячи вже про поранених на вiйнi. Хiрургiя була моїм стражданням i щастям.

Якби можна почати жити спочатку я вибрав би те ж саме хiрургiю i на додаток мудрування над "вiчними питаннями" фiлософiї: iстина, розум людина суспiльство майбутнє людства».

(М.Амосов, 2001)


 1. Відредагуйте текст і запишіть правильний його варіант, скориставшись набутими знаннями.

Щоб бути сильною й витривалою, людина повинна загартовуватися. З чого ж починати? Виконуйте режим дня. Вставайте завжди в один і той же час. Краще в сім годин. Прокинувшись, робиться зарядка. Після зарядки обливайтеся водою. Спочатку температура її повинна бути + 30 градусів, поступово знижуйте її на 1 градус в тиждень, поки вона не дійде до кімнатної.

Щоденно у всяку погоду гуляйте на свіжому повітрі на протязі 40-120 хвилин, навіть при морозі до 20 градусів. Одягайтесь легко, бо надмірно тепла одежа спричинює застуди. Поєднуйте прогулянки з заняттями спортом. Влітку займайтеся плаванням, велосипедом, тенісом, бадмінтоном чи другими видами спорту по своєму вибору, взимку – лижами, ковзанами. Приймайте участь в походах туристів. Загартовується організм, працюючи в саду, городі, ловлячи рибу.

Лягайте спати не пізніше двадцяти двух годин. До сну побудьте півгодини – годину на повітрі. Привчіть себе спати круглий рік з відкритою кватиркою.


 1. Додаткове завдання (за бажанням студентів)

Відредагуйте речення, у яких є помилки в побудові словосполучень з однорідними членами речення.

Запобігання, попередження та лікування серцевих захворювань – одне з головних завдань сучасної медицини. Зараз стає все більш актуальною боротьба з організованою злочинністю, рекетом, екологічним лихом та забрудненням території хімічними отруйними речовинами в землі, у ґрунтових водах, у штучних водоймах, у Київському та Каховському морях.Практичне заняття № 19

Тема. Синтаксис і пунктуація професійного мовлення. Поняття про текст та його інтерпретацію

План

 1. Поняття про текст та його інтерпретацію.

 2. Звертання.

 3. Вставні, вставлені конструкції.

 4. Відокремлені члени речення.

 5. Стилістичний практикум: редагування текстів фахового призначення

Список літератури

 1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика: підруч /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н .В Місник. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 249-257.

 1. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н.С танкевич. – К.: Каравела, 2006. - С. 211-223.

 2. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач

Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – С.5-8, 62-64.

 1. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л .Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К. : Центр навч. літератури, 2004. – С. 200- 212.

Завдання

 1. Прочитайте пропонований текст, підготуйтеся до обговорення в аудиторії.

Поняття про текст та його елементи

Мовлення як вид людської діяльності завжди зорієнтоване на виконання конкретного комунікативного завдання. Висловлюючи свої думки і почуття, комунікант має конкретну мету – повідомити, здобути інформацію, спонукати до дії, у чомусь переконати.

Отже, спілкуючись усно чи письмово, монологічно чи діалогічно, ми виступаємо творцями різних форм тексту. Але не будь-яке висловлювання є текстом, а тільки таке, що відповідає загальновизнаним ознакам тексту. За Н.Ботвиною цілісність, зв’язність, структурна організація, завершеність.

Термін текст (лат. textim) дослівно перекладається як «тканина, сплетіння, з’єднання». У ряду спільнокореневих слів – текстура, текстиль, текстоліт.

Терміном «текст» послуговуються різні галузі знань: лінгвістика, літературознавство, філософія, семіотика тощо.

У лінгвістиці текст – це об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, основними рисами якої є зв’язність і цілісність.

Або текст – це результат спілкування, його структурно-мовна складова й одночасно кінцева реалізація, структура, в яку втілюється «живий» дискурс після його завершення.

Російський професор Головін Б. дає своє визначення: «Текст – словесное, устное или письменное произведение, представляющее собой единство некоторого более или менее завершенного содержания (смысла) и речи, формирующей и выражающей это содержание.

Отже, зв’язність і цілісність є провідними ознаками тексту. Розрізняють тематичну єдність, яка охоплює психологічне сприйняття тексту, його глибинного смислу, логічну будову (тобто послідовне наведення фактів, аргументів), комунікативну єдність – цілеспрямованість тексту. Будь-який текст повинен впливати на його реципієнта, викликати ментально-вербальну(словесну) чи фізичну реакції, естетичну чи ментально-емоційну реакцію. Структурна єдність характеризується мовними (рівневими) ознаками – лексичними, морфологічними, синтаксичними, стилістичними.

Кожний текст, висвітлюючи якусь тему, містить у собі певний обсяг фактичних даних, інформацію. Текст виконує конкретні комунікативні завдання. Наприклад, особистий лист є засобом спілкування між близькими людьми (партнерами), оголошення про щось повідомляє, реклама впливає на почуття реципієнта. Важлива й стильова єдність компонентів тексту.

Домінуюча функція тексту визначає його стиль, мовне оформлення: закон чи ухвала – офіційно-діловий, підручник із статистики – науковий, роман Л.Костенко «Записки українського самашедшего» - художній…

Окрім переданих адресатові в тексті фактів, міститься ще й концептуальна інформація – вияв авторської установки, несе ідейний задум автора.

Між частинами тексту розрізняють лінійний (ланцюговий), паралельний і приєднувальний зв’язки. Мовленнєва компетенція майбутнього менеджера найбільше виявляється при приєднувальному зв’язку.

Уся сукупність лінійно, горизонтально (ланцюгово) розташованих одиниць тексту становить контекст.

Кожний діловий текст складається з трьох частин: вступу, основної частини чи викладу, закінчення.

У діловій комунікації дуже важливий зворотній зв'язок, адекватне сприйняття інформації адресатом, тобто інтерпретація здобутої інформації. Інтерпретація (лат. іnterpratation) – посередництво – когнітивний процес і одночасно результат переведення адресатом опрацьованого тексту в словесно-знакову форму, наділення його індивідуальними смислами.

(За Ботвиною Н., Мацько Л.)


 1. Виконайте вправу 21 с.62-64 джерело 3.

 2. Відредагуйте текст і запишіть правильний його варіант, скориставшись набутими знаннями.

За корисність й необхідність фізичних вправ відомо усім. Самий доступний вид фізичних вправ – ходьба. Особливо корисна вона людям, ведучим малоактивний спосіб життя. Ходячи, тренуються м’язи, серцево-судинна і дихальна система. Ходити можна в любу погоду, в любу пору, але краще через 1 -1,5 годин після їжі. Людям, що хотять зменшити вагу, дозволяється виходити на прогулянку зразу по прийманні їжі.

Ось кілька порад починаючим тренуватися в ходьбі. Завжди намагайтесь підніматися на свій поверх по сходинкам. Припинивши користуватися ліфтом, добре розвивається гнучкість колінних й тазостегнових суглобів. Ноги на землю ставте сією своєю стопою. Руки слід легко зігнути в лікті. Ходьба корисна тільки тоді, якщо ходять швидким кроком. Повільна ходьба майже не дає навантаження на організм, тому краще пройти менше, але швидко. Починаючи тренування тривалістю 10 хвилин, поступово на кінець третього місяця занять воно доводиться до 40-50 хвилин. Якщо в час прогулянки ви втомились, то пройдіть невелику відстань повільним кроком.Не забудьте про самоконтроль. На початку ходьби пульс повинен становити не більше семидесяти двох – восьмидесяти чотирьох ударів в хвилину, на середині дистанції – 120-140, в кінці – від дев’яносто до сто десяти. Якщо показники виявляться вище наведених, треба знизити її темп, якщо нижче – збільшити.

.


Практичне заняття 20

Тема. Синтаксис і пунктуація професійного мовлення.

Підсумковий модульний контроль

План

 1. Складне речення. Пунктуація у складному реченні.

 2. Синонімічні синтаксичні конструкції. Вставні конструкції.

 3. Основні правила вживання розділових знаків у складних реченнях ділового типу мовлення.

 4. Підготовка до підсумкового модульного контролю.

Література

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. - К. : Либідь, 1991. – 356 с.

 2. Золотухін Г.О. Фахова мова медика: підруч /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – 392 с.

 1. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 572с.

 2. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. - К.: Каравела, 2006. – 352 с.

 1. Методичні вказівки, вправи і завдання для підвищення мовленнєвої культури студентів І-го курсу спеціальності «Лікувальна справа» денної форми навчання /Укладач Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2009. – 73 с.

 2. Методичні вказівки, окремі коментарі та вправи з культури мовної поведінки професійного комунікатора відповідно до програми курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» /Укладач Л. М. Яременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2003. – Ч.2. – 38 с.

 3. Погиба Л. Г. Складання ділових паперів. Практикум: навч. посіб. / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, М. П. Баган. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – С. 176-215.

 4. Ткаченко О.Г. Ділова українська мова: навч. посіб. /

О. Г. Ткаченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2004.

Завдання

 1. Підготуйтеся до підсумкового модульного контролю.

 2. Виконайте вправи 19 (с.62), 22Б , 23А (65) – джерело 5.

 3. Додаткове завдання (за бажанням студентів)

 • Відредагуйте речення.

На слідкуючій неділі будуть проведені міроприємства, присвячені Дню студента. Всім проживаючим на території студмістечка треба здати справки про щеплення. Моя думка співпадає, можливо случайно, з позицією комісії. Мова наша живе, не дивлячись на заборони і переслідування на протязі століть. Починаючи збори, у мене спочатку була невпевненість у їхній необхідності. Стоя біля дошки, Максим завжди розгублюється і не може добре відповідати. Починаючи вивчати проблему, досліднику бачилась можливість її практичного застосування.
Додаткова література


 1. Дорошенко С.І. Українська мова професійного спілкування: посіб. / С. І. Дорошенко, А .С. Захарчук, Г. Т. Масенко, Н. О. Лащенко. – Суми: Вид-во Довкілля, 2007. – 282 с.

 2. Кононенко П. П. Українська мова : навч. посіб. – [3-тє вид., перероб.] /П. П. Кононенко, Л .О. Кадомцева, Л. І. Мацько. - К. : Либідь, 1992. - 224 с.

 3. Корж О. Ю. Українська мова за професійним спрямуванням: підруч. / О. Ю.Корж, С. В. Шевчук, Клименко І. В. – К., 2012.

 4. Сучасна українська літературна мова : [підруч. [для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / ред. М.Я. Плющ. – [6-е вид., стереотип.] - К. : Вища школа, 2006. - 430 с.

 5. Чмут Т. К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут,

Г. Л. Чайка. - К. : Вікар, 2006. – 223 с.

 1. Шутак Л. Б. Ділова українська мова: [навч. посіб. для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти]/

Л. Б. Шутак. – Чернівці. – 2007.Каталог: library -> docs -> rio -> 2014
2014 -> Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять І самостійної роботи з дисципліни «Теорія держави І права»
2014 -> Методичні вказівки до виконання звіту з переддипломної практики, науково-дослідної та випускної робіт магістра зі спеціальності
2014 -> Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з курсу «Експлуатація І обслуговування машин»
2014 -> Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Політекономія»
2014 -> Навчально-методичний посібник За загальною редакцією доктора історичних наук, професора О. А. Удода Суми Сумський державний університет
2014 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Міжнародне приватне право»
2014 -> Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Митне право» для студентів спеціальності 030401 «Правознавство»
2014 -> Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи із дисципліни "Фінанси" для студентів спеціальності 030504 «Економіка підприємства»
2014 -> І. М. Лицур д-р екон наук, старш наук співроб., провідний науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку Державна установа Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Н
2014 -> Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська література»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка