Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «податковий менеджмент»


ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОКСторінка10/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір4.77 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
ТЕМА 9. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК


Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Класифікація податкових перевірок: документальна невиїзна перевірка, її зміст і завдання, виїзна планова та позапланова документальна перевірка, зустрічні та оперативні перевірки.

  2. Зміст програми перевірки.

  3. Методика визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами: економічного аналізу; розрахунку грошових надходжень; контролю витрат та доходів суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб; аналізу інформації про доходи та витрати платника податку. Порядок оформлення результатів податкових перевірок (акт, довідка).

  4. Зміст акта документальної перевірки: вступна частина, загальні поло­ження, описова частина, висновок та інформативні додатки).

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Перерахуйте види податкових перевірок.

 2. В яких випадках проводиться камеральна перевірка?

 3. В чому полягає суть документальної планової та позапланової перевірки?

 4. Яка періодичність проведення планових документальних перевірок?

 5. За яких обставин проводиться документальна позапланова перевірка?

 6. Яка тривалість проведення перевірок різних видів?

 7. В яких випадках тривалість перевірки може бути збільшена?

 8. Яким чином оформлюються результати перевірок?

 9. Що таке податковий борг та з яких джерел може проводитися його погашення?

 10. Яка відповідальність законодавчо закріплена в Україні за порушення законів оподаткування?


Практична частина заняття

Необхідно:

 • сформулювати сутність адміністративного правопорушення;

 • визначити суму адміністративного штрафу, який буде
  накладено на винних осіб Державною податковою службою за наведені правопорушення;

 • визначити, ким виноситься рішення про притягнення
  до адміністративної відповідальності;

 • вказати нормативну базу.

Умови задачі

Перевіркою встановлено, що громадянка надавала перу­карські послуги без державної реєстрації. Протягом року її було притягнуто до адміністративної відповідальності за ті самі дії.

Розв'язання

1 Вид порушення ─ повторне протягом року порушення


порядку заняття господарською діяльністю (здійснення
діяльності без державної реєстрації як суб'єкта підприєм-ницької діяльності, що містить ознаки підприємницької).

2 Винна особа ─ громадянка, що здійснювала підприєм-ницьку діяльність.

3 Розмір адміністративного штрафу (АШ) від 100 до 500 НМДГ.

Міn АШ = 100 x 17грн = 1700 грн,Мах АШ = 500 х 17грн = 8500 грн.

4 Рішення про притягнення до адміністративної відпові­дальності виносить начальник ДПІ за місцем знаходження.

5 Нормативна база: Закон України «Про Державну податкову службу», Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».

Висновок: відповідно до Закону України «Про державну податкову службу» та Кодексу України «Про адміністратив­ні правопорушення» розмір адміністративних штрафів, що на­кладаються на громадянку, коливається від 1700 грн до 8500 грн.
Тестові завдання:

1. Органи державної податкової служби мають право проводити такі перевірки:

камеральні

документальні

контрольні

фактичні

усі відповіді правильні
2. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків –

камеральна

документальна

фактична
3. Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства -

камеральна

документальна

фактична
4. Без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або направлення на її проведення проводиться перевірка:

камеральна

документальна

фактична


правильної вiдповiдi немає
5. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на

три календарних роки,

одного разу на календарний рік

одного разу на півріччя


6. Платники податків з середнім ступенем ризику включаються до плану-графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на

два календарні роки

три календарних роки,

одного разу на календарний рік

одного разу на півріччя
7. Платники податків з високимм ступенем ризику включаються до плану-графіка перевірок податковими органами не частіше, ніж раз на

два календарні роки

три календарних роки,

одного разу на календарний рік

одного разу на півріччя
8. Підставами для подовження строку перевірки податковими органами є:

заява суб’єкта господарювання;

змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів

сумніви інспекторів щодо достовірності наданих суб‘єктом господарювання документів

усі відповіді правильні
9. Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі:

акта


довідки

протоколу

рішення
10. За порушення законів з питань оподаткування застосовуються такі види юридичної відповідальності:

фінансова;

адміністративна;

кримінальна.

усі відповіді вірні
11. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків – камеральна:

Так


Ні
12. Перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків – документальна.

Так


Ні
13. Без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або направлення на її проведення проводиться документальна перевірка

Так


Ні
14. Без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або направлення на її проведення проводиться камеральна перевірка

Так


Ні
15. Платник має право надати контролюючому органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні протягом:

5 робочих днів з дня отримання акта перевірки

3 робочих днів з дня отримання акта перевірки

5 робочих днів з дня отримання повідомлення-рішення

3 робочих днів з дня отримання повідомлення-рішення
16. У разі втрати первинних документів платник зобов’язаний у ___ денний строк письмово повідомити органи державної податкової служби за місцем обліку та відновити втрачені документи протягом ___ днів

В п’ятиденний строк повідомити, відновити протягом 90 календарних днів

В трьохденний строк повідомити, відновити протягом 90 календарних днів

В десятиденний строк повідомити, відновити протягом 60 календарних днів

В семиденний строк повідомити, відновити протягом 60 календарних днів
17. Контролюючими органами суб’єктів господарювання з питань дотримання податкового законодавства є:

Органи державної податкової служби

Митні органи

Пенсійний фонд

Усі відповіді правильні
18. Органи державної податкової служби є контролюючими органами?

Так


Ні
19. Митні органи є контролюючими органами суб’єктів господарювання з питань дотримання податкового законодавства?

Так


Ні
20. Пенсійний фонд є контролюючим органом суб’єктів господарювання з питань дотримання податкового законодавства?

Так


Ні
21. Чи здійснюють митні органи контроль щодо податку на додану вартість, який справляється у разі ввезення (вивезення) товарів і предметів на (з) митну (-ої) територію (-ї) України?

Так


Ні
22. Чи здійснює Пенсійний фонд контроль щодо податку на додану вартість, який справляється у разі ввезення (вивезення) товарів і предметів на (з) митну (-ої) територію (-ї) України?

Так


Ні
23. Якщо платник податків протягом____ днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий контролюючий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.

4

510
24. Повернення надмірно плачених сум податкових зобов’язань проводиться:

Автоматично

За рішенням суду

За заявою платника податку


25. Повернення надмірно плачених сум податкових зобов’язань проводиться виключно за рішенням суду?

Так


Ні
26. Контролюючими органами вищого рівня є:

Державна податкова адміністрація України

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі митної справи

Верховний суд України

Усі відповіді правильні
27. Скарга на рішення податкових органів може подаватися в органи вищої інстанції протягом:

10 днів після отримання повідомлення-рішення

20 днів після отримання повідомлення-рішення

30 днів після отримання повідомлення-рішення


28. Чи правильним є твердження, що скарга на рішення податкових органів може подаватися в органи вищої інстанції протягом 20 днів після отримання повідомлення-рішення?

Так


Ні
29. Чи правильним є твердження, що скарга на рішення податкових органів може подаватися в органи вищої інстанції протягом 30 днів після отримання повідомлення-рішення?

Так


Ні
30. Чи правильним є твердження, що скарга на рішення податкових органів може подаватися в органи вищої інстанції протягом 10 днів після отримання повідомлення-рішення?

Так


Ні
31. Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника щодо рішення податкового органу, зобов’язаний прийняти рішення та надіслати його протягом ___ днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника поштою.

10

2060
32. Чи правильним є твердження, що контролюючий орган, який розглядає скаргу платника щодо рішення податкового органу, зобов’язаний прийняти рішення та надіслати його протягом 60 днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника поштою?

Так


Ні
33. Чи правильним є твердження, що контролюючий орган, який розглядає скаргу платника щодо рішення податкового органу, зобов’язаний прийняти рішення та надіслати його протягом 20 днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника поштою?

Так


Ні
34. Чи правильним є твердження, що оскарженню не підлягає податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків?

Так


Ні
Теми рефератів:

 1. Процедура проведення податкової перевірки юридичних осіб.

 2. Процедура проведення податкової перевірки фізичних осіб.

Рекомендована література:


 1. Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. зі змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.

 3. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5.10.1995 р. зі змінами і доповненнями.

 4. Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посіб­ник. - К.: ЦУЛ, 2003.

 5. Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчагсьно-методич-ний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. – 166 с.

 6. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его еффективность // Финансовый менеджмент. - 2002. - №2. - С. 35-50.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка